1

2

3

4

14

ДНАОП

0.00-1.29-97

Правила захисту від статичної електрики

Наказ Держнаглядохоронпраці від 22.04.97. №103

15

ДНАОП

0.00-3.03-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індиві-дуального захисту праців-никам м`ясної і молочної промисловості

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці України від 10.06.98 № 116

Мінюст України 14.07.98 №451/2891

16

ДНАОП

0.00-4.03-98

Положення про розсліду-вання та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на під-приємствах, в установах і організаціях

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.98 № 923

17

ДНАОП

0.00-4.04-93

Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.93 № 754

18

ДНАОП

0.00-4.05-93

Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи під-приємства, установи, органі-зації

Постанова Кабінету Міністрів України від 6.10.93 № 831

19

ДНАОП

0.00-4.09-93

Типове положення про ко-місію з питань охорони праці підприємства

Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці від 3.08.93 № 72

Мінюст України 30.09.93 №141

Наказ Держнаглядохоронпраці від 3.02.94 №8

Мінюст України 24.02.94 №31/240

20

ДНАОП

0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці від 4.04.94 №30.

Мінюст України 12.05.94 №95/304

Наказ Держнаглядохоронпраці від 23.04.97 №109

Мінюст України 27.05.97 №193/1997

1

2

3

4

21

ДНАОП

0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 №9

Мінюст України 07.04.98 №226/2666

22

ДНАОП

0.00-4.21-93

Типове положення про службу охорони праці

Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці від 3.08.9З № 73

Мінюст України 30.09.93 №140

Наказ Держнаглядохоронпраці від 17.05.96 №82

Мінюст України 20.08.96 №461/1486

23

ДНАОП

0.00-4.22-94

Положення про експерт-но-технічний центр (госп-розрахунковий підрозділ) Держнаглядохоронпраці України

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці Мінфін Мінекономіки України від 21.11.94 № 116

Мінюст України 5.01.95 №4/540

24

ДНАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спе-ціальним взуттям та інши-ми засобами індивідуаль-ного захисту

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.10.96

№ 170

Мінюст України 18.11.96.№667/1692

25

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвище-ною небезпекою

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.11.93 № 123

Мінюст України 23.12.93 №196

26

ДНАОП

0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підриємстві

Зареєстровано:

Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.93

№ 132

Мінюст України 7.02.94 №20/229

27

ДНАОП

0.01-1.01-95

НАПБ А.01.001-95

Правила пожежної безпеки в Україні

Зареєстровано:

Наказ МВС України від 14.06.95 №400

Мінюст України 14.07.95 №219/755

28

ДНАОП

0.03-1.07-73

Санітарні правила органі-зації технологічних проце-сів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання

Наказ Міністерства охорони здоров`я СРСР

від 04.04.73 № 1042-73

29

ДНАОП

0.03-3.12-84

Санітарні норми вібрації робочих місць №3044-84

Наказ Міністерства охорони

здоров`я СРСР, 1984 р.

1

2

3

4

30

ДНАОП

0.03-3.14-85

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях №3223-85

Наказ Міністерства охорони

здоров`я СРСР

від 12.03.85

31

ДНАОП

0.03-3.15-86

Санітарні норми мікроклі-мату виробничих примі-щень №4088-86

Наказ Міністерства охорони

здоров`я СРСР, 1986 р.

32

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підійман-ня і переміщення важких речей жінками

Зареєстровано:

Наказ Міністерства охорони

здоров`я України

від 10.12.93 № 241

Мінюст України 22.12.93 №194

33

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Зареєстровано:

Наказ Міністерства охорони

здоров`я України

від 31.03.94 № 45

Мінюст України 21.06.94 №136/345

34

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і ро-біт з шкідливими і небез-печними умовами праці, на яких забороняється за-стосування праці непов-нолітніх

Зареєстровано:

Наказ Міністерства охорони

здоров`я України

від 31.03.94 № 46

Мінюст України 28.07.94 №176/385

35

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт з шкідливими і небезпечни-ми умовами праці, на яких забороняється застосу-вання праці жінок

Зареєстровано:

