НПАОП 25.0-1.02-13. Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами


Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

 1. м.Київ№1409

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 21 ” січня 2013 р. за № 508

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 02 ” січня 2013 р.

за № 23/22555

НПАОП 25.0-1.02-13

Про затвердження Правил охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці під час роботи з полімерними композитними матеріалами, що додаються.
 2. З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, Правила по безопасности труда при работе с полимерными композиционными материалами (ПКМ), затверджені Міністерством авіаційної промисловості СРСР 27 грудня 1990 року.
 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:
  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В. Сиротін

Заступник Міністра - керівник апарату

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

12 грудня 2012 року № 1409

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 21 ” січня 2013 р. за № 508

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“ 02 ” січня 2013 р.

за № 23/22555

НПАОП 25.0-1.02-13

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ З ПОЛІМЕРНИМИ КОМПОЗИТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, діяльність яких пов’язана з виробництвом повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування, а також виробництвом гумових виробів.
 2. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виконання робіт з виробництва предметів і деталей з волокнистих наповнювачів (вуглецевих, органічних, скляних) і зв’язуючих на основі органічних смол.
 3. Ці Правила обов'язкові для роботодавців і працівників під час роботи з полімерними композитними матеріалами.

ІІ.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕННЯ

 1. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про охорону праці», ДСТУ 2293-99 «Охорона праці.

Терміни та визначення основних понять», ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

 1. У цих Правилах вживаються такі скорочення:

ГДК - граничнодопустимі концентрації;

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту;

ОБРВ - орієнтовні безпечні рівні впливу;

ПКМ - полімерні композитні матеріали.

ІІІ.ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ

 1. Роботодавець зобов’язаний забезпечити безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд відповідно до Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого спільним наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98), та затвердженої у встановленому порядку проектної документації.
 2. Роботодавець зобов’язаний забезпечити стан пожежної безпеки відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року №126, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України

04 листопада 2004 року за №1410/10009 (НАПБ А.01.001-2004),

ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва», ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

 1. Роботодавець зобов’язаний застосовувати безпечні фактори (хімічні речовини), що пройшли гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію, відповідно до вимог Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 року № 420.
 2. Роботодавець забезпечує проведення державної санітарно- епідеміологічної експертизи технологій, продукції та сировини відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від
 3. жовтня 2000 року № 247, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
 4. січня 2001 року за № 4/5195.
 5. Роботодавець організовує розроблення паспортів безпечності на всю хімічну продукцію, яка використовується під час виробництва пластмасових виробів, відповідно до ДСТУ ГОСТ 30333-2009 «Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ 30333-2007, IDT)».
 6. Роботодавець зобов’язаний опрацювати і затвердити нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, відповідно до Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).
 7. Не допускається залучення жінок до робіт, визначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

 1. Не допускається залучення неповнолітніх до робіт, визначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

 1. Працівники зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).
 2. Організація і проведення технологічних процесів виготовлення препаратів і деталей з полімерних композитних матеріалів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности» та цих Правил.
 3. Під час організації і проведення технологічних процесів виготовлення деталей з вуглепластиків необхідно дотримуватись вимог СП № 4950-89 «Санитарные правила для производства материалов на основе углерода (угольных, графитовых, волокнистых, композиционных материалов)», а при застосуванні матеріалів на основі скловолокна - СП № 2400-81 «Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации предприятий по производству стекловолокна и стеклопакетов».
 4. При проведенні технологічних процесів виготовлення деталей з полімерних композитних матеріалів необхідно застосовувати засоби захисту від дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що запобігають або зменшують дію цих факторів до встановлених норм або рівнів.
 5. Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати вимогам Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень ДСН № 3.3.6.042-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42.
 6. Концентрації шкідливих аерозолів застосованих смол, розчинників, наповнювачів у повітрі робочої зони не повинні перевищувати значень, установлених ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».
 7. Перед початком робіт роботодавець організовує контроль параметрів повітря робочої зони згідно з Вимогами до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин, затвердженими наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22 березня 2012 року № 627, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 521/20834 (НПАОП 0.00-8.11-12).
 8. При організації виконання робіт роботодавець зобов’язаний дотримуватись вимог ГОСТ 12.1.010-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования», ГОСТ 12.1.018-93 «ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования».
 9. Напруга дотику і струми, що протікають через тіло працівника при роботі електроустановок устаткування, не можуть перевищувати норм, встановлених ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 «ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».
 10. Температура поверхонь устаткування, оснащення, що нагріваються, з якими контактує працівник у процесі роботи, не може перевищувати +45 °С відповідно до вимог ДСТУ EN 563-2001 «Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь» (EN 563:1994, IDT).
 11. Напруженість електростатичного поля на робочих місцях не може перевищувати нормативів, встановлених ГОСТ 12.1.045-84 «ССТБ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля».
 12. Рівень шуму на робочих місцях і захист від шуму встановлюється відповідно до вимог ГОСТ 12.1.003-83 «ССТБ. Шум. Общие требования безопасности» та Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН № 3.3.6.037-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37.
 13. Рівень вібрації, що впливає на працівників, і заходи щодо забезпечення безпечних умов праці повинні відповідати вимогам Санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації ДСН № 3.3.6.039-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39, та ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 «ССТБ. Вибрационная безопасность. Общие требования».
 14. Освітлення робочих місць необхідно здійснювати відповідно до вимог Державних будівельних норм України ДБН В.2.5-28:2006 «Природне та штучне освітлення», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2006 року № 168.
 15. Роботодавець організовує проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.
 16. Роботодавець проводить розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.
 17. ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
 18. Загальні вимоги
  1. Обладнання, що застосовується у виробництві деталей з ПКМ, повинно забезпечувати максимальну механізацію та автоматизацію робіт.
  2. Обладнання, що застосовується, повинно відповідати вимогам ГОСТ
 19. 81«ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам» і цих Правил.
  1. Електрообладнання на виробничих процесах повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.019-79 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».
  2. Електрообладнання на виробничих процесах повинно відповідати класам вибухо-, пожежонебезпеки приміщень виробництва деталей з ПКМ, встановлених норм технічної документації.
  3. Обладнаннянеобхіднозабезпечити надійним заземленням

(зануленням) відповідно до вимог ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасносгь. Защитное заземление, зануление».

 1. Для всіх елементів і вузлів устаткування, на яких можливе утворення і накопичення електростатичних зарядів, потрібно передбачити засоби захисту від дії статичної електрики відповідно до вимог ГОСТ 12.4.124-83 «ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования».
  1. Обладнання або його окремі вузли, де під час роботи відбувається інтенсивне виділенняшкідливих,вибухопожежонебезпечних речовин,