микроскопа

Величина, обернена Величина, обратная пре-

до границі розділення делу разрешения микрос-

мікроскопа копа

4.4.13 глибина різкості de Mikroskopsch[a1]fen- *

мікроскопа tiefe

en depth of focus of the

microscope

fr profondeuer de foyer

du microscope

ru глубина резкости микро-

скопа

- 17 -

ДСТУ Б А.1.1-10-94

Відстань вздовж опти- Расстояние вдоль опти-

чної осі мікроскопа, ческой оси микроскопа,

у межах якої забезпе- в пределах которого обе-

чується можливість спечивается возможность

спостереження різкого наблюдения резкого изоб-

зображення об'ємного ражения обЬемного обЬекта

об'єкта

- 18 -

ДСТУ Б А.1.1-10-94

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

аналіз структури мікроскопічний кількісний ............. 4.1.4

аналіз фізико-хімічний кількісний ..................... 4.1.1

аншліф (непрозорий шліф) ............................... 4.1.7

бальзам ................................................ 4.1.10

вимірювання фотометричні оптичні ....................... 4.3.4

вміст компоннета в матеріалі об'ємний .................. 4.3.12

глибина різкості мікроскопа ............................ 4.4.13

границя розділення мікроскопа .......................... 4.4.11

здатність мікроскопа роздільна ......................... 4.4.12

коефіцієнт нерівномірності ............................. 4.3.9

коефіцієнт функції розподілу частинок .................. 4.3.10

кристал ................................................ 4.2.17

макроструктура матеріалу ............................... 4.2.2

метод .................................................. 4.3.1

мікрознімання структури ................................ 4.1.5

мікрометр .............................................. 4.4.9

мікроскоп .............................................. 4.4.1

мікроскоп вимірювальний ................................ 4.4.7

мікроскоп електронний .................................. 4.4.4

мікроскопія оптична .................................... 4.1.3

мікроскоп металографічний .............................. 4.4.6

мікроскоп поляризаційний ............................... 4.4.3

мікроскоп поляризаційний стереоскопічний 4.4.5

мікроскоп світловий .................................... 4.4.2

мікроструктура матеріалу ............................... 4.2.3

мікротом ............................................... 4.4.8

мікротріщини ........................................... 4.2.15

мінерал ................................................ 4.2.16

- 19 -

ДСТУ Б А.1.1-10-94

мінерал анізотропний ................................... 4.2.18

мінерал ізотропний ..................................... 4.2.19

об'єкт вимірювання ..................................... 4.3.3

об'єм частинок середній ................................ 4.3.16

оцінка структури кількісна ............................. 4.1.2

параметри структури .................................... 4.3.2

підрахунок параметрів структури візуальний ............. 4.3.5

підрахунок параметрів структури лінійний ............... 4.3.7

підрахунок параметрів структури фотоелектронний ........ 4.3.8

підрахунок параметрів структури планіметричний ......... 4.3.6

площа перерізів частинок (кругів) середня .............. 4.3.13

пори ................................................... 4.2.10

пористість відкрита .................................... 4.2.12

пористість загальна .................................... 4.2.11

пористість закрита ..................................... 4.2.13

пристрій інтеграційний мікроскопічний .................. 4.4.10

радіус частинок середньоарифметичний ................... 4.3.14

радіус частинок у шліфі середньоарифметичний ........... 4.3.15

складова структурна .................................... 4.2.4

скло накривне .......................................... 4.1.9

скло предметне ......................................... 4.1.8

структура базальна ..................................... 4.2.6

структура зерниста ..................................... 4.2.5

структура контактна .................................... 4.2.8

структура матеріалу .................................... 4.2.1

структура плівкова ..................................... 4.2.9

структура порова ....................................... 4.2.7

тріщини ................................................ 4.2.14

хорда середньоарифметична .............................. 4.3.17

- 20 -

ДСТУ Б А.1.1-10-94

ціна умовної одиниці вимірювання .......................4.3.11

шліф ................................................... 4.1.6

- 21 -

ДСТУ Б А.1.1-10-94

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ

Anisotroper Kristall ................................... 4.2.18

Anschliff .............................................. 4.1.7

Balsam ................................................. 4.1.10

Balsamstruktur ......................................... 4.2.6