Наказ Міністерства охорони

здоров`я України

від 29.12.93 № 256

Мінюст України 30.03.94 №51/260

36

ДНАОП

0.05-1.02-93

Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або

уповноваженим ним орга-

ном шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров`я, пов`язаним з виконанням ним трудових обов`язків

Зміни: 1

2

3

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.94 № 472

Постанова №71 від 8.02.94

Постанова №492 від 18.07.94

Постанова №1100 від 03.10.97

1

2

3

4

37

ДНАОП

0.05-3.03-81

Типові норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв

Зміни: 1

2

Постанова Держкомпраці СРСР від 12.02.81

№47/П-2

Постанова №289/п-8 від 21.08.85

Постанова №476/п-12 від 06.11.86

38

ДНАОП

0.05-3.06-22

Про видачу мила на підприємствах

Роз`яснення з цього питання: 1

2

Постанова НКТ РРФСР 06.08.22

22.06.24

14.04.26

39

ДНАОП

0.05-8.04-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Постанова Кабінету Міністрів України від 1.08.92 № 442

40

ДНАОП

5.1.11-1.17-96

Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та мотор-ва-гонного рухомого складу

Наказ Держнагляд-охоронпраці

від 25.12.96 № 230

41

ДНАОП

5.1.11-1.48-98

Правила безпеки для працівників транспорту на електрифікованих лініях

Наказ Держнагляд-охоронпраці

від 01.10.98 № 196

42

НАОП

1.8.20-1.03-84

Правила з охорони праці працівників підприємств м`ясної промисловості від зараження бруцельозом

Мінм`ясомолпром СРСР,

1984 р.

43

НАОП

1.8.20-1.04-86

Правила з охорони праці працівників підприємств м`ясної промисловості від зараження туберкульозом

Мінм`ясомолпром СРСР,

1986 р.

44

НАОП

1.8.20-2.02-85

ОСТ 49-216-85 М`ясожи-рове виробництво. Загальні вимоги безпеки

Мінм`ясомолпром СРСР,

1985 р.

45

НАОП

1.8.20-2.10-82

ОСТ 49-192-82 Обробка кишок. Вимоги безпеки

Мінм`ясомолпром СРСР, 1982 р.

46

НАОП

1.8.20-2.11-84

ОСТ 49-209-84. Шкіроконсервове виробництво. Вимоги безпеки

Мінм`ясомолпром СРСР,

1984 р.

47

НАОП

1.8.20-2.13-84

ОСТ 49-210-84. Виробництво харчових жирів. Вимоги безпеки

Мінм`ясомолпром СРСР,

1984 р.

1

2

3

4

48

НАОП

1.8.20-2.14-83

ОСТ 49-203-83. Виробни-цтво сухих тваринних кор-мів, кормового та техніч-ного жиру, альбуміну. Вимоги безпеки

Мінм`ясомолпром СРСР, 1983 р.

49

НАОП

1.8.20-2.15-82

ОСТ 49-193-82. Обробка субпродуктів. Вимоги без-пеки

Мінм`ясомолпром СРСР, 1982 р.

50

НАОП

1.8.20-2.27-81

ОСТ 49-174-81 Засоби індивідуального захисту працюючих у м`ясній промисловості. Загальні вимоги. Класифікація

Мінм`ясомолпром СРСР,

1981 р.

51

НАОП

2.1.20-2.04-81

ОСТ 46.3.2.114-81 Велика рогата худоба. Навантаження та розвантаження при перевезенні на спецмашинах. Вимоги безпеки

Мінсільгосп СРСР,

1981 р.

52

НАОП

2.1.20-2.07-85

ОСТ 46.3.2.196-85 Видалення, обробка, зберіган-ня гною на тваринницьких фермах. Вимоги безпеки

Мінсільгосп СРСР,

1985 р.

