НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ КАБЕЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування

(ІЕС 61386-1:1996, ІЕС 60423:1993, MOD)

ДСТУ 4549-1:2006

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України, Технічний комітет зі стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

РОЗРОБНИКИ: Р. Кравченко, канд. техн, наук (науковий керівник); І. Харченко, канд. техн, наук; М. Спірідончев; В. Коваленко

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 6 квітня 2006 р. № 107 з 2007-07­01; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 29 лютого 2007 р. № 73 чинність встановлена з 2008-07-01

З Національний стандарт відповідає ІЕС 61386-1:1996 Conduit systems for electrical installations — Part 1: General requirements (Системи трубопроводів для електроустановок. Частина 1. Загальні вимоги) зі зміною ІЕС 61386- 1:1996/А1:2000 в частині розділу 1, 3.2, 3.4—3.6, 3.8— 3.19, розділу 4, 5.1, 5.3, 5.5—5.9, 6.1, 6.3, 6.4.2, 6.5, 7.1, 7.1.2, 7.2—7.6, розділів 8 і 9, 10.1, 10.2.2—10.2.8, 10.3—10.6, 10.7.2—10.7.4, 10.8, 11,1, 11.3, 12.1—12.3, 13.1.1, 13.1.2,

 1. , 14.1.1.2, 14.1.1.3, 14.1.2.2, 14.1.2.3, 14.2.2, розділу 15, додатка В та ІЕС 60423:1993 Conduits for electrical purposes — Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for conduits and fittings (Трубопроводи для прокладання електропроводки. Зовнішні діаметри трубопроводів для електроустановок і нарізі для трубопроводів і арматури)

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ІЕС 61386-1:1996 Conduit systems for electrical installations — Part 1: General requirements (Системи трубопроводів для електроустановок. Частина 1. Загальні вимоги) зі зміною ІЕС 61386-1:1996/А1:2000, з окремими технічними змінами.

Додаток НА цього стандарту відповідає ІЕС 60423:1993 Conduits for electrical purposes — Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for conduits and fittings (Трубопроводи для прокладання електропроводки. Зовнішні діаметри трубопроводів для електроустановок і нарізі для трубопроводів і арматури): розділи НА.1 — НА.4 відповідають розділам 1, 3, 4, 5 ІЕС 60423, а нормативні посилання, подані в розділі 2 ІЕС 60423, внесено до розділу 2 цього стандарту

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка». Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено окремі технічні відхили, зумовлені вимогами національних стандартів і будівельних норм. Технічні відхили і додаткову інформацію по тексту позначено рамкою і заголовком «Національний відхил», «Національне пояснення» та «Національна примітка». Повний перелік змін разом з обґрунтуванням наведено в додатку НБ.

До стандарту внесено такі редакційні зміни;

 • назву стандарту змінено для узгодження її з вимогами національної стандартизації України ;

 • вилучено структурний елемент міжнародного стандарту «Передмову»;

 • долучено структурні елементи «Національний вступ» та «Бібліографічні дані»;

 • замінено слова «ця частина ІЕС 1386» на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • зміну ІЕС 61386-1:1996/А1:2000 позначено двома рисками (||);

 • по тексту стандарту замість термінів «система трубопроводів» і «трубопровід» вжито відповідно «система кабельних трубопроводів» і «кабельний трубопровід» згідно з усталеним слововживанням та сферою застосування цього стандарту;

 • змінено познаки одиниць фізичних величин: «кд» на «кг», «ст» на «см», «J» на «Дж», «N» на «Н», «т» на «м», «тт» на «мм», «s» на «с», «тіп» на «хв», «h» на «год», «V» на «В», «тА» на «мА», «рА» на «мкА», «Hz» на «Гц», «О» на «Ом», «М0» на «МОм»;

 • до розділу 2 долучено «Національну примітку», в якій повідомлено про пізніші видання ISO 68, ISO 1502, ІЕС 60529, ІЕС 60670, ІЕС 60695-2-1/1, ІЕС 60695-2-4/1 та ІЕС 60981;

 • у 8.2, 10,7.3 та 12.3 «відповідна частина 2 цього стандарту» замінено на «відповідні стандарти, які встановлюють окремі вимоги до систем кабельних трубопроводів (частини 21,22, 23 тощо цього стандарту)»;

 • у 13.1.3.2 виправлено редакційну помилку: замінено «ІЕС 60695-2-1/1:1994» на «ІЕС 60695-2-4/1»;

