НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Енергозбереження

С

БЗ № 4-2005/295

ИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ

Загальні вимоги

ДСТУ 4472:2005

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Інститут загальної енергетики Національної Академії наук України

РОЗРОБНИКИ: В. Розен, канд. техн, наук; О. Соловей, канд. техн, наук; І. Стоянова, канд. техн, наук, (керівник розробки); А. Чернявський

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 листопада 2005 р. № 338 з 2006-07-01

 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України. 200

6ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Познаки та скорочення З

 5. Загальні положення З

 6. Вимоги до системи енергетичного менеджменту загалом 4

 7. Вимоги до енергозберігаючої політики та програми енергозбереження виробничої системи 4

  1. Вимоги до енергозберігаючої політики 4

  2. Вимоги до програми енергозбереження 5

 8. Вимоги до функцій системи енергетичного менеджменту 5

 9. Кваліфікаційні вимоги до персоналу системи енергетичного менеджменту 7

  1. Загальні кваліфікаційні вимоги 7

  2. Вимоги до освіти 7

  3. Вимоги до спеціального готування 7

  4. Вимоги до досвіду роботи 7

  5. Вимоги до особистих якостей 7

  6. Вимоги до компетентності 7

 10. Вимоги до складників системи енергетичного менеджменту 8

  1. Вимоги до організаційного забезпечення СЕМ 8

  2. Вимоги до технічного забезпечення СЕМ 8

  3. Вимоги до програмного забезпечення СЕМ 8

  4. Вимоги до інформаційного забезпечення СЕМ 9

  5. Вимоги до лінгвістичного забезпечення СЕМ 9

  6. Вимоги до математичного забезпечення СЕМ 10

  7. Вимоги до ресурсного забезпечення СЕМ 10

  8. Вимоги до правового забезпечення СЕМ 10

 11. Вимоги до діяльності керівництва виробничої системи під час впровадження та функціювання системи енергетичного менеджменту 11

 12. Вимоги до проведення внутрішнього енергетичного аудиту 11

 13. Вимоги до проведення моніторингу і здійснення коригувальних дій у сфері енергозбереження у виробничій системі 12

 14. Вимоги до проведення аудиту системи енергетичного менеджменту та її сертифікації 13

Додаток А Рекомендації щодо вибирання організаційної структури служби енергетичного менеджменту 14

Додаток Б Рекомендації щодо проведення аудиту системи енергетичного менеджменту 15

Додаток В Бібліографія 16ДСТУ 4472:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Загальні вимоги

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Общие требования

ENERGY SAVING

ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS

General requirements

Чинний від 2006-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт встановлює загальні вимоги до:

 • системи енергетичного менеджменту загалом;

 • функцій системи енергетичного менеджменту;

 • готування персоналу служби енергетичного менеджменту;

 • складників системи енергетичного менеджменту;

 • діяльності керівництва виробничої системи під час впровадження та функціювання системи енергетичного менеджменту;

 • проведення внутрішнього енергетичного аудиту;

 • проведення моніторингу і здійснення коригувальних дій у сфері енергозбереження;

 • аудиту системи енергетичного менеджменту та до критеріїв його проведення.

  1. Цей стандарт поширюється на діяльність, пов’язану з організацією робіт щодо створення та функціювання системи енергетичного менеджменту у виробничих системах.

  2. Цей стандарт використовують юридичні та фізичні особи у їхній діяльності у сфері енерго­збереження, щодо організування робіт стосовно створення та функціювання систем енергетичного менеджменту.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 р. № 74/94-ВР і такі нормативні документи:

ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів з енерго­збереження

ДСТУ 2420-94 Енергозбереження. Терміни та визначення

ДСТУ 2804-94 Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Терміни та визна­чення

ДСТУ 3682-98 (ГОСТ 30583-98) Енергозбереження. Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг

Видання офіційнеДСТУ 3755-98 Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію

ДСТУ 3921.1-1999 (ISO 10012-1; 1992) Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки. Частина 1. Система метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки

ДСТУ 3921.2-2000 (ISO 10012-2:1997) Забезпечення якості засобами вимірювальної техніки. Частина 2. Настанови щодо контролю процесів вимірювань

ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення і словник

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 14001-97 Система управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування

ДСТУ ISO 14004-97 Система управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення

ДСТУ ISO 19011-2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю та (чи) навколишнім середовищем (ISO 19011:2002, IDT).

РД 50-680-88 Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения

ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автома­тизированные системы управления. Общие требования.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в Законі України «Про енергозбереження», у ДСТУ 2420, ДСТУ 3682 та ДСТУ 3755, ДСТУ ISO 9000.

Нижче подано терміни, додатково вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

 1. енергетичний менеджмент; енергоменеджмент

Діяльність, що спрямована на забезпечення раціонального використовування паливно-енерге­тичних ресурсів і базується на отриманні енерготехнологічної інформації за допомогою обліку, про­веденні типового енерготехнологічного вимірювання та перевіряння, аналізування ефективності використовування паливно-енергетичних ресурсів та впровадження енергозберігаючих заходів

 1. система енергетичного менеджменту

Частина загальної системи управління підприємством, основним завданням якої є управління ефективністю споживання паливно-енергетичних ресурсів

 1. виробнича система

Система приймання, зберігання, обробляння, розподіляння (транспортування) сировини і паливно- енергетичних ресурсів, яка призначена для виготовлення продукції та виробів заданої якості

 1. служба енергетичного менеджменту

Частина системи енергетичного менеджменту, яка охоплює людські ресурси, апарат управління, засоби вимірювальної техніки, засоби контролювання та аналізування ефективності використовування паливно-енергетичних ресурсів тощо, і яка забезпечує формування, впровадження і досягнення цілей виробничої системи у сфері енергозбереження

