1. Application of the test load

Immediately following the test specified in 9.1.4.2.1 the load shall be increased uniformly at a rate of (2 ± 1) kN/s, until the test load is reached. The test load shall be held for a period of 30 s, then released and the grating or cover shall not show failure.

For gratings and covers manufactured from me­tallic materials a) to f) of 6.1.2 the test specimen shall not show cracks in the course of the test.

Forthose gratings and covers manufactured from non-metallic materials listed in 6.1.2 no cracks or flaking impairing the load bearing capacityshall appear on the test specimen until the test load is reached. In the case of steel reinforced concrete or concrete with fibre units the crack width shall not exceed 0,2 mm at 2/3 of the load.

9.2 Матеріали

 1. Збірний залізобетон

Границя міцності на стиск для кубів і циліндрів згідно з 6.3.3.1 визначається відповідно до стандарту ISO 4012. Визначення водопогли- нання слід проводити відповідно до методу випробувань, описаного в 9.2.1.1 до 9.2.1.7.

Стійкість до циклів заморожування-розморо- жування і засобів антиобморожувачів слід визначати за додатком В (обов'язковим). Результати випробувань повинні відповідати вимогам 6.3.3.1 і 6.3.3.3, якщо вони їх стосу­ються.

 1. Зразки для випробування для визна­чення водопоглинання

Зразок для випробування повинен мати об'єм, не менший за 0,0001 м3. Він може бути у формі:

 • повного бетонного елемента;

 • зразка, вирізаного з витриманого бетонного елемента.

У плані зразок повинен мати розміри як міні­мум 100 мм-100 мм при товщині, що відповідає товщині конструктивного елемента, або має бути зменшена на 50 мм, якщо вона більша. Поверхня перерізу зразка для випробування перед випробуваннями повинна бути захи­щена.

Примітка. Рекомендується застосовувати для ви­пробувань зразки, виготовлені як мінімум за 28 діб до проведення випробувань.

 1. Проведення випробувань

Після витримки зразка за температури (20 ± 3) °С його необхідно занурити в чисту воду до досягнення постійної ваги, а потім висушити в печі, поки вага не набуде знову постійного значення. Втрата ваги виражається у відсотках від ваги сухого зразка.

 1. Випробувальне обладнання

Для випробувань потрібне наступне випробу­вальне обладнання:

- сушильна шафа з вентилятором і співвід­ношенням об'єму в літрах до площі вен­тиляційних каналів в см2 не менше 20, в якій температура може регулюватися в діапазоні (105 ± 5) °С. Її об'єм має бути у будь-який момент як мінімум в 2,5 раза більше ніж об' єм висушуваних зразків для випробувань;

9.2 Materials

 1. Precast concrete

The compressive strength for cubes and cylinders given in 6.3.3.1 shall be tested in accordance with ISO 4012. The determination of water absorption shall be carried out according to the procedure given in 9.2.1.1 to 9.2.1.7.

The resistance to freeze/thaw cycles and de-icing salts shall be determined according to annex В (normative). The test result shall comply with the requirements of 6.3.3.1 and 6.3.3.3 as applicable.

 1. Test specimens for determination of water absorption

The specimen shall have a volume of not less than 0,0001 m3. It may be in the form of:

 • an entire concrete element;

 • a specimen cut from an element of cured concrete.

The plan of the specimen shall be a minimum of 100 mm x 100 mm and the thickness shall be that of the unit or shall be reduced to 50 mm, if greater. The sawn surfaces of the specimen shall be coated before the test.

NOTE It is recommended that the minimum age at test should be 28 days.

 1. Principle

After conditioning to (20 ± 3) °С the specimen is soaked in potable water to constant mass and then oven dried to constant mass. The loss is ex­pressed as a percentage of the mass of the dry specimen.

 1. Apparatus

For testing the specimen the following apparatus shall be available:

 • a ventilated drying oven with a capacity in litres to area of ventilation channels in cm2 equal to or less than 20 in which the temperature can be controlled to (105 ± 5) °С. It shall have a volume at least 2 1/2 times greater than the volume of specimens to be dried at any one time;

 • плоска ємкість об'ємом, що перевищує як мінімум в 2,5 раза об'єм зразків для випро­бувань на водопоглинання, і з глибиною як мінімум на 50 мм більше висоти зразків для випробувань на водопоглинання;

 • ваги з поділками шкали в грамах і точністю зважування 0,1 % від показника;

 • жорстка щітка;

 • губка або серветка для просушування.

 1. Підготовка зразків для випробування

Весь пил, відшарування тощо необхідно ви­далити щіткою. Слід переконатися, що тем­пература кожного зразка для випробування складає (20 ± 3) °С.