Deckglas ............................................... 4.1.8

Elektronenmikroskop .................................... 4.4.4

Filmstruktur ........................................... 4.2.9

Gef[u1]gebestandteil ................................... 4.2.4 *

Gesamtporosit[a1]t ..................................... 4.2.11 *

Geschlossene Porosit[a1]t .............................. 4.2.13 *

Intergriermikroskopanlage .............................. 4.4.10

Isotroper Kristall ..................................... 4.2.19

K[o1]ntaktstruktur ..................................... 4.2.8 *

K[o1]rnungstruktur ..................................... 4.2.5 *

Kristall ............................................... 4.2.17

Lichtmikroskop ......................................... 4.4.2

Lineare Berechnung der Strukturparameter ............... 4.3.7

Makrostoffstruktur ..................................... 4.2.2

Messmikroskop .......................................... 4.4.7

Messobjekt ............................................. 4.3.3

Metallmikroskop ........................................ 4.4.6

Mikrometer ............................................. 4.4.9

Mikrorisse ............................................. 4.2.15

Mikroskop .............................................. 4.4.1

Mikroskopgrenzaufl[o1]sung ............................. 4.4.11 *

Mikroskopaufl[o1]gaverm[o1]gen ......................... 4.4.12 *

Mikroskopsch[a1]fentiefe ............................... 4.4.13 *

- 22 -

ДСТУ Б А.1.1-10-94

Mikrostoffstruktur ..................................... 4.2.3

Mikrotom ............................................... 4.4.8

Mineral ................................................ 4.2.16

Mittelarithmetische Sehne .............................. 4.3.17

Mittelarithmetischer Partikelradius .................... 4.3.14

Mittelarithmetischer Schliffpartikelradius ............. 4.3.15

Objecktglas ............................................ 4.1.9

Offene Porosit[a1]t .................................... 4.2.12 *

Optische Mikroskopie ................................... 4.1.3

Rartikelmittelvilumes .................................. 4.3.16

Partikelschnittmittelfl[a1]che ......................... 4.3.13 *

Partikelverteilungsfunktionskoeffizient ................ 4.3.10

Photoelektronische Berechnung der Strukturparameter .... 4.3.8

Photometrisch-optische Messunge ........................ 4.3.4

Planimetrische Berechnung der Strukturparameter ........ 4.3.6

Polarisationsmikroskop ................................. 4.4.3

Poren .................................................. 4.2.10

Porenstruktur .......................................... 4.2.7

Quantitative mikroskopische Strukturuntersuchung ....... 4.1.4

Quantitative physikalisch-chemische Analyse ............ 4.1.1

Quantitative Strukturabsch[a1]tzung .................... 4.1.2 *

Risse .................................................. 4.2.14

Schliff ................................................ 4.1.6

Stereopolarisationsmikroskop ........................... 4.4.5

Stoffstruktur .......................................... 4.2.1

Strukturmikroaufnahme .................................. 4.1.5

Strukturparameter ...................................... 4.3.2

Ungleichf[o1]rmigkeitsgrad ............................. 4.3.9 *

Verfahren .............................................. 4.3.1

- 23 -

ДСТУ Б А.1.1-10-94

Visuelle Berechnung der Strukturparameter .............. 4.3.5

Volumenkomponentengehalt des Stoffes ................... 4.3.12

Wert der konventionellen Masseinkeit ................... 4.3.11

- 24 -

ДСТУ Б А.1.1-10-94

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

anisotrop mineral ...................................... 4.2.18

arithmetic mean chord .................................. 4.3.17

arithmetic mean radius of particles .................... 4.3.14

arithmetic mean radius of particles in the

metallographic spesimen ......................... 4.3.15

average area of particle section (circleas) ............ 4.3.13

average volume of particles ............................ 4.3.16

balsam ................................................. 4.1.10

balsam strukture ....................................... 4.2.6

closed porosity ........................................ 4.2.13

contact strukture ...................................... 4.2.8

cover glass ............................................ 4.1.9

cracks ................................................. 4.2.14

crystal ................................................ 4.2.17

depth of focus of the microscope ....................... 4.4.13

electron microscope .................................... 4.4.4

function factor of particle distribution ............... 4.3.10

integral microscopic device ............................ 4.4.10

irregularity factor .................................... 4.3.9

