НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУЧНІ НЕЕЛЕКТРИФІКОВАНІ
МЕХАНІЗОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ

В

БЗ № 11-2003/390

ДСТУ EN 792-12:2003


имоги безпеки
Частина 12. Пилки малі циркулярні,
коливної та зворотно-поступальної дії
(EN 792-12:2000, IDT)

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

5ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Науково-технічний центр «Станкосерт» (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»), Технічний комітет зі стандартизації «Верстати» (ТК 75)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Я. Козловський, Т. Олександрова, В. Ситніченко

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 грудня 2003 р. № 235 з 2005-01-01, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 42 від 8 лютого 2005 р.

З Національний стандарт відповідає EN 792-12:2000 Hand-held non-electric power tools — Safety requirements — Part 12: Small circular, small oscillating and reciprocating saws (Ручні неелектрифі- ковані механізовані інструменти. Вимоги безпеки. Частина 12. Пилки малі циркулярні, коливної та зворотно-поступальної дії). Видано з дозволу CEN Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України. 2005

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 2

З Терміни та визначення понять З

 1. Загальні терміни та визначення понять З

 2. Терміни та визначення понять, що стосуються малих циркулярних пилок, малих пилок коливної та зворотно-поступальної дії З

 1. Перелік видів небезпеки 4

 2. Вимоги і заходи убезпечення праці 5

  1. Механічна безпека 5

  2. Теплова безпека 5

  3. Шум 6

  4. Вібрація 6

  5. Матеріали та речовини, оброблювані, використовувані в процесі роботи або викинуті у повітря 6

  6. Ергономіка 6

  7. Засоби і заходи убезпечення праці 7

 3. Інформація для користувача 7

  1. Марковання, попереджувальні знаки і написи 7

  2. Інструкція з експлуатації 7

 4. Перевіряння 8

  1. Шум 8

  2. Вібрація 9

  3. Ненавмисний пуск 9

  4. Схема перевірянь вимог безпеки 9

Додаток А Приклади механізованих інструментів, що відносяться до цієї частини 10

Додаток В Символи для табличок і знаків 11

Додаток ZA Пункти цього стандарту, пов’язані з основними вимогами або іншими приписами Директив ЄС 12

Бібліографія 12НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 792-12:2000 Hand-held non-electric power tools — Safety requirements — Part 12: Small circular, small oscillating and reciprocating saws (Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги безпеки. Частина 12. Пилки малі циркулярні, коливної та зворотно­поступальної дії).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 75 «Верстати».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

 • у розділі «Нормативні посилання» термін «публікації» замінено на термін «стандарти»;

 • структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами на­ціональної стандартизації України;

 • у розділах «Вступ» і «Сфера застосування» познаку «EN 792» замінено на «ДСТУ EN 792».

Міжнародні документи, на які є посилання у цьому стандарті та додатку ZA, є рекомендованими. В Україні вони не прийняті як національні і чинні документи замість них відсутні.

Копії документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нор­мативних документів ДП «УкрНДНЦ».

ВСТУП

Цей стандарт належить до стандартів типу С відповідно до EN 1070.

Устатковання, а також види небезпеки, небезпечні ситуації і випадки, на які поширюється цей стандарт, викладені в розділі «Сфера застосування».

Якщо вимоги стандарту типу С відрізняються від вимог стандартів типу А або В, то для машин, сконструйованих і виготовлених відповідно до вимог стандарту типу С, його вимогам віддають перевагу перед іншими стандартами.

Стандарт ДСТУ EN 792 складається з декількох незалежних частин для окремих типів ручних неелектрифікованих механізованих інструментів.

Інші стандарти стосуються вимог безпеки для ручних механізованих інструментів, що їх викорис­товують, наприклад, у таких галузях:

 • сільське і лісове господарство, наприклад ланцюгові пилки, пристрої для підрізання живоплоту, підрізання кущів, трави;

 • будівництво, наприклад відрізні інструменти, вібраційні бетономішалки;

— харчова промисловість, наприклад ножиці для розбирання птиці, підстригання овець.

