НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРЕВЕТКИ МОРОЖЕНІ

CN

СЧ

CN

55

о

о

CN

І

РО

со

ш

Технічні умови ДСТУ 4440:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет з стандартизації «Рибне господарство» (ТК 33) та Відкрите акціонерне товариство «Південрибтехцентр»

РОЗРОБНИКИ: Ю. Фокін (керівник розробки), Р. Косінова, Н. Косій, Л. Купріянова, І. Апанович

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 липня 2005 р. № 175
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20845-75)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять3
 4. Основні параметри і розміри3
 5. Технічні вимоги4
 6. Вимоги безпеки 6
 7. Вимоги охорони довкілля6
 8. Маркування7
 9. Пакування7
 10. Правила транспортування та зберігання8
 11. Методи контролювання8
 12. Правила приймання9
 13. Гарантії виробника9

Додаток А Способи варіння (теплового обробляння) креветок морожених

для органолептичного оцінювання 9

Додаток Б Послідовність контролювання органолептичних

та фізичних показників9

Додаток В Код ДКПП 10

Додаток Г Бібліографія 10

ДСТУ 4440:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРЕВЕТКИ МОРОЖЕНІ

Технічні умови

КРЕВЕТКИ МОРОЖЕНЫЕ

Технические условия

FROZEN SHRIMPS

Specifications

Чинний від 2006-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на креветки морожені усіх видів, заморожені у сирому чи вареному стані та виготовлені для внутрішнього ринку та експорту.

Вимоги щодо безпечності креветок морожених викладено в 5.1; 5.3.3; 5.3.5 (показники «Запах», «Смак (після відтавання варених та після варіння сирих)», «Наявність сторонніх домішок (у спожитковій тарі)»; 5.3.6; 5.3.7; 5.3.8; 5.4.2; 8; 9.9; 9.10; 10.1; 10.3; 11; 12; 13.2.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2641-94 Риба, морські безхребетні, водорості, ракоподібні, молюски та продукти їхньої переробки. Упакування

ДСТУ 3147-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги.

ДсТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБТ. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами) ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (Дріт сталевий низковуглецевий загальної призначеності. Технічні умови)

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия (Стрічка сталева пакувальна. Технічні умови)

Видання офіційне

ГОСТ 7630-96 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки. Маркировка и упаковка (Риба, морські ссавці, морські безхребетні, водорості та продукти їхнього переробляння. Маркування та пакування)

ГОСТ 7631-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний (Риба, морські ссавці, морські безхребетні та продукти їхнього переробляння. Правила приймання, органолептичні методи оцінювання якості. Методи відбирання проб для лабораторного випробовування)

ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа (Риба, морські ссавці, морські безхребетні та продукти їхнього переробляння. Методи аналізування)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови) ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявляння і визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 13356-84 Ящики деревянные для продукции рыбной промышленности. Технические условия (Ящики дерев’яні для продукції рибної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия (Стрічка поліетиленова з липким шаром. Технічні умови)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів та скляної тари. Технічні умови) ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з застосовуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічного аналізування)

гОсТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробіологічного аналізування) ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові.Методивизначаннясвинцю)

ГОСТ 26933-86Сырьеи продуктыпищевые.Методы определения кадмия(Сировина

та продукти харчові.Методивизначаннякадмію)

ГОСТ 26934-86Сырьеи продуктыпищевые.Методыопределения цинка(Сировина

та продукти харчові.Методивизначанняцинку)

ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества суль- фитредуцирующих клостридий (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості сульфітредукувальних клостридій)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій))

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом (Продукти харчові. Методика визначання токсичних елементів атомно-емісійним методом).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, застосовані в цьому стандарті, та їх визначення: креветки морожені в блоці

Підпресовані заморожені креветки блоком у формі паралелепіпеда заморожування креветок

Процес, який проводять на відповідному устаткованні таким чином, щоб діапазон температур максимальної кристалізації тканинного соку проходив максимально швидко. Процес вважають закінченим, коли температура в центрі продукту досягне заданої межі, але не вище мінус 18 0С

глазурування креветок

Процес нанесення захисного шару льоду, що утворюється на поверхні блока замороженого продукту, чи креветок, заморожених розсипом

вода питна

Прісна вода, що відповідає ГОСТ 2874, придатна для споживання людиною вода морська чиста

Морська вода, яка відповідає таким самим мікробіологічним нормам, що і питна вода сторонні домішки

Речовини та предмети, які не є похідними креветок і вказують на порушення санітарних правил і норм виробництва

сторонні смак чи запах

Стійкий неприємний запах чи смак невластивий цьому продукту порушення консистенції

Зміна консистенції унаслідок структурного розпаду тканин.

