ДСТУ 1.3:2004 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Національна стандартизація

ПРАВИЛА ПОБУДОВИ,

ВИКЛАДАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ,

ПОГОДЖЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ

ТА ПОЗНАЧАННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2004

ДСТУ 1.3:2004

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центрпроблем стандартизації, сертифікації та якості» Держспоживстандарту України (ДП «УкрНДНЦ»)

РОЗРОБНИКИ: Є. Ковальчук; Н. Ромащук; Л. Шевчук; Я. Юзьків, канд. техн. наук (керівник розробки)

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 квітня 2004 р.N 86
 2. НА ЗАМІНУ ДСТУ 1.3-93, КНД 50-009-93

ДСТУ 1.3:2004

ЗМІСТ

С

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Загальні положення2
 4. Правила побудови, викладення та оформлення 4
 5. Правила погодження та прийняття 5
 6. Правила позначення6

Додаток А Форма титульного аркуша ТУ7

Додаток Б Загальні вимоги до змісту розділів ТУ8

Додаток В Вимоги до викладання та оформлення змін до ТУ10

Додаток Г Вимоги до оформлення аркуша реєстрації змін ТУ11

Додаток Д Бібліографія12

ДСТУ 1.3:2004 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

ПРАВИЛА ПОБУДОВИ, ВИКЛАДАННЯ,

ОФОРМЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ

ТА ПОЗНАЧАННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ,

ОФОРМЛЕННЯ, СОГЛАСОВАНИЯ, ПРИНЯТИЯ

И ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

NATIONAL STANDARDIZATION

RULES FOR LAY-OUT, FORMULATION,

PRESENTATION, APPROAL AND IDENTIFICATION OF SPECIFICATION

Чинний від 2005-01-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов (далі — ТУ) на продукцію (вироби, матеріали, речовини тощо), процеси, послуги та змін до ТУ.

Цей стандарт можна застосовувати під час розроблення ТУ, які є складниками комплекту конструкторської документації з огляду на те, що положення цього стандарту доповнюють та уточнюють вимоги ГОСТ 2.114.

Стандарт мають застосовувати суб'єкти господарювання України (підприємства, установи, організації та громадяни-суб'єкти підприємницької діяльності), незалежно від форм власності та видів діяльності.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 1.6:2004 Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів

ДСТУ 3279-95 Стандартизація послуг. Основні положення

ДСТУ ISO/IEC Guide 50-2001 Безпека дітей і стандарти. Загальні принципи

ДСТУ ISO/IEC Guide 51 -2002 Аспекти безпеки. Настанови щодо їх включення до стандартів

Видання офіційне

ДСТУ 1.3:2004

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия (ЄСКД. Технічні умови)

ГОСТ 13.1.002-80 Репрография. Микрография. Документы для сьемки. Общие требования и нормы (Репрографія. Міккрографія. Документи для знімання. Загальні вимоги та норми)

ГОСТ 15.311-90 Система разработки и постановки продукции на производство. Постановка на производство продукции по технической документации иностранньїх фирм (Система розроблення і запровадження продукції у виробництво. Запровадження у виробництво продукції за технічною документацією іноземних фірм)

ГОСТ 28388-89 Системы обработки информации. Документы на магнитных носителях дан-ных. Порядок выполнения и обращения (Система оброблення інформації. Документи на магнітних носіях даних. Порядок виконання й обігу)

ДК 004-2003 Український класифікатор нормативних документів

ДК 009-96 Класифікація видів економічної діяльності

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг.

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (ЄДРПОУ).

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1Технічні умови (ТУ) — нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким мають відповідати продукція, процеси та послуги (далі — продукція).

ТУ встановлюють вимоги до продукції, призначеної до самостійного постачання (виконання, надавання) та регулюють відносини між виробником (постачальником) та споживачем (користувачем).

ТУ можуть бути невід'ємною частиною комплекту конструкторської, технологічної або іншої технічної документації на продукцію або окремим документом.

В ТУ, які є окремим документом, має бути повний комплекс вимог до продукції, її виготовлення, контролювання, приймання та постачання.

Вимоги до виконання ТУ, які є частиною комплекту конструкторської документації (ТУ на продукцію машинобудування, приладобудування, будівництва, а також деяких окремих видів діяльності), регламентовано в ГОСТ 2.114.

3.2ТУ розробляють ініціативно або на замовлення, якщо:

 • нема національних стандартів на розроблювану продукцію;
 • потрібно конкретизувати, доповнити або підвищити вимоги чинних стандартів на дану продукцію, розширення асортименту (в таких ТУ мають бути лише вимоги, які відмінні від установлених цими стандартами, не повторюючи вже регламентованих норм та положень).

