НПАОП 01.2-1.10-05. Правила охорони праці у тваринництві. велика рогата худоба


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці України

 1. № 268

Зареєстровано у Мінюсті України

 1. за № 226/10506

НПАОП 01.2-1.10-05 ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ У ТВАРИННИЦТВІ. ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Дія нормативно-правового акта з охорони праці (далі - НПАОП) Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба (далі - Правила) поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі — підприємства), що займаються обслуговуванням великої рогатої худоби (далі - ВРХ) та виробництвом та первинною обробкою молока на підприємствах.

Правила встановлюють вимоги безпеки праці до організації й виконання технологічних процесів з обслуговування ВРХ та виробництва і первинної обробки молока.

Правила є обов'язковими для роботодавців, усіх працівників підприємств, тимчасово залучених працівників з інших підприємств для виконання робіт, студентів під час проходження виробничої практики (далі - працівники).

 1. Згідно із Законом України ”Про охорону праці” роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
  1. Безпека процесів, пов’язаних із обслуговуванням ВРХ та доїнням корів і первинною обробкою молока, повинна відповідати вимогам державних стандартів, технологічної та експлуатаційної документації, інструкцій з безпеки до технологічних процесів та Правил.
  2. З уведенням у дію Правил на підприємствах повинні бути переглянуті або розроблені заново інструкції з охорони праці для професій та видів робіт, пов’язаних із обслуговуванням ВРХ та виробництвом і первинною обробкою молока, і затверджені роботодавцем відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (ДНАОП 0.00-4.15-98).
  3. Під час виконання робіт на працівників можлива дія небезпечних та шкідливих виробничих факторів згідно з державним стандартом ’’Опасные и вредные производственные факторы. Классификация” із змінами 1978 року (ГОСТ 12.0.003-74, СТ СЭВ 790-77):

Фізичні:

машини і механізми, що рухаються (трактори, автомобілі, мобільні кормороздавачі, причепи);

рухомі частини виробничого обладнання (зубчасті, пасові, ланцюгові передачі, карданні вали, з’єднувальні муфти, неогороджені робочі органи транспортерів, дробарок та ін.);

підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони;

підвищена або знижена температура поверхні обладнання та матеріалів;

підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

підвищений рівень шуму на робочому місці;

підвищений рівень вібрації;

підвищена або знижена вологість повітря;

підвищена або знижена рухомість повітря;

підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може пройти через тіло людини;

відсутність або недостатність природного світла; недостатнє освітлення робочої зони; знижена контрастність;

підвищений рівень ультрафіолетової радіації; підвищений рівень інфрачервоної радіації;

гострі краї, задирки і шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту і обладнання;

розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги).

Хімічні:

пестициди, агрохімікати, лікарські і мінеральні домішки до кормів, дезінфекційні та миючі засоби, гази розкладу органічних речовин, відпрацьовані гази.

Біологічні:

патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, гриби, найпростіші) та продукти їхньої життєдіяльності;

макроорганізми (рослини, тварини та продукти їхньої життєдіяльності, а також культури клітин і тканин).

Психофізіологічні:

фізичні перевантаження (операції, які виконуються вручну);

нервово-психічні перевантаження (емоційні перевантаження під час перегону, випасання, транспортування тварин).

 1. Діяльність підприємств щодо захисту навколишнього природного середовища повинна регламентуватися вимогами Закону України ”Про охорону навколишнього природного середовища”, Закону України ”Про пестициди і агрохімікати”, Закону України ”Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 № 173, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за № 379/1404, ”Санитарных правил и норм охраны поверхностных вод от загрязнения”, затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР у 1988 році (СанПиН 4630-88), державних будівельних норм ”Генеральні плани сільськогосподарських підприємств” (ДБН Б.2.4-3-95), інших чинних нормативно-правових актів та Правил.
  1. Мінімізація впливу біологічних факторів повинна забезпечуватися мінімальним часом контакту працівників з тваринами, кормовими сумішами, продукцією тваринництва, екскрементами тварин і відходами виробництва, проведенням дезінфекційних робіт та прибиранням приміщень, застосуванням бактерицидних ламп та застосуванням засобів захисту, дотриманням правил особистої гігієни.
  2. З метою зменшення забруднення навколишнього середовища слід передбачати:

організацію правильного оброблення, зберігання і використання гною;

впровадження способів очищення повітря підприємства ВРХ за допомогою встановлення спеціальних фільтрів і припливно-витяжної вентиляції;

виконання відповідних профілактичних заходів у санітарно-захисних зонах підприємств;

планомірну боротьбу з хворобами тварин, переносниками інфекційних захворювань, паразитуючими комахами;

оборотні цикли використання стічних вод (стоки кормоцехів, вода, яка застосовується для охолодження молока).

