УДК 006:568.345.001.6 Група Т00

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Терміни та визначення

ДСТУ 2156-93

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЬІШЛЕННЬІХ

ПРЕДПРИЯТИЙ ДСТУ 2156-93

Термины и определения

INDUSTRIAL ENTERHRISE SAFETY Тerms and definition

ОКСТУ 0027________________________________________________

Чинний від 01.01.95

Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять у галузі безпечності промислових підприємств і чинний на промислових підприємствах (далі-підприємствах) всіх видів.

Стандарт не поширюється на терміни і визначення в галузі безпеки праці.

Терміни, встановлені цим стандартом, обов'язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп'ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом.

Взята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі його використання в документах зі стандартизації.

Наведені визначення можна в разі необхідності змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використаних у них термінів, вказуючи на об'єкти, які входять до обсягу і змісту понять, визначених у цьому стандарті. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, поданих у цьому стандарті.

 

Якщо термін містить всі необхідні та достатні ознаки поняття, замість визначення сталиться риска.

У стандарт: як довідкові подано німецькі [de], англійські [en ], французькі [fr] та російські [ru] еквіваленти стандартизованих термінів (а також визначення російською мовою), взяті з відповідних міжнародних та державних стандартів.

Якщо в чинних державних російськомовних стандартах визначення терміна немає, то подасться переклад терміна і визначення російською мовою круглих дужках.

У стандарті наведено абеткові покажчики термінів та їх іншомовних еквівалентів.

У додатку А наведено загально-технічні і екологічні терміни, що вживаються для визначення безпечності промислових підприємств.

У додатку Б подано пояснення до термінів, позначених *.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

  1. 1.1  небезпека
    1. 1.2  Сукупність факторів, пов'язана з експлуатацією промислового підприємства, що діє постійно або виникає внаслідок певної ініціюючої події чи певного збігу обставин, що чинять (здатні чинити) негативний вплив на реципієнтів

 

dе Unsicherheit

еn hazard

fr danger

ru опасность

Сопряженная с оксплуатацией промышленного предприятия постоянно действующая или случайно возиикающая в результате некоторого инициирующего события либо при некотором стечении обстоятельств совокупность факторов, оказывающих (способных оказать) негативнеє воздействие на реципиентов

 

1.2 ризик промислового підприємства Імовірність реалізації потенційної небезпеки, що ініціюється промисловим підприємством, та (або) негативних наслідків цієї реалізації

 

de Industriewerksrisiko

en industrial enterprise risk

ru риск промышленного предприятия Вероятность реализации потенциальной опасности, которая инициируется промышленным предприятием, и (или) негативных последствий этой реализации

 

1.3 безпека (населення, матеріальних об'єктів, навколишнього середовища) Відсутність неприпустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдавання будь-якої шкоди

 

de Sicherheit

en security

fr securite

ru безопасность (населения, материальных объектов, окружающей среды) Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба

 

1.4 безпечність промислового підприємства

Властивість підприємства (об'єкта) за нормальної експлуатації та в разі аварії обмежувати вплив джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище встановленими межами

Примітки:

1 Рівень безпечності вважається прийнятним, якщо забезпечено додержання вимог державних нормативних документів з безпеки.

2 У галузі стандартизації безпечність продукції, процесів, послуг звичайно роїглчліпогь з метою досягнення оптимального балансу ряду факторні, що включає в себе такі нетехнічні фактори, як поведінка людини, і дозволяє звести до прийнятого рівня ризик, пов'язанний з можливістю завдавання шкоди здоров'ю людей та зберіганню майна

 

de Industriewerkssichernet

en industrial enterprise safety

ru безопасность промышленного предприятия

Свойство предприятия при нормальной эксплуатации и в случае аварии ограничивать воздействие источников опасности на персонал, население и окружающую среду установленными пределами

Примечания:

1 Уровень безопасности считается приемлемым, если обеспечено соблюдение требовании государственных нормативных документов по безопасности.

2 В области стандартизации безопасность проекции, процессов и услуг обычно рассматривается с целью достижения оптимального баланса ряда факторов, включающего такие нетехнические факторы, как поведение человека, и позволяющего свести риск, связанный с возможностью нанесения ущерба здоровью людей и сохранности имущества, до приемлемого уровня.