 • у 14.2.1 та 14.2.2 «сталеві пофарбовані або оцинковані та з неіржавкої сталі трубопроводи та трубопровідна арматура» замінено на «кабельні трубопроводи та трубопровідна арматура, до складу яких входить сталь» для урахування всіх можливих комбінацій виготовлення цієї продукції на основі сталі;

 • у 14.2.2.2 та 14.2.2.3 тривалість випробовування «5 хв» і «10 хв» виражена в секундах, щоб привести у відповідність з розмірністю допуску;

 • у 14.2.2.3 одиниці вимірювання густини розчину сульфату міді «kg/І» замінено на «г/см3» згідно з 7.6;

 • нумерацію таблиць 9 та 11 змінено відповідно на 8 та 9 для впорядкування послідовності таблиць у тексті стандарту;

 • до рисунку 2 внесено познаку «Переріз А—А»;

 • на рисунку 4 виправлено редакційну помилку: вилучено лінію на лівому електроді;

 • на рисунку 5 виправлено редакційні помилки: вилучено лінію, яка з’єднує лівий кінець кабельного трубопроводу з правим електродом, згідно з рисунком 4 та проведено лінію на правому краю трубопроводу;

 • на рисунку 7 виправлено редакційну помилку: посилання на «12.1.2.1» замінено на «13.1.3.2.1»;

 • до додатка А долучено «Національну примітку» стосовно умовного позначення систем кабельних трубопроводів класифікаційними кодами.

У стандарті є посилання на міжнародні стандарти, які не прийняті як національні: ISO 68:1973, ISO 1502:1978, ІЕС 60670:1989, ІЕС 60695-2-1/1:1994, ІЕС 60981:1989.

У стандарті є посилання на міжнародні стандарти (МС), які прийняті як національні стандарти (НС) та інші:

Позначення МС

Позначення НС або інших стандартів, які відповідають МС

Ступінь відповідності

ІЕС 60417:1973 Graphical symbols for use on equipment — Index, survey and compilation of the single sheets, as well as all of the supplements A to L (Графічні символи для маркування обладнання. Покажчик, перелік і компіляція окремих відомостей, а також усіх їх доповнень від А до L)

ГОСТ 28312-89 (МЭК 417-73) Аппаратура радиоэлектронная профессиональная. Условные графические обозначения (Апа­ратура радіоелектронна професійна. Умовні графічні познаки)

Модифікований (MOD)

ІЕС 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Ступені захисту, за­безпечувані оболонками (Код IP))

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (Ступені захисту, забезпечувані оболонками (Код IP))

Модифікований (MOD)ІЕС 60695-2-4/1:1991 Fire hazard testing — Part 4: Test methods — Section 4/Sheet 1: 1 kW nominal pre-mixed test flame and guidance (Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2. Методи випробування. Розділ 4/Аркуш 1. Випробувальне попум’я попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт та настанови)

ДСТУ 3988-2000 (ІЕС 60695-2-4/1:1991) Випробування на пожежну небезпеку еле­ктротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/1. Випробувальне полум’я попередньо змішаного типу номі­нальною потужністю 1 кВт та настанови щодо його використання

Ідентичний (ЮТ)

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.ДСТУ 4549-1:2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ КАБЕЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування

СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Часть 1. Общие требования и методы испытаний

CABLE CONDUIT SYSTEMS

Part 1. General requirements and test methods

Чинний від 2008-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено вимоги до систем кабельних трубопроводів, охоплюючи кабельні трубопроводи та трубопровідну арматуру, призначених для захисту і прокладання ізольованих проводів і/або кабелів електричних установок або телекомунікаційних систем змінного електричного струму напругою до 1000 В і/або постійного електричного струму напругою до 1500 В, та випробовування на відповідність цим вимогам. Вимоги цього стандарту поширюються на системи кабельних трубопроводів з металевих, неметалевих і композитних матеріалів, охоплюючи нарізеві та ненарізеві їхні частини. Вимоги цього стандарту не поширюються на оболонки та з’єднувальні коробки згідно з ІЕС 60670.

Примітка 1. Деякі системи кабельних трубопроводів також можуть бути призначені для експлуатації в агресивному середовищі. У зв’язку з цим мають бути встановлені додаткові вимоги до обладнання, яке розміщують у таких умовах.

Примітка 2. Провідники уземлення можуть бути ізольованими та неізольованими.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього стандарту. На час опублікування цього стандарту зазначені видання були чинними. Усі нормативні документи підлягають перегляду, тому учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, наведених нижче. Члени ІЕС і ISO впорядковують каталоги чинних нормативних доку­ментів.

