НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

І Безпечність машин

БЛОКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ, t З'ЄДНАНІ З ОГОРОЖАМИ

ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ І ВИБИРАННЯ

(

БЗ Nd 10-2003/324

EN 1088:1995, IDT)

ДСТУ EN 1088:2003

Видання офіційне

Головний фонд
нормативних
документів
Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

5ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Науково-технічний центр «Станкосерт» (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»), Національний науково- дослідний інститут охорони праці (ННДІ охорони праці), Технічні комітети зі стандартизації «Вер­стати» (ТК 75) і «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Я. Козловський, Т. Олександрова, В. Ситні- ченко, М. Крівцов, Є. Скочко, Т. Скрипець

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 02 жовтня 2003 № 166 з 2004-10-01

З Національний стандарт відповідає EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection (Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з'єднані з огорожами. Принципи проектування і вибирання). Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Держспоживстандарту України.

Держспоживстандарт України, 200

5ЗМІСТ і г

, С.

Національний вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Принципи роботи і типи блокувальних пристроїв, керованих огорожами З

  1. Методи блокування З

  2. Типи блокувальних пристроїв 4

  3. Технологічні типи блокувальних пристроїв 6

 5. Вказівки з проектування блокувальних пристроїв (незалежно від виду джерела енергії) 8

  1. Режими функціювання позиційних давачів механічної дії 8

  2. Установлювання і закріплювання позиційних давачів 8

  3. Установлювання і закріплювання кулачків 9

  4. Знижування можливості відмов загального типу 9

  5. Фіксатори огорожі 9

  6. Пристрої затримування часу 10

  7. Конструктивні заходи зі знижування можливості вийдення з ладу блокувальних пристроїв 10

  8. Урахування умов навколишнього середовища 11

 6. Додаткові технологічні вимоги до електричних блокувальних пристроїв 12

  1. Відповідність вимогам EN 60204-1 12

  2. Блокувальні пристрої з позиційними вимикачами механічної дії 12

  3. Блокувальні пристрої з позиційними вимикачами немеханічної дії (електромагнітні і безконтактні вимикачі) 12

 7. Вибирання блокувального пристрою 13

  1. Загальні положення 13

  2. Умови використовування і використовування за призначеністю 13

  3. Оцінювання ризику 13

  4. Тривалість зупинки та тривалість доступу 13

  5. Частота доступу (частота відкривання огорожі для доступу в небезпечну зону) 13

  6. Вказівки з експлуатування 14

Додаток А Блокувальний пристрій, керований огорожею і оснащений одним позиційним давачем із приводом від кулачка 14

Додаток В Блокувальний пристрій, керований огорожею і оснащений язичковим механізмом 16

Додаток С Огорожі, безпосередньо (механічно) зблоковані з органом ручного керування пуском-зупинкою 17

Додаток D Блокувальний пристрій із внутрішнім ключем 18

Додаток Е Блокувальний пристрій із передаваним ключем 19

Додаток F Блокувальний пристрій зі штепсельним рознімом (комбінація вилка-розетка) 20

Додаток G Блокувальний пристрій, керований огорожею, із двома позиційними давачами,

з приводом від кулачків 21

Додаток Н Механічне блоковання між огорожею і рухомим елементом 22

Додаток J Електричний блокувальний пристрій з електромагнітними вимикачами 23

Додаток К Електричний блокувальний пристрій із двома безконтактними давачами 24

Додаток L Пневматичні і гідравлічні блокувальні пристрої 25

Додаток М Блокувальний пристрій із фіксатором огорожі, з умиканням від пружини і силовим вимиканням 26

Додаток N Блокувальний пристрій із фіксатором огорожі і керованим вручну пристроєм затримування часу 27

Додаток Р Бібліографія 27НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection (Безпечність машин. Блокувальні при­строї, з’єнані з огорожами. Принципи проектування і вибирання).

Технічні комітети, відповідальні за цей стандарт, — ТК 75 «Верстати» і ТК 135 «Безпека про­мислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України. До стандарту вне­сено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національ­ної стандартизації України;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою.

В цьому стандарті є посилання на EN 292-1:1991 та EN 292-2:1991, які впроваджено в Україні як національні стандарти ДСТУ EN 292-1-2001 та ДСТУ EN 292-2-2001 відповідно.

Копії інших стандартів, на які є посилання, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».ДСТУ EN 1088:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ...

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
БЛОКУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ, З'ЄДНАНІ З ОГОРОЖАМИ
ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ І ВИБИРАННЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН

БЛОКИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, СОЕДИНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ
ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ВЫБОРА

SAFETY OF MACHINERY

INTERLOCKING DEVICES ASSOCIATED WITH GUARDS
PRINCIPLES FOR DESIGN AND SELECTION

Чинний від 2004-10-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає принципи проектування і вибирання блокувальних пристроїв, з’єднаних з огорожами, незалежно від природи джерела енергії (як визначено в 3.23.1 «Пристрій блокування (бло­кувальних)», 3.22.4 «Огорожі з блокуванням» і 3.22.5 «огорожі з блокуванням і фіксацією» EN 292-1)

Цей стандарт містить технічні вимоги до електричних блокувальних пристроїв (див. розділ 6).

Цей стандарт поширюється і на ті елементи огорож, що забезпечують спрацьовування блоку­вальних пристроїв.

