НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛИТИ ДЕРЕВИННІ

Методи визначення розмірів
Частина 2. Визначення прямокутності
та прямолінійності крайок

(EN 324-2:1993, IDT)

ДСТУ EN 324-2:2008

Київ
ДЄРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс» (УкрНДІ «Ресурс»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Галкіна; О. Ісакова; Г. Муравйов; 3. Сірко, канд.техн, наук

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2008 р. № 289 з 2010-01-01

З Національний стандарт ДСТУ EN 324-2:2008 відповідає EN 324-2:1993 Wood-based panels — Determination of dimensions of boards — Part 2: Determination of squareness and edge straightness (Плити деревинні. Визначення розмірів плит. Частина 2. Визначення прямокутності та прямоліній­ності крайок) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШ

ЕЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Суть методу 1

 4. Відбирання зразків 1

 5. Вміст вологи під час вимірювання 2

 6. Кондиціонування 2

 7. Обладнання 2

 8. Випробовування 2

 9. Опрацювання результатів З

 10. Протокол випробування З

Додаток А Бібліографія ЗНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 324-2:1993 Wood-based panels — Determination of dimensions of boards — Part 2: Determination of squareness and edge straightness (Плити деревинні. Визначення розмірів плит. Частина 2. Визначення прямокутності та прямолінійності крайок).

Відповідальний за цей стандарт — Український державний науково-дослідний інститут «Ресурс» (УкрНДІ «Ресурс»),

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • у розділі «Нормативні посилання», «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», ви­ділене в тексті рамкою;

 • назву стандарту змінено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова».

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Голов­ному фонді нормативних документів.НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛИТИ ДЕРЕВИННІ

Методи визначення розмірів
Частина 2. Визначення прямокутності та прямолінійності крайок

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНЫЕ

Методы определения размеров
Часть 2. Определение прямоугольности и прямолинейности кромок

WOOD-BASED PANELS

Methods of determination of dimensions
Part 2. Determination of squareness and edge straightness

Чинний від 2010-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи вимірювання прямокутності та прямолінійності деревинних плит. Цей стандарт застосовний до всіх плит плоского пресування.

Методи вимірювання товщини, ширини та довжини визначають згідно з EN 324-1.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій подано нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту лише в тому разі, якщо їх уведено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.

EN 322 Wood-based panels — Determination of moisture content

EN 326-1 Wood-based panels — Sampling, cutting and inspection — Part 1: Sampling and cutting of test pieces and expression of test results.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 322 Плити деревинні. Визначення вмісту вологи

EN 326-1 Плити деревинні. Відбирання зразків, вирізування та контролювання. Частина 1. Відби­рання і вирізування випробних зразків, опрацювання результатів випробування.

В Україні чинні ДСТУ EN 322:2009, ДСТУ EN 326-1:2006.

 1. СУТЬ МЕТОДУ

Прямокутність та прямолінійність крайок усієї плити визначають вимірюванням відхилів від пря­мого кута та прямолінійності крайки.

 1. ВІДБИРАННЯ ЗРАЗКІВ

Відбирання зразків плит проводять згідно з EN 326-1. 1. ВМІСТ ВОЛОГИ ПІД ЧАС ВИМІРЮВАННЯ

Зазвичай вимірювання розмірів плит здійснюють у стані постачання. За потреби вміст вологи плит визначають згідно з EN 322.

 1. КОНДИЦІОНУВАННЯ

Плити кондиціонують до постійної маси за відносної вологості (65 ± 5) % та температури (20 ± 2) °С. Постійну масу вважають досягнутою, якщо результати двох послідовних зважувань, виконаних з інтер­валом 24 год, не відрізняються більше ніж на 0,1 %.

 1. ОБЛАДНАННЯ

  1. Інструмент для вимірювання довжини й ширини

Сталева рулетка з поділками 1 мм.

