Міністерство праці та соціальної політики

Комітет по нагляду за охороною праці України (Держнаглядохоронпраці)

Державний нормативний акт про охорону праці

Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ДНАОП 0.00-4.33-99

Київ 1999

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці 17.06.99 № 112

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерство юстиції України 30.06.99 № 424/3717

Розроблено: Науковим Центром вивчення ризиків "РІЗІКОН" (м. Сєвєродонецьк) і Управлінням по нагляду в хімічній, нафтопереробній і газовій промисловості Держнаглядохоронпраці України

Внесено: Управлінням по нагляду в хімічній, нафтопереробній і газовій промисловості Держнаглядохоронпраці України

Введено: Вперше

Редакційна комісія: А.П. Сазонов, М.Д. Янчева, Е.О. Грановський, В.К. Бітюцький, С.М. Волошин, Л.О. Мельничук, В.С. Пальчик, А.І. Чернишов

НАКАЗ

17.06.99 № 112

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО

РОЗРОБКИ ПЛАНІВ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ

АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ І АВАРІЙ

На виконання пункту 11 Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 р. № 182/98, і на підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 06.12.96 № 211, про підсумки розгляду остаточної редакції проекту Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій і доцільність його затвердження

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, що додається.

2. З уведенням у дію цього Положення вважати такими, що не застосовуються на території України, Тимчасові рекомендації щодо розробки планів локалізації аварійних ситуацій на хіміко-технологічних об'єктах, затверджені Держпроматомнаглядом СРСР 05.07.90, Інструкцію щодо складання планів захисту персоналу, населення у випадку аварій на металургійних об'єктах і ліквідації (локалізації) їхніх наслідків (РД-7-13-91), затверджену Держпроматомнаглядом СРСР 11.11.91.

3. Галузеві нормативні акти, які регламентують створення планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, повинні бути приведені у відповідність із даним Положенням.

4. Управлінню по нагляду в хімічній, нафтогазопереробній та газовій промисловості в місячний термін після реєстрації цього Положення в Міністерстві юстиції України визначити потреби підприємств, установ і організацій у зазначеному Положенні, забезпечити подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання Положення необхідним тиражем і встановити контроль за їх розповсюдженням.

5. Територіальним управлінням, управлінням та відділам Комітету разом з відповідними міністерствами та відомствами:

5.1. Вжити заходів щодо вивчення вимог зазначеного Положення державними інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій.

5.2. Забезпечити постійний контроль за виконанням вимог Положення власниками (уповноваженими ними органами), посадовими особами і працівниками, яких це стосується.

6. Заступнику начальника управління по нагляду в хімічній, нафтогазопереробній та газовій промисловості Янчевій М.Д. протягом двох тижнів надати відділу нормативно-правових актів Комітету відповідні матеріали для включення Положення до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

7. Скасувати наказ Держнаглядохоронпраці від 14.05.98 № 91.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Іванченка В.І.

Голова Комітету С.П. Ткачук

Про внесення змін до Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 1 жовтня 2007 року N 224

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2007 р. за N 1176/14443

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства України та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.06.99 N 112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за N 424/3717 (далі - Положення), такі зміни:

1.1 У пункті 4.2 слова "Держпожнагляду й з" виключити.

1.2 В абзаці першому пункту 4.5 слово "Держпожнагляду" виключити.

1.3 В абзаці другому пункту 7.2 слова "й Держпожнагляду" виключити.

1.4 В абзаці п'ятому пункту 8.3 слова "Державної пожежної охорони МВС України" замінити словом "МНС".

1.5 У пункті 4.2 і далі за текстом слово "Держнаглядохоронпраці" замінити словом "Держгірпромнагляд" у відповідному відмінку.

2. Начальнику управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки Морозову В. М. у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. у встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О. І.

  Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду 

 Г. М. Суслов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови ФПУ 

С. Я. Українець 

Перший заступник Міністраохорони навколишньогоприродного середовища 

  С. Глазунов 

Міністр регіонального розвиткута будівництва України 

 В. Г. Яцуба 

Перший заступник Міністрапромислової політики України 

 Д. В. Колєсніков 

Заступник Міністра внутрішніхсправ України 

 В. Є. Мармазов 

Голова Державного комітетуядерного регулювання України 

 О. А. Миколайчук 

Заступник Міністра України зпитань надзвичайних ситуацій та усправах захисту населення віднаслідків Чорнобильськоїкатастрофи 

    В. Бут 

Заступник Міністра аграрноїполітики України 

 П. І. Вербицький 

Перший заступник Міністра,Головний державний санітарнийлікар України 

  С. П. Бережнов 

Міністр палива та енергетикиУкраїни 

 Ю. А. Бойко 

ДНАОП 0.00-4.33-99

ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО РОЗРОБКИ ПЛАНІВ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ І АВАРІЙ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей нормативний акт поширюється на потенційно небезпечні підприємства (далі - підприємства), потенційно небезпечні об'єкти (далі - об'єкти), на яких можливі аварії із залповими викидами вибухонебезпечних і токсичних продуктів, вибухами й загоряннями (пожежами) в апаратурі, виробничих приміщеннях і зовнішніх спорудах, які можуть призвести до зруйнування будинків, споруд, технологічного устаткування, ураження людей, негативного впливу на довкілля.