53

НАОП

2.2.00-1.10-88

Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

Держагропром СРСР

27.02.88

54

НАОП

5.1.11-1.22-90

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розван-тажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771

Міністерство шляхів сполучення СРСР, 15.02.90

55

НАОП

8.1.00-1.04-90

Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок

Держкомітет Ради Міністрів СРСР з питань

продовольства 27.09.90

56

ДСТУ 2586-94

Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

57

ДСТУ 3273-95

Безпечність промислових підприємств. Загальні положення

58

ГОСТ 12.0.003-74*

ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

59

ГОСТ 12.1. 003-83*

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

60

ГОСТ 12.1.004-91*

ССБТ. Пожарная безопас-ность. Общие требования

1

2

3

4

61

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

62

ГОСТ 12.1.008-76

ССБТ. Биологическая бе-зопасность. Общие требо-вания

63

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ. Вибрационная бе-зопасность. Общие требования

64

ГОСТ 12.1.019-79*

ССБТ. Электробезопасно-сть. Общие требования и номенклатура видов защиты

65

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ. Оборудование про-изводственное. Общие требования безопасности

66

ГОСТ 12.2.007.0-75*

ССБТ. Изделия электро-технические. Общие требования безопасности

67

ГОСТ 22 789-94

ССБТ. Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности

68

ГОСТ 12.2.007.13-88

ССБТ. Лампы электричес-кие. Требования безопасности

69

ГОСТ 12.2.010-75*

ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности

70

ГОСТ 12.2.013.0-91

ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

71

ГОСТ 12.2.022-80*

ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности

72

ГОСТ 12.2.032-78

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

73

ГОСТ 12.2.033-84

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя.

Общие эргономические требования

74

ГОСТ 12.2.061-81

75

ГОСТ 12.2.062-81*

1

2

4

76

ГОСТ 12.2.064-81

77

ГОСТ 12.2.124-90

78

ГОСТ 12.3.002-75*

79

ГОСТ 12.3.003-86*

80

ГОСТ 12.3.009-76*

81

ГОСТ 12.3.010-82

82

ГОСТ 12.3.020-80*

83

ГОСТ 12.3.028-82*

84

ГОСТ 12.4.002-74

85

ГОСТ 12.4.012-83

86

ГОСТ 12.4.026-76*

87

ГОСТ 14202-69

88

ГОСТ 16215-80*Е

89

ГОСТ 17.0.0.04-90

1

2

4

90

ГОСТ 17.2.3.02-78

91

ГОСТ 18962 - 86*

92

ГОСТ 19605-74

93

ГОСТ 22584-88

94

ГОСТ 26887-86

95

ГОСТ 2874-82*

96

ОСТ 10.163-88

97

СНиП 2.03.13-88

98

СНиП 2.04.01-85

99

СНиП 2.04.02-84

100

СНиП 2.04.03-85

101

СНиП 2.04.05-91

102

СНиП 2.05.07-91

103

СНиП 2.09.02-85

104

СНиП 2.09.03-85

105

СНиП 2.09.04-87

106

СНиП 2.11.01-85*

107

СНиП 2.11.02-87

108

СНиП 3.05.05-84

109

СНиП II-4-79

110

СНиП II-12-77

111

СНиП ІІІ-4-80

1

2

4

112

ДБН А 3.1-3-94

113

ДБН 360-92

114

ВБН-СГіП-46-3.94

115

НАПБ Б.07.005-86

Наказ МВС СРСР від 27.02.86

116

РД 34-21122-87

Міненерго СРСР 12.10.87

117

СН 181-70

Наказ Міністерства охорони

здоров`я СРСР, 1970 р.

118

ВСТП-6.02-87

Госагропром СРСР,

1987 р.

119

ВСН-1-80

Мінм`ясомолпром СРСР,

1980 р.

120

ВНТП 532/739-85

Наказ

Держагропрома СРСР

від 27.12.85. №44

121

Управління

ветеринарії Мінсільхоза

СРСР, Головне управління ветеринарії Госагропрома СРСР, 27.12.83

7.06.88

1

2

4

122

Госагропром СРСР

16.10.87

123

Держпроматомнагляд СРСР, 01.11.91

8

16

31,5

63

125

250

500 1000

Локальна вібрація

По осям Х, У,Z

5,0

120

5,0

120

3,5

117

3,5

114

1,8

111

1,2

108

0,9 1,63

105 102

1,63

102