ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин

ТЕМПЕРАТУРИ ПОВЕРХОНЬ, ДОСТУПНИХ
ДЛЯ ДОТИКУ

Е

БЗ № 7-2001/164

ргономічні дані для встановлення граничних
значень температури гарячих поверхонь
(EN 563:1994, IDT)

ДСТУ EN 563-2001

Видання офіційне

«Цей стандарт ідентичний EN 563:1994 і видається з дозволу CEN»ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин

ТЕМПЕРАТУРИ ПОВЕРХОНЬ, ДОСТУПНИХ
ДЛЯ ДОТИКУ

Ергономічні дані для встановлення граничних
значень температури гарячих поверхонь

(EN 563:1994, IDT)

Видання офіційнеПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО Національним науково-дослідним інститутом дизайну Міносвіти і науки України та технічним комітетом стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

 2. НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 14 вересня 2001 р. № 454

З Стандарт відповідає EN 563:1994 Safety of machinery — Temperatures of touchable surfaces — Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces (Безпечність машин. Темпе­ратури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних зна­чень температури гарячих поверхонь) Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en).

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 2. ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Ремізовський; А. Рубцов; В. Свірко, канд. психол. наук; Е. Федоренко

© Держстандарт України, 2001

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 2

 3. Визначення 2

 4. Опікові пороги З

 5. Застосування 9

 6. Пояснення та висновки 10

Додаток А (інформаційний) Результати наукових досліджень, покладені в основу стандарту 11

Додаток В (обов’язковий) Приклади тривалостей контакту 1З

Додаток С (інформаційний) Заходи захисту 1З

Додаток D (інформаційний) Приклади застосування стандарту 15

Додаток Е (інформаційний) Термічні характеристики деяких матеріалів 17

Додаток F (інформаційний) Бібліографія 18НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичним перекладом EN 563:1994 Safety of machinery — Temperatures of touchable surfaces — Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces (Без­печність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встанов­лення граничних значень температури гарячих поверхонь).

Під час перевидання структура стандарту не змінювалась, і до нього не вносились технічні відхилення.

Стандарт містить такі редакційні зміни:

 • у «Нормативних посиланнях» дано «Національне пояснення» щодо перекладу українською мовою назв стандартів та «Національну примітку» щодо чинних стандартів на час прийняття цього стандарту;

 • змінено нумерацію сторінок;

 • замінено «цей європейський стандарт» на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту «Обкладинку», «Титульну сторінку», «Передмову», «Націо­нальний вступ» та «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами системи стандартизації України. «Національне пояснення» та «Національну примітку» виділено в тексті стандарту рамкою;

 • замінено позначення одиниць фізичних величин і фізичних параметрів.

Позначення в EN 563

S

min

h

ЦІТІ

Ts

Д Ts

Позначення в націо­нальному стандарті

с

хв

год

мкм

Тп

Д Т пВСТУП

Доступні поверхні машин, які під час роботи машин стають гарячими, спричиняють небезпеку дістати опік. Дотик до гарячих поверхонь може бути як навмисним, наприклад, при користуванні рукояткою машини, так і ненавмисним, коли людина перебуває поблизу машини. Загальні прин­ципи проектування щодо безпечності машин із урахуванням застережних заходів від небезпек, включаючи небезпеку дістати опік, наведені в стандарті EN 292.

Знання тих чинників і впливів, які під час контакту шкіри з гарячою поверхнею можуть при­звести до опіків, дозволяє оцінити ризик дістати опік, спричинений дотиком до гарячої поверхні. При цьому найважливішими факторами є:

 • температура поверхні;

 • матеріал поверхні;

 • тривалість контакту шкіри з поверхнею машини.

Інші фактори, що також можуть мати місце, відіграють незначну роль. Цей стандарт містить дані, що дозволяють оцінити ступінь ризику дістати опік під час контакту з гарячою поверхнею. Ці дані можуть використовуватись і в інших стандартах і настановах при встановленні гранич­них значень температури.

