|     | пункту, під-   |  підпункту НД  |  жуючої організації |

 |     | пункту НД      |                |                     |

 ---------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 Керівник узгоджуючої       Особистий підпис     Розшифровка

 організації                                     підпису

 

 Відповідальний             Особистий підпис     Розшифровка

 виконавец узгоджуючої                           підпису

 організації

 

 Підписи засвідчують печаткою організації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ДБН А.1.1-3-93 С.5

                                               ------------------

                                               ДОДАТОК 2

                                               Обов'язковий

 

м.Київ

Дата

 

                     ФОРМА ПРОТОКОЛУ ПРО РОЗБІЖНОСТІ

 

до проекту нормативного документа

-----------------------------------------------------------------

                       /найменування документа/

що подається

-----------------------------------------------------------------

       / найменування ведучої організації-розробника /

 

-----------------------------------------------------------------

  /найменування організації, що вносить проект на затвердження/

-----------------------------------------------------------------

та

-----------------------------------------------------------------

          /найменування узгоджуючої організації/

-----------------------------------------------------------------

на рішення

-----------------------------------------------------------------

          /найменування організації-замовника/

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------

 |NN   | Номер розділу, | Пропозиція     |  Пропозиція узгод-  |

 |з/п  | пункту, під-   | організації-   |  жуючої організації |

 |     | пункту проекта | розробника з   |  з обгрунтуванням   |

 |     | НД             | обгрунтуванням |                     |

 ---------------------------------------------------------------

 

     Протокол розбіжностей підписують керівник (заступник)  ведучої

організації-розробника, організації, що вносить проект НД на затве-

рдження та узгоджуючої організації з розкриттям  підписів.  Підписи

засвідчують печатками організацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ДБН А.1.1-3-93 С.6

                                               ------------------

                                               ДОДАТОК 3

                                               Рекомендований

 

             ФОРМА ІНВЕНТАРНОї КНИГИ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НД

 

 

 -----------------------------------------------------------------

 |Но- | Дата   |Шифр|Най- |Вво- | Дата |Строк|  Ведуча | Відмітка|

 |мер | при-   |    |мену-|дить-| і    |вве- |  органі-| про пе- |

 |спра| своєн- |    |ван- |ся   | номер|дення|  зація- | регляд, |

 |ви  | ня     |    |ня   |впер-| доку-|в    |  розроб-| внесен- |

 |    | шиф-   |    |     |ше   | мента|дію  |  ник    | ня змін |

 |    | ру     |    |     |(або | про  |     |         | та ска- |

 |    |--------|    |     |за-  | за-  |     |         | сування |

 |    | Дата   |    |     |мість| тверд|     |         |         |

 |    | і      |    |     |якого| ження|     |         |         |

 |    | номер  |    |     |НД)  |      |     |         |         |

 |    | держ-  |    |     |     |      |     |         |         |

 |    | реєст- |    |     |     |      |     |         |         |

 |    | рації  |    |     |     |      |     |         |         |

 |    | (для   |    |     |     |      |     |         |         |

 |    | ДСТ,ТУ)|    |     |     |      |     |         |         |

 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ДБН А.1.1-3-93 С.7

                                               ------------------

 

 

 

 

 

                                   ЗМІСТ

------------------------------------------------------------------

                                                      стор.

 

1. Проведення експертизи ..............................  1

2. Узгодження НД ......................................  1

3. Затвердження НД ....................................  2

4. Реєстрація і облік НД ..............................  3

5. Скасування НД ......................................  3

6. Видання НД .........................................  3

7. Додаток 1. Форма листа про неузгодження

              проекту НД...............................  4

8. Додаток 2. Форма протоколу про розбіжності..........  5

9. Додаток 3. Форма інвентарної книги затверджених НД..  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ

                И НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 

                ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ,

                 СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ,

                РЕГИСТРАЦИИ, ИЗДАНИЯ И ОТМЕНЫ

                   НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

 

 

                     ДБН А.1.1-3-93

 

                   Издание официальное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Министерство Украины по делам строительства и архитектуры

                   /Минстройархитектуры Украины/

                            Киев 1993

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 69:658.012.224

 

  РАЗРАБОТАНЫ:                  Научно-исследовательским

                                институтом строительного

                                производства Минстройархитектуры

                                Украины (канд.техн.наук

                                Шаврин В.И., Полонская С.А.,

                                инж. Клименко В.Г.,

                                Травинская Т.Л.) при участии

                                Управления государственных

                                нормативов и стандартов

                                Минстройархитектуры Украины

 

  ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ        Управлением государственных

  К УТВЕРЖДЕНИЮ:                нормативов и стандартов

                                Минстройархитектуры Украины

 

 

 

  УТВЕРЖДЕНЫ:                   Приказом Минстройархитектуры

                                Украины от 27.04.93 N 46 и

                                введены в действие с 01.07.93

 

 

 

     С введением в действие ДБН А.1.1-1-93, ДБН  А.1.1-2-93  и  ДБН

А.1.1-3-93 утрачивают силу на территории Украины СНиП  1.01.01-82*,

СНиП 1.01.02-83, СНиП 1.01.03-83*.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

 

 

 ---------------------------------------------------------------

 | Система стандартизации и нормирования      ДБН А.1.1-3-93   |

 | в строительстве.                                            |

 | Порядок проведения экспертизы, согла-      Вводятся вперше  |

 | сования, утверждения, регистрации,                          |

 | издания и отмены нормативных                                |

 | документов                                                  |

 ---------------------------------------------------------------

 

     Данные  нормы  устанавливают  порядок  проведения  экспертизы,

согласования, утверждения, государственной регистрации,  издания  и

отмены нормативных документов /далее -  НД/  в  области  строитель-

ства.

