Міністерство внутрішніх справ України
Положення


про порядок узгодження

з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми

і правила, та обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документівНАПБ Б.02.014-98

1998 р.


Положення про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів*


НАПБ Б.02.014-98

Затверджено наказом МВС України № 182 від 24.03.98


зареєстрованО в Міністерстві юстиції України 23 червня 1998 р. за № 392/2832.


_____________________________

* Далі - Положення.1. Загальні положення


1.1. Це Положення встановлює порядок розгляду та узгодження з органами державного пожежного нагляду (далі - держпожнагляд) проектних рішень, на які не встановлені норми і правила щодо забезпечення пожежної безпеки, а також обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів (далі - НД) у проектній документації, яка виконується за рахунок різних джерел фінансування для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, переоснащення та капітального ремонту (далі - будівництво) підприємств, будинків і споруд на стадіях: проекту (робочого проекту); робочої документації, якщо вона розробляється за рішенням замовника на основі затверджених техніко-економічних обгрунтувань інвестицій (для об'єктів промислового призначення), або ескізного проекту (для об'єктів цивільного призначення).

Сфера дії Положення поширена на містобудівну проектну документацію, якщо остання містить обгрунтовані відхилення від протипожежних вимог державних будівельних норм у проектах забудови населених пунктів і територій.

1.2. Положення призначене для застосування на території України всіма учасниками інвестиційного процесу в будівництві незалежно від форм власності та господарювання, а також органами держпожнагляду, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.

1.3. Узгодження з органами держпожнагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила щодо забезпечення пожежної безпеки, здійснюється на підставі статей 7 і 9 Закону України "Про пожежну безпеку".

1.4. Узгодження з органами держпожнагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила щодо забезпечення пожежної безпеки, проводиться замовником за участю генерального проектувальника (а в разі потреби - зацікавлених субпідрядних організацій) у порядку, встановленому в розділі 4 цього Положення.

1.5. З органами держпожнагляду слід також узгоджувати обгрунтовані (вимушені) відхилення від протипожежних вимог чинних НД та зміни в раніше узгоджених проектних рішеннях, що виникли в процесі проектування, будівництва чи експлуатації об'єкта.

1.6. На узгодження до органів держпожнагляду подаються проектні рішення на стадіях: проекту (робочого проекту); робочої документації, якщо вона розробляється за рішенням замовника на основі затверджених техніко-економічних обгрунтувань інвестицій (для об'єктів промислового призначення), або ескізного проекту (для об'єктів цивільного призначення).

За дорученням інвестора відповідні узгодження з органами держпожнагляду можуть виконуватися щодо передпроектних пропозицій, які пов'язані з висвітленням інвестиційних намірів.

1.7. Проектна документація на будівництво підлягає експертизі на відповідність нормативним актам, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, у порядку, встановленому Порядком проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки, затвердженим наказом МВС України від 22.11.94 № 641 (Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.12.94 за № 326/536).

У разі наявності в проектній документації проектних рішень, на які не встановлені норми і правила щодо забезпечення пожежної безпеки, або обгрунтованих відхилень від протипожежних вимог НД замовник за участю генерального проектувальника повинен узгодити такі рішення (відхилення) з відповідним органом держпожнагляду до передачі проектної документації на експертизу.

1.8. При поданні проектної документації на експертизу до органів держпожнагляду головним інженером (головним архітектором) проекту наводиться повний перелік проектних рішень, на які не встановлені норми і правила щодо забезпечення пожежної безпеки, та обгрунтованих відхилень від протипожежних вимог НД, узгоджених із відповідним органом держпожнагляду, дата і номер документа про узгодження (при потребі долучається його копія).


2. Повноваження органів держпожнагляду щодо узгодження

проектних рішень, на які не встановлені норми і правила,

та обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог НД


2.1. Узгодження проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог НД в органах держпожнагляду здійснюють:

 • Головне управління Державної пожежної охорони (ГУДПО) МВС України (центральний орган держпожнагляду);

 • управління Державної пожежної охорони (УДПО) головних управлінь МВС України в Криму, м. Києві та Київській області, управління (відділи) Державної пожежної охорони (УДПО - ВДПО) управлінь МВС України в областях і м.Севастополі (територіальні органи держпожнагляду).

Повноваження з цих питань апаратів і підрозділів Державної пожежної охорони МВС України, які підпорядковані безпосередньо центральному органу держпожнагляду, визначаються ГУДПО МВС України.

Загонам, частинам, іншим підрозділам Державної пожежної охорони, що здійснюють функції органів держпожнагляду (місцеві органи держпожнагляду), дозвіл на узгодження проектних рішень, на які не встановлені норми і правила щодо забезпечення пожежної безпеки, та обгрунтованих відхилень від вимог НД, не надається.

2.2. В центральному органі держпожнагляду узгоджуються:

 • часткові обгрунтовані відхилення від обов'язкових вимог НД у проектній продукції масового застосування (типових проектах), а також в експериментальних проектах без конкретної адреси будівництва, що розробляються за державними інвестиціями і затверджуються відповідними органами державної виконавчої влади;

 • проектні рішення, на які не встановлені норми і правила, та обгрунтовані відхилення від обов'язкових вимог НД у проектній документації на будівництво унікальних та особливо важливих об'єктів, що передбачається за державними інвестиціями і затверджується Кабінетом Міністрів України;

 • проектні рішення, на які не встановлені норми і правила, або обгрунтовані відхилення від обов'язкових вимог НД у проектній документації, що розробляється, як виняток, за іноземною ліцензією, якщо таке передбачено міжнародною угодою або умовами проведення міжнародного конкурсу, незалежно від джерел інвестицій та порядку затвердження документації.

