НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин

РОЗМІРИ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА

Частина 2. Принципи визначання
розмірів отворів для доступу

(

БЗ № 12-2001/464

EN 547-2:1996, IDT)

ДСТУ EN 547-2-2001

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
2003

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО Національним науково-дослідним інститутом дизайну та технічним комітетом зі стандар­тизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

 2. НАДАНО ЧИННОСТІ наказом ДержстандартуУкраїни від 1 лютого 2002 р. № 69 з 2003-07-01

З Стандарт відповідає EN 547-2:1996 Safety of machinery — Human body measurements — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings (Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначання розмірів отворів для доступу)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 1. ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Ремізовський; А. Рубцов; В. Свірко, канд. психол. наук; Е. Федоренко

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики

Державний комітет України з питань

технічного регулювання та споживчої політики, 200

3ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Загальні вимоги 2

 4. Отвори для доступу 2

  1. Отвір для доступу верхньої частини тіла та рук З

  2. Отвір для доступу голови до плечей для оглядання З

  3. Отвір для доступу обома руками (вперед чи вниз) 4

  4. Отвір для доступу обома передпліччями до ліктів (вперед чи вниз) 4

  5. Отвір для доступу вбік однією рукою до плечового суглоба 5

  6. Отвір для доступу одним передпліччям до ліктя 5

  7. Отвір для доступу кулака 5

  8. Отвір для доступу кисті руки до зап’ястя разом з великим пальцем 6

  9. Отвір для доступу кисті руки (чотири пальці) до основи великого пальця 6

  10. Отвірдля доступу вказівного пальця, обмеженого іншими пальцями 6

  11. Отвір для доступу однієї ступні до щиколотки 7

  12. Отвір для доступу передньої частини ступні під час впливу на орган керування 7

Додаток А Застосування параметрів на практиці 8

Додаток В Розміщення отворів для доступу 10

Додаток С Умовні позначення розмірів та антропометричних параметрів тіла 15

Додаток D Бібліографія 17

Додаток ZA Зв’язок між цим стандартом і директивою ЄС щодо машин 17НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад EN 547-2:1996 Safety of machinery — Human body measu­rements — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings (Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначання розмірів отворівдля доступу).

Під час перевидання структура стандарту не змінювалась і до нього не вносились технічні відхилення.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» — оформлено відповідно до вимог державної системи стандартизації;

 • до «Вступу» подано «Національне пояснення» щодо скорочення EFTA;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» та додатку D подано «Національне пояснення» щодо пе­рекладу назв стандартів українською мовою, яке в тексті стандарту виділено рамкою;

 • у назві додаткуА позначення «нормативний» виправлено на «довідковий»;

 • у таблиці С.1 в рядку «умовне позначення» d2 вилучено із застосування 4.6;

 • у додатку ZA подано «Національну примітку» щодо введення директиви 98/37/ЕЕС.

ВСТУП

Цей стандарт — один з ряду ергономічних стандартів щодо безпечності машин. Стандарт EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles (Без­печність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи) визначає принципи, які конструктори повинні враховувати під час розгляду ергономічних факторів.

Цей стандарт визначає, як ці принципи треба застосовувати під час проектування отворів для до­ступу.

Цей стандарт розроблено як гармонізований стандарт, метою якого є досягнення відповідності здирективою щодо машин і пов’язаними з нею рекомендаціями EFTA.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EFTA — Європейська асоціація вільної торгівліДСТУ EN 547-2-2001

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
РОЗМІРИ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА
Частина 2. Принципи визначання розмірів отворів для доступу

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН
РАЗМЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА
Часть 2. Принципы определения размеров отверстий для доступа

SAFETY OF MACHINERY
HUMAN BODY MEASUREMENTS
Part 2. Principles for determining the dimensions required for access openings

Чинний від 2003-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює розміри отворів для доступу, що застосовують в машинах, які відпо­відають визначенню в EN 292-1. У ньому наведені розміри, які ґрунтуються на застосуванні значень, що містяться в EN 547-3. Значення розмірів додаткових просторів наведені в додатку А. Цей стан­дарт розроблено переважно для стаціонарних машин, для рухомих машин повинні бути розроблені додаткові вимоги.

Розміри отворів для доступу ґрунтуються на значеннях для 95 перцентиля, розміри зон досяж­ності, навпаки, базуються на значеннях для 5 перцентиля; у кожному випадку в основу повинні бути покладені менш сприятливі розміри тіла очікуваної групи користувачів.

Антропометричні дані, наведені в EN 547-3, ґрунтуються на статичних вимірюваннях неодягне- них людей і не враховують рухи тіла, одяг, оснащення, умови роботи машини чи умови навколиш­нього середовища.

В цьому стандарті показано, як антропометричні дані можуть доповнюватись відповідними при­пусками, щоб врахувати ці фактори.

Ситуації, що вимагають запобігання досягання людиною небезпечних зон, розглядають в стан­дарті EN 294.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на інші публікації із зазначенням і без зазначення року видання. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях за текстом, а публікації наведено нижче. Публікації із зазначенням року, наступні зміни чи переглянуті публікації застосовують в цьому стан­дарті тільки в разі надання їм чинності методом зміни чи перегляду. Для посилань без зазначення року чинні останні видання відповідних публікацій.