 1. Повірковий кутник

Повірковий кутник із двома плечима завдовжки (1000 ± 1) мм для вимірювання відхилів кутів плити від прямого кута. Похибка відхилу кутника від перпендикулярності не більше ніж 0,2 мм на 1000 мм (див. рисунок 1).

 1. Інструмент для визначення відхилу від прямолінійності. Лінійка повіркова

Лінійка повіркова завдовжки принаймні не менше, ніж довжина плити або сталева струна, яка по­винна бути однаковою в поперечному перетині та достатньо гнучкою, щоб її можна було натягнути для вимірювання відхилу від прямолінійності.

 1. Сталева лінійка, вимірювальний клин або штангенциркуль для вимірювань

Сталева лінійка, вимірювальний клин або штангенциркуль з ціною поділки 0,5 мм.

 1. ВИПРОБОВУВАННЯ

  1. Визначення прямокутності плит

   1. Одну сторону повіркового кутника розміщують навпроти тієї сторони плити, прямокутність якої треба виміряти (див. рисунок 2).

   2. На відстані (1000 ± 1) мм від кута плити вимірюють відстань між кутом плити і стороною кутника одним із приладів, наведених у 7.4.

Розміри в міліметрах1000 + 1


   1. Д

    Рисунок 1 — Вимоги до точності повіркового кутника Рисунок 2 — Використання повіркового кутника для вимірювання прямокутності плити

    ля кожного іншого кута плити застосовують таку саму процедуру.
  1. Визначення прямолінійності плит

   1. Робочу поверхню повіркової лінійки розміщують навпроти крайки плити або сталеву струну натягують вздовж її крайки, закріплюють по кутах плити для вимірювання прямолінійності.

   2. Вимірюють найбільші відхили від робочої поверхні повіркової лінійки або сталевої струни до крайки плити за допомогою одного з приладів, зазначених у 7.4, і виконують відлік результатів із по­хибкою не більше ніж 0,5 мм.

   3. Для кожної з інших крайок застосовують таку саму процедуру.

 1. ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

  1. Прямокутність плит

Результатом вважають найбільше значення відхилу між стороною кутника та крайкою плити. Відхил від прямокутності виражають у міліметрах на 1 метр довжини крайки плити (мм/м) з похибкою не більше ніж 0,5 мм/м.

 1. Прямолінійність крайок

Для прямолінійності крайок плит результати подають окремо для ширини та довжини плити в міліметрах. їх визначають як найбільше значення виміряних відхилів між робочою поверхнею повірко­вої лінійки і відповідною крайкою плити по всій довжині.

10 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ

Згідно з EN 326-1.

ДОДАТОК А
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

EN 309 Particleboards — Definition and classification

EN 313-1 Plywood — Classification and terminology— Part 1: Classification

EN 316 Fibreboards — Definition, classification and symbols

EN 324-1 Wood-based panels — Determination of dimensions of boards — Part 1: Determination of thickness, width and length

EN 633 Cement-bonded particleboards — Definition and classification^

ISO 9426-2 Wood-based panels — Determination of dimension of boards — Determination of squareness and edge straightness2).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 309 Плити деревинностружкові. Визначення та класифікація

EN 313-1 Фанера. Класифікація та термінологія. Частина 1. Класифікація

EN 316 Плити деревинноволокнисті. Визначення, класифікація та умовні познаки

EN 324-1 Плити деревинні. Визначення розмірів плит. Частина 1. Визначення товщини, ширини та довжини

EN 633 Плити деревинностружкові з цементним зв’язувальним. Визначення і класифікація

ISO 9426-2 Плити деревинні. Визначення розмірів плит. Визначення прямокутності та прямоліній­ності крайок.

В Україні чинні ДСТУ EN 309:2004, ДСТУ EN 313-1:2003, ДСТУ EN 324-1:2008.

1> На стадії розроблення.

2> На стадії пропозиції для розроблення.Код УКНД 79.060.01

Ключові слова: випробування, вміст вологи, кондиціонування, крайка, плити деревинні, повіркова лінійка, повірковий кутник, прямокутність, прямолінійність.