стан виконання вимог Закону України "Про охорону праці" щодо створення на підприємстві служби охорони праці, виконання службою охорони праці своїх основних завдань та обов'язків;

організація, своєчасність та якість проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, у тому числі для робіт з підвищеною небезпекою або робіт, де є потреба у професійному доборі;

організація, своєчасність та якість проведення інструктажів з питань охорони праці;

організація та своєчасність проходження передбачених законодавством медоглядів найманими працівниками, виконання вимог заключного акта за результатами медогляду;

виконання профілактичних заходів з охорони праці та інших заходів з охорони праці на підставі планів робіт, приписів, наказів, розпоряджень, колективного договору, угоди;

забезпечення усунення причин нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

наявність і робота комісії з питань охорони праці та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці;

своєчасність проведення атестації робочих місць за умовами праці та стан виконання заходів, запропонованих атестаційною комісією;

наявність наочної агітації безпечних методів роботи;

наявність та стан виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці;

виконання подань страхового експерта роботодавцям, внесених під час проведення попередніх перевірок про порушення законодавства про охорону праці;

забезпеченість підприємства та найманих працівників інструкціями з охорони праці за професіями і видами робіт, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці;

порядок допуску до виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Перелік основних питань, які розглядаються при перевірці суб'єктів господарювання, може бути доповнено залежно від виду економічної діяльності суб'єкта господарювання та обставин, що стали причиною перевірки.

VII. Внесення страховими (головними страховими) експертами з охорони праці подань роботодавцям про усунення порушень законодавства про охорону праці

7.1. Подання роботодавцям про усунення порушень законодавства про охорону праці (далі - подання) складаються страховими (головними страховими) експертами з охорони праці управлінь, відділень виконавчої дирекції Фонду, відділів (секторів) робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

7.2. Подання складається у разі виявлення порушень роботодавцем законодавства про охорону праці.

7.3. Подання складається за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.

7.4. Подання складається не пізніше ніж протягом одного робочого дня з часу закінчення страховим (головним страховим) експертом перевірки суб'єктів господарювання.

7.5. Подання складається у двох примірниках. Перший примірник надається під розписку роботодавцю або іншій уповноваженій особі, яка виконує його функції, та в установленому порядку реєструється у суб'єкта господарювання. Другий примірник залишається у страхового (головного страхового) експерта для аналізу, узагальнення і контролю за його виконанням.

7.6. Подання реєструються у відповідному журналі.

7.7. У поданні повинно бути чітко сформульовано виявлені порушення з посиланням на нормативно-правові акти з охорони праці, вимоги яких було порушено.

7.8. У поданні обов'язково зазначається термін надання роботодавцем письмової відповіді страховому (головному страховому) експерту, який вніс подання про усунення порушень законодавства про охорону праці, та поштова адреса, на яку роботодавець повинен надіслати відповідь про виконання подання.

7.9. Роботодавець після отримання подання вживає відповідних заходів для усунення зазначених у ньому порушень та у встановлений у поданні термін надає письмову інформацію про стан усунення порушень до робочого органу виконавчої дирекції Фонду, страховий (головний страховий) експерт якого вніс подання.

Відповідь роботодавця реєструється у журналі вхідної документації відділення відповідно до встановленого законодавством порядку.

7.10. Страховий (головний страховий) експерт здійснює контроль за виконанням внесених подань шляхом аналізу та узагальнення отриманих від роботодавців відповідей або шляхом позапланових перевірок виконання раніше внесених подань.

7.11. У разі невиконання роботодавцем вимог подання страховий (головний страховий) експерт з охорони праці складає та вносить відповідне подання органам виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

7.12. Страховий (головний страховий) експерт з охорони праці щокварталу узагальнює дані щодо кількості внесених роботодавцям подань, кількості виявлених порушень, кількості отриманих інформацій з виконання подань та вносить ці дані до звіту про свою роботу.

VIII. Внесення страховими (головними страховими) експертами з охорони праці подань органам виконавчої влади з нагляду за охороною праці щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення законодавства про охорону праці, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров'ю або життю працівників

8.1. Подання органам виконавчої влади з нагляду за охороною праці щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення законодавства про охорону праці, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров'ю або життю працівників (далі - подання органам виконавчої влади), складаються страховими (головними страховими) експертами з охорони праці відділень, відділів (секторів), управлінь виконавчої дирекції Фонду.

8.2. Подання органам виконавчої влади складається у разі:

виявлення порушень законодавства про охорону праці;

експлуатації об'єкта (робочого місця, дільниці, цеху), робота на якому загрожує життю та здоров'ю працівників;

допущення до робіт з підвищеною небезпекою або до робіт, де є потреба у професійному доборі, осіб, які не пройшли відповідного навчання та перевірки знань з питань охорони праці і не забезпечені засобами індивідуального захисту;

допущення до робіт з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці або до робіт, де є потреба у професійному доборі, осіб, які не пройшли попереднього чи періодичного медичного огляду;

порушення термінів розслідування нещасних випадків;

відмови роботодавця проводити розслідування нещасного випадку на виробництві або приховування від розслідування та обліку нещасних випадків;

невиконання заходів, запропонованих комісією з розслідування нещасного випадку на виробництві, якщо такі мали місце.

