ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ

НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА

ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Київ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.07.96 № 123

ДНАОП 1.9.40-1.01-96

ПРАВИЛА

охорони праці для підприємств та організацій

поліграфічної промисловості

Київ

1РОЗРОБЛЕНО

Українським науково-дослідним інститутом поліграфічної промисловості ім. Т.Шевченка

РОЗРОБНИКИ

Б.А.Гайванович (УНДІПП),

Л.А.Гвозденко (Інститут медицини праці),

В.О.Громцев (Мінпресінформ),

О.Г.Жеглов (ВО "Поліграфкнига),

В.Ц.Жидецький (УАД),

Н.И.Куновська (УНДІПП),

Г.Ю.Лут (Видавництво “Вільна Україна”),

Л.О.Мельничук (Держнаглядохоронпраці),

В.К.Моргунський (АТ “Поліграфіст”).

Л.Г.Палагнюк (В-во “Преса України”),

О.О.Печенюк (відповідальний виконавець, УНДІПП),

Л.М.Тяллєва (зав. відділом, УНДІПП),

С.А.Чайка (УНДІПП),

І.М.Чижевський (УАД),

Л.Я.Шиманська (керівник теми. УНДІПП)

2 ВНЕСЕНО НА РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Міністерством України у справах преси та інформації

З ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Передрукування заборонено

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

ЗМІСТ

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

З ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ

4 ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВА, ВИРОБНИЧИХ ТА ДОПОМІЖНИХ БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ

4.1 Загальні положення

4.2 Територія підприємства

4.3 Виробничі будівлі і приміщення

4.4 Допоміжні будівлі і приміщення

4.4.1Загальні вимоги

4.4.2 Санітарно-побутові приміщення

5 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ЦЕХІВ (ДІЛЬНИЦЬ), ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ

5.1 Загальні положення

5.2 Цехи (дільниці) виготовлення форм

5.4 Брошурувально-палітурні цехи (дільниці)

6 Допоміжне виробництво

6.3 Ремонтно-механічні цехи (дільниці)

6.4 Склади та цехові кладові

6.5 Дільниця зарядження акумуляторів

6.9 Дільниця пакування паперових відходів

7 ВИМОГИ ДО ІНЖЕНЕРНОГО ГОСПОДАРСТВА

7.1 Електробезпека

7.2 Освітлення

7.3 Водопостачання, каналізація

7.4 Опалення, вентиляція і кондиціювання

7.5 Газове господарство і котельні

8 вимоги до автотранспорту, вантажно-розвантажувальних робіт, підйомно-транспортного обладнання та внутрішньозаводського транспорту.

8.1 Автотранспорт підприємства

8.3 Вантажопідіймальні машини і механізми (крани, талі, поліспасти, тельфери)

8.4 Ліфти

8.5 Машини підлогового безрейкового транспорту

8.6 Конвейєри

Додаток 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОБРОБЛЕННЮ СТІН, СТЕЛЬ І ВИБОРУ ПОКРИТТЯ ПІДЛОГ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

Додаток 2. НОРМИ САНПОБУТОВИХ ПРИМІЩЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГРУП ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

Додаток 3. НЕБЕЗПЕЧНІ І ШКІДЛИВІ ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ В ЦЕХАХ (ДІЛЬНИЦЯХ) ПОЛІГРАФІЧНИ ПІДПРИЄМСТВ

Додаток 4. НОРМИ ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Додаток 5. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ОСНАЩУЄТЬСЯ ВБУДОВАНИМ МІСЦЕВИМ ОСВІТЛЕННЯМ

Додаток 6. НОРМОВАНІ ЗНАЧЕННЯ КПО* ПРИ БІЧНОМУ ОСВІТЛЕННІ

Додаток 7. ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІЇ (ГДК) ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН В ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ

Додаток 8. ПАРАМЕТРИ ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ, РЕКОМЕНДОВАНІ КРАТНОСТІ ТА СПОСОБИ ПОВІТРООБМІНУ

Додаток 9. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, ЩО ОСНАЩУЄТЬСЯ МІСЦЕВИМИ ВІДСМОКТУВАЧАМИ

Додаток 10. ОРІЄНТОВАНІ ТЕРМІНИ ЧИЩЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

