13

проведення вишукувальних робіт та згідно з Інструкцією "Про державний геодезичний нагляд "ГКІНП - 17-002-90"

Для ділянок площею до 100 га і протяжністю лінійних мереж до 25 км дозвіл на проведення вишукувальних робіт надає управління містобудування та архітектури облдержадміністрації. На більші площі та лінійні мережі дозвіл надає управління Держнагляду, експертизи, та ліцензування територіальної інспекції Геодезнагляду. Порядок надання дозволів у містах обласного значення визначається місцевими правилами забудови.

11.2.Вишукувальні роботи виконуються суб'єктамипідприємницької діяльності, які мають ліцензію на проведення таких видівробіт.

Для отримання дозволу на виконання вишукувальних робіт суб'єкт підприємницької діяльності подає такі документи:

 1. заяву в 2-х примірниках;
 2. схему (графічний додаток) із нанесенням траси, межділянки;
 3. договір на виконання вишукувальних робіт;
 4. кошторис, узгоджений із замовником;
 5. ліцензію на право вишукувальних робіт.

11.3.Вишукувальні роботи здійснюються на всіх земляхнезалежно від їх власників та цільового призначення. Земельні ділянкидля проведення вишукувальних робіт у власника землі абоземлекористувача не вилучаються та не викуповуються.

У разі, коли при проведенні вишукувальних робіт прогнозується погіршення стану відповідної земельної ділянки тощо, ці роботи, за бажанням власника землі (землекористувача), виконуються лише за умови укладення з ним договору на відшкодування витрат на відновлення її властивостей.

11.4.Суб'єкти

-після закінчення робіт у місячний термін привести за свійрахунок відповідну земельну ділянку у стан, придатний для використанняїї за призначенням;

-оформити актом із землекористувачами відсутністьвзаємних претензій.

 1. Строки і місце проведення вишукувальних робітпогоджуються із власниками землі (землекористувачами), а у разінедосягнення згоди - рішенням відповідних органів виконавчої влади.
 2. Звіти, оригінали виконаних топографо-геодезичнихробіт подаються у відділ архітектури та містобудування, а при виконанні

14

інженерно-геологічних робіт - технічний звіт про виконані роботи із додатком.

12. Порядок погодження й затвердження проектної документації.

12.1.Проектна документація, розроблена відповідно довиданих вихідних даних на проектування, чинного законодавства таінших нормативних документів, підлягає погодженню, експертизі тазатвердженню в порядку, передбаченому розділом ДБН А.2.2. -3-97"Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектноїдокументації для будівництва".

12.2.Головним архітектором міста погоджуєтьсядокументація АПЗ на розроблення яких видані й погоджені ним.

12.3.Погодження проектної документації здійснюється уформі письмового висновку із зазначенням назви об'єкта, проектноїорганізації, замовника та основних техніко-економічних показниківоб'єкта. Погодження проектних рішень на кресленнях не допускається.На основних кресленнях ставиться штамп "Розглянуто" із зазначеннямномера і дати висновку.

12.4.Погодження проектів об'єктів будівництва, які мають важливе містобудівне об'ємно-просторове значення в системі забудови, важливі громадські функції, а також значних промислових об'єктів здійснюється на містобудівних нарадах і оформляється протоколом.

12.5.Відділ архітектури та містобудування веде реєстрирозгляду й погодження проектної документації, до яких заносяться: назваоб'єкта, назва проектної організації (проектанта), адреса ділянкибудівництва, номері дата висновку (протоколу).

12.6.проектна документація підлягає обов'язковомупогодженню з органами державного нагляду у випадках відсутності нормта правил на проектування окремих об'єктів, обґрунтованих відхилень відчинних нормативних документів, а також за наявності особливих умоврозташування об'єкта (історичні зони міста, складні геологічні умовибудівництва на площах залягання корисних копалин загальнодержавногозначення, інш.).

Перелік організацій, із якими має бути погоджена документація, вказується в АПЗ та технічних умовах.

12.7.Погодження проектних рішень органами державногонагляду, та інженерними службами здійснюються в одній інстанціїзазначеного органу у термін до 10 днів, в органах містобудування таархітектури - у термін до 15 днів, якщо законодавчими та іншиминормативними актами не передбачені інші терміни.

15

12.8.Подання проектної документації на погодження єобов'язком замовника і виконується за його рахунок.

Проектувальних зобов'язаний захищати проектне рішення.

