НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПИВО

Загальні технічні умови

ДСТУ 3888:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2015ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Приватне акціонерне товариство «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО»

РОЗРОБНИКИ: Г. Коренькова (науковий керівник), Р. Бєлошицька, Г. Давиденко, ML Лавріненко,

О. Матвійчук, О. Прусакова, М. Соболевська

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 року № 45

З НА ЗАМІНУ ДСТУ 3888-9

9ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Загальні технічні вимоги 2

 5. Вимоги щодо безпеки 8

 6. Вимоги щодо охорони довкілля 8

 7. Маркування 9

 8. Пакування 10

 9. Правила транспортування та зберігання 11

 10. Методи контролювання 11

 11. Правила приймання 12

 12. Гарантії виробника 12

Додаток А Код продукції згідно з ДК 016 12

Додаток Б Співвідношення кольору пива в одиницях ЕВС до кольору в см3 розчину йоду концентрацією 0,1 моль/дм3 на 100 см3 води 13

Додаток В Бібліографія 13Код УКНД 67.100.10

ДСТУ 3888-99 Пиво. Загальні технічні умови

Місце поправки

Надруковано

Має бути

С.1

Чинний від 2015-11-01

Чинний від 2017-01-01(ІПС № 11-2015)ДСТУ 3888:2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПИВО

Загальні технічні умови

ПИВО

Общие технические условия

BEER

General technical specifications

Чинний від 2015-11-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на пиво.

Вимоги щодо якості пива викладено у розділі 4; безпеки та охорони довкілля — у розділах 5 та 6.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові та нормативні документи:

Закон України Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення

ДСТУ 3139:2015 Пивоваріння. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3300:2007 Хмелярство. Терміни та визначення понять

ДСТУ 3768:2010 Пшениця. Технічні умови

ДСТУ 3769-98 Ячмінь. Технічні умови

ДСТУ 4282-2004 Солод пивоварний ячмінний. Загальні технічні умови

ДСТУ 4498:2005 Патока крохмальна. Технічні умови

ДСТУ 4525:2006 Кукурудза. Технічні умови

ДСТУ 4623:2006/ГОСТ 31361-2008 Цукор білий. Технічні умови

ДСТУ 4658:2006 Солод пивоварний пшеничний. Загальні технічні умови

ДСТУ 4817:2007 Діоксид вуглецю газоподібний і скраплений. Технічні умови

ДСТУ 4850:2007 Пиво. Методи визначення діоксиду вуглецю та стійкості

ДСТУ 4851:2007 Пиво. Методи визначення кольору

ДСТУ 4852:2007 Пиво. Методи визначення кислотності

ДСТУ 4853:2007 Пиво. Правила приймання та методи відбирання проб

ДСТУ 7028:2009 Рослинництво. Гранули хмелю. Технічні умови

ДСТУ 7067:2009 Хміль. Технічні умови

ДСТУ 7103:2009 Пиво. Методи визначання органолептичних показників та об’єму продукції

ДСТУ 7104:2009 Пиво. Методи визначання спирту, дійсного екстракту та розрахування сухих речовин у початковому суслі

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 10117.1-2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови

ГОСТ 6292-93 Крупа рисовая. Технические условия (Крупа рисова. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 29272-92 Солод ржаной сухой. Технические условия (Солод житній сухий. Технічні умови)

ДБН В.2.5-67:2013 Будівельні норми і правила. Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря

Державні санітарні норми та правила утримування територій населених місць

ДНБ В 2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДСанПІН 2.2.4-171-2010 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПІН 4.4.4-152-2008 Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку і інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднення)

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення понять згідно з ДСТУ 3139, ДСТУ 2887 ДСТУ 2890, ДСТУ 3300. ’

4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Характеристики

  1. Пиво повинне відповідати вимогам цього стандарту і вироблене згідно з технологічною інструкцією та рецептурою.