EN 292-1 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 294 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

Видання офіційне

EN 547-3 Safety of machinery — Human body measurements — Part 3: Anthropometric data

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1: Ос­новна термінологія, методологія (Стандарт впроваджено в Україні якДСТУ EN 292-1)

EN 294 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягання небезпечних зон руками (Стандарт впроваджено в Україні якДСТУ EN 294)

EN 547-3 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані (Стан­дарт впроваджено в Україні як ДСТУ EN 547-3)

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи (Стандарт впроваджено вУкраїні якДСТУ EN 614-1)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Роботи, що вимагають досягання крізь маленькі отвори для доступу, є переважно менш ефек­тивні, менш безпечні і більш шкідливі для здоров’я ніж робота з вільним доступом. Тому, перед створенням отвору для доступу варто розглянути інші можливості, наприклад, можливість відкри­вання машини, знімання деталей для ремонтування. Це особливо важливо, якщо завдання вима­гає частого доступу.

Якщо без отвору для доступу не обійтися, треба враховувати таке:

 1. на можливість легкого доступу впливають:

 • вимоги завдання, наприклад, поза, вид і швидкість руху, напрямок погляду, прикладання зу­силь;

 • розміщення отвору для доступу відносно положення людини, наприклад, зручна висота над підлогою, легкість досягання усередині, достатність зовнішнього простору для підтримання зручної пози, достатність простору усередині для виконання завдання;

 • частота і тривалість виконання завдання;

 • носіння інструмента, наприклад, для обслуговування чи ремонтних робіт;

 • довжина отворів для доступу, наприклад, через відносно тонку стінку (стінку ємкості) чи че­рез тунелеподібний отвір;

 • носіння додаткового оснащення, такого як засоби індивідуального захисту (разом із захис­ним одягом) чи переносні джерела світла;

 • вид одягу, наприклад, легкий чи важкий одяг, руки голі чи в товстих рукавичках, голова не- захищена чи в одягненому шоломі;

 1. навколишні умови (наприклад, темрява, спека, шум, вологість);

 2. ступінь небезпеки під час виконання завдання.

Отже, крім антропометричних даних в кожному випадку треба враховувати припуски для відпо­відних розмірів отворів і відстаней досягання, що відповідають наведеним критеріям.

Інформація з практичного застосовування цього стандарту міститься в додатку А щодо значень припусків і в додатку В стосовно розміщення отворів для доступу.

Додаток С містить інформацію щодо застосовування позначень розмірів і антропометричних параметрів.

4 ОТВОРИ ДЛЯ ДОСТУПУ

Отвір для доступу — це отвір, крізь який людина може нахилитися уперед, дотягнутися упе­ред чи просунути верхню частину тулуба, голову, руку, кисть руки, один чи декілька пальців, ногу чи ступню, щоб впродовж робочого процесу виконати такі дії, як вплив на органи керування, ремонт чи спостереження за процесами або індикаторами.

Цей стандарт установлює мінімальні, а не оптимальні розміри для отворів і дає максимальні відстані досягання. Тому, за можливості, основні розміри отворів повинні бути збільшені, а макси­мальні відстані досягання — зменшені.№


Умовні позначення

Пояснення розмірів

4.1

Отвір для доступу верхньої частини тіла та рук

/її

J' 1 і ! V’ 1 1 1 1 1

1 11 1 І 1 1

1 ' ' І 5і1 1 I'll II 1 1

/і ‘X

_ А .

А

аі X

А = а1 (Р 951)) + X

Діаметр отвору

Ширина між ліктями

Припуск

4.2

Отвір для доступу голови до плечей для оглядання

+(

!

1

_ А _

А

Сз

X

Цього типу доступу необхідно, за можливості, уникати

А = сз (Р95) + X

Діаметр отвору

Довжина голови від кінчика носа

Припуск

Р95: 95-ий перцентиль сподіваної групи користувачів


Умовні позначення

Пояснення розмірів

4.3

Отвір для д< (вперед чи в

/ її н Ь

/V "і

—'—■"-4

оступу обома руками !НИЗ)

А" 11

/ ''''-УVx7 ж/

_ Ді /

— »

А В С

аі di ti

X

У

А = а1 95) + х

В = d1 95) + у

С = t1 (Р 5)

Ширина отвору

Висота отвору

Глибина отвору

Ширина між ліктями

Діаметр плеча Функціональна довжина руки

Припуск за шириною

Припуск за висотою

4.4

Отвір дл до ліктів

я де (вп

✓ ✓ Z

вступу обома еред чи ВНИЗ

1'1’1

1 (

1 1 і

О іа //' R-. у і А

пер

9

/7 /

і

і

і

1 X

ь

с J і

піччями

і

jZ

Ч CQ О -о

А = 2d2(P 95) + х

В = d2(P 95) + у

С = t2 (Р5)

Ширина отвору

Висота отвору

Глибина отвору

Діаметр передпліччя

Досяжність передпліччя

Припуск за шириною

Припуск за висотою
Умовні позначення

Пояснення розмірів

4.5

Отвір для доступу вбік однією рукою до плечового суглоба

< —рЛЧ

д—'•■■г у 1

В 1

А В

й

Із

X

А = d1 95) + х

В = із(Р 5)

Діаметр отвору Глибина отвору

Діаметр плеча Досяжність руки вбік

Припуск

4.6

Отвір для доступу одним передпліччям до ліктя

В

А В

аз

^2

X

А = аз(Р95) + х

В = І2 5)

Діаметр отвору

Глибина отвору

Ширина кисті руки з великим пальцем

Досяжність передпліччя

Припуск

4.7

Отвір для доступу кулака

Гу 1 1 1

- /

/Гм — і

А 1

і

А

йз

X

А = йз(Р 95) + х

Діаметр отвору

Діаметр кулака

Припуск