3.3ТУ розробляють на:

 • один конкретний вид продукції;
 • декілька однорідних видів продукції — групу однорідної продукції (групові ТУ).

Групові ТУ складають на два або кілька видів продукції, які характеризуються спільністю функ-ційного призначення, сфери застосування, конструктивно-технологічного вирішення та номенклатури основних характеристик спожиткових властивостей та показників якості.

Якщо на групу однорідної продукції є національний стандарт або стандарт організації виду «Загальні технічні умови», то показники чи вимоги до конкретної продукції, які виділяють її з групи однорідної (марка, склад тощо), установлюють у ТУ.

3.4Для виготовлення продукції або надання послуги на експорт суб'єкти господарюванняможуть застосовувати чинні ТУ інших країн, якщо це зазначено в договорі (контракті), за умовидотримання обов'язкових вимог безпеки та охорони довкілля, і якщо вони не суперечать чинномузаконодавству України щодо виготовлення, транспортування і зберігання на території України.

За тих самих умов, як у ТУ, дозволено застосовувати нормативні документи (НД) міжнародних чи регіональних організацій зі стандартизації, членом яких є Україна, а також інших міжнародних організацій, документи яких визнано Генеральною Угодою з тарифів та торгівлі Світової організації торгівлі.

3.5Суб'єкти господарювання можуть використовувати чинні ТУ іноземних фірм (зокремапідприємств держав Союзу Незалежних держав (СНД) на договірних (контрактних) засадах згідноз ГОСТ 15.311. У договорах (контрактах) має бути передбачено зобов'язання власника ТУ про забезпечення користувача всіма змінами до них, а також, у разі потреби, власник може дати дозвілкористувачеві скопіювати ТУ.

ДСТУ 1.3:2004

Постачати продукцію на ринок України за такими ТУ можна за умови приведення їх у відповідність з чинним законодавством та нормативною документацією, чинною в Україні, внесення необхідних змін чи переоформлення та виконавши державну реєстрацію ТУ.

У разі невиконання зазначених вимог продукцію, виготовлену за ТУ іноземних фірм, можна постачати тільки на експорт (з урахуванням вимог 3.4).

3.6За згодою замовника (основного споживача) продукцію (послугу) можна виготовити (надати) без розроблення ТУ згідно з:

 • технічним завданням (контрактом, протоколом, договором, конструкторською документацієютощо) — для одиничної продукції та дрібносерійної продукції, яку складають на місці виготовляння;
 • технічною документацією, що належить до комплекту документації на продукцію, — дляскладників цього виробу, не призначених для самостійного постачання та експлуатації;
 • технічною документацією (технологічними документами, технічним описом) — для речовин,матеріалів та напівфабрикатів, що підлягають подальшому оброблянню, які виготовляють у встановленому обсязі на безпосереднє замовлення певного підприємства;
 • зразком-еталоном та технічним описом зразка — для непродовольчих товарів широкоговжитку (за винятком складної побутової техніки, продукції побутової хімії, транспортних засобів тазасобів зв'язку), коли їхні показники якості встановлено стандартом на групу однорідної продукції;
 • контрактом — для продукції, призначеної тільки для експорту (за умови дотримання обов'язкових вимог безпеки та охорони довкілля під час виготовлення, її зберігання та транспортування на території України).

3.7ТУ розробляють за рішенням виробника (постачальника ) або на вимогу споживача (замовника); на виконання державної програми або директивного документа.

Основою для розроблення ТУ є технічне завдання на розробляння продукції (договір, контракт, протокол тощо), підготовлене та затверджене установленим порядком.

3.8Зміни до чинних ТУ розробляють суб'єкти господарювання — власники ТУ.

Внесення зміни не повинно порушувати взаємозамінність продукції, виготовленої за ТУ до внесення зміни, та продукції, виготовленої за ТУ після внесення зміни.

Кількість змін до ТУ не повинна ускладнювати роботу з ТУ. За кількості змін до ТУ понад 10 або в разі внесення змін у вимоги, за якими ідентифікують продукцію, ТУ підлягають перегляду з розробленням ТУ на заміну чинних.

ТУ на заміну чинних ТУ розробляє та подає на державну реєстрацію власник ТУ до закінчення терміну їх чинності.

3.9Державну реєстрацію технічних умов на продукцію, погоджених та прийнятих відповіднодо вимог цього стандарту, здійснюють згідно з ДСТУ 1.6.