ІЕС 60417:1973 Graphical symbols for use on equipment — Index, survey and compilation of the single sheets, as well as all of the supplements A to L

IEC 60423:1993 Conduits for electrical purposes — Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for conduits and fittings

IEC 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60670:1989 General requirements for enclosures for accessories for household and similar fixed electrical installations

IEC 60695-2-1/1:1994 Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 1/Sheet 1: Glow-wire end-product test and guidance

IEC 60695-2-4/1:1991 Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 4/Sheet 1: 1 kW nominal pre-mixed test flame and guidance.

Національний відхил

Долучити:

«ДСТУ ІЕС 60695-1-1:2002 Випробовування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 1-1. Настанови щодо оцінювання пожежної небезпеки. Загальні положення

ДСТУ ІЕС 60754-1:2002 Випробовування на гази, які виділяються під час згоряння матеріалів кабелів. Частина 1. Визначення кількості галогеноводнів

ГОСТ 12-1.004—91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 147-95 (ИСО 1928-76) Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания

ГОСТ 16962.1-89 Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой

ISO 68:1973 ISO general purpose screw threads — Basic profile

ISO 1502:1978 ISO general purpose metric screw threads — Gauging

IEC 60981:1989 Extra-heavy duty rigid steel conduits for electrical installations».

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 68:1973 Нарізі ISO загального призначення. Основний профіль ISO 1502:1978 Нарізі метричні ISO загального призначення. Калібрування ІЕС 60417:1973 Графічні символи для маркування обладнання. Покажчик, перелік і компіляція окремих відомостей, а також усіх доповнень від А до L

ІЕС 60423:1993 Трубопроводи для прокладання електропроводки. Зовнішні діаметри трубопроводів для електроустановок і нарізі для трубопроводів і арматури ІЕС 60529:1989 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (Код IP)

ІЕС 60670:1989 Загальні вимоги до оболонок приладдя стаціонарних електроустановок побутового та аналогічного призначення

ІЕС 60695-2-1/1:1994 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2. Методи випробування. Розділ 1/Аркуш 1. Випробування готового виробу розжареним дротом і настанови

ІЕС 60695-2-4/1:1991 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2. Методи випробування. Розділ 4/Аркуш 1. Випробувальне полум'я попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт та настанови

ІЕС 60981:1989 Надміцні жорсткі сталеві трубопроводи для електроустановок

Національна примітка

На момент опублікування цього стандарту набули чинності:

ДСТУ ISO 68-1:2005 Нарізі ISO загального призначення. Основний профіль. Частина 1. Нарізі метричні (ISO 68-1:1998, IDT) ISO 1502:1996 ISO general purpose metric screw threads — Gauges and gauging (Нарізі метричні ISO загального призначення. Калібри та калібрування)

ІЕС 60529:2001 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Ступені захисту, забезпечувані оболонками (Код IP)) ІЕС 60670-1:2002 Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations— Part 1: General requirements (Кожухи та оболонки електричного приладдя стаціонарних електроустановок побутового та аналогічного призначення. Частина 1. Загальні вимоги)

ІЕС 60695-2-11:2000 Fire hazard testing — Part 2-11: Glowing/hot-wire test methods — Glow-wire flammability test method for end­products (Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Метод випробування готових виробів розжареним дротом на займистість)

ІЕС 60695-11-2:2003 Fire hazard testing — Part 11-2: Test flames — 1 kW nominal pre-mixed flame —Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance (Випробування на пожежну небезпеку. Частина 11-2. Випробувальне полум'я. Полум’я попередньо змішаного тилу номінальною потужністю 1 кВт. Устатковання, перевіряння відповідності технічним вимогам та настанови)

ІЕС 60981:2004 Extra-heavy duty electrical rigid steel conduits (Надміцні жорсткі сталеві кабельні трубопроводи).

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті та визначення позначених ними понять.

 1. система кабельних трубопроводів {conduit system)

Закрита конструкція електропроводки, яку монтують з кабельних трубопроводів і трубопровідної арматури, призначена для захисту та прокладання ізольованих проводів і/або кабелів у електричних або телекомунікаційних установках, через яку їх протягують.

Національний відхил

Замінити «кабельних трубопроводів і трубопровідної арматури» на «кабельних трубопроводів, трубопровідної арматури і/або кріпильних пристроїв»