isotrop mineral ........................................ 4.2.19

light microscope ..................................... 4.4.2

linear calculation of structural parameters ........... 4.3.7

material macrostructure ................................ 4.2.2

material microstructure ................................ 4.2.3

material structure ..................................... 4.2.1

measured object ........................................ 4.3.3

measuring microscope ................................... 4.4.7

m[e2]tallographic microscope ........................... 4.4.6

- 25 -

ДСТУ Б А.1.1-10-94

method ................................................. 4.3.1

microcracks ............................................ 4.2.15

micrometer ............................................. 4.4.9

microscope ............................................. 4.4.1

microscopic guantitative analysis of structure ......... 4.1.4

(microskopic) slide .................................... 4.1.8

(micro) section metallographic specimen ................ 4.1.6

microtome .............................................. 4.4.8

mineral ................................................ 4.2.16

opaque (micro) section metallographic specimen ......... 4.1.7

open porosity ......................................... 4.2.12

optical microscopy ..................................... 4.1.3

optical photometric measurenments ...................... 4.3.4

pelliste strukture ..................................... 4.2.9

photoelectron calculation of structural parameters ..... 4.3.8

planimetric calculation of structural parameters ....... 4.3.6

polarizing microscope .................................. 4.4.3

pores .................................................. 4.2.10

porous strukture ....................................... 4.2.7

quantitative physical and chemical analysis ............ 4.1.1

quantitative evaluation of a structure ................. 4.1.2

resolution limit of a light microscope ................. 4.4.11

resolving power of a microscope ........................ 4.4.12

ster[e2]oscopique polarisant microscope ................ 4.4.5

structure component .................................... 4.2.4

structure graininess ................................... 4.2.5

structure parameter .................................... 4.3.2

strukture photomicrography ............................. 4.1.5

- 26 -

ДСТУ Б А.1.1-10-94

total porosity ......................................... 4.2.11

value of an of measurement ............................. 4.3.11

visual calculation of structural parameters ........... 4.3.5

volume proportion of a component in the material ....... 4.3.12

- 27 -

ДСТУ Б А.1.1-10-94

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ

analyse quantative microscopique d'une structure ....... 4.1.4

analyse quantative physico-chimique ................... 4.1.1

baume .................................................. 4.1.10

calcul lin[e2]aire des param[e2]tres structuraux ....... 4.3.7 *

calcul photo[e2]lectronique des param[e2]tres

structuraux ..................................... 4.3.8 *

calcul visuel des param[e2]tres structuraux ............ 4.3.5 *

calcul planim[e2]trigue des param[e2]tres

structuraux ..................................... 4.3.6 *

corde de moyenne arithmetigue .......................... 4.3.17

constituant de structure ............................... 4.2.4

couvre-objet ........................................... 4.1.9

cristal ................................................ 4.2.17

dispositif microscopique int[e2]gral ................... 4.4.10 *

evalution quantative d'une structure ................... 4.1.2

facteur de fonction de distribution den particules ..... 4.3.10

facteur d'irr[e2]gularit[e2] ........................... 4.3.9 *

fissures ............................................... 4.2.14

granulosit[e2] de structure ............................ 4.2.5 *

lame mince opaque ...................................... 4.1.7

limite de r[e2]solition du microscope .................. 4.4.11 *

macrostructure d'un mat[e2]riall ....................... 4.2.2 *

m[e2]thode ............................................. 4.3.1 *

mesures optiques photom[e2]triques ..................... 4.3.4 *

microfissures .......................................... 4.2.15

microm[e2]tre .......................................... 4.4.9 *

microscope ............................................. 4.4.1

microscope de lumi[e2]re ............................... 4.4.2 *

- 28 -

ДСТУ Б А.1.1-10-94

microscope de mesurage ................................. 4.4.7

microscope [e2]lectronique ............................. 4.4.4 *

microscope m[e2]tallographique ......................... 4.4.6 *

microscope polarisant .................................. 4.4.3

microscope st[e2]r[e2]oscopique polarisant ............. 4.4.5 *

