Таблиця

C.1

(частина 1 з 3)

Розподіл деталей по категоріям деталей

Table

C.1

(sheet 1 of 3)

Allocation of details to detail categories


Посилання

Reference

Ескіз деталі

Sketch of the detail

Опис

Description

EN 1993-1-9

Таблиця (Table) 8.3

Деталь (Detail) 4 і (and) 7

<1:4

Поперечні стикові з'єднання в оболонці. Стиковий зварний шов, розташований з обох сторін.

Transverse splices in shell. Butt weld carried out from both sides.

EN 1993-1-9

Таблиця (Table) 8.3

Деталь (Detail) 14

<1:4

Поперечні стикові з'єднання в оболонці. Стиковий зварний шов, розташований тільки з однієї сторони.

Transverse splices in shell. Butt weld made from one side only.

EN 1993-1-9

Таблиця (Table) 8.3

Деталь 16 (Detail) (< 1:4)

Поперечні стикові з'єднання в оболонці. Стиковий зварний шов, розташований на безперервній площинній підкладці.

Transverse splices in shell. Butt weld made on a permanent backing strip.

Категорія деталі 50

Detail category 50

Поперечні стикові з'єднання в оболонці. Стиковий зварний шов, розташований тільки з однієї сторони.

Transverse splices in shell. Butt weld made from one side only.

EN 1993-1-9

Таблиця (Table) 8.2

Деталь (Detail) 10

Поздовжнє стикове з'єднання в оболонці. Безперервний роликовий зварний шов.

Longitudinal splice in shell. Continuous seam weld.

EN 1993-1-9

Таблиця (Table) 8.3

Деталь (Detail) 1, 2, 3, 5 і (and) 7

Безперервне поздовжнє приєднання.

Continuous longitudinal attachment.

EN 1993-1-9

Таблиця (Table) 8.5

Деталь (Detail) 8

Безперервне поздовжнє приєднання для сприйняття зсуву. (Поперечне безперервне приєднання також див. в даному випадку).

Continuous longitudinal attachment with shear flow. (Transverse continuous attachments see also in this case)

EN 1993-1-9

Таблиця (Table) 8.4

Деталь (Detail) 6 і (and) 7

t

Безперервне поперечне приєднання.

Continuous transverse attachment.Таблиця

C.1

(частина 2 з 3)

Розподіл деталей по категоріям деталей

Table

C.1

(sheet 2 of 3)

Allocation of details to detail categories


Посилання

Reference

Рисунок деталі

Sketch of the detail

Опис

Description

EN 1993-1-9

Таблиця (Table) 8.4

Деталь (Detail) 6 і (and) 7

t

Коротке поперечне приєднання. (Також для безперервних поперечних приєднань з переривчастими швами).

Short transverse attachment. (Also for continuous transverse attachments with intermittent welds.)

EN 1993-1-9

Таблиця (Table) 8.5

Деталь (Detail) 1, 2 і (and) 3

t


e<0,15t

Хрестоподібні з'єднання зі зварними швами неповного провару.

Cruciform joints with partial penetration welds.

EN 1993-1-9

Таблиця (Table) 8.4

Деталь (Detail) 9

Вплив зварного з'єднання на основний матеріал.

Effect of welded connection on base material.

EN 1993-1-9

Таблиця (Table) 8.4

Деталь (Detail) 2

Поздовжні приєднання.

Longitudinal attachments.

EN 1993-1-9

Таблиця (Table) 8.4

Деталь (Detail) 1

Короткі поздовжні приєднання.

Short longitudinal attachments.

EN 1993-1-9

Таблиця (Table) 8.2

Деталь (Detail) 8

Безперервні поздовжні приєднання з переривчастими зварними швами.

Continuous longitudinal attachments with intermittent welds.

EN 1993-1-9

Таблиця (Table) 8.5

Деталь (Detail) 6 і (and) 7

Армуюча пластинка (з іншими приєднаннями чи без них).

