ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій

КЛАДОВИЩА, КРЕМАТОРІЇ ТА КОЛУМБАРІЇ НОРМИ ПРОЕКТУВАННЯ

ДБН Б 2.2-1:2008

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

Мінрегіонбуд України 2008

ДБН Б 2.2-1:2008

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

ЗАТ "Український науково-дослідний інститут прогресивних технологій у комунальному господарстві" (УкркомунНДІпрогрес)

РОЗРОБНИКИ:

С. Абрамович; І. Бондар; Л. Карбаньова; І. Мартинова; Ю. Марченко, канд. техн. наук

(керівник розробки); А. Тітов

2ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 26 січня 2008 р. № 44

3УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі. Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

© Мінрегіонбуд України, 2008

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва

і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України

ДП "Укрархбудінформ"

II

ДБН Б 2.2-1:2008

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення2
 4. Проектування кладовищ, крематоріїв та колумбаріївЗ

 1. Загальні положенняЗ
 2. Планувальне рішення території кладовищаЗ
 3. Адміністративно-побутовий будинок5
 4. Будинок трауру6
 5. Крематорій7
 6. Колумбарій9

5Інженерне обладнання9

 1. Водопостачання і водовідведення9
 2. Опалювання та вентилювання10
 3. Електротехнічні пристрої11
 4. Зв'язок і сигналізація11
 5. Газопостачання11

6Протипожежні вимоги12

Додаток А.

Розрахункові температури повітря і норми повітрообміну13

Додаток Б

Бібліографія14

III

ДБН Б 2.2-1:2008

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування

Кладбища, крематории и колумбарии. Нормы проектирования

Cemeteries, Crematoriums and Columbariums. Designed Standards

Чинні від 2008-07-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Ці Норми поширюються на проектування кладовищ, крематоріїв і колумбаріїв з метою їхнового будівництва, розширення і реконструкції, а також у випадку, коли це допускається зако-нодавством, - зміни призначення або ліквідації, включаючи випадки переносу цих об'єктів на новемісце.
 2. Ці Норми застосовують для меморіальних споруд, якщо в їх складі передбачені похованняостанків, урн із прахом, інші види поховань.
 3. Ці норми встановлюють основні положення і вимоги до складу і площ приміщень кладовищ,крематоріїв і колумбаріїв, об'ємно-планувальних рішень і інженерного устаткування.
 4. Ці Норми є обов'язковими для застосування органами державного управління, контролю інагляду, замовниками (інвесторами), проектними організаціями, підрядниками, іншими юридичнимиі фізичними особами - суб'єктами господарської діяльності у галузі будівництва.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на таки нормативні документи:

Земельний кодекс України від 25.10.2001 №2768-ІІІ

Закон України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.03 №1102 - IV

Закон України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" від 24.03.99

№ 550-XIV

ДСТУ 4499-1:2005 Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги та методи

випробувань (ІЕС 61084-1:1991, NEO)

ДСТУ 4549-1:2006 Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги та методи

випробувань (ІЕС 61386-1:1996, МОЇ)

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН А 2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження

проектної документації для будівництва

ДБН Б.2.4-1-94 Містобудування. Планування і забудова сільських поселень

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп

населення

ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

ДБН В.2.5-15:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Автостоянки і гаражі для легкових

автомобілів

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Газопостачання

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне та штучне освітлення

ДСП № 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСанПіН № 383-96 Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання

ДСанПіН 2.2.2.028-99 Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених

пунктах України

СНиП II-12-77 Защита от шума (Захист від шуму)

СНиП II-35-76 Котельные установки (Котельні установки)

1

ДБН Б 2.2-1:2008

СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий (Генеральні плани промислових підприємств)

СНиП 2.03.13-88 Полы (Підлоги)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будинків)

СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди)

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения (Каналізація. Зовнішні мережі і споруди)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)

СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети (Теплові мережі)

СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Теплова ізоляція обладнання та трубопроводів)

СНиП 2.09.02-85* Производственные здания (Виробничі будинки)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будинки)

СНиП 2.11.01-85* Складские здания (Складські будівлі)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої)

СНиП III-10-75 Благоустройство территорий (Благоустрій територій)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (Визначення категорій приміщень та будинків за вибухопожежною та пожежною небезпекою)

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Нормах використано терміни, установлені Законом України "Про поховання та похоронну справу": урна з прахом, кладовище, колумбарій, колумбарні ніші, крематорій.