  2. Код пива згідно з ДК 016 зазначено у додатку А.

  3. Пиво залежно від кольору виробляють трьох типів: світле, напівтемне та темне, та пше­ничне — двох типів: світле та темне.

  4. Пиво поділяють на фільтроване та нефільтроване; нефільтроване — на освітлене та неосвітлене; за способом обробляння — на пастеризоване та непастеризоване.

  5. Пиво залежно від масової частки спирту, одержаного внаслідок бродіння охмеленого сусла, без його додавання, поділяють на безалкогольне та слабоалкогольне.

  6. За органолептичними показниками пиво повинне відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.

Таблиця 1 — Органолептичні показники пива

Назва показника

Характеристика

Метод контролю­вання

фільтроване

нефільтроване: освітлене та неосвітлене

світле І напівтемне | темне

світле І напівтемне | темне

Зовнішній вигляд

Прозора піниста рідина, без осаду та сторонніх включень не властивих пиву. Для пшеничного пива допустима опалесценція

Непрозора піниста рідина або прозора з опа­лесценцією без сторонніх включень не вла­стивих пиву. Допустима наявність дріжджового осаду та часточок білково-дубильних сполук

Відповідно до 10.2

Аромат

Чистий, зброджений, солодовий, хме­льовий без сторонніх запахів

Чистий, зброджений, солодовий, хмельовий без сторонніх запахів. Допустимий слабкий дріжджовий аромат

Відповідно до 10.2

Для пшеничного пива властивий пряний (фенольний) аромат

Кінець таблиці 1

Назва показника

Характеристика

Метод контролю­вання

фільтроване

нефільтроване: освітлене та неосвітлене

світле

напівтемне

темне

світле

напівтемне

темне

Смак

Чистий, збродже- ний, со­лодовий 3 хмельовою гіркотою, що відпові­дає сорту пива, без сторонніх присмаків

Чистий, збродже- ний, со­лодовий з помірним присмаком карамель­ного або паленого солоду, 3 хмельовою гіркотою, що відпо­відає сорту пива, без сторонніх присмаків

Чистий, зброджений, солодовий з вираженим присмаком карамельного або палено­го солоду, 3 хмельовою гіркотою, що відповідає сорту пива, без сторонніх присмаків

Чистий, зброджений, солодовий з хмельовою гіркотою, що відповідає сорту пива, з присмаком дріжджів, без сторонніх присмаків

Чистий, зброджений, солодовий з помірним присмаком карамельного або паленого солоду, з присмаком дріжджів, з хмельовою гіркотою, що відповідає сорту пива, без сторонніх присмаків

Чистий, зброд­жений, солодо­вий з вираже­ним присмаком карамельного або палено­го солоду, 3 присмаком дріжджів, 3 хмельовою гіркотою, що відповідає сорту пива, без сторонніх присмаків

Відповідно до 10.2

Для пшеничного пива властивий пряний присмак.


Примітка 1. Для пива з масовою часткою сухих речовин понад 15 % властивий винний присмак.

Примітка 2. Додаткові вимоги до органолептичних показників пива встановлює виробник у технологічній інструкції (рецептурі) на кожний сорт пива. 1. За фізико-хімічними показниками пиво повинне відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники пива