Reinforcing plate (with or without other attachments).Таблиця

C.1

(частина 3 з 3)

Розподіл деталей по категоріям деталей

Table

C.1

(sheet 3 of 3)

Allocation of details to detail categories


Посилання

Reference

Рисунок деталі

Sketch of the detail

Опис

Description

EN 1993-1-9

Таблиця (Table) 8.5

Деталь (Detail) 1, 2 і (and) 3

Основа з кутовим зварним швом/стиковим зварним швом.

Footing with fillet/butt weld.

EN 1993-1-9

Таблиця (Table) 8.5

Деталь (Detail) 11

Фланцеве з'єднання із стиковим зварним швом. Структурну деталізацію болтів див. в EN 1993-1-8.

Flange connection with butt weld. For the structural detailing of the bolts see EN 1993-1-8.

EN 1993-1-9

Таблиця (Table) 8.5

Деталь (Detail) 12

Фланцеве з'єднання з кутовим зварним швом. Структурну деталізацію болтів див. в EN 1993-1-8.

Flange connection with fillet weld. For the structural detailing of the bolts see EN 1993-1-8.


Додаток D

(ДОВІДКОВИЙ)

Проектування, що супровод­жується випробуванням

D.1 Загальні положення

(1) Якщо величини логарифмічного декремента демпфування, встановленого в EN 1991-1-4, вважають невідповідними або якщо після встановлення демпфуючих пристроїв необхідно перевіряти вплив даних демпфуючих пристроїв, то для визначення з випробування логарифмічного декремента демпфування для димових труб використовують наступну настанову.Annex D

[informative]

Design assisted by testingD.1 General

(1) When the values for the logarithmic decrement of damping given in EN 1991-1-4 are considered inappropriate or when after the installation of damping measures the effects of these dampers need to be verified, the following guidance should be used to determine the logarithmic damping decrement for chimneys from test.


D.2 Визначення логарифмічного декремента демпфування

(1) Визначення логарифмічного декремента демпфування див. в Додатку D EN 1991-1-4.D.2 Definition of the logarithmic damping decrement

(1) For the definition of the logarithmic damping decrement see Annex D of
EN 1991-1-4.


D.3 Метод вимірювання логарифмічного декремента демпфування

(1) Сигнал вимірювання можна отримати з прискорення, відхилення, сил або напружень димової труби.

(2) Допустимо використовувати різні методи вимірювання, наприклад, метод кривої загасання, метод автокореляції або метод половини ширини смуги.

(3) Потрібно переконатися, що вимірювання включає загальну енергію вібрації, тому вимірювання проводять одночасно в двох ортогональних напрямах.


(4) В аналізі вимірюваних даних враховують залежність амплітуд вібрації.


(5) Амплітуда при випробуванні повинна знаходитися в межах розрахункової амплітуди димової труби в умовах вихрового збудження, або необхідно забезпечити демпфування даної оцінюваної амплітуди.

(6) Вплив аеродинамічного демпфування віднімають з вимірюваної величини за наявності пориву вітру в процесі випробування. Визначення аеродинамічного демпфування див. в Додатку D EN 1991-1-4.


D.3 Procedure for measuring the logarithmic damping decrement

(1) The signal of the measurement may be obtained from acceleration, deflection, forces or strain of the chimney.

(2) Different measurement methods may be used, such as decay curve method,
auto-correlation method or half-band-width method.

(3) It should be ensured that the measurement includes the total vibration energy, thus the measurement should be undertaken in two orthogonal directions simultaneously.

(4) The dependency of vibration amplitudes should be taken into account in the analysis of the measured data.

(5) The amplitude in the test should be in the range of the estimated amplitude of the chimney design due to vortex shedding or it should be ensured that the damping of this estimated amplitude is on the safe side.