Нижче подано терміни, додатково використані у цих нормах, та визначення позначених ними понять.

3.1автомобільний катафалк (автокатафалк)

Спеціальний транспортний засіб, засвідчений технічним паспортом, для ритуальних процесій.

3.2будівлі, призначені для проведення громадянських панахид

Споруди для проведення обрядів прощання - Будинки трауру, ритуальні майданчики тощо.

3.3катафалк-візок

Транспортний засіб, використовуваний для установлення на ньому труни з тілом у залі прощання чи використовуваний для перевезення труни з тілом на кладовищі до місця поховання.

3.4кремаційна піч

Особлива піч з супутнім устаткуванням для спалювання трун з тілом померлих.

3.5кремація

Спалювання трун із тілом померлих.

3.6кремуляторна

Приміщення, де розміщений кремулятор (кульовий млин) для здрібнювання останків після кремації.

3.7меморіальні споруди

Архітектурні, скульптурні споруди, які не мають поховання та служать для увічнення пам'яті якої-небудь особи або визначної події.

2

ДБН Б 2.2-1:2008

3.8постамент

Стаціонарне узвишшя в залі прощання для установлення на ньому труни під час обряду прощання.

3.9прах

Кремовані останки (попіл).

3.10сектор

Частина території кладовища, обмежена дорогами, для розміщення ділянок поховань, яка може бути виділена зоною зелених насаджень.

4 ПРОЕКТУВАННЯ КЛАДОВИЩ, КРЕМАТОРІЇВ ТА КОЛУМБАРІЇВ

4.1 Загальні положення

4.1.1Проект кладовища, крематорію, колумбарію згідно з ДБН А 2.2-3 треба складати з такихрозділів:

 • вихідні дані для проектування;
 • загальна пояснювальна записка;

-технологічний розділ: розрахунок площі [1], генеральний план з урахуванням черговості будівництва, режим експлуатації, розрахунок потреби в експлуатаційному персоналі, машинах і механізмах;

 • генеральний план земельної ділянки: вертикальне планування, упорядкування, дороги;
 • архітектурно-будівельний розділ;
 • санітарно-технічний розділ;
 • електротехнічний розділ;
 • основні техніко-економічні показники;
 • зведений кошторисний рахунок вартості будівництва;
 • оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС);
 • санітарно-захисна зона;

4.1.2Архітектурно-ландшафтне рішення кладовищ, крематоріїв і колумбаріїв треба виконувативідповідно до генеральних планів забудови населених пунктів і іншої містобудівної документації здотриманням обов'язкових містобудівних, екологічних вимог і вимог санітарного законодавства.

4.1.3Вибір земельної ділянки для розміщення кладовища, крематорію та колумбарію требапроводити згідно зі ст. 151 Земельного кодексу України, чинного екологічного і санітарного зако-нодавства, законодавства у сфері охорони культурної спадщини та ДБН 360.

4.2 Планувальне рішення території кладовища

 1. Для проектування кладовища потрібно мати план всієї земельної ділянки та план ділянкигосподарської зони в масштабі 1:500. Ситуаційний план складають у масштабі 1:5000 для кладовищтрадиційного поховання; 1:25000 - для колумбаріїв та кладовищ змішаного типу з розміщеними на їхтериторії крематоріями
 2. Проектом будівництва треба передбачати функціональні зони:

 • санітарно-захисну;
 • вхідну;
 • адміністративну;
 • господарську;
 • поховань.

 1. Адміністративну та господарську зони розташовують суміжно з вхідною зоною.
 2. Колумбарії та крематорії, що розташовані на території кладовища, треба розміщувати наспеціально виділених ділянках зони поховань.
 3. Колумбарні стіни, розташовані по периметру кладовища, можуть слугувати огорожею тери-торії кладовища.

