ДСТУ 1.6:2004 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Національна стандартизація

ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2004

ДСТУ 1.6:2004

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центрпроблем стандартизації, сертифікації та якості» Держспоживстандарту України (ДП «УкрНДНЦ»)

РОЗРОБНИКИ: Н. Логвинова; В. Місячний; Л. Осинська; В. Тетера, канд. фіз.-мат. наук; Я. Юзьків, канд. техн. наук (керівник розробки)

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р.№ 59
 2. НА ЗАМІНУ ДСТУ 1.3-93 (у частині розділу 10), ДСТУ 1.6-97, КНД 50-008-93, КНД 50-015-93

ДСТУ 1.6:2004

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. Загальні положення2
 5. Правила подавання нормативних документів на реєстрацію3
 6. Вимоги до нормативних документів, поданих на реєстрацію5
 7. Перевіряння нормативних документів перед реєстрацією5
 8. Правила реєстрування нормативних документів6
 9. Інформаційне забезпечення щодо зареєстрованих або скасованих нормативнихдокументів 8

Додаток А Інформаційна карта стандартів організацій, стандартів наукових,

науково-технічних або інженерних товариств чи спілок та громадських

організацій і змін до стандартів 10

Додаток А Каталожна карта продукції13

Додаток В Результати перевіряння технічних умов і змін до технічних умов17

Додаток Г Форма реєстру нормативних документів18

ДСТУ 1.6:2004 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

NATIONAL STANDARDIZATION

RULES FOR REGISTRATION OF NORMATIVE DOCUMENTS

Чинний від 2004-10-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює правила, як подавати, перевіряти та реєструвати (далі — реєструвати) нормативні документи зі стандартизації: національні та міждержавні стандарти, кодекси усталеної практики (настанови, зводи правил, правила), державні класифікатори, зміни до них, прийняті Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі — Держспоживстандартом України) та Державним комітетом України з будівництва та архітектури (далі — Держбудом України), а також стандарти наукових, науково-технічних та інженерних товариств чи спілок, і стандарти організацій (крім підприємств та їхніх об'єднань), стандарти громадських організацій, зареєстровані у Мін'юсті України, технічні умови, а також зміни до них (далі — НД).

Положення цього стандарту мають застосовувати, виконуючи роботи зі стандартизації, всі суб'єкти стандартизації України та суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності та виду діяльності, а також громадські організації.

Стандарт не поширюється на НД для забезпечення потреб оборони.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов

Видання офіційне

ДСТУ 1.6:2004

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 1.9:1) Національна стандартизація. Правила розроблення та впровадження міждержавних стандартів

ДСТУ 1.10:1) Національна стандартизація. Державні класифікатори соціально-економічної інформації. Основні положення, правила розроблення, ведення та скасування

ДСТУ 1.11:2004 Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів

ДСТУ 2732-94 Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення

ДСТУ 3400-2000 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів

ДСТУ 3627-97 Вироби медичні. Розроблення і запровадження у виробництво. Основні положення ДСТУ 4054-2001 Нормативи трудомісткості та вартість робіт із стандартизації. Настанова ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударствен-ные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к по-строению, изложению, оформленню, содержанию и обозначению (Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила і рекомендації з міждержавної стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладання, оформлення, змісту та позначення)

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (ЄСКД. Загальні вимоги до текстових документів)

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия (ЄСКД. Технічні умови) ГОСТ 2.502-68 ЕСКД. Правила дублирования (ЄСКД. Правила дублювання) ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесення изменений (ЄСКД. Правила внесення змін) ГОСТ 6.10.4-84 УСД. Придание юридической сильї документам на машинописном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основньїе положення (УСД. Надання юридичної сили документам на машинному носії та машинограмі, створюваним засобами обчислювальної техніки. Основні положення)

ГОСТ 13.1.002-80 Репрография. Микрография. Документа для сьемок. Общие требования и нормы (Репрографія. Мікрографія. Документи для знімання. Загальні вимоги і норми)

ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы. (Папір та вироби з паперу. Спожиткові формати).

3ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ 2732, а також наведені нижче.

3.1державна реєстрація НД

Фіксування факту створення нормативного документа, надаючи реєстраційний номер та записуючи інформаційні дані та інші відомості про нього, необхідні для долучення до реєстру та їх опублікування

3.2оригінал

Нормативний документ, оформлений правдивими установленими підписами, виконаний на матеріалі, придатному для виготовляння з нього дублікатів і копій

3.3дублікат

Нормативний документ, тотожний з оригіналом, виконаний на матеріалі, придатному для виготовлення з нього копій, і засвідчений підписом особи, яка відповідає за випуск документа.

4ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Призначеність реєстрування:

— забезпечення державного обліку та зберігання оригіналів і дублікатів;

1) На розгляді.

ДСТУ 1.6:2004

 • надання інформаційних послуг з питань стандартизації;
 • ведення автоматизованого банку даних;
 • формування фонду справ НД.

 1. Реєструють національні стандарти, міждержавні стандарти, які приймають згідно з ДСТУ 1.9як національні, кодекси усталеної практики (настанови, зводи правил, правила), державні класифікатори, зміни до цих документів, прийняті Держспоживстандартом України та Держбудом України, а також стандарти організацій, стандарти наукових, науково-технічних та інженерних товариствчи спілок, громадських організацій, а також технічні умови (далі — ТУ) відповідно до 4.5 і 4.6.
 2. Реєструє ці НД, окрім ТУ, Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (далі — УкрНДНЦ).
 3. Вартість робіт за перевіряння та реєстрування стандартів організацій, товариств чи спілок,а також змін до стандартів — згідно з ДСТУ 4054.
 4. Реєструють такі ТУ:

 • ТУ на продукцію серійного та масового виробництва, яку постачають самостійно;
 • ТУ на послуги;
 • ТУ іноземних фірм, на які підприємства України отримали право використання згідно з контрактами (ліцензіями), у разі постачання продукції в Україну;
 • ТУ, згідно з якими постачають продукцію для державних потреб.

4.6Реєструють ТУ:

 • за умови їх відповідності вимогам технічних регламентів та інших нормативних правових актів;
 • після проведення робіт з прийняття дослідного зразка (дослідної партії) приймальною абодегустаційною комісією, художньою радою;
 • за відсутності чинних національних стандартів на продукцію чи послугу;
 • після проведення державного приймального випробування засобів вимірювальної технікивідповідно до вимог ДСТУ 3400.
 • після одержання дозволу на застосування виробу в медичній практиці (для медичних виробів) згідно з ДСТУ 3627.

4.7Не підлягають реєструванню ТУ на:

 • дослідні зразки (дослідні партії);
 • сувеніри та вироби народних художніх промислів (крім виробів з коштовних металів);
 • технологічні промислові відходи сировини, матеріалів, напівфабрикатів;
 • складники виробу, напівфабрикати, речовини та матеріали, не призначені для самостійного постачання або виготовлені на безпосереднє замовлення одного підприємства (суб'єкта господарювання);
 • продукцію одиничного виробництва.

 1. ТУ реєструють державні підприємства (далі —ДП), які підпорядковано центральному органу виконавчої влади у сфері стандартизації і яким чинне законодавство надало право реєструванняза вибором підприємства-розробника продукції чи підприємства-власника ТУ.
 2. ТУ іноземних фірм, застосовувані підприємствами України за контрактами (ліцензіями),реєструють ДП за місцем розташування підприємства-виробника регламентованої цими ТУ продукції на території України.

 1. За реєстрування ТУ та змін до ТУ стягують реєстраційний збір.
 2. НД та зміни до них, які не зареєстровано, не вважають чинними.

