------------------------------------------------------------------

| Назва та | Вид | Основні | Номер | Дата |

| умовне |випробувань |характеристики|атестата та| наступної |

| позначення | | | дата його | атестації |

| обладнання | | | видачі | |

|------------+------------+--------------+-----------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ
про наявність і стан стандартних
зразків (далі - СЗ)

------------------------------------------------------------------

|Призначення | Назва та | Назва | Номінальне | Дата |

| СЗ | умовне | атестованої | значення та |наступної |

| |позначення|характеристики| похибка |атестації |

| | СЗ | | атестованої | |

| | | |характеристики| |

|------------+----------+--------------+--------------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ
про наявність НД, які визначають вимоги
до устаткування, якому проводиться
технічний огляд та/або експертне
обстеження, та методи проведення
технічного огляду та/або експертного обстеження

------------------------------------------------------------------

| Позначення НД | Назва НД | Наявність змін до НД |

| | | (коли та ким внесено) |

|--------------------+---------------+---------------------------|

| 1 | 2 | 3 |

------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. НД у таблиці наводяться за категоріями в такій
послідовності: нормативно-правові акти з охорони праці; стандарти:
міждержавні, державні, галузеві, науково-технічних та інженерних
товариств, спілок, підприємств, будівельні норми та правила,
технічні умови; методики, інструкції, рекомендації тощо в порядку
збільшення цифрових позначень.

2. Позначення та назва НД наводяться мовою, якою його видано,
а також українською мовою в круглих дужках.

ІНФОРМАЦІЯ
про інструкції з охорони праці
та посадові інструкції фахівців,
які проводять технічний огляд
та/або експертне обстеження

------------------------------------------------------------------

|Позначення інструкції |Назва інструкції |Ким та коли затверджена|

| | | інструкція |

|----------------------+-----------------+-----------------------|

| 1 | 2 | 3 |

------------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ
про фахівців, які проводять технічний
огляд та/або експертне обстеження

----------------------------------------------------------------------------------------------------

|Прізвище,|Освіта| Види | Стаж |Кваліфікація| Номер | Дата | Посадова |Примітка|

| ім'я та | |устаткування,|роботи на | |посвідчення|останньої| інструкція | |

| по | | яким |зазначених| | |атестації|(позначення)| |

|батькові | | фахівець | роботах | | | | | |

| | | проводить | | | | | | |

| | | технічний | | | | | | |

| | |огляд та/або | | | | | | |

| | | експертне | | | | | | |

| | | обстеження | | | | | | |

|---------+------+-------------+----------+------------+-----------+---------+------------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ
про наявність приміщень та їх стан

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Вид | Кількість | Кліматичні |Освітленість| Рівень | Наявність |Кількість|Технічний|

|робіт| приміщень,| умови в | на робочих |-------------------------| інженерних | робочих | стан |

| | загальна | приміщеннях | місцях, лк |шуму,| вмісту | електро-| комунікацій та | місць | |

| | площа та |(температура,| | dBA |шкідливих|магнітних|спеціалізованого| | |

| | площа | град.С; | | |речовин у| завад | обладнання | | |

| | кожного |вологість, %)| | | повітрі | | (вентиляція, | | |

| |приміщення,| | | | робочої | | кондиціонер, | | |

| | кв.м | | | | зони, % | | каналізація, | | |

| | | | | | або | | заземлення | | |

| | | | | | мг/куб.м| | тощо) | | |

|-----+-----------+-------------+------------+-----+---------+---------+----------------+---------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітка. У колонках 3-7 вказуються (через косу риску)
нормативні та фактичні значення.

Керівник ___________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

"____" _____________ 20 ___ р.

III. Настанова з якості

Настанова з якості, як правило, повинна містити опис системи
управління якістю суб'єкта господарювання чи його підрозділу під
час виконання робіт з технічного огляду та/або експертного
обстеження.

Під час розробки Настанови з якості необхідно керуватись ДСТУ
ISO/TR 10013:2003 "Настанови з розробляння документації системи
управління якістю".

Настанова з якості може містити такі розділи:

Розділ I. Зміст.

У цьому розділі наводяться номер, назва розділу та номер
сторінки для кожного розділу.

Розділ II. Загальні положення.

У цьому розділі наводяться: інформація про суб'єкта
господарювання (підрозділ): назва, місце розташування, засоби
зв'язку;

сфера застосування Настанови з якості;

посилання на конкретний стандарт системи управління якістю,
на якому базується система управління якістю суб'єкта
господарювання;

додаткова інформація про напрями господарської діяльності,
відомості про керівних працівників суб'єкта господарювання
(прізвище, ім'я та по батькові, посада тощо);

наявність дозвільних документів (дозвіл), атестат
акредитації, сертифікат, висновок державної
санітарно-епідеміологічної експертизи;

галузь діяльності.

Розділ III. Політика у сфері якості.

