Для датчика напруженості (індукції) МП такі відстані не регламентуються. У зоні Iм рекомендується визначати напруженість МП методом розрахунків.

7.16. Якщо виконується робота з підйомом на обладнання або конструкції на висоту 5 м і вище від землі (робоче місце) "В" (зона II), а також у приміщеннях визначення напруженостей ЕП і МП на заданих точках необхідно робити прямими вимірами на висоті 0,5; 1,0; 1,8 м від площадки робочого місця незалежно від засобів захисту людини.

7.17. При ВРН (зона I) з застосуванням ЕК рекомендується непряме визначення рівня впливу напруженості ЕП (Ек) на людину у екрануючому комплекті шляхом розрахунків за формулою:

E = I /12 (кВ/м), (7.1)

к зм

де I (мкА) - струм зміщення між ЕК та людиною, що

зм визначається для кожного класу напруги

шляхом вимірів;

E - інтегральна (усереднена) напруженість ЕП під ЕК.

к

Визначення напруженості МП на робочих місцях "ВП" (зона I, Iм) рекомендується робити розрахунковим шляхом для типових робочих місць при ВРН.

7.18. Результати вимірів повинні записуватись у робочий журнал (додаток 1) та екстраполюватися.

Екстраполяція, тобто приведення результатів вимірів на кожній

точці до максимальних значень напруги U , струму I

max max

проводиться шляхом множення результату вимірювання E , H на

i i

коефіцієнти:

K = U /U ;

еmax max i

K = I /I ; (7.2)

нmax max i

де U , I - значення напруги і струму електропристрою на

i i

момент вимірів, які визначаються з графіка навантаження електроустановки на момент проведення вимірів у точці і, тобто

E = K E

imax еmax i

H = K H (7.3)

imax нmax i

Ці дані заносяться до граф 7, 8 робочого журналу (додаток 1).

7.19. Час перебування працівників у зонах впливу ЕМП (розрахунковий, фактичний) визначається хронометражем або з аналізу нарядів - допусків. При ВРН можливо користуватися нормами часу, що прийняті для конкретних технологій (додаток 1, графа 6).

7.20. За результатами досліджень на кожному робочому місці

визначається середній рівень напруженостей (СРН), екстрапольованих

до максимальних значень виміряних у кожній точці напруженостей

ЕП - E , МП - H як середньоарифметичні рівні усіх вимірів

imax imax

(графа 9 робочого журналу).

Значення СРН - E , H , характеризують рівень впливу ЕП, МП

cp cp

на робочому місці одним числом.

7.21. Норма похибки вимірів СРН ЕП ПЧ E не повинна

cp

перевищувати 20%, норма похибки вимірів СРН МП ПЧ H

cp

встановлюється 25%.

7.22. Документи, які видаються комісії по атестації робочих місць.

До них відносяться:

- протокол досліджень рівнів впливу ЕМП ПЧ на об'єктах підприємства (додаток 1);

- перелік робочих місць кожної робочої посади з визначенням їх характеристик (додаток 2).

7.23. Протокол досліджень рівнів впливу ЕМП ПЧ підсумовує результати вимірів та розрахунків, що записані у робочому журналі. Це основний документ атестації робочих місць працівників підприємства за умовами праці.

У протоколі повинні бути такі відомості:

- найменування підприємства;

- найменування і параметри електроустановок та робочих місць (видів робіт) біля них, що досліджуються за впливом ЕМП ПЧ на працівників;

- перелік посад працівників, які обслуговують ці електроустановки;

- дата проведення досліджень;

- організація, яка проводила дослідження;

- характеристики вимірювальних приладів (тип, номер), дані про їх атестацію;

- характеристика робочих місць працівників, які беруть участь в атестації (середні рівні впливу напруженостей ЕП, МП та час перебування у зонах впливу на робочих місцях);

- висновки з оцінкою відповідності рівнів напруженостей ЕП, МП граничнодопустимим рівням (ГДР);

- рекомендації щодо захисту від впливу ЕМП ПЧ;

- підписи всіх вимірювальників та представника підприємства.

7.24. На основі даних з робочого журналу та протоколу на кожну робочу посаду слід складати перелік робочих місць (видів робіт), що обслуговує працівник, де повинно відображатись СРН ЕП та МП ПЧ, час перебування у зоні впливу за зміну, місяць, рік. Форма переліку дається у додатку 2.

8. Заходи та засоби захисту працівників енергопідприємств від ЕП і МП промислової частоти

8.1. Основним засобом захист у від шкідливої дії ЕП працівників, що обслуговують невимкнені електроустановки напругою до 750 кВ включно у зонах впливу I, II, III є індивідуальний екрануючий комплект (ЕК).

ЕК забезпечує захист людини від ЕП та супутніх факторів - струму зміщення та імпульсного розряду при вирівнюванні потенціалів на робочому місці "ВП", а також ЕМВ, аероіонізації, знижуючі рівні впливу цих факторів.