 1. внутрішній енергетичний аудит; внутрішній енергоаудит

Організований керівництвом виробничої системи систематичний і незалежний контроль ефек­тивності використовування паливно-енергетичних ресурсів, який проводить персонал виробничої системи, внаслідок якого визначають відповідність діяльності і результатів у сфері енергозбереження запланованим заходам, а також ефективність впровадження цих заходів і їх відповідність постав­леним завданням

 1. енергетичний моніторинг

Комплекс заходів (спостерігань, оцінювань, прогнозів), що дозволяє непеоелвно спостепгати за режимом споживання паливно-енергетичних ресурсів у виробничій системі, реєструвати його основні показники, оперативно виявляти результати впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на ефек­тивність використовування паливно-енергетичних ресурсів у виробничій системі

 1. критерії аудиту системи енергетичного менеджменту

Система державних та відомчих норм та нормативів, стандартів і вимог у сфері енергозбере­ження, керуючись якими порівнюють зібрані під час аудиту докази (нормативні документи, фактичні показники та характеристики) ефективності функціювання системи енергетичного менеджменту

 1. матриця енергетичного менеджменту

Таблиця з набором критеріїв аудиту системи енергетичного менеджменту, яку використовують під час аудиту системи енергетичного менеджменту для візуалізації та аналізування стану функцію­вання СЕМ

 1. причинно-наслідкова діаграма; діаграма Ішикави

Діаграма, яку використовують для візуалізації та аналізування причинно-наслідкових зв'язків між головною метою та чинниками, що впливають на рівень її досягнення

 1. діаграма Парето

Діаграма, яка показує відносний внесок кожного впливного чинника на об'єкт аналізування

 1. SWOT-аналіз СЕМ

Спосіб аналізування, який спрямований на визначання основних напрямків функціювання виробничої системи у сфері енергоменеджменту з одночасним урахуванням рівнів впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів у виробничій системі.

 1. ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті застосовано такі познаки та скорочення:

ВС — виробнича система;

ПЕР — паливно-енергетичні ресурси;

СЕМ — система енергетичного менеджменту;

НД — нормативний документ;

ЕА — енергетичний аудит;

ЕМ — енергетичний менеджмент;

 1. — технічне завдання;

КТЗ — комплекс технічних засобів.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. В основу методології побудови системи енергетичного менеджменту покладено методології системи управління якістю продукції та системи управління довкіллям, що викладені в національних стандартах України ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001, ДСТУ ISO 14004, ДСТУ ISO 19011, а також мето­дологія побудови автоматизованих систем управління, що викладена в РД 50-680 та ГОСТ 24.104.

  2. Метою створення СЕМ у виробничій системі є підвищення ефективності використовування ПЕР здійсненням обліку, контролювання, планування, нормування та аналізування витрат ПЕР, прове­дення внутрішніх ЕА, впровадження енергозберігаючих заходів, здійснення моніторингу та коригуваль­них дій у сфері енергозбереження, а також інформування, стимулювання та навчання персоналу ВС у сфері енергозбереження.

  3. Основними завданнями СЕМ виробничої системи є:

 • вжиття заходів щодо реалізації положень енергозберігаючої політики та програми енерго­збереження;

 • виконання всіх функцій СЕМ;

 • розробляння внутрішніх нормативних документів ВС у сфері енергозбереження;

 • розробляння рекомендацій щодо впровадження енергозберігаючих заходів;

 • проведення моніторингу та коригувальних дій у сфері енергозбереження;

 • участь у проведенні внутрішніх та сприяння проведенню зовнішніх ЕА;

 • проведення робіт щодо сертифікації ВС стосовно енергетичної ефективності;

 • проведення навчання персоналу ВС у сфері енергозбереження;розробляння заходів щодо стимулювання персоналу стосовно підвищення ефективності використовування ПЕР у виробничій системі;

 • розробляння системи інформування персоналу ВС у сфері енергозбереження тощо.

 1. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАГАЛОМ

  1. СЕМ повинна відповідати вимогам цього стандарту, вимогам ТЗ на її створення і розвиток, вимогам внутрішніх нормативних документів ВС та законодавству України.

  2. Введення в дію СЕМ повинно відповідати виробничо-господарським, науково-технічним і економічним, енергетичним та екологічним цілям і критеріям створення СЕМ і спричинювати по­кращення основних техніко-економічних, енергетичних і екологічних показників виробничо-господарської діяльності ВС (наприклад, показників собівартості продукції та рентабельності, норм питомих витрат ПЕР, енергоємності продукції тощо).

  3. СЕМ повинна бути інтегрована в загальну систему управління ВС.

Примітка. Якщо в СЕМ використано обчислювальну мережу, для забезпечення обміну інформацією між її елементами, необхідно використовувати стандартні протоколи взаємодії відкритих систем.

  1. СЕМ у цілому і всі її складники мають враховувати вимоги щодо її модернізації та розвитку в межах вимог, зазначених в ТЗ на СЕМ. Адаптивність СЕМ повинна бути достатньою для досяг­нення установлених цілей функціювання СЕМ за заданих умов.

  2. Надійність СЕМ в цілому повинна забезпечувати досягнення встановлених цілей унаслідок функціювання СЕМ за заданих умов.

  3. В СЕМ повинен бути передбачений моніторинг виконання функцій СЕМ із зазначенням місця, виду та причини виникнення порушення відповідності функціювання СЕМ встановленим вимогам.

  4. В СЕМ повинен бути передбачений захист від випадкового змінення інформації та програм, а також захист від несанкціонованого доступу до них.

 1. ВИМОГИ ДО ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