 1. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ
  1. Креветки морожені ділять на групи за розміром згідно з вимогами, вказаними у таблиці 1.

Таблиця 1 — Класифікація морожених креветок за розміром

Розмірні

Кількість у 1 кг, шт.

групи

нерозібраних

розібраних (шийки в панцері)

Сироморожені

Крупні

50 та менше

80 та менше

Середні

Понад 50 до 80 включ.

Понад 80 до 140 включ.

Дрібні

Понад 80 до 260 включ.

Понад 140 до 520 включ.

Дуже дрібні

Понад 260

Понад 520

Кінець таблиці 1

Розмірні

Кількість

у 1 кг, шт.

групи

нерозібраних

розібраних (шийки в панцері)

Варено-морожені

Крупні

70 та менше

110 та менше

Середні

Понад 70 до 100 включ.

Понад 110 до 170 включ.

Дрібні

Понад 100 до 300 включ.

Понад 170 до 740 включ.

Дуже дрібні

Понад 300

Понад 740

 1. Морожені креветки заморожують:
 • розсипом;
 • блоками у спожитковій тарі масою не більше ніж 1 кг;
 • блоками масою не більше ніж 10 кг.

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Морожені креветки повинні бути виготовлені відповідно до вимог цього стандарту за технологічними інструкціями з додержанням санітарних норм та правил, затверджених у встановленому порядку ДСанПіН [1].
 2. Вимоги до розбирання, розмірних груп, пакування продукції можуть бути змінені відповідно до договору (контракту).
 3. Характеристики
 4. Залежно від способу обробляння морожені креветки ділять на сироморожені та ва- рено-морожені.
 5. Креветки виготовляють нерозібраними та розібраними (шийки в панцері): креветки, у яких видалені головогруди, залишки нутрощів зачищені.
 6. Креветки заморожують у сухий штучний спосіб.

Температура у товщі замороженого продукту під час вивантаження з морозильного устатковання повинна бути не вище мінус 18 0С.

 1. Морожені креветки виготовляють у глазурованому стані.

Глазур повинна бути у вигляді льодяної кірки, що рівномірно покриває поверхню креветок, заморожених розсипом, чи блока, та не повинна відставати під час легкого постукування. Маса глазурі під час відвантажування продукції з підприємства-виробника повинна бути не менше ніж 2 % по відношенню до маси глазурованих блока, чи креветок, заморожених розсипом.

Не глазурують креветки заморожені:

 • у спожитковій тарі;
 • у мішках-вкладишах із полімерних матеріалів згідно з чинним нормативним документом граничною масою продукту 10 кг.
 1. За органолептичними і фізичними показниками морожені креветки повинні відповідати вимогам і нормам, зазначеним у таблиці 2.

Таблиця 2 — Органолептичні та фізичні показники якості морожених креветок

Назва показника

Характеристика креветок

сироморожених

варено-морожених

Зовнішній вигляд: блоків

Поверхня рівна, чиста. Можуть бути:

 • незначні западини на поверхні окремих блоків;
 • темно-зелений чи темно-коричневий відтінок глазурі на одній з сторін блока вуглохвостої креветки

Назва показника

Характеристика креветок

сироморожених

варено-морожених

креветок

Чисті, без пошкодження панцера, однієї розмірної групи

Злегка зігнуті

Зігнуті

Дозволено наявність: — ікри на нижній частині шийки;

— облому рострума, вусів, ніжок та хвостового плавця; до 5 %

креветок (за рахунком) з обламаними головогрудьми;

— вапняних відкладень та темних зарубцьованих подряпин

на поверхні панцера та хвостовому плавці

Розбирання

Відповідно до 5.3.2

Колір панцера

Властивий даному виду креветок

Можуть бути:

— у нерозібраних креветок незначне потемніння панцера головогрудей;

— потемніння спинної сторони головогрудей до темно-синього кольору із-за наявності гонад, що зникає після варіння

Колір м’яса

Від світло-сірого до рожевого

Від біло-рожевого до рожевувато-оранжевого

Консистенція м’яса

Пружна

Туга, соковита

(після відтавання)

Дозволено:

злегка ослаблена

злегка сухувата

Смак (після відтавання варених та після

Приємний, властивий вареному м’ясу креветок, без стороннього

варіння сирих)

присмаку

Запах

Приємний, властивий цьому виду продукції, без стороннього запаху

Наявність сторонніх домішок (у спожитковій тарі)

Не дозволено