microscopie optique .................................... 4.1.3

microstructure d'un mat[e2]riall ....................... 4.2.3 *

microtome .............................................. 4.4.8

min[e2]ral ............................................. 4.2.16 *

min[e2]ral anisotrope .................................. 4.2.18 *

min[e2]ral isotrope .................................... 4.2.19 *

object [a4] mesurer .................................... 4.3.3 *

param[e2]tres de structure ............................. 4.3.2 *

photomicrographie d'une structure ...................... 4.1.5

pores .................................................. 4.2.10

porosit[e2] ferm[e2]e .................................. 4.2.13 *

porosit[e2] ouverte .................................... 4.2.12 *

porosit[e2] ouverte totale ............................. 4.2.11 *

porte-object (du microscope) ........................... 4.1.8

pouvoir s[e2]parateur du microscope .................... 4.4.12

profondeuer de foyer du microscope ..................... 4.4.13

rayon de moyenne arithm[e2]tigue des particules

dans la section polie ............................ 4.3.15

rayon de moyenne arithm[e2]tigue des particules ........ 4.3.14 *

section polie .......................................... 4.1.6

structure de basall .................................... 4.2.6

structure de contact ................................... 4.2.8

structure d'un mat[e2]riall ............................ 4.2.1 *

- 29 -

ДСТУ Б А.1.1-10-94

structure pelliculaire ................................. 4.2.9

structure poreuse ...................................... 4.2.7

surfase moyenne des section de particules (cercles) .... 4.3.13

teneur volumigue on composant dans le mat[e2]rial ...... 4.3.12 *

valeuer d'une unit[e2] de mesure ....................... 4.3.11

volume moyen de particules ............................. 4.3.16

- 30 -

ДСТУ Б А.1.1-10-94

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

анализ структуры микроскопический количественный ....... 4.1.4

анализ физико-химический количественный ............... 4.1.1

аншлиф (непрозрачный шлиф) ............................. 4.1.7

бальзам ................................................ 4.1.10

глубина резкости микроскопа ............................ 4.4.13

измерения фотометрические оптические ................... 4.3.4

коффициент неравномерности ............................. 4.3.9

коффициент функции распреления частиц .................. 4.3.10

кристалл ............................................... 4.2.17

макроструктура материала ............................... 4.2.2

метод .................................................. 4.3.1

микрометр .............................................. 4.4.9

микроскоп .............................................. 4.4.1

микроскоп измерительный ................................ 4.4.7

микроскоп металлографический ........................... 4.4.6

микроскоп световой ..................................... 4.4.2

микроскоп поляризационный .............................. 4.4.3

микроскоп стереоскопический поляризационный ............ 4.4.5

микроскоп электронный .................................. 4.4.4

микроскопия оптическая ................................. 4.1.3

микроструктура материала ............................... 4.2.3

микросъемка структуры .................................. 4.1.5

микротом ............................................... 4.4.8

микротрещины ........................................... 4.2.15

минерал ................................................ 4.2.16

минерал анизотропный ................................... 4.2.18

минерал изотропный ..................................... 4.2.19

- 31 -

ДСТУ Б А.1.1-10-94

обЬект измеряемый ...................................... 4.3.3

обЬем частиц средний ................................... 4.3.16

оценка структуры количественная ........................ 4.1.2

параметры структуры .................................... 4.3.2

площадь сечений частиц (кругов) средняя ................ 4.3.13

подсчет параметров структуры визуальный ................ 4.3.5

подсчет параметров структуры линейный .................. 4.3.7

подсчет параметров структуры планиметрический .......... 4.3.6

подсчет параметров структуры фотоэлектронный ........... 4.3.8

пористость закрытая .................................... 4.2.13

пористость общая ....................................... 4.2.11

пористость открытая .................................... 4.2.12

поры ................................................... 4.2.10

предел разрешения микроскопа ........................... 4.4.11

радиус частиц в шлифе среднеарифметический ............. 4.3.15

радиус частиц среднеарифметический ..................... 4.3.14

содержание компонента в материале обЬемное ............. 4.3.12

составляющая структурная ............................... 4.2.4