12.9.Проектна документація набуває чинності після їїзатвердження інвестором (замовником) на підставі комплексноїдержавної експертизи, яку проводить обласна служба"Укрінвестекспертизи" у порядку та терміни, затверджені постановоюКабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1308.

Перелік об'єктів, затвердження яких не потребує висновку комплексної державної експертизи подається інспекцією ДАБК.

12.10.Затвердження проектної документації фіксується вофіційному документі у формі наказу (розпорядження або рішення). Вдокументах про затвердження цієї документації подаються основніхарактеристики та техніко-економічні показники, наведені у додатку №10 -для житлових будинків, №11 - для громадських будинків, №12 - дляоб'єктів промислового призначення до ДБН А.2.-3-97.

12.11.У документі про затвердження та у протоколіпогодження з відділом архітектури та містобудування необхідно вноситипрізвища авторів, головного архітектора проекту, головного інженерапроекту.

Організації (служби, підрозділи). Що проводили експертизу і видавали рекомендації, несуть відповідальність за висновки, на підставі яких інвестор (замовник) приймає своє рішення про затвердження проектної документації.

Затвердження проектної документації інвестором (замовником) є фактом прийняття на його повну відповідальність рішень, передбачених у документації, при цьому:

- для всіх інвесторів, незалежно від форм власності та характеру джерела фінансування - перед державою за дотримання обов'язкових вимог нормативних документів, порядку погодження та експертизи проектної документації;

- для інвесторів, що використовують державні бюджетні, або позабюджетні кошти;

- перед державою за дотримання вимог державної інвестиційної політики з питань раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та трудових ресурсів. Інвестори, що використовують власні кошти, відповідальність на назване несуть перед власниками коштів, що використовуються для інвестицій.

16

12.12. Затверджений проект на будівництво об'єкту є підставою для складання проекту відведення земельної ділянки.

13. Дозвіл на виконання будівельних робіт, прийняття об'єктів будівництва до експлуатації.

13.1.Порядок здійснення контролю за будівництвом.

13.1.1.Контроль за веденням будівництва в містіздійснюється інспекцією державного архітектурно-будівельногоконтролю, згідно з "Положенням про державний архітектурно-будівельний контроль", затвердженого постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 25 березня 1993 року №225, а також постановою КабінетуМіністрів України від 7 квітня 1995 року №253 "Про внесення змін додеяких рішень уряду України з питань державного архітектурно-будівельного контролю".

13.1.2.При інспектуванні будівельного об'єкта посадоваособа інспекції ДАБК зобов'язання пред'явити керівнику робіт, щознаходиться на будівельному майданчику (виконроб, майстер, бригадир,відповідальний за виконання робіт...) відповідне спеціальне посвідчення.

13.2.Порядок отримання дозволу на проведення будівельнихробіт.

13.2.1. Дозвіл на виконання будівельних робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будинків, споруд та інших .об'єктів, розширення і технічного переоснащення (далі-роботи з будівництва) є документом, що посвідчує право забудовника (замовника) генерального підрядника на виконання будівельних робіт, у відповідності із затвердженою проектною документацією, підключенням до інженерних мереж та споруд та надає право відповідним службам видавати ордер на проведення земляних робіт.

Дозвіл на виконання будівельних робіт надається міською інспекцією ДАБК по таких об'єктах:

- ліній об'єкти та інженерні мережі, які будуються в межах

територій міста та споруд, що входять до них, або

забезпечують їх обслуговування; крім об'єктів загально

обласного та державного значення;

- об'єкти житлового і громадського призначення висотою

до 2-х поверхів (за винятком шкіл, дитячих закладі,

лікарень, критих спорткомплексів).

- Реконструкція і капітальний ремонт окремих квартир і

приміщень багатоповерхових (понад 2-х поверхів)

об'єктів житлового і громадського призначення.

17

- Капітальний ремонт і техпереобладнання об'єктів виробничого й комунального призначення шляхів та інженерних мереж;

- Сільськогосподарські об'єкти;

- Об'єкти садибної забудови

13.2.2 Для одержання дозволу на виконання будівельних робіт забудовник (замовник) подати до інспекції держархбудконтролю такі документи:

 1. заяву забудовника (замовника) згідно встановленоїформи;
 2. рішення виконавчого органу відповідної ради продозволів на будівництво об'єкта містобудування;
 3. об'єкт
 4. комплексний висновок державної експертизи;
 5. документи про призначення відповідальних виконавцівробіт (виконроба, осіб, що виконують технічний нагляд,авторський нагляд);

6) затверджену в установленому порядку проекту документацію (будівельний генеральний план та паспорт фасаду у двох примірниках, пояснювальна записка для реєстрації).

