ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації

СКЛАД, ЗМІСТ,

ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ,

ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СХЕМ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ

ДБН Б.1.1-6:2007

Київ

Мінрегіонбуд України 2007

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:

РОЗРОБНИК:

ВНЕСЕНО

ТА ПІДГОТОВЛЕНО

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва "УкрНДІПроцивільсільбуд"

Т.Криштоп, к.т.н. (керівник розробки)

Управління планування та забудови територій Мінрегіонбуду України

наказ Мінрегіонбуду України від 31 жовтня 2007 р. № 293

(зі скасуванням на території України дії розділів 1, 2, 9 "Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов районной планировки, планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов" ВСН 38-82 (у частині, що стосується проектів районного планування); п.1.3 (у частині, що стосується проектів територіальної організації адміністративного району) та п.1.12 ДБН Б.2.4-2-94 "Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень", а також ДБН 167-93 "Інструкція для складання проектів територіальної організації адміністративних районів України").

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та

затвердження схем планування території району

ДБН Б.1.1-6:2007 Вводяться вперше

Чинні від 2008-04-01

Ці Норми встановлюють вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження схем планування території району.

Ці Норми обов'язкові для застосування органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами незалежно від форм власності.

Терміни та визначення понять, які використовуються в цих Нормах, наведені в додатку А.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1Згідно з Законом України "Про планування і забудову територій" схема планування територіїрайону (СПТР) - це містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування,забудови та іншого використання території району. Місце СПТР у структурі містобудівної доку-ментації наведено в додатку Б. Вирішення СПТР мають відповідати вимогам Конституції України,відповідних законів України, інших нормативно-правових актів з питань використання території.

 1. У схемах планування території району з урахуванням вирішень Генеральної схеми пла-нування території України та схеми планування території відповідної області (Автономної РеспублікиКрим) визначаються заходи з реалізації державної політики та враховуються державні інтереси,історичні, економічні, екологічні, санітарно-гігієнічні, географічні (у тому числі рекреаційні, при-родно-ландшафтні ресурси та оздоровчі фактори) і демографічні особливості території, етнічні такультурні традиції.
 2. Основними завданнями схеми планування території району є:
 • обгрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови таіншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, еколо-гічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
 • обгрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та визначення територій длямістобудівних потреб;
 • забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населенихпунктів;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, есте-тичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень наїх планування, забудову та інше використання, розроблення містобудівних заходів щодо їхохорони та раціонального використання;
 • розроблення заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природнихресурсів;
 • розроблення заходів щодо цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

1.4В ув'язці з законодавчо встановленими термінами реалізації Генеральної схеми плануваннятериторії України проектні вирішення СПТР розробляються на два періоди: 20 років (довгостроковийперіод) і до 10 років (перша черга). Крім того, попередньо обґрунтовуються пропозиції на більшдалеку перспективу.

C.2 ДБН Б.1.1-6:2007

1.5 Вирішення СПТР повинні використовуватися районною радою, районною державною адміністрацією, відповідними міськими, селищними, сільськими радами при здійсненні їх відповідних повноважень, визначених Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", зокрема, під час підготовки:

 • схем планування територій на місцевому рівні;
 • проектів прогнозів і програм економічного та соціального розвитку району і населених пун-ктів, розташованих у межах його території;
 • пропозицій, що відображають інтереси району, для включення в прогнози, стратегії і програмиекономічного та соціального розвитку відповідної області (АРК), у прогнози та проекти роз-витку галузей економіки;
 • висновків щодо доцільності розміщення на території району нових підприємств та іншихоб'єктів незалежно від форм власності;
 • рішень щодо надання земельних ділянок у користування юридичним особам із відповіднихземель спільної власності територіальних громад для всіх потреб;
 • рішень щодо продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності юридичнимособам;
 • програм раціонального використання та охорони земель;
 • програм, схем, планів екологічного оздоровлення територій;
 • рішень із забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя території району, оздо-ровлення навколишнього середовища, охорони зон рекреації, джерел водопостачання та во-докористування;
 • рішень щодо організації міжселенної системи соціально-культурного обслуговування на-селення з метою забезпечення кожному громадянину (незалежно від місця його проживання)просторової рівнодоступності до відповідних закладів обслуговування для забезпечення га-рантованих державою соціально-культурних потреб;
 • рішень щодо об'єднання об'єктів комунальної власності відповідних територіальних громад, атакож коштів їх бюджетів для вирішення інших (крім зазначених вище) спільних проблем їхрозвитку;
 • пропозицій та проектів угод про транскордонне співробітництво між територіальними гро-мадами в галузі ефективного використання і планувальної організації суміжних територій;
 • пропозицій обласним радам (Верховній Раді АРК) щодо встановлення та зміни меж від-повідних адміністративно-територіальних утворень;
 • висновків щодо погодження трас і проектів будівництва магістральних інженерно-транс-портних комунікацій, будівель і споруд;
 • рішень щодо встановлення режиму використання територій, призначених для перспективнихмістобудівних потреб районного (міжселенного) значення;
 • регіональних правил забудови;
 • експертизи містобудівної документації населених пунктів.

2 СКЛАД І ЗМІСТ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ

СПТР розробляється у складі текстових і графічних матеріалів.

2.1 Текстові матеріали СПТР включають: пояснювальну записку; основні положення; додатки.

2.1.1 Пояснювальна записка має містити:

 • вступ;
 • ретроспективний аналіз та оцінку сучасного стану використання території району;
 • пропозиції та обгрунтування щодо перспективного використання території району, забе-зпечення його санітарного благополуччя, охорони та розвитку рекреаційних та оздоровчихресурсів, взаємоузгодженого вирішення спільних проблем розвитку районних систем насе-лених пунктів, інженерно-транспортної та екологічної інфраструктури.