 

1.5 потенційно небезпечний об'єкт

Будь-яке джерело потенційної шкоди життєво важливим інтересам людини

ru потенциально опасный объект

Любой источник потенциального ущерба жизненно важным интересам человека

1.6 потенційно небезпечне підприємство Промислове підприємство, що використовує в своїй діяльності або має на своїй території потенційно небезпечні об'єкти

 

ru потенциально опасное предприятие Промышленное предприятие, использующее в своей деятельности или имеющее на своей территории потенциально опасные объекты

 

1.7 показник безпечності

Кількісна характеристика однієї або декількох пласти постен, шо визначають безпечність підприємства (1.5) залежно від потенційної небезпеки наявних у його регіоні об'єктів та специфіки реципієнтів

Примітка. Залежно під репицієнта окремі показники безпечності промислових підприємств можуть характеризувати його безпечність щодо виробничого персоналу, населення регіону та навколишнього середовища

 

ru показатель безопасности Количественная характеристика одного или нескольких свойств, определяющих безопасность предприятия (1.5) в зависимости от потенциальной опасности имеющихся в его регионе объектов и специфики реципиентов

Примечание. В зависимости от реципиента частные показатели безопасности промышленного предприятия могут характеризовать его безопасность но отношению к производственному персоналу, населению региона и окружающей среде

 

1.8 нормальна експлуатація

Робота підприємства в експлуатаційних режимах, передбачених установленим регламентом

 

de Normalbetrieb

en normal operation

ru нормальная эксплуатация

Работа предприятия в эксплуатационных режимах, предусмотренных плановым регламентом

 

1.9 аварійна ситуація

Стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та (або) умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію, при якому

всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом

 

en emergency situation

ru аварийная ситуация

Состояние потенциально опасного объекта, характеризующееся нарушением пределов и (или) условий безопасной эксплуатации, но не перешедшее в аварию, при котором все неблагоприятные воздействия источников опасности на персонал, население и окружающую среду удерживаются в приемлемых пределах посредством соответствующих предусмотренных проектом технических средств

 

1. 10 аварія на промисловому підприємстві

Порушення експлуатації підприємства, під час якого виникає перевищення нормованих мох впливу на персонал підприємства, населення та на-нколшіжс середовище. Аварія характеризується вихідною подією, шляхами протікання та наслідками

 

ru авария на промышленном предприятии Нарушение эксплуатации предприятия, при котором происходит превышение нормируемых пределов воздействия на персонал предприятия, население и окружающую среду. Аварии характеризуется исходным событием, путями протекания и последствиями

 

1.11 проектна аварія

Аварія, для якої проектом визначено вихідні події та кінцеві стани, а також передбачені системи безпеки, що забезпечують обмеження її наслідків установленими для таких аварій межами

 

en desing-basis accident

ru проектная авария

Авария, для которой проектом определены исходные события и конечные состояния, а также предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие ограничение ее последствий установленными для таких аварии пределами

 

1.12 позапросктна аварія

Аварія, викликана неврахованими для проектних аварій вихідними подіями або супроводжувана додатковими порівняно з проектними аваріями підмовами систем безпеки, технологічного устаткування або помилками персоналу, які можуть призвести до тяжких пошкоджень об'єкта. Зменшення наслідків такої аварії

досягається керуванням аварією та (або) здійсненням планів заходів щодо захисту

всіх реципієнтів

 

en beyond the design-basisen accident

ru запроектная авария

Авария, вызываемая неучитываемыми для проектных аварий исходными событиями или сопровождающаяся дополнительными, по сравнению с проектными авариями, отказами систем безопасности, технологического оборудования или ошибками персонала, которые могут

привести к тяжелым повреждениям объекта. Уменьшение последствий такой аварии достигается управлением аварией и (или) реализацией планов мероприятий по защите всех реципиентов

 

1.13 керування позапроектною аварією

Дії, cпрямовані на запобігання розвитку проектної аварії в позапроектну та на послаблення наслідків позапроектної аварії, виконувані всіма наявними в працездатному стані технічними засобами, як спеціально призначеними для зменшення наслідків проектних аварій, так і призначених для нормальної експлуатації та забезпечення безпеки під час проектних аварій.