Для узгодження вимог безпеки було вжито заходів для координації між відповідними технічними комітетами.

Цей стандарт складається з таких частин:

Частина 1. Механізовані інструменти для нерізьбових кріпильних деталей (колишня частина 14);

Частина 2. Відрізні й обтискні механізовані інструменти (колишня частина 15);

Частина 3. Інструменти для свердлення і нарізування різьби;

Частина 4. Необертові механізовані інструменти ударної дії;

Частина 5. Дрилі ударно-обертові;

Частина 6. Механізовані інструменти для різьбових кріпильних виробів;

Частина 7. Шліфувальні інструменти;

Частина 8. Шліфувальні і полірувальні інструменти;

Частина 9. Інструменти для шліфування штампів;

Частина 10. Механізовані інструменти давильної дії;

Частина 11. Інструменти вирубні і ножиці;

Частина 12. Пилки малі циркулярні, коливної та зворотно-поступальної дії;

Частина 13. Інструменти для забивання кріпильних виробів.

Окремі частини ДСТУ EN 792 поширюються на ручний неелектрифікований механізований інстру­мент із приводом від двигунів внутрішнього згоряння, що працюють на газоподібному або рідкому паливі. У цих частинах вимоги безпеки, які стосуються двигунів внутрішнього згоряння, вміщено в обов’язковому додатку.

Ці частини належать до стандартів типу С і мають посилання на європейські стандарти типів А або В, там, де ці стандарти застосовують.ДСТУ EN 792-12:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РУЧНІ НЕЕЛЕКТРИФІКОВАНІ
МЕХАНІЗОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ
Вимоги безпеки
Частина 12. Пилки малі циркулярні, коливної
та зворотно-поступальної дії

РУЧНЫЕ НЕЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ
МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Требования безопасности
Часть 12. Пилы малые циркулярные, колебательного
и возвратно-поступательного действия

HAND-HELD NON-ELECTRIC POWER TOOLS

Safety requirements

Part 12. Small circular, small oscillating and reciprocating saws

Чинний з 2005-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Стандарт ДСТУ EN 792 поширюється на ручні механізовані неелектрифіковані інструменти з пневматичним або гідравлічним приводом обертання або лінійного переміщення, що їх обслуговує один оператор і які перебувають:

 • у руці або в руках оператора;

 • на підвісі, наприклад балансирі.

Ця частина стандарту стосується ручних малих пилок циркулярної, коливної та зворотно-по­ступальної дії та встановлює суттєві види небезпеки, які можуть виникнути під час їх експлуа­тації. Також у цій частині наведено заходи запобігання або зменшення небезпек, які можуть виник­нути протягом їх експлуатації.

Механізовані інструменти, що стосуються цієї частини стандарту:

 • циркулярні пилки, циркулярні ножі, ножівки;

 • коливні пилки, коливні ножі (летючі ножі);

 • слюсарні ножівки;

 • пилки зі зворотно-поступальним рухом.

Ця частина стандарту поширюється на:

 • циркулярні пилки з діаметром диску не більше ніж 65 мм;

 • циркулярні пилки з алмазними відрізними дисками, діаметром не більше ніж 65 мм і мак­симальною глибиною різання 10 мм;

 • коливні пилки з діаметром диску не більше ніж 50 мм або алмазним відрізальним диском радіусом не більше ніж 100 мм.

Примітка 1. Для циркулярних пилок з діаметром диску понад 65 мм див. вимоги до техніки безпеки, наведені в EN 50144-2-5 і EN 50144-2-10. Для циркулярних пилок з алмазними відрізними дисками діаметром понад 65 мм див. частину 7 стандарту.

Інші модифікації ручного механізованого інструмента і вимоги до нього, пов’язані з його вста­новленням у пристрої, у цій частині не розглядають.