Державну реєстрацію змін до ТУ виконують порядком, установленим для ТУ.

3.10Право власності на ТУ належить тим суб'єктам господарювання, на кошти яких їх створено або яким це право передано порядком, установленим законодавством.

За згодою власника ТУ дозволено використовувати іншим суб'єктам господарювання. ТУ та змінами до них забезпечують на договірних засадах власники ТУ.

3.11Власники ТУ перевіряють їх на відповідність чинному законодавству України, технічнимрегламентам, потребам споживачів, обороноздатності, рівневі розвитку науки й техніки, досягнутому на момент перевіряння, а також узгодженності з чинними нормативними документами тієїсамої сфери застосування.

Технічні умови треба перевіряти регулярно: не рідше одного разу на п'ять років після надання їм чинності чи останнього перевіряння, якщо не виникає потреби перевіряти його раніше у разі прийняття нормативно-законодавчих актів, якими регламентовно інші вимоги, ніж ті, що встановлені в ТУ.

Внаслідок перевірки вносять зміни до цих ТУ або розробляють ТУ на заміну чинних установленим порядком.

3.12Облік, зберігання та обіг облікованих копій ТУ здійснюють порядком, установленим власником ТУ.

ДСТУ 1.3:2004

4 ПРАВИЛА ПОБУДОВИ, ВИКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

4.1В ТУ загалом мають бути такі розділи:

 • сфера застосування;
 • нормативні посилання;
 • технічні вимоги (параметри й розміри, основні показники та характеристики, вимоги до сировини, матеріалів, покупних виробів, комплектність, маркування, пакування);
 • вимоги безпеки;
 • вимоги охорони довкілля, утилізація;
 • правила приймання;
 • методи контролювання (випробування, аналізу, вимірювання);
 • транспортування та зберігання;
 • вимоги до експлуатації, ремонту, настанова щодо застосування тощо;
 • гарантії виробника.

Залежно від специфіки виробництва та призначення продукції ТУ дозволено доповнювати іншими розділами та об'єднувати окремі розділи.

 1. Зміст, викладання та оформлення ТУ як складника конструкторської документації маєвідповідати ГОСТ 2.114 та вимогам розділу 4 цього стандарту, окрім пунктів 4.1, 4.4 та 4.5.
 2. В ТУ на продукцію, виготовлення та використання якої можуть зашкодити здоров'ю, майну громадян чи природному довкіллю, обов'язково мають бути розділи «Вимоги безпеки» та «Вимоги охорони довкілля».
 3. Загальні вимоги щодо змісту окремих розділів ТУ — згідно з вимогами 8.2, 8.4 ДСТУ 1.5і додатком Б цього стандарту.

ТУ на послуги мають враховувати вимоги ДСТУ 3279.

 1. ТУ викладають та оформлюють згідно з ДСТУ 1.5, зміни до них — за додатком В цьогостандарту.
 2. Побудова групових ТУ має відповідати вимогам цього стандарту.

У групових ТУ змінні дані (які різняться для окремих виробів, видів продукції або складників) треба подавати як таблиці, розташовані в тексті відповідного розділу, підрозділу, додатка.

Якщо однакові види продукції за умовами замовлення виготовляють різної комплектності, то спочатку треба записувати постійні дані для виконання, а потім — змінні в порядку зростання їхніх позначень.

Назву продукції на титульному аркуші ТУ треба записувати в називному відмінку множини (на першому місці — іменник).

 1. В ТУ дозволено долучати вимоги до процесу чи способу виготовлення продукції, якщо окремі вимоги до продукції не можна відобразити певними показниками, але їх можна досягти заумови однозначного дотримання будь-яких інших вимог (санітарно-гігієнічних, технологічних, допокриттів, обладнання, кліматичних умов тощо).
 2. Якщо окремі вимоги, установлені в нормативних та технічних документах, поширюютьсяна дану продукцію, то в ТУ зазначені вимоги не повторюють, а у відповідних розділах ТУ даютьпосилання на ці документи або на їхні розділи, пункти.

Недозволено посилатися на документи, які не внесено в державні реєстри Нормативних документів.

 1. Придатність ТУ для підтвердження відповідності забезпечують виконанням вимогISO/IEC Guide 7 [1].
 2. Титульний аркуш оформлюють згідно зі зразком, поданим у додатку А.

На титульному аркуші ТУ в лівому верхньому куті проставляють код продукції за ДК 016. У правому верхньому куті зазначають код нормативного документа на продукцію за ДК 004.