Примітка. Дії, які спрямовані на попередження проектних аварій і зменшення розміру їх розвитку і виходять за межі даного визначення, належать до керування проектними аваріями

 

en beyond the design-basisen accident management

ru управление запроектной аварией Действия, направленные на предотвращение развития проектной аварии в запроектную и на ослабление последствий запроектной аварии, выполняемые всеми имеющимися в работоспособном состоянии техническими средствами, как специально предназначенными для уменьшения последствий проектных аварий, так и предназначенных для нормальной эксплуатации и обеспечения безопасности при проектных авариях

Примечание. Действия, направленные на предотвращение проектных аварий и уменьшение масштабов их развития, не входящие в рамки настоящего определения, относятся к управлению проектными авариями

 

1.14 аварійний режим

Режим функціонування підприємства (об'єкта) в разі виникнення аварії

 

de Unfallzustand

en off-normal mode

ru аварийный режим

Режим функционирования предприятия (объекта) в случае возникновения аварии

 

en source of radiation hazard

ru источник радиационной опасности Технологический объект в составе промышленного предприятия, использующий в процессе нормального функционирования радиоактивные вещества, вырабатывающий или потребляющий энергию ионизирующего излучения, что в случае аварии или продолжительного воздействия на человеческий организм способны привести к гибели или увечью пораженного либо нанести существенный ущерб окружающей среде

 

ru взрывоопасный источник

en source of noise

ru источник шума

ru источник пожарной опасности Технологический объект в составе промышленного предприятия, пожар на котором может привести к поражению людей, находящихся на отих объектах и окружающей территории, опасными и вредными производственными факторами, а также опасными факторами пожара и их вторичными проявлениями

 

ru химически (биологически, радиационно) опасное промышленное предприятие

Предприятие, на территории которого находится источник химической, биологической или радиационной опасности

 

2.8 вибухонебезпечне промислове підприємство *

ru взрывоопасное промышленное предприятие

ru нормирование безопасности промышленных предприятии Установление в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации количественных и качественных требовании к безопасности

Примечание. Нормирование безопасности включает выбор номенклатуры нормируемых показателей, технико-экономическое обоснование значении показателей безопасности промышленного предприятия и (или) его составных частей, задание требований к качеству (точности, достоверности и др ) исходных данных, идентификацию потенциальных опасностей, инициируемых промышленным предприятием, задание требований к методам экспертизы и контроля показателей безопасности (риска) на всем протяжении цикла существования предприятия (объекта)

 

ru нормируемый показатель безопасности (промышленного предприятия)

Показатель безопасности, значение которого регламентировано нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией промышленного предприятия.

Примечание. В качестве нормируемых показателей безопасности могут быть использованы один или несколько показателей, включенных в настоящий стандарт в зависимости от вида промышленного предприятия, степени его важности, условий производства, последствий реализации потенциальных опасностей, величины (доли) затрат на обеспечение безопасности промышленного предприятия В обоснованных случаях допускается нормировать показатели безопасности, не указанные в разделе 3, если они не противоречат определениям показателей настоящего стандарта. Значения нормируемых показателей безопасности учитывают при определении величины затрат на проектирование, сооружение и эксплуатацию промышленного предприятия, сроков его промышленного использования и окупаемости

 

en safely ensuring

ru обеспечение безопасности Управление риском на протяжения всего цикла существования предприятия (объекта) в соответствии с избранным (заданным) критерием совокупного риска множества потенциальных опасностей, инициируемых промышленным предприятием

 

ru экспертиза рисков

Процедура анализа и оценивания рисков

 

en risk evaluation

ru анализ рисков

Использование доступной информации для идентификации потенциальных опасностей, инициируемых промышленным предприятием, и определения соответствующих им рисков (показателей безопасности производственного персонала, населения региона и экологических показателей).

Примечание. В общем случае анализ рисков включает этапы определения области анализа, идентификации опасностей и определения рисков

 

2.9

3.1

1.7

4.2

1.14

3.3

3.6

3.2

3.4

3.5

1.2

4.14

4.12

4.13

1.9

4.11

 

1.2

l.4

1.8

1.3

4.12

1.14

1.1

2.1

 

1.12

1.13

3.5

1.11

1.16

1.9

1.1

3.4

1.2

1.4

1.8

1.14

4.7

4.5

4.11

4.10

4.9

1.18

4.3

1.3

2.2

2.1

2.5

2.3

3.2

 

1.1

1.3

2.1

2.2

 

1.12

1.10

1.11

4.5

1.3

1.4

 

3.11

3.10

1.16

1.17

4.6

3.9

2.2

2.4

2.1

2.6

2.3

2.5

4.8

4.9

1.18

1.15

3.7

3.8

4.1

4.3

1.1

4.7

1.7

3.1

4.2

4.10

1.6

2.8

2.10

2.7

2.9

1.14

3.2

3.4

3.5

3.6

3.3

1.2

4.14

4.12

4.13

1.9

1.13

4.11

4.4

1.8