У разі проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, споруд та інших об'єктів без змін цільового призначення об'єкта, замовник (забудовник), крім рішення виконавчого органу відповідної ради про дозвіл на будівництво, подає також копію документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмову згоду його власника на проведення зазначених робіт.

13.2.3. Індивідуальним забудовникам житлових будинків, господарських та побутових споруд дозволити на виконання будівельних робіт надаються на підставі:

 1. заяви забудовника;
 2. документа, що посвідчує право власності чи правокористування ( у тому числі на умовах оренди) земельніділянки;
 3. дозволу на будівництво об'єкта містобудування, якийвидається відповідним органом виконавчої влади;
 4. проектної документації, погодженої місцевими органамимістобудування й архітектури.

Інспекція держархбудконтролю зобов'язана у термін, що не перевищує одного місяця, розглянути подані забудовником (замовником) документи і прийняти рішення про надання дозволу на виконання будівельних робіт та видати його, або надати обґрунтовану відмову. Для

18

індивідуальних забудовників цей термін не повинен перевищувати 15 днів.

13.2.4.Дозвіл видається на весь термін будівництва об'єкта(нормативний або передбачений контрактом). Якщо цей термін недотримано, то продовження дії дозволу встановлюється на строк, що неперевищує одного календарного року.

Термін дії дозволу на виконання підготовчих робіт встановлюється інспекціями ДАБК в залежності від часу, необхідного для їх, виконання.

Після закінчення терміну дії дозволу забудовників (замовник) повинен своєчасно продовжити його в інспекції ДАБК.

13.2.5.Продовження терміну дії дозволу здійснюється напідставі листа забудовника (замовника), у якому надається переліквиконаних на об'єкті містобудування робіт, зазначаються відповідальні заздійснення будівельних робіт, інженерно-технічний та авторський нагляд.

Якщо дозвіл на виконання будівельних робіт не було вчасно продовжено після закінчення його терміну, то будівництво вважається самовільним.

13.2.6.Здійснення будівельних робіт на об'єктахмістобудування без дозволу на виконання будівельних робіт або йогопереєрестрації, а також здійснення незазначених у дозволі будівельнихробіт вважається самовільним будівництвом і тягне за собоювідповідальність згідно із законодавством.

13.3..Перелік будівельних робіт на які не вимагається дозвілінспекції ДАБК.

 1. Поточний ремонт будівель та споруд без змінипризначення приміщень.
 2. Капітальний ремонт та реконструкція повітрянихлінійних електромереж.
 3. Відновлення присілого або влаштування, новогонавкруги будівлі з метою охорони грунту під фундаментами відрозмивання або перезволоження.

13.3.4.Захист мереж від електрокорозії.

 1. Відновлення або улаштування нових тротуарів.
 2. Відновлення або улаштування нових прибудинковихпроїзних доріг.

19

13.3.7. Улаштування дитячих майданчиків, майданчиків для відпочинку людей, озеленення прибудинкової території. Будівництво споживних майданчиків у дворах, а також у межах мікрорайонів.

13.3.8.Улаштування декоративної огорожі висотою до 1 метра навколо майданчиків літніх кафе ( літні майданчики для торгівлі і обслуговування населення без навісів).

13.3.9.Тимчасові будівлі та споруди, зведення яких непотребує виконання робіт з улаштуванням фундаментів

 1. Проведення робіт, пов'язаних із ліквідацією аварій(обрушень) та відновлення функціонування об'єктів для забезпеченняжиттєдіяльності населення при надзвичайних ситуаціях.
 2. Інших будівельні роботи, на об'єктах, що маютьтимчасовий характер.

13.4. Порядок прийняття закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію визначається державними будівельними нормами ДБН А. 3.1.-3.94.

13.4.1.Закінчені будівництвом об'єкти державної власності(крім об'єктів житлово-цивільного значення) підлягають прийняттюдержавними приймальними комісіями, що призначаються органами, якізатвердили проектно-кошторисну документацію, а в окремих випадкахдані комісії призначаються виконавчими органами міської ради, а, а дляоб'єктів житлово-цивільного призначення - виконком міської ради.