Додаток 11. НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИПЛИВНОГО ПОВІТРЯ

Додаток 12. НОРМИ ШУМУ У ВИРОБНИЧИХ І ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕННЯХ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Додаток 13. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СТАНОМ СЕРЕДОВИЩА, ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА СТУПЕНЕМ НЕБЕЗПЕКИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Додаток 14. МІНІМАЛЬНІ ВІДДАЛІ ПРИ РОЗМІЩЕННІ ОБЛАДНАННЯ

Додаток 15. МІНІМАЛЬНА ШИРИНА ПРОЇЗДІВ У ВИРОБНИЧИХ ЦЕХАХ

Додаток 16. РОЗМІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОЧОГО МІСЦЯ СИДЯЧИ

Додаток 17. РОЗМІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОЧОГО МІСЦЯ СТОЯЧИ

Додаток 18. ВІДСТАНЬ ВІД ОГОРОЖІ ДО НЕБЕЗПЕЧНОГО ЕЛЕМЕНТА ОБЛАДНАННЯ

Додаток 19. ВИСОТА ОГОРОЖІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОЗТАШУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНОГО ЕЛЕМЕНТА

Додаток 20. КОЛЬОРОВЕ ПОЗНАЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ

Додаток 21. НОРМИ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ НАВАНТАЖЕНЬ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ Додаток 22. ПРИ ПІДІЙМАННІ І ПЕРЕМІЩЕННІ ВАЖКИХ РЕЧЕЙ ВРУЧНУ

Додаток 23. ГРАНИЧНІ НОРМИ ПІДІЙМАННЯ І ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАЖКИХ РЕЧЕЙ ЖІНКАМИ

ДНАОП 1.9.40-1.01-96

ПРАВИЛА

охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

Дата введення 01.01.97

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Дані Правила розповсюджуються на поліграфічні підприємства та організації (надалі-підприємства), що діють, реконструюються, заново будуються чи проектуються, а також на окремі цехи, що виробляють поліграфічну продукцію або використовують поліграфічне обладнання, незалежно від форм власності й відомчої належності.

Правила встановлюють вимоги охорони праці до території, будівель та приміщень, технологічного обладнання та робочих місць.

Дані Правила обов'язкові для виконання посадовими особами, фахівцями та всіма працівниками підприємств.

За правильність конструкції, вибір матеріалів, якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту і технічного діагностування, а також відповідність виробничих і допоміжних будівель, приміщень та обладнання цим Правилам відповідає організація або підприємство (незалежно від форм власності та відомчої належності), яка виконує відповідні роботи.

Відповідальність за виконання вимог цих Правил покладається на керівників підприємств та інших посадових осіб згідно з діючим законодавством.

Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з діючим законодавством.

Розслідування та облік аварій, нещасних випадків та професійних захворювань, що мали місце на підприємствах, повинні проводитись у порядку, встановленому ДНАОП 0.00-4.03-93.

З введенням в дію Правил охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості вважати такими, що не застосовуються на території України НАОП 8.7.10-1.01-86 “Правила з техніки безпеки та виробничої санітарії для поліграфічних підприємств системи Держкомвидаву СРСР”, затверджені Держкомвидавом СРСР, 1986 р.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В даних Правилах використані такі нормативні документи: ГОСТ 12.0.003-74 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация";

ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности"; ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" ;

ГОСТ 12.1.018-93 "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования":

ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты";

ГОСТ 12.1.030-81"ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление";

ГОСТ 12.2.003-91"ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.009-80 "ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.016-81"ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.022-80 "ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.2.026.0-93 "ССБТ. Оборудование деревообрабатывающие. Общие требования безопасности к конструкции";

ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования";

ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования";

ГОСТ 12.2.049-80 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования";

ГОСТ 12.2.053-91"Краны-штабелеры. Требования безопасности";

ГОСТ 12.2.058-81"ССБТ. Краны грузоподьемные. Требования к цветовому обозначению частей крана опасных при эксплуатации";

ГОСТ 12.2.061-81"ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам";

ГОСТ 12.2.062-81"ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные";

ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.3.003-86 "ССБТ. Работы злектросварочные. Требования безопасности";

ГОСТ 12.3.006-75 "ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.3.009-76 "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности";