8.3. Подання складається за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення.

8.4. Подання складається протягом одного робочого дня з дати закінчення страховим (головним страховим) експертом перевірки суб'єкта господарювання.

У разі коли виявлені порушення загрожують життю та здоров'ю працівників, подання складається страховим (головним страховим) експертом у день перевірки.

8.5. Подання складається у трьох примірниках, перший примірник якого залишається у страхового (головного страхового) експерта, а два примірники надаються управлінню виконавчої дирекції Фонду.

8.6. Подання реєструються в журналі вихідної кореспонденції відділення.

8.7. Управління виконавчої дирекції Фонду (відділ організації профілактики нещасних випадків та професійних захворювань) протягом двох робочих днів з дати отримання двох примірників подання перевіряє їх і передає один примірник разом із супровідним листом територіальному органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, а другий примірник залишає у себе для контролю та узагальнення.

8.8. Управління виконавчої дирекції Фонду здійснює контроль за правильністю внесених страховими (головними страховими) експертами з охорони праці подань і про результати їх розгляду органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці інформує відділення виконавчої дирекції Фонду.

 

Начальник управлінняорганізації профілактичнихзаходів та страхових експертиз

В. Бєшкарєв

 

Додаток 1до Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВНА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

_____________________________________________________________________________________(найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України)

"_____" _____________ 20__ року

N ________

Кому: ______________________________________________________________________________.                  (посада, найменування суб'єкта господарювання, прізвище, ім'я, по батькові, кому вноситься подання)

Я, страховий (головний страховий) експерт з охорони праці ________________________________,        (необхідне підкреслити)                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)відповідно до статті 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" вношу

ПОДАННЯ

про порушення законодавства про охорону праці та соціального страхування від нещасного випадку на виробництві

Nз/п

Короткий зміст виявлених порушень та недоліків

Номер пункту (параграфа) і назва нормативно-правового акта, вимоги якого порушено

1

2

3

Інформацію про виконання подання надіслати до ____ 20__ року в_____________ ______________________________________________________________________                           (найменування робочого органу Фонду)за адресою _________________________________________________________________________Під час перевірки забезпечено виконання таких профілактичних заходів: ___________________________________________________________________________________________________                                                                (перераховуються здійснені заходи)

У разі неусунення вказаних порушень буде внесено подання до органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення законодавства про охорону праці.

Страховий (головний страховий) експертз охорони праці(необхідне підкреслити)

  _______________(підпис)

  ______________(прізвище, ініціали)

Подання отримав:

______________(підпис)

________________(прізвище, ініціали)

 

Додаток 2до Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

_____________________________________________________________________________________(найменування робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України)

"__" ___________ 20__ року

                                                       N ____

 

Керівнику органу виконавчоївлади з нагляду за охороною праціпо _____________________ області

ПОДАННЯ

Мною, страховим (головним страховим) експертом з охорони праці __________________________                                  (необхідне підкреслити)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,(прізвище, ім'я, по батькові страхового (головного страхового) експерта)____________________________________________________________________________________під час перевірки стану профілактичної роботи на ______________________________________________________________________________________________________________________________,      (найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, код основного виду економічної діяльності)яку проведено "____" ______________ 20__ року, встановлено:1. Експлуатується об'єкт (робоче місце, дільниця, цех) __________________________________________________________________________________________________________________________           (вказати робоче місце, дільницю, цех, найменування, марку та інвентарний номер обладнання,___________________________________________________________________________________,                      що експлуатуються з порушенням вимог нормативно-правових актів з охорони праці)робота на якому (яких) загрожує життю та здоров'ю працівників.2. До роботи на обладнанні підвищеної небезпеки допущено осіб, які не пройшли відповідного навчання та медичного огляду ____________________________________________________________________________________________________________________________________________(вказати П. І. Б. відповідальної особи, працівника та зазначити обладнання, на якому він працює)3. Порушуються вимоги законодавства про охорону праці, зокрема___________________________________________________________________________________(вказати зміст основних порушень законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, пункти ДНАОП, НАОП,___________________________________________________________________________________                 НПАОП тощо, вимоги яких було порушено, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи)

Відповідно до статті 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" пропоную:

     Заборонити роботу _________________________________________________________________________________________________________________________________________________,                                            (вказати робоче місце, дільницю, цех)що експлуатується з порушенням вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

    притягнути до адміністративної відповідальності посадових осіб, які допустили порушення вимог законодавства з охорони праці (вказуються конкретні особи).