 

  1. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ НД

 

     1.1. Окончательную редакцию проекта НД /или изменения/  с  по-

яснительной запиской к нему ведущая организация-разработчик направ-

ляет на экспертизу, проводимую головной либо  базовой  организацией

/ГО, БО/ или техническим комитетом /ТК/ по нормированию и  стандар-

тизации в строительстве, по закрепленным за ними направлениям  дея-

тельности не позднее 15 дней со дня поступления материалов.

 

     1.2. В процессе рассмотрения документа проводят:

     оценку научно-технического  уровня;

     техническую  экспертизу;

     экспертизу метрологии и стандартов;

     терминологическую экспертизу;

     правовую экспертизу.

 

     1.3. Проект НД /изменения/, прошедший экспертизу, но не  пред-

ставленный на утверждение в течение 3 месяцев с момента  проведения

правовой экспертизы, представляют в том же порядке на повторную эк-

спертизу.

 

     1.4. Результаты экспертизы отражают в акте экспертизы.

 

   2. СОГЛАСОВАНИЕ НД

 

     2.1. Окончательную редакцию проекта НД /изменения/ с поясните-

льной запиской. сводкой отзывов, а также актом  экспертизы  ведущая

организация-разработчик одновременно направляет на  согласование  в

организации по перечню согласно техническому заданию на  разработку

НД.

 

     2.2. В зависимости  от  назначения  обЪекта  стандартизации  и

нормирования НД согласовывают организации, компетенцию  которых  он

затрагивает:

     органы Госнадзора;

     государственные и общественные структуры, представляющие инте-

     ресы потребителей продукции строительного назначения;

     производители продукции строительного назначения /концерны,

     корпорации, фирмы, ассоциации и др./.

 

     2.3. Согласовывают проект НД /изменения/ организации  в  срок,

не превышающий 15 дней со дня поступления проекта документа.  Необ-

 

                                             ДБН А 1.1-3-93 С.2

                                             ------------------

 

ходимость изменения указанного срока согласования должна быть обос-

нована в каждом конкретном случае.

     От каждой согласующей организации письмо о  согласовании  /или

согласованный проект НД/ должно быть подписано руководителем  орга-

низации или его заместителем. Подписи на проекте НД скрепляют

 

печатями.

 

     2.4. В случае несогласования проекта НД в адрес ведущей  орга-

низации-разработчика представляется письмо по форме  согласно  при-

ложению 1.

 

     2.5. Если по проекту НД имеются разногласия между  организаци-

ейразработчиком и согласовывающей организацией, стороны  составляют

протокол разногласий /приложение 2/ и  представляют  его  организа-

ции-заказчику НД для принятия окончательного решения.

 

     2.6. Изменения к НД следует согласовывать с организациями, ра-

нее согласовавшими НД и компетенцию которых они затрагивают.

 

     2.7. Согласованные проекты государственных НД /изменений/  ор-

ганизация-разработчик направляет в соответствующие отраслевые  под-

разделения Минстройархитектуры Украины, которые вносят НД на утвер-

ждение /после согласования с Управлением государственных нормативов

и стандартов/.

     Проекты  ведомственных  и   региональных   строительных   норм

/далееВБН, РБН / и технических условий /ТУ/ или изменения к ним  до

утверждения согласовывают заместители  Министра  по  принадлежности

вопросов после согласования их соответствующими отраслевыми подраз-

делениями и Управлением государственных нормативов и стандартов.

 

  3. УТВЕРЖДЕНИЕ НД

 

     3.1. ДСТ, ДБН и изменения к ним утверждает Минстройархитектуры

Украины.

     ВБН, РБ, ТУ и изменения к ним утверждает  организация-заказчик

документа.

 

     3.2. Для утверждения НД /изменений/  ведущая  организация-раз-

работчик представляет заказчику:

     1) проект НД или изменения /5 экземпляров/ с  сопроводительным

письмом;

     2) пояснительную записку к окончательной редакции  проекта  НД

/изменений/;

     3) копию технического задания на разработку НД /изменений/;

     4) акт научно-технической и  правовой  экспертизы  проекта  НД

/изменений/*

     5) протоколы научно-технических /ученых, технических/  советов

ведущей организации-разработчика и организации, вносящей проект  НД

/изменений/ на утверждение;

     6) подлинники документов, подтверждающие согласование  проекта