2.1.1.1 У вступі характеризуються підстави, головна мета, законодавчі та нормативно-методичні основи розроблення СПТР, наводиться перелік та джерела вихідної інформації.

ДБН Б.1.1-6:2007 С.З

2.1.1.2Ретроспективний аналіз та оцінка сучасного стану використання території району маємістити:

а)характеристику географічного розташування району, його оточення (перелік межуючих з нимадміністративно-територіальних одиниць, включаючи міста обласного (республіканського в АРК)значення), дані про площу території та чисельність населення району, розташовані в його межахадміністративно-територіальні утворення, місце району в обласній та міжрайонній системах розсе-лення відповідно до рішень схеми планування території області;

б)коротку історичну довідку з характеристикою послідовних змін адміністративно-територіального устрою району;

в)оцінку ступеня та проблем реалізації раніше розробленої СПТР (проекту районого плану-вання району), іншої містобудівної документації;

г)аналіз тенденцій (за період після 1990 р.) та сучасного стану функціонального використанняземель, розвитку районної та місцевих систем населених пунктів, інженерно-транспортної інфра-структури;

д)характеристику екологічного та санітарно-епідеміологічного стану району;

е) визначення проблем і диспропорцій, можливих наслідків продовження тенденцій, що склалися, у зазначеній в 2.1.1.2, г) сфері.

2.1.1.3Пропозиції та обгрунтування щодо перспективного використання території районумають містити:

а)характеристику намірів і потреб використання території різного функціонального призна-чення, які визначені в схемі планування території області, програмах соціально-економічного роз-витку, схемах розвитку галузей економіки;

б)системну оцінку конкурентних переваг та обмежень соціально-економічного розвитку району,що визначають вимоги та можливості ефективного використання його території на базі аналізу:

 1. зовнішніх чинників: переваги географічного розташування, місце в обласному (АРК) розпо-ділі праці та в регіональній системі розселення, в системі загальнодержавних і регіональнихтранспортних магістралей, прогнозні оцінки кон'юнктури на ринках основних видів про-дукції, що виробляється в районі, сталі виробничі, трудові, культурно-побутові, рекреаційнівзаємозв'язки з суміжними адміністративно-територіальними утвореннями (включаючи містаобласного (республіканського в АРК) значення);
 2. внутрішніх чинників (динаміка, сучасний стан та наявні прогнози розвитку):
 • соціально-демографічний потенціал (кількість, структура, природний рух, сальдо міграції,зайнятість населення, рівень освіти та професійної кваліфікації економічно активного насе-лення);
 • структура та потужність виробничого комплексу;
 • природно-ресурсний потенціал, рівень та умови його використання (земельні, водні, міне-рально-сировинні ресурси, природно-кліматичні умови проживання та господарської діяль-ності);
 • оздоровчо-рекраційний та туристичний потенціал (наявність історико-культурної спадщини,інших відповідних ресурсів, рівень та умови їх використання);
 • науково-технічний потенціал (наявність у районі, у районному центрі - місті обласного(республіканського в АРК) значення науково-дослідних, дослідно-експериментальних, впро-ваджувальних, інформаційних, проектних організацій, вищих навчальних закладів);
 • рівень розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;
 • санітарно-епідемічний та екологічний стан території;
 • рівень цивільного захисту, природної, пожежної та техногенної безпеки території (структура тарозміщення потенційно небезпечних об'єктів та інших джерел виникнення надзвичайнихситуацій, їх розподіл за групами ризику, площа території та кількість населення в зонахможливого ураження, включаючи вплив аналогічних об'єктів, розташованих на територіїсуміжних адміністративно-територіальних утворень);
 • інженерно-будівельні умови використання території;

C.4 ДБН 5.1.1-6:2007

- рівень інвестиційної привабливості території (обсяги зовнішніх і внутрішніх інвестицій, рівень забезпечення інвестиційних потреб району, стан ринку нерухомості);

в)комплексну (містобудівну) оцінку території з визначенням і порівняльною оцінкою най-більш стимулюючих та обмежуючих факторів, які переважно обумовлюють структуру та параметрирозвитку економіки та напрями використання території;

г)визначення основних параметрів розвитку економіки та чисельності населення, додатковихпотреб у територіях різного функціонального призначення;

д)визначення територій:

 1. з особливими умовами використання (природохоронного, оздоровчого, рекреаційного при-значення - існуючі та перспективні; в охоронних, санітарно-захисних зонах, у зонах санітар-ної охорони, радіаційного та іншого техногенного забруднення, у зонах можливих надзви-чайних ситуацій природного та техногенного характеру від потенційно небезпечних об'єктів,навколо військових об'єктів для захисту населення, господарських підприємств і довкіллявід впливу аварійних ситуацій, пожеж, що можуть виникнути на цих об'єктах, зі складнимиінженерно-будівельними умовами використання);
 2. пріоритетного розвитку (інвестиційно привабливих);

є) обгрунтування (за результатами зазначеного вище аналізу та на основі деталізації прийнятих у схемі планування території відповідної області (АРК) вирішень):

 1. розподілу території за видами та режимами переважного використання (функціональне зо-нування території);
 2. напрямів вдосконалення районної та формування і розвитку місцевих систем розселення тасоціально-культурного обслуговування населення, центрів цих систем, сталого розвиткуінших населених пунктів з метою забезпечення територіальних умов для реалізації гаран-тованих державою соціальних стандартів проживання та одержання послуг;
 3. масштабів і напрямів розбудови районної системи інженерно-транспортної інфраструктури(в ув'язці із загальнодержавною та обласною системами);