8.2. ЕК складається з куртки з капюшоном, штанів (напівкомбінезону) або комбінезону замість куртки і штанів, екрану для обличчя, екрануючих рукавичок, екрануючого взуття (шкарпеток) тощо. Всі елементи ЕК повинні бути виготовлені з матеріалів, що мають струмопроводячі поверхні, та гальванічно з'єднуватись між собою за допомогою проводячих стрічок або контактних роз'ємів на кнопках. У зоні III можливе застосування полегшеного ЕК, що складається з халата з капюшоном і взуття зі струмопровідною підошвою.

При роботі у зоні I ЕК повинен бути забезпечений провідником для з'єднання зі штангою переносу потенціалів між ЕК та проводом фази.

8.3. Екран для обличчя повинен виготовлюватись у вигляді сітки з електропроводячих ниток або проводів. Сітка не повинна погіршувати прозорість екрану більше ніж на 20%.

8.4. Коефіцієнт екранування ЕК для робіт у зонах I, II і III по напруженості ЕП повинен бути не менше 100, 30 і 5 відповідно.

8.5. Промисловість України виготовляє наступні типи екрануючих комплектів:

8.5.1. Тип ЕП-0 - комплект полегшений екрануючий, призначений для захисту працівника від впливу ЕП напруженістю до 25 кВ/м, напруги кроку людини, що виконує роботи на рівні землі або з підйомом на опору на висоту до 5 м (зона III). Коефіцієнт екранування - не менше 5.

Склад типу ЕП-0 - екрануючий халат з капюшоном, черевики з проводячими підошвами, гальванічно зв'язаними з халатом.

8.5.2. Тип ЕП-1 - екрануючий комплект для захисту працівника від впливу ЕП у зоні II (на опорах, траверсах) з підйомом на висоту вище 5 м, коефіцієнт екранування - не менше 30.

Склад типу ЕП-1 - екрануючі куртка з капюшоном та штани, черевики з проводячими підошвами, гальванічно зв'язані з ЕК. Замість черевиків з проводячими підошвами можуть застосовуватися струмопроводячі шкарпетки зі звичайним взуттям.

8.5.3. Тип ЕП-4 - екрануючий комплект для захисту працівника у зоні I, коефіцієнт екранування його не менше 100.

Склад типу ЕП-4 - екрануюча куртка з капюшоном та екраном для обличчя, екрануючі штани, рукавички, шкарпетки, гальванічно зв'язані між собою.

8.6. У зоні III, крім використання ЕК, можливо забезпечувати захист персоналу від ЕП за допомогою стаціонарних та пересувних навісів та козирків, які повинні знижувати напруженість ЕП до значень менших 5 кВ/м, згідно ГОСТ 12.4.154-85.

8.7. Захист працівників від дії МП ПЧ на робочих місцях здійснюється, в основному, за рахунок часу перебування у зоні IIм (таблиця 4.2) та відстані людини від джерела МП.

8.8. Розслідування професійних захворювань, аварій і нещасних випадків, що мали місце при проведенні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно, проводиться відповідно до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.

9. Медико-профілактичне забезпечення працівників енергопідприємств, виконуючих роботи у зонах впливу ЕМП

9.1. Адміністративно-технічні, оперативні, оперативно-виробничі та виробничі працівники, зайняті ремонтно-експлуатаційним обслуговуванням невимкнених електроустановок напругою до 750 кВ включно та інших роботах, передбачених Переліком робіт з підвищеною небезпекою, повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці.

9.2. З метою визначення можливості виконання робіт в невимкнених електроустановках за медичними показниками всі працівники, що відряджаються на навчання, повинні проходити попередній медичний огляд та професійний відбір за психофізіологічним фактором. В процесі роботи працівники повинні проходити періодичні медичні огляди у відповідності з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій.

9.3. Працівники, у яких виявлені функціональні відхилення стану організму, а також ті, що не досягли 18 річного віку, та жінки до роботи в невимкнених електроустановках не допускаються.

9.4. Для забезпечення профілактики, корекції та реабілітації функціональних зрушень організму працівників енергетичних підприємств рекомендується організація системи контролю за станом їх здоров'я:

9.4.1. Необхідно організувати спортивно-оздоровчі комплекси, сауни чи бані з душем, спортзал з басейном, кабінет емоційного розвантаження.

9.4.2. Рекомендується дієта з низькою енергетичною цінністю але багата на білки з підвищеною кількістю амінокислот та сірки, де обмежена кількість вуглеводів - сир, яловичина, м'ясо кроликів, курчата, короп тощо; продукти, багаті на аскорбінову кислоту, рутин, токоферол, ретинол, з високим вмістом кальцію та магнію - сухе молоко та кисломолочні продукти; продукти, що є джерелом пектину та органічних кислот - овочі, фрукти, ягоди, столові мінеральні води типу "Нарзан".

9.5. Працівники та службовці, що займаються ВРН з початковими проявами функціональних зрушень нервової системи, органів кровообігу і дихання повинні братись на диспансерний облік для проведення відповідних лікувально-профілактичних заходів.