 1. Методика випробувань

Зразки для випробування необхідно помістити в ємкість з чистою водою за температури (20 ± 2) °С до досягнення ними постійної ваги Мг Зразки для випробування слід розмістити у ванні на відстані як мінімум 15 мм один від одного і покрити їх шаром води як мінімум 20 мм. Мінімальний термін занурення повинен складати 3 доби, і постійна вага досягається у тому випадку, якщо після двох зважувань, виконаних через 24 год, різниця ваги зразка для випробування буде не більше ніж на 0,1 %. Перед кожним зважуванням зразки для випро­бування слід протерти серветкою для просу­шування або губкою, яка раніше була зволо­жена і віджата для видалення надлишку води з поверхні зразка. Просушування вважається достатнім, якщо поверхня бетону стає мато­вою.

Для просушування кожен зразок для випробу­вання необхідно помістити в сушильну шафу при забезпеченні відстані між ними як мінімум 15 мм. Зразки слід сушити за температури (105 ± 5) °С до тих пір, поки вони не набудуть постійної ваги М2. Мінімальний термін сушіння повинен складати 3 доби, і постійна вага по­винна вважатися досягнутою у тому випадку, якщо після двох зважувань, виконаних через 24 год, різниця ваги зразка для випробування буде не більше ніж на 0,1 %. Перед зважу­ванням зразки для випробування слід охоло­дити до кімнатної температури.

 • a flat based vessel having a capacity at least 2 1/2 times the volume of the samples to be soaked and a depth at least 50 mm greater than the height of the specimens in the attitude that they will be soaked;

 • a balance reading in grams and accurate to 0,1 % of the reading;

 • a stiff brush;

 • a sponge or d rying leather.

 1. Preparation of the test specimens

All dust, flashing etc. shall be removed with the brush. It shall be ensured that each specimen is at a temperature of (20 ± 3) °С.

 1. Procedure

The specimens shall be immersed in potable wa­ter at a temperature of (20 ± 2) °С using the vessel until constant mass МД is reached. The speci­mens shall be separated from each other by at least 15 mm and have a minimum of 20 mm water above them. The minimum period of immersion shall be 3 days and constant mass shall be deemed to have been reached when two weighings which have been carried out at an inter­val of 24 h show a difference in mass of the speci­men of less than 0,1 %. Before each weighing wipe the specimen with the drying leather or sponge which has been moistened and squeezed to remove any excess of water. The drying is sat­isfactory when the surface of the concrete is dull.

Each specimen shall be placed inside the oven with a distance between each specimen which is at least 15 mm. The specimen shall be dried at a temperature of (105 ± 5) °С until it reaches con­stant mass M2. The minimum period of drying shall be 3 days and constant mass shall be deemed to have been reached when two weighings performed at an interval of 24 h show a difference in mass of the specimen of less than 0,1 %. The specimens shall be allowed to cool to room temperature before they are weighed

 1. .Розрахунок результатів випробувань Водопоглинання кожного зразка для випробу­вання у відсотках від його ваги обчислюють за формулою:

М — М 2
м2

де:

Mj - постійна вага водонасиченого зразка;

М2- постійна вага сухого зразка.

 1. Звіт про випробування

Звіт про випробування для кожного зразка для випробування повинен містити значення водопоглинання. Якщо застосовується інший спосіб випробувань, то слід встановити коре­ляцію між ними.

9.2.2 Полімербетон

 1. Зразок для випробування

Слід застосовувати окремо виготовлені зразки для випробування з розмірами, наведеними в таблиці 3. Спочатку слід провести випро­бування міцності на згин, а потім міцності на стиск з обох сторін зразка для випробування. Випробування можна проводити і на готових виробах, наприклад, на плитах або на зразках, відібраних з готових виробів. У цьому випадку розміри зразка для випробування можуть від­різнятися від розмірів, наведених в таблиці З, і вимоги п. 9.2.2.2 і 9.2.2.3 повинні діяти ана­логічно.

Э.2.2.2 Випробувальні пристрої

Точність випробувальних пресів має відпові­дати вимогам стандарту EN ISO 7500-1, клас 3.

Для визначення міцності на згин випробуваль­ний прес повинен мати пристрій, що відповідає рисунку 16, де радіуси випробувального пуан­сона і основи дорівнюють 10 мм. Відстань між опорами повинна складати 120 мм для зразків з розмірами 40 мм -40 мм ■ 200 мм, і 240 мм - для зразків з розмірами 80 мм • 80 мм -400 мм.

При визначенні міцності на стиск наванта­ження повинне прикладатися до зразка для випробування через випробувальні плити з розмірами:

- 40 мм • 62,5 мм - для зразка розмірами 40 мм -40 мм і

 1. Calculation of the results

Calculate the water absorption of each specimen as a percentage of its mass:

•100, (3)

 1. Test report

The test report shall give the values of water ab­sorption for each of the specimens. Where other test methods are used, a correlation shall be es­tablished.

9.2.2 Synthetic resin concrete

 1. Test specimen

Separately manufactured test specimens comply­ing with the dimensions given in Table 3 shall be used. The flexural bending strength test shall be carried out first, followed by the compressive strength test, on both of the resulting parts of the specimen. The test may also be carried out on fin­ished products e.g. plates, or on samples taken from finished products. In this case the dimen­sions of the test specimens may differ from those in Table 3 and the requirements of Э.2.2.2 and 9.2.2.3 shall apply by analogy.