5 ПРАВИЛА ПОДАВАННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ НА РЕЄСТРАЦІЮ

5.1 Подавання на реєстрацію НД, прийнятих Держспоживстандартом України чи Держбудом України

ДСТУ 1.6:2004

 1. Національні стандарти, кодекси усталеної практики (настанови, зводи правил, правила),державні класифікатори, зміни до них, прийняті Держспоживстандартом України, подають на реєстрацію у двох примірниках (оригінал та дублікат) із супровідним листом з долученням наказу проприйняття та документації відповідно до вимог ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.9 та ДСТУ 1.10.
 2. Національні стандарти, прийняті Держбудом України, зміни до них, подають на реєстрування у двох примірниках із супровідним листом з долученням наказу (копії) про прийняття.

5.2Подавання на реєстрування стандартів, прийнятих іншими суб'єктами, які виконуютьроботи зі стандартизації

 1. Стандарти організацій, стандарти наукових, науково-технічних та інженерних товариствчи спілок, громадських організацій та зміни до них подають на реєстрування із супровідними листами органів, що їх прийняли, або за їх дорученнями — підприємствами-розробниками чи підприєм-ствами-власниками НД.
 2. Стандарт, зміну до стандарту, подають у двох примірниках: два дублікати або оригіналі дублікат, разом з такими документами:

 • копією документа про прийняття;
 • копіями документів про погодження, зокрема органами державного нагляду, якщо це погодження встановлено чинними технічними регламентами та законодавством (якщо нема погоджувальних підписів у НД, завірених печаткою органу чи установи);
 • інформаційною картою (ІК) стандарту чи зміни до стандарту за додатком А.

5.3Подавання на реєстрацію технічних умов та змін до них

5.3.1ТУ, зміну до ТУ подають на реєстрування із супровідним листом підприємства-розроб-ника продукції чи підприємства-власника ТУ у трьох примірниках (оригінал і два дублікати), непізніше 6 міс після прийняття ТУ разом з такими документами:

 • копіями документів про погодження, в тому числі органами державного нагляду, якщо цепогодження встановлено чинними технічними регламентами та законодавством (якщо нема погоджувальних підписів у ТУ, завірених печаткою органу чи установи);
 • каталожною картою продукції у двох примірниках за додатком Б;
 • копією контракту (ліцензії) на застосування для ТУ іноземних фірм.

5.3.2Для НД на харчові продукти, тютюнові вироби та алкогольні напої додатково подаютьтакі документи:

 • перелік матеріалів, речовин, сировини, застосовуваних у процесі виготовляння;
 • висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи для продовольчої сировини,речовини та супутнього матеріалу.

5.3.3Залежно від виду продукції під час перевіряння ТУ додатково, на вимогу, подають такідокументи:

 • акт приймання дослідного зразка або акт кваліфікаційних випробувань установчої серії(першої промислової партії);
 • протокол дегустаційних комісій харчових продуктів та алкогольних напоїв;
 • для харчової продукції — технологічну інструкцію чи інший документ опису технологічного процесу виготовляння;
 • свідоцтво про державну реєстрацію пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування;
 • протокол художньої ради;
 • акт державних приймальних випробувань;
 • висновок санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ на продукцію, вимогидо якої встановлено в нормативно-правових актах;
 • ветеринарне свідоцтво для продукції тваринного походження;
 • реєстраційне посвідчення для медичних виробів.

Зміну до ТУ подають із зміною до каталожної карти продукції, якщо зміну до ТУ пов'язано із зміною певних реквізитів каталожної карти продукції.

ДСТУ 1.6:2004

5.3.4 Якщо зміну, подану на реєстрацію, розроблено до ТУ, зареєстрованого іншим ДП, то підприємство-власник ТУ передає копію ТУ з усіма раніше зареєстрованими змінами та каталожною картою продукції до ДП, який отримав зміну на реєстрацію.

5.4 Якщо НД, поданий на реєстрацію, розроблено на заміну національного нормативного документа, то разом із зазначеною документацією подають копію документа про його скасування Держспоживстандартом України або Держбудом України.