Вимоги до огорож подано в prEN 953. Опрацювання сигналів, що надходять від блокувального пристрою для зупинки і стопоріння машини, розглянуто в prEN 954-1.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стан­дарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs -> ; •

prEN 953 Safety of machinery — General requirements for the design and construction of guards (fixed, movable)

prEN 954-1 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

Видання офіційнеprEN 999 Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect of approach speed of parts of the human body

prEN 1037 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

prEN 1050 Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN 60204-1:1992 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

EN 60947-5-1:1991 Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5: Control circuit devices and switching elements — Section 1: Electromechanical control circuit devices (IEC 60947-5-1:1990)

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні положення, загальні принципи проектування. Ча­стина 1. Основні терміни, методологія

EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування.

Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання потраплення рук у небез­печні зони

prEN 953 Безпечність машин. Загальні вимоги проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож

prEN 954-1 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

prEN 999 Безпечність машин. Розміщування захисного обладнання з урахуванням швидкості наближування частин тіла оператора

prEN 1037 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску

prEN 1050 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN 60204-1:1992 Безпечність машин. Електричне обладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60947-5-1:1991 Низьковольтна комутаційна апаратура та пристрої керування. Частина 5. Прилади і комутаційні елементи для схем керування. Частина 1. Електромеханічні прилади керу­вання для схем (ІЕС 947-5-1:1990).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують такі терміни та відповідні їм визначення:

 1. блокувальний пристрій (блокувальний) (interlocking device (interlock))

Механічний, електричний або іншого типу пристрій, призначений для запобігання функцію- ванню елементів машини у визначених умовах (звичайно до того часу, доки не закрито огорожу) [3.23.1 EN 292-1]

 1. огорожа з блокованням (interlocking guard) ,

; Огорожа, поєднана з блокувальним пристроєм таким чином, щоб:

 • «захищені» огорожею небезпечні функції машини не могли спрацювати до того часу, доки не закрито огорожу;

 • якщо огорожа буде відкрита під час небезпечних функцій машини, має спрацювати команда на зупинку машини;

 • коли огорожа закрита, небезпечні функції машини, «захищені» цією огорожею, можуть здійсню­ватися, але закриття огорожі саме по собі не викликає виконання цих функцій [3.22.4 EN 292-1].

Примітка. В англійській мові «stop signal» і «stop command» є синоніми «stop instruction». У німецькій мові «Stop-Signal» і «Stop-Befehl» є синоніми «Halt-Befehl». У французькій мові «ordre d’arret» є універсальний термін.

3.3 огорожа з блокованням і фіксацією (interlocking guard with guard locking) _• .;e‘

Огорожу поєднано з блокувальним і фіксувальним пристроєм таким чином, що:

 • небезпечні функції машини, «захищені» огорожею, не можуть спрацьовувати до того часу, доки огорожу не буде закрито і зафіксовано в цьому положенні;

 • огорожа залишається зафіксованою у закритому положенні до усунення ризику травмування оператора, обумовленого небезпечними функціями машини;

 • якщо огорожу зафіксовано в закритому положенні, машини можуть виконувати небезпечні - «захищені» функції, але їхнє закриття і зафіксування самі по собі не викликають виконування цих функцій [3.22.5 EN 292-1]

і 3.4 фіксатор огорожі (guard locking device)

Г Пристрій, призначений фіксувати огорожу в закритому положенні і зв’язаний із системою керу-

[ вання так, що:

І — машина не може працювати, доки огорожа закрита і зафіксована;

[ — огорожа залишається зафіксованою до того часу, доки ризику не усунено.

3.5 автоматичне контролювання (automatic monitoring)

Резервна функція безпечності, що забезпечує спрацьовування заходів безпечності у тому ви- падку, якщо спроможність компонента або елемента виконувати свою функцію знизилася або якщо змінення умов процесу призводить до виникнення небезпечної ситуації.

Існують дві категорії автоматичного контролювання:

і — «неперервне» автоматичне контролювання, за якого заходи безпеки активізуються відразу

І після появи несправності;

L — «дискретне» автоматичне контролювання, за якого заходи безпеки у випадку появи несправ-

• ності активізуються протягом наступного циклу роботи машини [3.14 EN 292-1]

3.6 примусове спрацьовування (positive mode actuation) м

І Якщо переміщування механічної складової частини неминуче викликає переміщування іншого .

компонента безпосереднім контактуванням або через проміжні жорсткі елементи, то вважається, що другий компонент спрацьовує в примусовому порядку (або примусово) під впливом першого

 1. [основано на 3.5 EN 292-2] •' І

[ 3.7 примусове розмикання контактного елемента (positive opening operation of a contact

£ element)

І Розділення контактів як безпосередній результат заданого переміщування виконавчого органа

перемикача за допомогою непружних елементів (наприклад, незалежно від дії пружини) [2.2 у главі

•, 3 «Спеціальні вимоги до керувальних вимикачів із примусовим розмиканням», EN 60947-5-1]

Примітка. У гідро- і пневмосистемах відповідне поняття можна назвати «примусове переривання» • , і

і 3.8 час зупинки (період часу, необхідний для усунення небезпеки) (stopping time

[ (time for hazard elimination))

Період часу між моментом, коли блокувальний пристрій видає команду на зупинку, і моментом, коли ризик, викликаний небезпечною функцією машини, усунено

І 3.9 час доступу (час для доступу у небезпечну зону) (access time (time of access

r to a danger zone))

h Період часу, потрібний щоб доступитися до небезпечних частин машини після команди на зу-

[ пинку блокувального пристрою, розрахований виходячи зі швидкості, значення якої можна вибрати [ для кожного конкретного випадку, враховуючи параметри, наведені у prEN 999 «Безпечність машин. І Розміщування засобів захисту залежно від швидкості частин тіла».