Нормативний акт встановлює порядок розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (далі - ПЛАС), вимоги до їх складу, змісту та форми, процедуру затвердження й перегляду ПЛАС.

Вимоги цього нормативного акта обов'язкові для всіх міністерств, відомств, підприємств, організацій, юридичних і фізичних осіб незалежно від їхньої галузевої та/або відомчої належності й форми власності.

Вимоги даного нормативного акта не поширюються на:

ядерні установки та підприємства з переробки радіоактивних речовин, за винятком тих об'єктів на цих підприємствах, де є обіг нерадіоактивних речовин;

військові об'єкти;

підприємства гірничодобувної промисловості (шахти);

всі види транспорту, крім трубопровідного.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1) ДСТУ 3273-95. Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги.

2) ДСТУ 2156-93. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення.

3) ДСТУ 2960-94. Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення.

4) ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки.

5) НАОП 1.3.00-1.01-88. Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв.

6) РД 52.04.253-90.Методика прогнозування масштабів зараження сильнодіючими отруйними речовинами при аваріях (зруйнуваннях) на хімічно небезпечних об'єктах і транспорті.

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію, при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.

Аварія - раптова подія, така як потужний викид небезпечних речовин, пожежа або вибух, внаслідок порушення експлуатації підприємства (об'єкта), яка призводить до негайної та/або наступної загрози для життя та здоров'я людей, довкілля, матеріальних цінностей на території підприємства та/або за його межами.

Блок технологічний - апарат (устаткування) або група (з мінімальною кількістю) апаратів (устаткування), які в заданий час можна відключити (ізолювати) від технологічної системи без небезпечних змін режиму, що можуть призвести до розвитку аварії в суміжній апаратурі.

Відділення - структурний підрозділ підприємства чи цеху, що містить декілька виробничих дільниць, займає відокремлену територію та здійснює частку виробничого процесу з перероблення предмета праці.

Дільниця виробнича - структурний підрозділ підприємства чи цеху, що об'єднує групу робочих місць, організованих за предметним, технологічним чи предметно-технологічним принципом спеціалізації.

Критичні значення параметрів - граничні значення одного або кількох взаємопов'язаних параметрів (щодо складу матеріального середовища, тиску, температури, швидкості руху, часу перебування в зоні із заданим режимом, співвідношення компонентів, що змішуються, роз'єднування суміші і т.і.), при яких можливе виникнення вибуху в технологічній системі або розгерметизація технологічної апаратури та викиди горючої або токсичної речовини в атмосферу.

Ліквідація наслідків аварії - режим функціонування, під час якого підприємство (об'єкт) після аварії переводиться в режим нормальної експлуатації або перетворюється в екологічно безпечну природно-технологічну систему.

Небезпечні режими роботи устаткування - режими,, які характеризуються такими відхиленнями технологічних параметрів від регламентних значень, при яких може виникнути аварійна ситуація та/або статися зруйнування обладнання, будинків, споруд.

Об'єкт потенційно небезпечний - будь-яке джерело потенційної шкоди життєво важливим інтересам людини.

Підприємство потенційно небезпечне - промислове підприємство, що використовує в своїй діяльності або має на своїй території потенційно небезпечні об'єкти.

Підприємство (промислове) - статутний суб'єкт, який має право юридичної особи та здійснює виробництво і реалізацію продукції певних видів із метою одержання відповідного прибутку.

Підрозділ структурний - ланка організації (підприємства), яка включає колектив виконавців або/і робочих, яка має відокремленні, чітко визначені функції в процесі керівництва або виробничому процесі, які відрізняються від функцій інших ланок, і в силу цього входить, як організаційно відокремлена від інших підрозділів частка організації (підприємства), в його структуру або в структуру підрозділів організації (підприємства). Наприклад: виробництво, цех, відділення, виробнича дільниця.

Складовою частиною виробництва можуть бути цехи, відділення, виробничі дільниці. Складовою частиною цеху можуть бути відділення і виробничі дільниці. Складовою частиною відділення є виробничі дільниці.

Процес технологічний - сукупність фізико-хімічних перетворень речовин і змін значень параметрів матеріального середовища, які проводяться з певною метою в апараті (системі взаємопов'язаних апаратів, агрегаті, машині і т. інш.).

Спеціалізовані підрозділи - гірничогазорятувальні і пожежні частини, медична служба, підрозділи формувань органів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Уражальні чинники аварії - фактори, що виникають під час аварії, які здатні у разі досягнення певних значень завдати збитків здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним цінностям (надлишковий тиск на фронті ударної (вибухової) хвилі, теплове навантаження від полум'я, концентрація небезпечних речовин у атмосфері, воді, грунті тощо).Установка - сукупність устаткування (апаратів), яка виконує певну функцію в технологічному процесі.

Цех - організаційно та/або технологічно відокремлений структурний підрозділ, що прямо чи побічно бере участь у переробленні предмета праці на готову продукцію та складається із сукупності виробничих дільниць.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Метою плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій є планування дій (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та пом'якшення їх наслідків.