2.3. В територіальних органах держпожнагляду узгоджуються:

 • проектні рішення, на які не встановлені норми і правила (за винятком випадків, що належать до компетенції центрального органу держпожнагляду);

 • обгрунтовані відхилення від обов'язкових вимог НД:

 • у проектній документації, яка розробляється для відповідного регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста);

 • у разі прив'язування до місцевих умов проектної продукції масового застосування (типових проектів);

 • у зональних проектах, що розробляються або розповсюджуються проектними організаціями, розташованими на території, що обслуговується відповідним територіальним органом держпожнагляду.

2.4. Про узгодження проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, територіальні органи держпожнагляду повинні письмово повідомити центральний орган держпожнагляду.


3. Порядок розгляду та узгодження проектних рішень, на які

не встановлені норми і правила, а також обгрунтованих

відхилень від обов'язкових вимог НД


3.1. Розгляд в органах держпожнагляду питань, пов'язаних з узгодженням проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог НД, здійснюється на підставі подання замовником підготовленої генеральним проектувальником потрібної документації:

 • організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки, у тому числі додаткових заходів, що компенсують відхилення від норм проектування;

 • обгрунтувань, розрахунків, креслень тощо.

Ця документація подається разом із супровідним листом, в якому викладаються потрібні пояснення щодо причин відхилень від НД та прийняття відповідних проектних рішень.

3.2. Для розгляду та узгодження проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог НД щодо технічно складних, вибухопожежонебезпечних об'єктів, об'єктів із масовим перебуванням людей в центральному та територіальних органах держпожнагляду створюються експертні ради (групи).

Експертну раду (групу) очолює начальник (заступник начальника) відповідного органу держпожнагляду. До складу експертної ради (групи) можуть входити працівники структурних підрозділів центрального чи територіальних органів Державної пожежної охорони, фахівці випробувальної пожежної лабораторії.

До роботи в експертній раді (групі) за погодженням з керівниками відповідних підприємств, організацій та установ можуть залучатися інженерно-технічні та інші працівники підприємств, фахівці науково-дослідних, проектних і будівельних організацій.

Склад експертної ради (групи) затверджується керівником органу держпожнагляду, при якому вона створюється.

Рішення про розгляд зазначених питань на експертній раді (групі) приймає керівник органу держпожнагляду або особа, що виконує його обов'язки.

На експертну раду (групу) можуть також покладатися й інші завдання, пов'язані з розглядом питань пожежної безпеки.

3.3. Експертна рада (група) розглядає допустимість і обгрунтованість відхилень від обов'язкових вимог НД, ефективність і достатність розроблених основних чи компенсаційних протипожежних заходів і приймає відповідне рішення, яке оформлюється протоколом та висновком.

За результатами розгляду експертною радою (групою) винесених питань замовнику видається витяг з протоколу та висновок (додаток) за підписом керівника (заступника керівника) органу держпожнагляду.

У разі недостатнього опрацювання питань щодо забезпечення пожежної безпеки подана документація повертається на додаткове доопрацювання.

3.4. Експертна рада (група) не розробляє інженерно-технічні рішення, на які не встановлені норми і правила, та заходи, що компенсують відхилення від протипожежних вимог НД.

3.5. У разі недоцільності винесення питання на розгляд експертної ради (групи) узгодження проектних рішень (відхилень) здійснюється керівником органу держпожнагляду чи особою, що виконує його обов'язки, і оформлюється письмово у вигляді листа.

3.6. Копія листа, витяг із протоколу чи висновок надсилаються також до відповідного органу держпожнагляду (територіального, місцевого) для інформування та здійснення контролю.

3.7. Узгодження проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обгрунтованих відхилень від обов'язкових вимог діючих НД повинно здійснюватися, як правило, до затвердження проектної документації.

3.8. Узгодження органами держпожнагляду проектної документації проводитися у термін до 10 днів.

По проектах, на які відсутні норми проектування, або по тих, що потребують опрацювання окремих технічних питань за участю спеціалістів підприємств, установ чи організацій, термін узгодження може бути продовжений до 30 днів.

Суперечності між генеральним проектувальником і органом держпожнагляду, що виникли в процесі розгляду та узгодження проектної документації, розглядаються у встановленому порядку центральним органом держпожнагляду або арбітражним судом.

3.9. Контрольні примірники узгодженої документації, копії протоколів, висновків чи листів підлягають обліку та зберігаються в органі держпожнагляду, який прийняв відповідне рішення.

У місцевих органах держпожнагляду, які обслуговують територію, де здійснюється будівництво, має бути забезпечено зберігання документів, надісланих згідно з пунктом 3.6 цього Положення.

3.10. Узгодження проектної документації з органами держпожнагляду дійсне тільки для даної проектної документації і на інші об'єкти, аналогічні зазначеним у ній, не поширюється.

Узгодження відхилень від обов'язкових вимог НД у проектній продукції масового застосування (типових проектах) зберігається на весь термін її дії аж до виключення з числа діючих.

3.11. Узгодження проектних рішень не виключає потреби внесення у встановленому порядку до проектної документації змін, пов'язаних із введенням у дію нових НД.

Додаток до пункту 3.3

Положення про порядок узгодження

з органами державного пожежного

нагляду проектних рішень, на які

не встановлені норми і правила, та

обгрунтованих відхилень від

обов'язкових вимог нормативних

документів (рекомендований)


Форма висновку експертної ради (групи)

МВС України

________________________________________________________________

(найменування органу державного пожежного нагляду)

"___" ______________ 19__ р.
Висновок експертної ради (групи)

за результатами розгляду проектних рішень