ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.7-І7-95 "Гравій, щебінь і пісок штучні пористі. Технічні умови", затверджена наказом Держбуду України від 18 липня 2001 року № 145 і введена в дію з 1 серпня 2001 року.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Розділ 1.

Вилучити з четвертого абзацу слова: "перлітовий і вермикулітовий".

Вилучити з п 'ятого абзацу слова: "спучений перлітовий і вермикулітовий".

Після п 'ятого абзацу доповнити абзацом:

"Стандарт не поширюється на штучні пористі заповнювачі - пісок і щебінь спучені перлітові і вермикулітові".

Розділ 2. Вилучити з таблиці нормативні документи:

ГОСТ 8269-76

Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний

РСН 356-91

Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та підприємствах будіндустрії і будматеріалів України.

Доповнити таблицю нормативними документами:

ДСТУ Б В.2.7-71-98

(ГОСТ 8269.0-97)

Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДБН В. 1.4-1.01-97

СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В. 1.4-2.01-97

СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів

будівництва.

Пункт 3.6, таблиця 4. У першому рядку в графі "Найменування матеріалу" слова: "Гравій і щебінь перлітові" замінити словами: "Гравій перлітовий".

Вилучити рядки таблиці 4:

Щебінь вермикулітовий

200

600

Пісок вермикулітовий

100

700

Пісок перлітовий

100

600

Пункт 3.8, таблиця 7. Вилучити рядки:

Щебінь перлітовий

П15

П15

П25

П25

П35

П35

П50

-

-

-

-

-

-

Щебінь вермикулітовий

П15

П15

П25

П25

П35

П35

П50

П50

-

-

-

-

-

Пункт 4.12. Позначення "РСН 356-91" замінити позначенням "ДБН В.1.4-1.01". Пункт 6.1. Позначення "РСН 356-91" замінити позначенням "ДБН В.1.4-2.01". Пункт 6.2. Позначення "ГОСТ 8269" замінити позначенням "ДСТУ Б В.2.7-71".

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Раздел 1.

Исключить из четвертого абзаца слова: "перлитовый и вермикулитовый".

Исключить из пятого абзаца слова: " вспученный перлитовый и вермикулитовый".

После пятого абзаца дополнить абзацем:

"Стандарт не распространяется на искусственные пористые заполнители - песок и щебень вспученные перлитовые и вермикулитовые".

Раздел 2. Исключить из таблицы нормативные документы:

ГОСТ 8269-76

Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний

РСН 356-91

Положение о радиационном контроле на объектах строительства и предприятиях стройиндустрии и стройматериалов Украины.

Дополнить таблицу нормативными документами:

ДСТУ Б В.2.7-71-98

(ГОСТ 8269.0-97)

Строительные материалы. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

ДБН В.1.4-1.01-97

СРБС. Регламентированные радиационные параметры. Допустимые уровни

ДБН В.1.4-2.01-97

СРБС. Радиационный контроль строительных материалов и объектов строительства.

Пункт 3.6, таблица 4. В первой строчке в графе "Наименование материала" слова: "Гравий и щебень перлитовые" заменить словами: "Гравий перлитовый".

Исключить строчки таблицы 4:

Щебень вермикулитовый

200

600

Песок вермикулитовый

100

700

Песок перлитовый

100

600

Пункт 3.8, таблица 7. Исключить строчки:

Щебень перлитовый

П15

П15

П25

П25

П35

П35

П50

-

-

-

-

-

-

Щебень вермикулитовый

П15

П15

П25

П25

П35

П35

П50

П50

-

-

-

-

-

Пункт 4.12. Обозначение "РСН 356-91" заменить обозначением "ДБН В.1.4-1.01".

Пункт 6.1. Обозначение "РСН 356-91" заменить обозначением "ДБН В.1.4-2.01".

Пункт 6.2. Обозначение "ГОСТ 8269" заменить обозначением "ДСТУ Б В.2.7-71".