4.2.6Площа зони поховання повинна складати від 65 % до 70 % загальної площі кладовища,загальна площа доріг, алей, споруд та будівель повинна бути не меншою ніж 15 % загальної площікладовища, загальна площа захисної зеленої зони по периметру кладовища та зелених насадженьповинна складати від 15 % до 20 % загальної площі кладовища.

3

ДБН Б 2.2-1:2008

 1. Перед входом на кладовище треба влаштувати стоянки автомобільного транспорту тазупинки міського пасажирського транспорту. Автостоянки та зупинки громадського транспорту требарозташовувати на відстані не більше ніж 150 м та не менше ніж 30 м від входу на кладовище.Проектування майданчика для стоянки автомобільного транспорту й зупинки міського пасажирсь-кого транспорту треба виконувати згідно з ДБН В.2.3-5 та ДБН В.2.5-15.
 2. Територія кладовища має бути огородженою. Розміри і конструктивне рішення огорожітериторії кладовища треба передбачати проектом будівництва кладовища з урахуванням:

 • огородження території кладовища треба виконувати зі збірного залізобетону, керамічних блоків,металевих чи інших конструкцій заввишки не менше ніж 1,6 м по всьому периметру кладовища;
 • огородження території кладовища в сільських населених пунктах допускається влаштовувати увигляді зеленої огорожі з деревних і чагарникових порід і ровом завглибшки від 60 см до 80 см, заможливості, зі земляним валом.

4.2.9Дорожню мережу кладовищ треба проектувати згідно з ДБН 360 та ДБН В.2.3-5. Тип пок-риття і конструкції дорожніх мереж треба приймати, виходячи з транспортно-експлуатаційних вимогі категорій доріг з урахуванням інтенсивності руху транспортних засобів, кліматичних і грунтово-гідрологічнихумов.

4.2.10Дорожню мережу по всій території кладовища підрозділяють на категорії:

 • центральна дорога;
 • дороги між секторами зони поховань та до ритуальних будинків;
 • дороги всередині секторів;

-пішохідні доріжки всередині секторів.

4.2.11У вхідній зоні треба передбачати окремі центральний проїзд для автотранспорту та вхід-вихід для відвідувачів, площадку для зупинки автокатафалків і формування похоронних процесій,будинок охорони. В'їзд на територію кладовища з магістральних доріг з безперервним рухом забо-ронено.

4.2.12Центральний проїзд повинен забезпечувати двосторонній рух. Уздовж центральногопроїзду по обидва боки треба влаштовувати тротуари завширшки не менше ніж 1,5 м.

 1. На кладовищі треба передбачати окремий господарський в'їзд за межами вхідної зони тадодатковий прохід і проїзд на протилежному боці від центрального.
 2. Для безперешкодного проїзду траурних процесій ширина воріт на центральному проїздікладовища повинна бути не меншою ніж 6,0 м. Ширина додаткового та господарського проїздівповинна бути від 3 м до 5 м. Ширина хвіртки у світлі повинна бути не меншою ніж 1,2 м.
 3. Центральна дорога призначена для транспортного обслуговування господарської зони,зони поховань, а також для під'їзду пожежних автомобілів чи техніки та має найбільше навантажен-ня й інтенсивність руху. Місця для роз'їзду автотранспорту повинні мати радіус повороту, їх требарозташовувати на перехресті доріг. Для міських поселень проїзна частина центральної дороги (алеї)повинна бути завширшки 6,5 м , а на кладовищах великих міст - до 9 м. Для сільських поселень розмірпроїзної частини визначають згідно з ДБН Б.2.4-1.
 4. Дороги між секторами повинні мати ширину не більше ніж 3,5 м (з розрахунку одно-стороннього руху). Місця для роз'їзду автотранспорту повинні бути розташовані на перехресті доріг імати радіус повороту. Тротуари повинні мати ширину не меншу ніж 0,75 м.