Э.2.2.2 Test apparatus

Test machines shall comply with the require­ments of EN ISO 7500-1 class 3 as regards ac­curacy.

When testing flexural bending strength the test machine shall be equipped with apparatus as shown in Figure 16, where the radius of the test indentor and of the supports is 10 mm. The dis­tance between the supports shall be 120 mm, for the 40 mm x 40 mm x 200 mm specimens, and 240 mm for 80 mm x 80 mm x 400 mm specimens. When testing compressive strength the loading shall be applied to the test specimen by means of test plates having dimensions of:

- 40 mm x 62,5 mm for the 40 mm x 40 mm specimen an

d

Key:

1 Test load

2 Test specimen

3 Support


- 80 мм • 80 мм - для зразка розмірами - 80 mm x 80 mm for the 80 mm x 80 mm 80 мм ■ 80 мм. specimen.

Познаки:

 1. - випробувальне навантаження

 2. - зразок для випробування

 3. - опора

Рисунок 16 - Визначення міцності на згин

Figure 16 - Flexural bending test

 1. Методика випробувань для визна­чення міцності

Випробувальне навантаження повинне при­кладатися до зразка для випробування з рів­номірним збільшенням, завдяки чому вимоги щодо міцності, наведені в таблиці 2, повинні досягатися через 1 хв після початку випро­бувань.

При використанні фактичних розмірів зразка для випробування міцність на згин оь і міц­ність на стиск стсу Ньютонах на квадратний міліметр для кожного зразка обчислюють за формулами:

 1. Test procedure and determination of strength

The loading shall be applied to the test specimen at a uniform rate such that the strength require­ments of Table 2 are reached within 1 min.

Using the actual dimensions of the test specimen the flexural bending strengthob and the compres­sive strength crc shall be calculated for each of the test specimens using the following equations

:°b =


3PI

2 b d2'

(4)
(5)


°Сде:

cb - міцність на згин, Н/мм2;

Р - навантаження при руйнуванні, Н;

b - фактична ширина зразка для випробу­вання, мм;

d - фактична товщина зразка для випробу­вання, мм;

І - відстань між опорами, мм.

where

csb- is the flexural bending strength, in Newton per square millimetres (N/mm2);

P - is the load at failure, in Newton (N);

b - is the actual width of the test specimen, in millimetres (mm);

d- is the actual thickness of the test specimen, in millimetres (mm);

I - is the distance between the supports, in milli­metres (mm)

.де:

oc - міцність на стиск, Н/мм2;

Р- навантаження при руйнуванні, Н;

F - навантажувана площа зразка, мм2.

Для випробувань типу (див. 9.5) результати випробувань, що проводяться у відповідності з 9.2.2.1 на трьох зразках, повинні відповідати значенням,наведеним в таблиці 2.

 1. Заводські випробування

Під час заводських випробувань можуть вико­нуватися випробування міцності на згин або випробування міцності на стиск. Цю кореляцію між міцністю на згин і міцністю на стиск слід регулярно перевіряти, але не частіше ніж кож­них 12 місяців.

9.2.3 Фібробетон

Для бетону, армованого скловолокном (GRC), випробування слід виконувати відповідно до стандарту EN 1170-5.

Для усіх інших видів фібробетону слід вико­ристовувати зразки для випробування від­повідно до таблиці 5, які виміряні з точністю 0,5 мм, і випробовуються на згин відповідно до рисунка 16 із використанням двох випробу­вальних пуансонів, розташованих на відстані 100 мм один від одного.

Відстань між опорами повинна складати 300 мм, причому радіус випробувального пуан­сона, а також опор повинен складати 10 мм. Точність випробувального обладнання повин­на відповідати стандарту EN ISO 7500-1, клас 3. Міцність на згин оь у Ньютонах на квадратний міліметр зразка для випробування розрахо- вуютьза формулою:

where:

ос - is the compressive strength, in Newton per square millimetres (N/mm2);

P- is the load at failure, in Newton (N);

F - is the pressure area of the test specimen, in square millimetres (mm2).

When type testing (see 9.5) the results of tests on three test specimens according to 9.2.2.1 shall comply with the requirements of Table 2.

9.2.2.4 Factory production tests

For production testing either flexural or compres­sive strength tests may be used. A correlation shall be established between flexural bending and compressive strength, this correlation being verified regularly but in any event not less than at 12 months intervals.

9.2.3 Concrete with fibre

For Glass fibre reinforced concrete (GRC) tests shall be carried out in compliance withEN 1170-5.

For all other types of concrete with fibre, test specimens according to Table 5 and measured to an accuracy of 0,5mm shall be used and tested for flexural bending strength in accordance with Figure 16 but using two test indentors at a dis­tance of 100 mm from each other.

The distance between the supports shall be 300 mm and the radius of the test indentors and of the supports 10 mm. The testing machine shall conform to EN ISO 7500-1, class 3 as regards accuracy.

Calculate the flexural bending strength <yb of the specimens by means of the following formula:300 P


(6)

де:

&b - міцність на згин, Н/мм2;