Масова частка сухих речовин у початковому суслі, % ± 0,3

Масова частка спирту, %, не менше

Кислотність, CM3, 1 моль/дм3 розчину гідроксиду натрію на 100 см3 пива

Колір, см3, 0,1 моль/дм3 розчину йоду на 100 см3 води

Масова частка діоксиду вуглецю, %, не менше

Світле пиво

8,0

2,0

1,2—2,8

0,2—1,8

0,30

8,5

2,0

1,2—2,8

0,2—1,8

0,30

9,0

2,0

1,2-2,8

0,2—1,8

0,30

9,5

2,3

1,2—2,8

0,2-1,8

0,30

10,0

2,7

1,2—2,8

0,2-1,8

0,30

10,5

2,7

1,2-2,8

0,2—1,8

0,30

11,0

2,8

1,2-2,8

0,2-1,8

0,30

11,5

3,0

1,2—2,8

0,2-1,8

0,33

12,0

3,4

1,3-3,2

0,2—1,8

0,33

12,5

3,4

1,3-3,2

0,2—1,8

0,33

13,0

3,5

1,4-3,2

0,2-1,8

0,33

13,5

3,5

1,4-3,6

0,2—1,8

0,35

14,0

3,6

1,5-3,6

0,2—1,8

0,35

14,5

3,6

1,5-3,6

0,2-1,8

0,35

15,0

3,8

1,5-3,6

0,2—1,8

0,35

15,5

3,8

1,5-3,6

0,2—1,8

0,35

16,0

4,2

1,6-4,5

0,2-1,8

0,35

Продовження таблиці 2

Масова частка сухих речовин у початковому суслі, % ± 0,3

Масова частка спирту, %, не менше

Кислотність, CM3, 1 моль/дм3 розчину гідроксиду натрію на 100 см3 пива

Колір, см3, 0,1 моль/дм3 розчину йоду на 100 см3 води

Масова частка діоксиду вуглецю, %, не менше

16,5

4,2

1,6—4,5

0,2—1,8

0,35

17,0

4,6

1,6—4,5

0,2—1,8

0,35

17,5

4,6

1,6—4,5

0,2—1,8

0,35

18,0

5,0

1,7—5,0

0,2—1,8

0,35

18,5

5,0

1,7—5,0

0,2—1,8

0,35

19,0

5,5

1,7-5,0

0,2—1,8

0,35

19,5

5,5

1,7—5,0

0,2—1,8

0,35

20,0

6,0

1,7—5,0

0,2—1,8

0,35

20,5

6,0

2,2—5,0

0,2—1,8

0,35

21,0

6,2

2,2—5,0

0,2—1,8

0,35

21,5

6,4

2,3—5,0

0,2—1,8

0,35

22,0

6,7

2,3—5,0

0,2-1,8

0,35

22,5

7,0

2,3—5,0

0,2—1,8

0,35

23,0

7,2

2,3—5,0

0,2—1,8

0,35

Напівтемне пиво

9,0

2,4

1,3-2,8

1,9—3,9

0,30

9,5

2,4

1,3-2,8

1,9-3,9

0,30

10,0

2,6

1,3—2,8

1,9—3,9

0,30

10,5

2,6

1,3-2,8

1,9—3,9

0,30

11,0

2,8

1,5—2,8

1,9—3,9

0,30

11,5

2,8

1,5—2,8

1,9—3,9

0,30

12,0

3,2

1,9—3,2

1,9—3,9

0,33

12,5

3,2

1,9—3,2

1,9—3,9

0,33

13,0

3,2

1,9—3,2

1,9—3,9

0,33

13,5

3,3

1,9—3,2

1,9—3,9

0,33

14,0

3,7

2,0—3,5

1,9—3,9

0,35

14,5

3.8

2,0—3,5

1,9—3,9

0,35

15,0

4,0

2,0—3,5

1,9-3,9

0,35

15,5

4,1

2,0-3,5

1,9—3,9

0,35

16,0

4,2

2,4—4,5

1,9—3,9

0,35

16,5

4,3

2,4—4,5

1,9—3,9

0,35

17,0

4,5

2,4-4,5

1,9—3,9

0,35

17,5

4,5

2,4—4,5

1,9—3,9

0,35

18,0

4,5

2,4-5,0

1,9—3,9

0,35

18,5

5,0

2,4—5,0

1,9—3,9

0,35

19,0

5,5

2,4—5,0

1,9—3,9

0,35

19,5

5,8

2,4—5,0

1,9—3,9

0,35

20,0

6,0

2,4-5,0

1,9—3,9

0,35