- 15 -

ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94)

:

5.7 Марка, хімічний склад : 5.7 Марка, химический со-

і механічні властивості : став и механические свойства

матеріалу профілів повинні бу- : материала профилей должны быть

ти засвідчені документом про : удостоверены документом о ка-

якість підприємства-постачаль- : честве предприятия-поставщика

ника рулонної сталі. : рулонной стали.

:

5.8 Геометричні розміри : 5.8 Геометрические разме-

перевіряють під час операцій- : ры проверяют при операционном

ного контролю вимірювальною : контроле измерительной метал-

металевою лінійкою за ГОСТ : лической линейкой по ГОСТ 427,

427 штангенциркулем МЦ-3 за : штангенциркулем МЦ-3 по ГОСТ

ГОСТ 166, радіусним шаблоном, : 166, радиусным шаблоном, угло-

кутовим шаблоном, кутоміром за : вым шаблоном, угломером по

ГОСТ 5378. Довжину профілів : ГОСТ 5378. Длину профилей за-

заміряють рулеткою РЗ-20 за : меряют рулеткой РЗ-20 по ГОСТ

ГОСТ 7502. : 7502.

Допускається заміна наве- : Допускается замена указа-

дених вимірювальних інструмен- : нных измерительных инструмен-

тів іншими, подібними за при- : тов другими, аналогичными по

значенням, класом точності не : назначению классом точности

нижче таких, що передбачені : не ниже предусмотренных указа-

зазначеними стандартами. : нными стандартами.

:

5.9 Місцеву кривину : 5.9 Местную кривизну из-

вимірюють металевою лінійкою : меряют металлической линейкой

за ГОСТ 427. Загальну кривину : по ГОСТ 427. Общую кривизну

профілю вимірюють за допомогою : профиля измеряют при помощи

струни, натягнутої між кінцями : струны, натянутой по концам

профілю, і лінійки. : профиля, и линейки.

:

5.10 Скручування і відхи- : 5.10 Скручивание и откло-

лення від перпендикулярності : нение от перпендикулярности

площини різу профілів визнача- : плоскости реза профилей опре-

ють кутоміром за ГОСТ 5378. : деляют угломером по ГОСТ 5378.

:

5.11 Якість різання : 5.11 Качество резки про-

профілів перевіряють зовнішнім : филей проверяют внешним осмот-

оглядом. : ром.

:

5.12 Зварні шви контролю- : 5.12 Сварные щвы контро-

ють у відповідності з вимогами : лируют в соответствии с ГОСТ

ГОСТ 3242 без випробувань на : 3242 без испытаний на плот-

щільність. : ность.

:

5.13 Комплектність пере- : 5.13 Комплектность прове-

віряють зіставленням партії : ряют сличением подготовленной

профілів, що підготовлені до : к отправке партии профилей с

відправлення, з нарядом-замов- : нарядом-заказом.

ленням. :

:

5.14 Упакування і марку- : 5.14 Упаковку и маркиров-

вання профілів перевіряють : ку профилей проверяют внешним

зовнішнім оглядом на відповід- : осмотром на соответствие требо-

ність вимогам цього стандарту. : ваниям настоящего стандарта.

- 16 -

ДСТУ Б В.2.6-8-95 (ГОСТ 30245-94)

6 ТРАНСПОРТУВАННЯ : 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

І ЗБЕРІГАННЯ : И ХРАНЕНИЕ

:

6.1 Профілі перевозять : 6.1 Профили перевозят

транспортом усіх видів згідно : транспортом всех видов в соот-

з правилами перевезень, що : ветствии с правилами перево-

діють на транспорті цього ви- : зок, действующими на транспор-

ду. : те данного вида.

:

6.2 Транспортування про- : 6.2 Транспортирование

філів стосовно впливу клімати- : профилей в части воздействия

чних факторів зовнішнього се- : климатических факторов внешней

редовища - за умовами 7, збе- : среды - по условиям 7, хране-

рігання - за умовами 4 ГОСТ : ние по условиям 4 ГОСТ

15150. : 15150.

:

7 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА : 7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

:

7.1 Виготовлювач гаран- : 7.1 Изготовитель гаранти-

тує відповідність профілів ви- : рует соответствие профилей

могам цього стандарту при до- : требованиям настоящего станда-

триманні споживачем умов тран- : рта при соблюдении потебителем

спортування і зберігання. : условий транспортирования и

: хранения.

7.2 Гарантійний строк 7.2 Гарантийный срок хра-

зберігання профілів - 24 міс. нения профилей 24 мес. с

з моменту відвантаження з за- момента отгрузки с завода изго-

воду-виготовлювача. товителя.

В 22 ОКСТУ

Ключові слова: профілі гнуті : Ключевые слова: профили гну-

замкнуті, сортамент, технічні : тые замкнутые, сортамент, тех-

вимоги, правила приймання і : нические требования правила

методи контролю, транспортува- : приемки и методы контроля,

ння і зберігання, гарантії ви- : транспортирование и хранение,

готовлювача : гарантии изготовителя