1.7. Ліцензія на здійснення даного виду діяльності видається суб'єкту господарювання за умови його відповідності, згідно з поданими документами, ліцензійним умовам та достовірності даних у цих документах. За результатами розгляду документів, поданих заявником для отримання ліцензії, орган ліцензування діяльності протипожежного призначення протягом десяти робочих днів приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі (додаток 7) та впродовж трьох робочих днів надсилає (видає) його заявнику.

Якщо суб'єкт господарювання має намір отримати ліцензію на частку виду діяльності, яка стосується виконання робіт із спостереження за установками пожежної автоматики об'єктів, вона видається тільки в комплексі з технічним обслуговуванням установок пожежогасіння, пожежної сигналізації, систем протидимного захисту та пожежного спостереження. У цьому випадку, для забезпечення відповідності Ліцензійним умовам в частині, що стосується пунктів 5, 6, 7, 9, заявник повинен мати відповідних фахівців, матеріально-технічну базу та нормативно-технічну документацію або залучити на підставі договорів субпідряду суб'єктів господарювання, що мають ліцензії на виконання цих робіт.

2. Роботи та послуги, які виконуються в межах діяльності протипожежного призначення

1. Проектування установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне), пожежної сигналізації, систем протидимного захисту, оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, пожежного спостереження, пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки та вогнезахисту конструкцій.

2. Монтаж, технічне обслуговування установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне).

3. Монтаж, технічне обслуговування установок пожежної сигналізації.

4. Монтаж, технічне обслуговування систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі.

5. Монтаж, технічне обслуговування систем протидимного захисту.

6. Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники, пожежні кран-комплекти).

7. Монтаж, технічне обслуговування систем пожежного спостереження.

8. Спостереження за установками пожежної автоматики об'єктів.

9. Монтаж, технічне обслуговування пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки.

10. Монтаж протипожежних воріт, дверей, димових люків, вогнезатримувальних пристроїв.

11. Вогнезахисна обробка деревини (глибока, поверхнева) та тканин.

12. Вогнезахисна обробка кабельної продукції.

13. Захист вогнезахисними матеріалами металевих, залізобетонних та інших конструкцій.

14. Мурування, ремонт і очищення печей, камінів, димоходів (димарів).

15. Оцінка протипожежного стану об'єктів.

3. Загальні вимоги до провадження діяльності протипожежного призначення

Діяльність протипожежного призначення здійснюється суб'єктами господарювання, які безпосередньо спеціалізуються у цьому напрямку діяльності або мають у своєму складі спеціалізовані підрозділи. Суб'єкти господарювання повинні мати відповідні приміщення, матеріально-технічну базу, штатну чисельність кваліфікованих фахівців, нормативно-правові акти та нормативно-технічну документацію.

Приміщення (за їх призначенням) повинні відповідати вимогам діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки та охорони праці. Технологічне обладнання, пристрої, інструмент та засоби вимірювання мають проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) у відповідних органах (за потребою) та утримуватися у справному технічному стані.

Керівники та виконавці робіт, залежно від видів виконуваних робіт та послуг, повинні мати відповідні освітні та освітньо-клаліфікаційні рівні, що підтверджуються дипломом (свідоцтвом) державного зразка, працювати у суб'єкта господарювання (ліцензіата), своєчасно проходити спеціальне навчання (один раз на три роки), навчання та перевірку знань з питань охорони праці (в порядку, визначеному Типовим положенням про навчання з питань охорони праці, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.02.99 N 27 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N 248/3541).

При виконанні діяльності протипожежного призначення суб'єкти господарювання зобов'язані дотримуватись чинних законодавчих і інших нормативних актів, що регулюють даний вид діяльності, вести журнал обліку виконаних робіт та послуг протипожежного призначення за формою, згідно з додатком 8. У своїй роботі використовувати засоби протипожежного захисту, що мають сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО або інший сертифікат, визнаний в Україні в установленому порядку, дотримуватись екологічних та протипожежних вимог.

Суб'єкти господарювання, які виконують роботи з проектування, монтажу засобів протипожежного захисту на особливо важливих об'єктах:

атомних, теплових, гідро- та гідроакумулювальних електростанціях;

4- та 5-зіркових готелях та готельних комплексах;

театрах із залами для глядачів на 800 місць та більше;

підприємствах торгівлі з торговельною площею 3,5 тис. кв. м та більше;

лікувальних закладах, санаторіях, будинках відпочинку, профілакторіях та інших закладах відпочинку і оздоровлення на 1000 місць та більше;

складах нафти та нафтопродуктів I категорії (місткістю 100 тис. куб. м та більше);

матеріальних складах та базах загального призначення площею 3,5 тис. кв. м та більше (категорії "А"), 5,2 тис. кв. м та більше (категорії "Б"), 7,8 тис. кв. м та більше (категорії "В");

міжнародних аеропортах, морських вокзалах, позакласних залізничних вокзалах (за переліком, який визначений Державною адміністрацією залізничного транспорту України), станціях метрополітенів;

особливо важливих об'єктах, будівництво яких передбачається за державними інвестиціями і затверджується Кабінетом Міністрів України;

об'єктах з розрахунковою кошторисною вартістю 50 млн. грн. та більше;

об'єктах, що будуються за експериментальними проектами;

об'єктах, на які не встановлені норми проектування;

об'єктах, що будуються з обґрунтованими відхиленнями від обов'язкових вимог нормативних документів, -

повинні: подавати проектну документацію для проведення експертизи щодо пожежної безпеки до урядового органу державного управління у сфері держпожнагляду (Державний департамент пожежної безпеки МНС України); здавати в експлуатацію за безпосередньою участю урядового органу державного управління у сфері держпожнагляду (Державний департамент пожежної безпеки МНС України) виконані роботи з монтажу засобів протипожежного захисту.