(6) The influence of the aerodynamic damping should be subtracted from the measured value if there is wind blowing during the test. For the definition of aerodynamic damping see Annex D of EN 1991-1-4.


Додаток Е

(ДОВІДКОВИЙ)

Виготовлення

Е.1 Загальні положення

(1) Димові труби виготовляють і монтують відповідно до стандарту на виготовлення EN 1090, частина 2. Застосовують особливі вимоги для димових труб, що встановлені в EN 13084-7.

(2) При проектуванні враховують допуски на виготовлення, встановлені в Е.2.

Примітка. Правила для міцності і стійкості, встановлені в EN 1993-3-2, засновані на припущенні, що витримані допуски на виготовлення, встановлені в Е.2.

(3) При з’єднанні фланців один з одним до встановлення болтів проміжок між фланцями не повинен перевищувати 1,5 мм.

(4) Фланці повинні бути плоскими з допустимим відхиленням 0,5 мм на 100 мм ширини, і загальне допустиме відхилення уздовж кола не повинне перевищувати
1,0 мм.

(5) Для димових труб, виготовлених з опорною плитою і фундаментними болтами, між плитою і фундаментом використовують безусадочний цементний розчин.Annex E

[informative]

Execution


E.1 General

(1) Chimneys should be fabricated and erected according to the execution standard
EN 1090, Part 2. Specific requirements for chimneys provided in EN 13084-7 should be applied.

(2) The execution tolerances given in E.2 should be assumed in design.

NOTE: The strength and stability rules in EN 1993-3-2 are based on the assumption that the particular execution tolerances given in E.2 are achieved.


(3) When fitted together before bolting, any gap between the flanges should not exceed
1,5 mm.

(4) Flanges should be flat to a tolerance of 0,5 mm per 100 mm width and the total tolerance across the circumference should not exceed 1,0 mm.


(5) For chimneys fabricated with a base plate and anchor bolts, non-shrinking grout should be used between the plate and the foundation.


Е.2 Допуски на виготовлення

(1) Допустиме горизонтальне відхилення від вертикалі сталевої оболонки на
будь-якому рівні (в м) над основою самонесучої димової труби повинно складати:


E.2 Execution tolerances

(1) The permitted horizontal deviation from the vertical of the steel shell at any level (in m) above the base of a self-supporting chimney should be:

(E.1)

(2) Даний допуск також застосовують до осьової лінії футерування.(2) This tolerance should also apply to the centreline of the liner.


Е.3 Якість зварних швів і втома

(1) Якість зварних швів, що встановлена при виділенні відповідного класу втоми деталі конструкції, див. 9.3, повинна бути замаркована на кресленнях для виготовлення димової труби.


E.3 Quality of welds and fatigue

(1) The quality of welds that has been chosen in selecting the appropriate fatigue class of a structural detail, see 9.3, should be specified on the drawings for the execution of the chimney.БІблІографІя


ISO 2394 Загальні принципи надійності конструкцій

ISO 3898 Основа проектування
конструкцій – Нотатки. Загальні умовні познаки

ISO 8930 Загальні принципи надійності конструкцій. Перелік еквівалентних термінів


Bibliography


ISO 2394 General principles on reliability for structures

ISO 3898 Basis of design of structures – Notations. General symbols


ISO 8930 General principles on reliability for structures. List of equivalent terms


Код УКНД: 91.080.10


Ключові слова: вібрації, відтяжка, втома, демпфер, димова труба, матеріали, міцність, надійність, навантаження, оболонка, проектування.
Генеральний директор ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського», д.т.н., проф.

О. Шимановський


Завідувач НДВТР (керівник розробки), к.т.н.
А. Гром


Завідувач групи СНТД
Г. Ленда


Завідувач групи ІК
О. Кордун


Завідувач групи НТД
Я. Лимар


Провідний інженер
В. Артюшенко


Провідний інженер
Я. Левченко


Перекладач
К. Павлова


0