Примітка 2. На дату публікації механізовані пилки з приводом від двигунів внутрішнього згоряння невідомі.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стан­дарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 563 Safety of machinery — Temperature of touchable surfaces — Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 1070 Safety of machinery — Terminology

EN 12096 Mechanical vibration — Declaration and verification of vibration emission values

EN ISO 4871 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

prEN ISO 15744:1999 Noise measurement code — Hand-held non-electric power tools — Engineering method (grade 2) (ISO/DIS 15744:1999)

EN 28662-1 Hand-held portable power tools — Measurement of vibration at the handle — Part 1: General (ISO 8662-1:1988)

EN ISO 8662-12 Hand-held portable power tools — Measurement of vibration at the handle — Part 12: Saws and files with reciprocating action and saws with oscillating or rotating action (ISO 8662-12:1997)

EN 50144-2-5 Safety of hand-held electric motor operated tools — Part 2-5: Particular requirements for circular saws and circular knives

ISO 3857-3 Compressors, pneumatic tools and machines — Vocabulary — Part 3: Pneumatic tools and machines

ISO 5391 Pneumatic tools and machines — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні положення, загальні принципи проектування. Частина 1. Основні терміни, методологія

(На сьогодні чинний ДСТУ EN 292-1-2001)

EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні положення, загальні принципи проектування.

Частина 2. Технічні принципи і характеристики

(На сьогодні чинний ДСТУ EN 292-2-2001)

EN 563 Безпечність машин. Температура поверхонь торкання. Ергономічні дані для визначан­ня граничних значень температури для гарячих поверхонь

(На сьогодні чинний ДСТУ EN 563-2001)

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія й основні положення

(На сьогодні чинний ДСТУ EN 614-1-2001)

EN 1070 Безпечність машин. Термінологія

EN 12096 Механічні вібрації. Визначання і перевіряння величини утворюваних вібрацій

EN ISO 4871 Акустика. Визначання і перевіряння величини шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

рг EN ISO 15744:1999 Правила вимірювання шуму. Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Експертний метод (клас точності 2) (ISO/DIS 15744:1999)EN 28662-1 Ручні портативні механізовані інструменти. Вимірювання вібрацій на рукоятці. Частина 1. Загальні положення (EN 28662-1:1992)

(На сьогодні чинний ДСТУ EN 28662-1-2001)

EN ISO 8662-12 Ручні портативні механізовані інструменти. Вимірювання вібрацій на рукоятці. Частина 12. Пилки і напилки зворотно-поступальної дії і пилки коливної або обертальної дії (ISO 8662-12:1997)

EN 50144-2-5 Безпечність ручних електрифікованих інструментів. Частина 2-5. Особливі вимоги до циркулярних пилок і циркулярних ножів

ISO 3857-3 Компресори, пневматичні інструменти і машини. Словник. Частина 3. Пневма­тичні інструменти і машини

ISO 5391 Пневматичні інструменти і машини. Словник.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

 1. Загальні терміни та визначення понять

  1. ручний механізований Інструмент (hand-held power tool)

Машина з двигуном, який приводиться в обертовий або лінійний рух за допомогою стисненого повітря, робочої рідини, рідкого або газоподібного палива, електричної або акумульованої енергії (наприклад, від пружини), для виконання механічної роботи, сконструйована таким чином, що двигун із механізмом утворюють єдиний вузол, який можна легко транспортувати до робочого місця. Роботу ручним механізованим інструментом здійснюють однією або двома руками.

Примітка. Ручний механізований інструмент із приводом від стисненого повітря або газу називають пневматич­ним. Ручний механізований інструмент із приводом від робочої рідини називають гідравлічним

 1. обертовий механізований інструмент (rotary power tool)

Ручний механізований інструмент з обертовим шпинделем

 1. інструментальна насадка (inserted tool)

Інструмент, що його встановлюють на шпинделі ручного механізованого інструмента для вико­нання заданої роботи

 1. допоміжний інструмент (service tool)

Інструмент для догляду або обслуговування ручного механізованого інструмента

 1. пристрій керування (control device)

Пристрій для пуску і зупинення ручного механізованого інструмента або для змінення напрямку обертання чи керування функційними характеристиками, такими як швидкість і потужність