Наведені в цьому стандарті дані ґрунтуються на результатах наукових досліджень, що харак­теризують реакцію шкіри людини на контакт із гарячою поверхнею.ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ТЕМПЕРАТУРИ ПОВЕРХОНЬ, ДОСТУПНИХ ДЛЯ ДОТИКУ
Ергономічні дані для встановлення граничних
значень температури гарячих поверхонь

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН

ТЕМПЕРАТУРЫ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ КАСАНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Эргономические данные для установления предельных
значений температуры горячих поверхностей

SAFETY OF MACHINERY
TEMPERATURES OF TOUCHABLE SURFACES
Ergonomics data to establish temperature limit
values for hot surfaces

Чинний від 2002-04-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає ергономічні вимоги та принципи їх застосування при встановленні граничних значень температури гарячих поверхонь і при оцінюванні ризику дістати опіки.

Цей стандарт поширюється в межах сфери застосування EN 292 на гарячі поверхні машин, із якими стикається чи до яких може дотикатися людина під час використання машин відповідно до їхнього призначення.

Цей стандарт містить дані, які визначають, за яких умов контакт між нічим не захищеною шкірою і гарячою поверхнею призводить чи може призвести до опіків. Ці дані дозволяють оціню­вати ризик дістати опіки.

Цей стандарт містить також дані, що дозволяють визначати граничні значення температури гарячих поверхонь для захисту від опіків. Ці дані можуть використовуватися під час розроблення стандартів на машини, коли для оцінки ризику потрібно знати граничні значення температури.

Значення, наведені в цьому стандарті, відносяться до поверхонь, теплоємність яких є біль­шою порівняно з теплоємністю шкіри людини.

Цей стандарт не поширюється на ті випадки, коли з гарячою поверхнею може контактувати велика ділянка шкіри (порядку 10 чи більше відсотків поверхні тіла). Цей стандарт не поши­рюється також на випадок контакту з гарячою поверхнею понад 10 % шкіри голови чи на кон­такт, наслідком якого є опіки життєво важливих областей обличчя.

Примітка 1. У деяких випадках сам контакт із гарячою поверхнею для людини може мати набагато більш серйозні наслідки, наприклад:

 1. у разі опіків, що призводять до звуження дихальних шляхів;

 2. у разі опіків великих поверхонь тіла (понад 10 %), коли втрата рідини може вплинути на процес кровообігу;

 3. у разі перегрівання голови чи всього тіла, коли навіть за відсутності опіку таке перегрівання призводить до недопустимого теплового навантаження.

Вимоги цього стандарту стосуються тільки здорової шкіри дорослої людини.

Видання офіційнеЦей стандарт не містить даних щодо захисту від болю.

Примітка 2. Якщо опіковий поріг, зазначений у цьому стандарті, не перевищений, то, звичайно, ніякого ризику дістати опіки під час контакту шкіри з гарячою поверхнею немає; однак біль при цьому може мати місце. У разі потре­би захисту шкіри від болю рекомендується використовувати відповідні значення температури поверхні з інших дже­рел (див. додаток А).

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить вимоги з інших публікацій за допомогою посилань на ці публікації із зазначенням і без зазначення року їхнього видання. Ці нормативні посилання наведені у відпо­відних місцях за текстом, а перелік публікацій наведений нижче. У разі посилань на публікації із зазначенням року їхнього видання наступні зміни чи наступні редакції цих публікацій чинні для цього стандарту тільки в тому випадку, якщо вони введені в дію методом зміни чи методом підго­товки нової редакції. У разі посилань на публікації без зазначення року видання чинне останнє видання наведеної публікації.

EN 292 Part 1:1991

Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292 Part 2:1991

Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

prEN 614:Part 1

Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology

and general principles

prEN 10501) Safety of machinery — Risk assessmentНАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ.

EN 292-1:1991

EN 292-2:1991

prEN 614-1

prEN 10501

Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування.

Частина 1. Основна термінологія, методологія

Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування.

Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1.

Термінологія і основні принципи

Безпечність машин. Оцінка ризику

Національна примітка. Чинними є стандарти EN 292-1:1991; EN 292-2:1991; EN 614-1:1995; EN 1050:1996. 1. ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті застосовано такі визначення:

 1. температура поверхні (surface temperature) п) Температура поверхні, вимірювана в градусах Цельсія.