 1. При розміщенні підприємств ВРХ слід враховувати вимоги з охорони навколишнього середовища від забруднень виробничими викидами та стоками (гноєм та гноївкою, стоками від прибирання приміщень, миття кормів та ін.)
  1. Підприємства ВРХ слід розміщувати з підвітряного боку відносно житлової зони, але з навітряного - відносно складів мінеральних добрив та пестицидів.
  2. Ветеринарні служби (за винятком ветсанпропускників), котельні, гноєсховища відкритого типу розміщують на фермах з навітряного боку відносно рози вітрів.
  3. Небезпечні зони повинні позначатися знаками безпеки згідно з державним стандартом ”Цвета сигнальные и знаки безопасности” із змінами 1980, 1986 років (ГОСТ 12.4.026-76).
 2. ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ, ЩО БЕРЕ УЧАСТЬ У ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ
  1. Допуск до роботи працівників залежно від професійної підготовки
   1. До виконання робіт допускаються працівники, які не мають медичних протипоказань, пройшли вступний і первинний інструктажі з охорони праці, інструктаж з пожежно-технічного мінімуму.

При допуску працівників до різних видів робіт необхідно керуватись Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123, зареєстрованим у Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженим наказом Міністерстві юстиції України 23.12.93 за № 196 (ДНАОП 0.00-8.02-93), Міністерства охорони здоров’я України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94№ 263/121, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

 1. за № 18/554 (ДНАОП 0.03-8.06-94), Переліком важких робіт і

робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385 (ДНАОП 0.03-8.07-94), Переліком важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260 (ДНАОП 0.03-8.08-93), Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009(НАПБ

А.01.001-2004).

 1. До обслуговування бугаїв не допускаються працівники молодше 18 років та вагітні жінки.
  1. До самостійного виконання робіт на машинах та механізмах допускаються працівники, що пройшли навчання, склали іспити кваліфікаційній комісії та одержали відповідне посвідчення.
   1. Працівники, які обслуговують електроустановки, повинні знати вимоги Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (ДНАОП 0.00-1.21-98), відповідно до посади, яку вони займають, або до професії, та мати відповідне посвідчення та відповідну групу з електробезпеки.
   2. Працівники, яким дозволено виконання робіт з обслуговування електроустановок, повинні мати про це запис у посвідченні про перевірку знань.
   3. Відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98 працівники, які працюють на електрифікованих технологічних установках або з електроінструментом (працівники електротехнологічні), допускаються до роботи після проходження інструктажу з електробезпеки під час роботи на даній електроустановці з оформленням у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Інструктаж з електробезпеки на І групу має проводити працівник, відповідальний за електрогосподарство, або, за його письмовим розпорядженням, - працівник із складу електротехнічних працівників з групою III.

Мінімальний стаж роботи в електроустановках і видання посвідчень працівникам з групою І не вимагається.

 1. У разі залучення працівників з інших підприємств для виконання робіт, а також під час проходження виробничої практики студентами вузів та учнями профтехучилищ, роботодавець:

забезпечує проведення інструктажу з питань охорони праці та пожежної безпеки кожного із зазначених працівників;

призначає спеціаліста, відповідального за безпечне ведення робіт;

не допускає використання зазначених працівників на роботах, не передбачених договором, керуючись при цьому ДНАОП 0.03-8.07-94.

 1. Нещасні випадки, професійні захворювання та аварії розслідуються відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 (НПАОП 00.0-6.02-04). Під час розслідування виявляються причини їх виникнення, а також вживаються відповідні заходи щодо їх запобігання в подальшому.
  1. Проведення медичних оглядів
   1. Відповідно до Закону України „Про охорону праці”, роботодавець зобов’ язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов'язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.
   2. Медичні огляди проводяться відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за № 136/345 (ДНАОП 0.03-4.02-94), та Інструкції про застосування переліку професійних захворювань, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України, Академії медичних наук України, Міністерства праці та соціальної політики України від
 2. № 374/68/338, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
 3. за № 68/5259.
  1. При виявленні у працівників ознак професійного захворювання або погіршення стану здоров’я внаслідок впливу шкідливих або небезпечних виробничих факторів роботодавець, на підставі медичних показань, повинен перевести їх на іншу роботу у встановленому порядку.
   1. У разі ухилення працівника від проходження обов’ язкових медичних оглядів роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності, а також зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.
  2. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці
   1. Відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від
 4. № 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.99 за № 248/3541 (ДНАОП 0.00-4.12-99) працівники підприємств при прийнятті на роботу і періодично у процесі роботи повинні проходити навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.
  1. Навчання і перевірку знань з питань охорони праці проводять згідно з Положенням про навчання з питань охорони праці, що діє на підприємстві (розробляється на основі ДНАОП 0.00-4.12-99 та затверджується роботодавцем).
   1. Керівники і спеціалісти, відповідальні за безпечну експлуатацію підіймально-транспортного обладнання, експлуатацію газового господарства, посудин, що працюють під тиском, котлів, за електрогосподарство, за проведення вантажно-розвантажувальних робіт та інші посадові особи, які здійснюють контроль за технічним станом машин, механізмів і обладнання та проводять інструктажі з охорони праці повинні проходити перевірку знань особливостей технологічного процесу, будови і безпечної експлуатації, пожежної безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії відповідно до посадових обов’ язків у порядку, передбаченому вимогами Переліку посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 11.10.93 № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.10.93 за № 154 (ДНАОП 0.00-8.01-93).
   2. Працівники підприємства проходять спеціальне навчання,