ГОСТ 12.3.020-80 "ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности";

ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском". Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.10.94 № 104;

ДНАОП 0.00-1.08-94 "Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів". Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР від 26.05.94 № 51;

ДНАОП 0.00-1.13-71"Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів". Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71;

ДНАОП 0.00-1.20-90 "Правила безпеки у газовому господарстві". Затверджені постановою Держпроматомнаглядом СРСР від 26.12.90 № 3;

ДНАОП 0.00-1.21-84 "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів". Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84;

ДНАОП 0.00-1.22-72 "Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж". Затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72;

ДНАОП 0.00-4.13-94 "Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці". Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.03.94 № 16;

ДНАОП 0.00-5.09-86 "Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів". Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 29.08.86;

ДНАОП 0.03-1.43-88 "Санітарні правила при роботі з ртуттю, її сполуками та приладами з ртутним заповненням № 4607-88". Затведжені Мінохорониздоров'я СРСР, 1988;

ДНАОП 0.03-3.18-88 "Тимчасові санітарні норми та правила для робітників обчислювальних центрів № 4559-88". Затверджені Мінохорониздоров''я СРСР, 1988;

ДНАОП 0.03-3.01-71"Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71". Затверджені Мінохорониздоров'я СРСР. 1971р;

ДНАОП 0.03-3.28-93 "Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками". Затверджені Мінохорониздоров'я України наказом від 10.12.93 № 241;

НАОП 1.3.10-1.06-77 "Загальні правила безпечної роботи в хімічних лабораторіях". Затверджені Мінхімпромом СРСР 27.07.77;

НАОП 5.1.11-1.10-82 "Правила охорони праці на автомобільному транспорті 111-14720". Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 30.03.82:

НАОП 5.1.12-1.01-80 "Правила техніки безпеки на автомобільному транспорті". Затверджені Мінавтотранс РРФСР 23.10.80;

НАОП 5.1.12-1.02-78 "Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств". Затверджені Мінавтотранс РРФСР 11.12.78;

НАОП 5.1.12-1.04-77 "Правила техніки безпеки при експлуатації автомобілів на стиснутому природному газі". Затверджені Мінтрансом УРСР 27.05.77:

НАОП 5.1.12-1.05-90 "Правила техніки безпеки при експлуатації автомобілів на зрідженому нафтовому газі". Затверджені Мінтрансом РСР 03.10.90;

НАОП 8.7.10-1.01-86 "Правила з техніки безпеки та виробничої санітарії для поліграфічних підприємств системи Держкомвидаву СРСР". затверджені Держкомвидавом СРСР 13.10.86;

НАОП 8.7.10-2.04-84 "ОСТ 29.12.0.006-84 Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки". Затверджені Деркомвидавом СРСР, 1984;

НАОП 8.7.10-3.01-87 "Мікроклімат. Санітарно-гігієнічні вимоги. відомчі норми". Затверджені Держкомвидавом СРСР, 1987;

НАОП 8.7.10-3.02-89 "Відомчі норми штучного освітлення для підприємств та організацій системи Держкомвидаву СРСР". Затверджені Держкомвидавом СРСР, 1989;

НАОП 9.0.00-1.01-79 "Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць". Затверджені Мінжитлокомунгоспом УРСР 29.12.79;

Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджені в.о. держінспектора України з пожежного нагляду 14.06.95. Зареєстровані Міністерством юстиції України 14.07.95. Реєстраційний номер 219/755;

Правила безопасности при эксплуатации водоканализационных, водопроводных сооружений и сетей;

Правила дорожнього руху України. Затверджені постановою кабінету Міністрів України від 31.12.93 № 1094;

Правила улаштування електроустановок. Міненерго СРСР, 6-е вид. перероб. дол.- М; Енергоатомвидав, 1986;

Правила будови і безпечної експлуатації водогрійних і парових котлыв з тиском до 0.07 МПа. Затверджені Держгідротехнаглядом »РФСР 13.11.60;

Правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту;

Положения о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений. Затверджені Держбудом СРСР 29.12.73;

Типовое положение о газовой службе и ответственных лицах за газовое хозяйство предприятий. Затверджене Держгідротехнаглядом СРСР 39.12.75;