4. Вимоги до провадження діяльності протипожежного призначення з проектування установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне), пожежної сигналізації, систем протидимного захисту, оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, пожежного спостереження, пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки та вогнезахисту конструкцій

4.1. Кваліфікаційні вимоги

Керівники робіт:

повна вища освіта професійного спрямування "Інженерія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр" та стаж роботи за даним напрямком діяльності не менше 3 років; 

спеціальне навчання з проектування засобів протипожежного захисту;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт:

базова або повна вища освіта професійного спрямування "Інженерія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр"; 

спеціальне навчання з проектування засобів протипожежного захисту;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт повинні мати кваліфікацію:

Для проектування установок водяного, пінного пожежогасіння:

інженера-електрика відповідної спеціальності за напрямками підготовки "електротехніка", "електроніка", "електронні апарати", "електромеханіка";

інженера-будівельника за спеціальністю "споруди і обладнання водопостачання і водовідведення", "пожежна безпека".

Для проектування установок газового, порошкового, аерозольного пожежогасіння, пожежної сигналізації, систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, пожежного спостереження, пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки:

інженера-електрика відповідної спеціальності за напрямками підготовки "радіотехніка", "електроніка", "електронні апарати", "електромеханіка".

Для проектування систем протидимного захисту:

інженера-електрика відповідної спеціальності за напрямками підготовки "електротехніка", "електроніка", "електронні апарати", "електромеханіка";

інженера-будівельника за спеціальністю "теплогазопостачання і вентиляція", "пожежна безпека".

Для проектування вогнезахисту конструкцій:

інженера-будівельника відповідної спеціальності за напрямком підготовки "будівництво".

4.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації

Закон України "Про пожежну безпеку";

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

НАПБ Б.07.007-94 Порядок проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки;

НАПБ Б.02.014-98 Положення про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів;

НАПБ Б.06.044-97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації;

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва;

ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд;

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення;

ДБН А.2.2-3-97 Проектування, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва;

ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення;

ДСТУ 2272-93 Системи стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Терміни та визначення;

ДСТУ 2273-93 Системи стандартів безпеки праці. Пожежна техніка. Терміни та визначення;

НАПБ Б.07.005-86 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. ОНТП 24-86**";

СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания";

СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания";

СНИП 2.11.01-85 "Складские здания";

СНИП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания";

ПУЭ-86 "Правила устройства электроустановок (6-е издание)";

ГОСТ 12.1.114-82 "ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические";

ГОСТ 28130-89 "Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические";

РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений";

наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 16.09.2003 N 348-НК "Про затвердження Правил проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння";

технічна документація підприємств-виробників на засоби протипожежного захисту, що проектуються.

4.3. Вимоги щодо якості робіт

Проектна документація повинна відповідати вимогам діючих норм проектування, що засвідчується відповідним записом керівника проекту (головним інженером проекту) в матеріалах проекту. Проектна документація повинна пройти обов'язкову експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду.

5. Вимоги до провадження діяльності протипожежного призначення з монтажу, технічного обслуговування установок пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні)

5.1. Кваліфікаційні вимоги

Керівники робіт:

базова або повна вища освіта професійного спрямування "Інженерія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр"; 

спеціальне навчання з монтажу, технічного обслуговування установок пожежогасіння;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Керівники робіт повинні мати: 

для бакалавра за спеціальністю "пожежна безпека" стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 3 років, за іншими спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком діяльності не менше 4 років;

для спеціаліста, магістра за спеціальністю "пожежна безпека" стаж роботи в органах державного пожежного нагляду не менше 2 років, за іншими спеціальностями - стаж роботи за даним напрямком діяльності не менше 3 років.

Виконавці робіт:

професійно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" відповідної професії та розряду;

спеціальне навчання з монтажу, технічного обслуговування установок пожежогасіння;

навчання та перевірка знань з питань охорони праці.

Виконавці робіт повинні мати кваліфікацію:

Для водяного, пінного пожежогасіння:

електрозварника ручного зварювання не нижче 5-го розряду;

монтажника санітарно-технічного обладнання не нижче 4-го розряду;

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 3-го розряду;

налагоджувальника приладів апаратури і систем автоматичного контролю, регулювання і управління (налагоджувальник КВПіА) не нижче 5-го розряду.

Для газового пожежогасіння:

електрозварника ручного зварювання не нижче 5-го розряду;

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 3-го розряду;

налагоджувальника приладів апаратури і систем автоматичного контролю, регулювання і управління (налагоджувальник КВПіА) не нижче 5-го розряду.

Для аерозольного, порошкового пожежогасіння:

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 3-го розряду;

електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 5-го розряду.

5.2. Вимоги до наявності нормативно-правових актів та нормативно-технічної документації

Закон України "Про пожежну безпеку";