 2. тривалість контакту (contact period) (t)

Час, протягом якого відбувається контакт з поверхнею.

 1. теплова інерція (thermal inertia)

Добуток густини, теплопровідності та питомої теплоємності матеріалу.

 1. властивості поверхні матеріалу (material properties of the surface)

Хімічний/фізичний склад матеріалу, а також характеристика (шорстка, гладка) і форма по­верхні.

 1. класифікація опіків (burn classification)

За тяжкістю опіки поділяють на три ступені:

 1. поверхневий місцевий опік (superficial partial thickness burn)

 2. Усі, крім сильних, поверхневі опіки, в результаті яких епідерміс цілком руйнується, але волосяні фолікули, сальні й потові залози залишаються при цьому неушкодженими;глибокий місцевий опік (deep partial thickness burn)

Руйнується значна частина шкіри, а також усі сальні залози, і тільки глибоко розташовані волосяні фолікули чи сальні залози зберігаються;

 1. суцільний опік (whole thickness burn)

Руйнується весь шкіряний покрив, і елементи епітелію не зберігаються.

 1. опіковий поріг (burn threshold)

Температура поверхні, що визначає межу між відсутністю опіку та поверхневим місцевим опіком у результаті контакту шкіри з гарячою поверхнею протягом певного часу.

4 ОПІКОВІ ПОРОГИ

 1. Загальні відомості

У цьому розділі наведено значення температури поверхні для опікових порогів. Оцінити ри­зик дістати опік можна вимірюванням температури поверхні і порівнянням її зі значеннями, наве­деними в 4.2. Опікові пороги, наведені в 4.2, можуть використовуватися і для визначення гранич­них значень температури поверхні машин для уникнення опіків.

Примітка. Поява опіку залежить від температури шкіри і від часу, впродовж якого вона підвищується. Взаємо­зв’язок між температурою шкіри, тривалістю її підвищення і появою опіку був свого часу предметом наукових дослід­жень і тепер відомий (див. додаток А). Але на практиці неможливо простими засобами виміряти температуру шкіри в процесі її контакту з гарячою поверхнею машини. Тому в цьому стандарті встановлюються не значення температури шкіри, а значення температури гарячих поверхонь машини, які під час контакту зі шкірою призводять до опіку (опіко­вий поріг). Температура поверхні машини може легко вимірюватися відповідними засобами вимірювань.

Температури, які під час контакту шкіри з гарячою поверхнею призводять до опіків, зале­жать від матеріалу поверхні і від тривалості контакту шкіри з поверхнею. На рисунку 1 показана ця залежність. Залежність наведена для різних груп матеріалів, що мають аналогічні характерис­тики теплопровідності і тому аналогічні опікові пороги.


Т

гп


1c 10 c 1 хв 10 хв


8 год t


Рисунок 1 — Графік взаємозв’язку між опіковим порогом і тривалістю дотику при контакті шкіри з гарячою поверхнею


очка на кривій за певної тривалості контакту дає температуру, що лежить на межі відсут­ності ушкодження і початку поверхневого опіку під час контакту шкіри з гарячою поверхнею. Зна­чення температури поверхні нижче кривої в загальному випадку означають відсутність опіку. Над кривою наведено значення температури поверхні, яка призводить до опіку шкіри (див. також до­даток А).

Рисунок 1 призначений для кращого розуміння взаємозв’язку і не дає точних значень опіко­вих порогів. Точні значення опікових порогів можна визначити з рисунків 2-6 і з таблиці 1.

Для нетривалих контактів опікові пороги на рисунку 1 і на більш точних графіках 2-6 мають вигляд не ліній, а областей. Це пояснюється тим, що для нетривалих контактів знання темпера­турної межі між відсутністю опіку шкіри і початком опіку недостатньо. Опіковий поріг залежить від декількох чинників: товщини шкіри в місці дотику, вологості поверхні шкіри (поту), забруд­нення шкіри (наприклад, жиром), сили притискання, різниці характеристик теплопровідності ма­теріалів, віднесених до однієї групи, неточності під час наукового визначення опікових порогів (див. також додаток А). Але вплив цих чинників незначний порівняно з впливом відмінності тепло­провідності різних груп матеріалів.