9.6. Всі бригади ВРН повинні бути забезпечені медичною аптечкою, що містить в собі всі засоби надання невідкладної медичної допомоги в разі захворювання чи травми при виконанні робіт на виїзді у місця, віддалені від медичних закладів. Члени бригади працівників повинні бути навчені прийомам первинної долікарської медичної допомоги.

9.7. При професійному доборі і підготовці майбутніх працівників ВРН повинні враховуватись психофізіологічні показники згідно пунктів 9.4, 9.5. Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі: 1 - Сенсомоторні реакції; 2 - Увага; 3 - Пам'ять зорова та слухова; 4 - Швидкість переключення уваги; 5 - Емоційна стійкість та почуття тривоги; 6 - Стійкість до впливу стресів; 7 - Орієнтація у просторі; 8 - Здатність до адаптації; 9 - Втома; 10 - Недбалість.


Додаток 1


Таблиця 1.1.


Форма робочого журналу для запису результатів вимірів та їх екстраполяції до максимальних значень напруги та струму електропристрою.

-------------------------------------------------------------------------------------------

| Результати вимірів | Розрахункові параметри |

|-------------------------------------------------------------+---------------------------|

|N |Номера|Напруженість|Напруженість|Напруга|Час |Екстраполяція|Середні|При- |

|об'єкта |точок |E (кВ/м) |H (А/м) |та |перебування|-------------|рівні, |мітка|

|за | | | |струм |персоналу в|H | E | E | |

|ескізом,| | | |джерела|зоні впливу| imax| imax | ср | |

|час | | | |ЕМП, U |ЕМП |А/м | кВ/м | (кВ/м)| |

|вимірів | | | |(кВ)/I |(години), | | | H | |

| | | | |(А) |розр./факт | | | ср | |

| | | | | | | | |(А/м) | |

|--------+------+------------+------------+-------+-----------+-----+-------+-------+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

-------------------------------------------------------------------------------------------


Додаток 2


ФОРМА

складання переліку робочих місць з прикладом заповнення відповідних граф


Затверджую Служба, дільниця ____________

Головний інженер Посада ______________________

Підприємство ________________


Таблиця 2.1.

ПЕРЕЛІК

робочих місць, що зазнають впливу електромагнітного поля

------------------------------------------------------------------

| Робочі місця |Кількість|% часу |Час | Середній рівень |

| (види робіт) |змін у |від |перебування | напруженості |

| |місяць |річного|у зонах ЕМП |-----------------|

| | |обсягу |за зміну, | E | H |

| | |робіт |год. | cp | cp |

| | | | | (кВ/м) | (А/м) |

|--------------+---------+-------+-------------+--------+--------|

|1 Обходи | | | | | |

| ПЛ-750 кВ | 0,5-3 | 5 | 5,5 | 4 | 10 |

|--------------+---------+-------+-------------+--------+--------|

|2 Обходи | | | | | |

| ПЛ-330 кВ | 0,5-3 | 5 | 6 | 2 | 5 |

|--------------+---------+-------+-------------+--------+--------|

|3 Чистка | | | | | |

| рослинності | | | | | |

| під | | | | | |

| ПЛ-750 кВ | 3-6 | 10 | 4 | 7,5 | 20 |

|--------------+---------+-------+-------------+--------+--------|

|4 - " - | | | | | |

| під | | | | | |

| ПЛ 330 кВ | 4-6 | 120 | 6 | 3,5 | 10 |

|--------------+---------+-------+-------------+--------+--------|

|5 Робота | | | | | |

| "низовим" | | | | | |

| при ВРН на | | | | | |

| ПЛ 750 кВ | 1-5 | 10 | 4 | 10 | 25 |

------------------------------------------------------------------

Начальник служби (дільниці) _____________________________________

Начальник служби (відділу) охорони праці ________________________


Додаток 3

ГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

------------------------------------------------------------------

| КОДИ |

|----------------------------------------------------------------|

| Форми | Організації - | Міністерства | Області | Галузі |

| документа | складача | (відомства), | за СПАТО | за ЗКГНГ |

| за ЗКУД | документа | МДО за СПОДУ | | |

| | за ЗКПО | | | |

|-----------+---------------+--------------+----------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------

Форма N

Затверджена наказом Мінстату України від _______ 199_ р. N __

ПРОТОКОЛ N вимірювання електромагнітного поля

"___" ____________ 19__ р.

1. Місце проведення вимірювання _________________________________

(найменування об'єкта, адреса,

_________________________________________________________________

цех, дільниця, відділення)

2. Дата і час проведення вимірювань _____________________________

3. Засоби вимірювань ____________________________________________

(найменування, тип, марка, заводський номер)

4. Відомості про державну повірку _______________________________

(дата, номер свідоцтва)

_________________________________________________________________

5. Нормативно-технічна документація, в відповідності з якою

проводились вимірювання і давався висновок ___________________

_________________________________________________________________

6. Присутні _____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

_________________________________________________________________

7. Ситуаційний план, місце проведення вимірювань і точки

вимірювань.