У цьому розділі наводяться:

наміри керівництва суб'єкта господарювання чи його підрозділу
стосовно НД, вимоги яких повинні забезпечуватись під час виконання
робіт;

мета, яка формується на основі визначеної суб'єктом
господарювання політики у сфері якості;

зобов'язання щодо постійного поліпшення результативності
системи управління якістю тощо.

Розділ IV. Нормативні посилання.

У цьому розділі наводиться перелік нормативних документів, на
які є посилання у тексті Настанови з якості.

Розділ V. Терміни та визначення.

У цьому розділі наводяться терміни, що застосовані в
Настанові з якості, та їх визначення (тлумачення).

Розділ VI. Структура суб'єкта господарювання (підрозділу).

У цьому розділі наводяться:

відомості про юридичний статус, підлеглість, незалежність
суб'єкта господарювання (підрозділу);

повноваження та відповідальність керівництва за здійснення
робіт відповідно до заявлених напрямів та мети;

організаційна структура суб'єкта господарювання (підрозділу);

порядок передачі повноважень;

порядок призначення та надання повноважень одному з керівних
працівників щодо впровадження та підтримання процесів системи
управління якістю.

Розділ VII. Управління персоналом.

У цьому розділі наводяться:

визначення рівня компетентності персоналу;

порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
персоналу;

порядок внутрішньої атестації персоналу, у тому числі
періодичної перевірки знань та інструктажів з охорони праці та
промислової безпеки;

порядок проведення медичного огляду персоналу;

порядок реєстрування даних про освіту, кваліфікацію та досвід
персоналу; контролю підготовки та підвищення кваліфікації
персоналу;

порядок призначення та надання повноважень особі, що є
відповідальною за забезпечення управлінням персоналом.

Розділ VIII. Нормативні та методичні документи.

У цьому розділі наводяться:

структура документів системи управління якістю;

порядок розроблення, впровадження, ідентифікація,
актуалізація, анулювання тощо нормативних та методичних
документів.

Розділ IX. Управління засобами вимірювальної техніки,
випробувального та допоміжного обладнання, стандартними зразками.

У цьому розділі наводяться:

порядок придбання, введення в експлуатацію, обліку
(ідентифікації), метрологічного забезпечення (атестація, повірка),
видачі в роботу, технічного обслуговування, зберігання,
консервації та утилізації;

порядок контролю за виконанням та реєстрацією даних, що
отримані за результатами метрологічного забезпечення;

порядок призначення особи, яка є відповідальною за
забезпечення управлінням засобами вимірювальної техніки,
випробувального та допоміжного обладнання, стандартними зразками
та надання їй відповідних повноважень.

Розділ X. Умови проведення робіт з технічного огляду та/або
експертного обстеження устаткування.

У цьому розділі наводяться:

порядок забезпечення інфраструктурою (будівлі, виробничі
приміщення, оргтехніка тощо);

порядок забезпечення безпечних і здорових умов праці через
впровадження відповідних профілактичних заходів, застосування
колективних та індивідуальних засобів захисту, попереджувальних та
заборонних плакатів, атестацію відповідних робочих місць;

відомості про наявність засобів пожежогасіння та засобів для
надання першої долікарської допомоги.

Розділ XI. Порядок та методи проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження устаткування.

У цьому розділі наводяться:

порядок проведення технічного огляду та/або експертного
обстеження устаткування, що передбачає підготовку до роботи
(ознайомлення з об'єктом, документами), виконання робіт тощо;

порядок призначення особи, яка є відповідальною за
забезпечення виконання робіт, та надання їй відповідних
повноважень.

Розділ XII. Оформлення матеріалів за результатами проведення
технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування.

У цьому розділі наводяться:

порядок оформлення, реєстрації, обліку, зберігання, захисту,
доступу, терміну зберігання та вилучення матеріалів за
результатами проведення технічного огляду та/або експертного
обстеження устаткування;

порядок оформлення результатів виконання робіт (кількість
примірників, хто підписує та затверджує), реєстрації звітних
документів (висновків, протоколів тощо);

порядок призначення особи, яка є відповідальною за збереження
матеріалів за результатами проведення технічного огляду та/або
експертного обстеження устаткування, та надання їй відповідних
повноважень.

Розділ XIII. Контроль, аналіз та поліпшення якості проведення
робіт.

У цьому розділі наводяться:

відомості щодо планування та проведення контролю якості
виконуваних робіт (оперативний, плановий тощо);

порядок проведення внутрішнього аудиту системи управління
якістю (планування, проведення, протоколювання, усунення
зауважень, контроль виконання);

порядок проведення аналізу та поліпшення (коригувальні та
запобіжні дії) системи управління якістю.

У разі потреби Настанова з якості може регламентувати інші
аспекти діяльності суб'єкта господарювання, виходячи зі специфіки
робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження конкретних
видів устаткування.

Настанова з якості затверджується керівником підрозділу.

Начальник управління
науково-технічного
забезпечення державного
нагляду Г.Больман