ДСТУ Б В.2.7-45-96

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

-------------------------------------------

Будівельні матеріали

Бетони ніздрюваті

Технічні умови

Видання офіційне

Держкоммістобудування України

Київ 1997

ДСТУ Б В.2.7-45-96

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

Дніпропетровським дочірнім орендним

підприємством науково-дослідного інституту

будівельного виробництва (ДДОП НДІБВ) Держав-

ного комітету України у справах містобудування і

архітектури

РОЗРОБНИКИ

О.П.Нікіфоров, док.техн.наук;

А.І.Беспалов, інженер;

Л.Д.Левенець, канд.техн.наук

2 ВНЕСЕНО

Управлінням будівельної індустрії, механізації і

виробничої кооперації у будівництві

Держкоммістобудування України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

наказом Держкоммістобудування України

від 3.10.1996 р. N 178

4 НА ЗАМІНУ

ГОСТ 25485-89

Цей стандарт не може бути повністю чи частково

відтворений, тиражований або розповсюджений без

дозволу Держкоммістобудування України

ДСТУ Б В.2.7-45-96

Зміст

1 Галузь застосування......................................... 1

2 Нормативні посилання........................................ 2

3 Класифікація................................................ 5

4 Технічні вимоги............................................. 5

5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища......... 10

6 Правила приймання.......................................... 10

7 Методи контролю............................................ 11

8 Вказівки по застосуванню................................... 11

Додаток А

Метод визначення усадки при висиханні...................... 12

Додаток Б

Метод контролю морозостійкості бетону...................... 15

Додаток В

Форма журналу випробувань зразків бетону на

морозостійкість............................................ 18

Додаток Г

Номенклатура виробів із бетону ............................ 19

Додаток Д

Метод визначення модуля пружності........................... 19

ДСТУ Б В.2.7-45-96

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

======================================================

Будівельні матеріали

Бетони ніздрюваті

Технічні умови

Строительные материалы

Бетоны ячеистые

Технические условия

Building materials

Cellular concrete

Specifications

----------------------------------------------------------------

Чинний від 1997-01-01

----------

1 Галузь застосування

Цей стандарт поширюється на усі види ніздрюватих бетонів ав-

токлавного і неавтоклавного тверднення (далі - бетонів), які зас-

тосовуються для виробництва будівельних виробів і конструкцій в

усіх видах будівництва.

Цей стандарт встановлює технічні вимоги до бетонів і

матеріалів для їх виготовлення та методи їх контролю.

Розділи 4, 5, 6, 9 є обов'язковими.

Вимоги стандарту належить виконувати при розробленні нових і

перегляді діючих стандартів і технічних умов (ТУ), проектної і

технологічної документації на вироби і конструкції із цих

бетонів, а також при їх виготовленні.

-----------------------------------------------------------------

Видання офіційне

- 2 -

ДСТУ Б В.2.7-45-96

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:

ДСТУ Б В.2.6-2-95 : Вироби бетонні і залізобетонні.

: Загальні технічні умови

-------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В 2.7-32-95 : Пісок щільний природний для будівельних

: матеріалів, виробів, конструкцій і робіт.

: Технічні умови

-------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2.7-46-96 : Цементи загальнобудівельного призначення.

: Технічні умови

-------------------------------------------------------------

ГОСТ 4.212-80* : СПКП. Строительство. Бетоны.

: Номенклатура показателей

-------------------------------------------------------------

ГОСТ 8.001-80 : ГСИ. Организация и порядок проведения

: государственных испытаний средств измерений

-------------------------------------------------------------

ГОСТ 201-76* Е : Тринатрийфосфат. Технические условия

-------------------------------------------------------------

ГОСТ 2067-93 : Клей костный. Технические условия

-------------------------------------------------------------

ГОСТ 2263-79* : Натрий едкий технический.Технические условия

-------------------------------------------------------------

ГОСТ 3252-80* : Клей мездровый. Технические условия

-------------------------------------------------------------

ГОСТ 3476-74 : Шлаки доменные и злектротермофосфорные

: гранулированные для производства цементов

-------------------------------------------------------------

ГОСТ 4013-82 : Камень гипсовый и гипсоангидритовый

: для производства вяжущих материалов.

: Технические условия

-------------------------------------------------------------

ГОСТ 4221-76 : Калий углекислый. Технические условия

-------------------------------------------------------------

ГОСТ 5100-85* Е : Сода кальцинированная техническая.

: Технические условия

-------------------------------------------------------------

ГОСТ 5494-71* Е : Пудра алюминиевая пигментная.

: Технические условия

-------------------------------------------------------------

ГОСТ 5742-76 : Изделия из ячеистых бетонов

: теплоизоляционные

----------------------------------------------------------------

ГОСТ 6948-81* : Пенообразователь ПО-1. Технические условия

----------------------------------------------------------------

ГОСТ 7076-87 : Материалы и изделия строительные.

: Методы определения теплопроводности

----------------------------------------------------------------

ГОСТ 9179-77* : Известь строительная. Технические условия

----------------------------------------------------------------

ГОСТ 10060-87 : Бетоны. Методы контроля морозостойкости

----------------------------------------------------------------

ГОСТ 10180-90 : Бетоны. Методы определения прочности

: на сжатие и растяжение

----------------------------------------------------------------

- 3 -

ДСТУ Б В.2.7-45-96

ГОСТ 10690-73* Е : Поташ (углекислый калий).Технические условия

----------------------------------------------------------------

ГОСТ 11024-84* : Панели стеновые наружные бетонные и

: железобетонные для жилых и общественных

: зданий. Общие технические условия

----------------------------------------------------------------

ГОСТ 11118-73 : Панели из автоклавных ячеистых бетонов для

: наружных стен зданий. Технические требования

----------------------------------------------------------------

ГОСТ 12172-74 : Клеи фенолополивинилацетальные.

: Технические условия

----------------------------------------------------------------

ГОСТ 12504-80 : Панели стеновые внутренние бетонные и желе-

: зобетонные для жилых и общественных зданий

----------------------------------------------------------------

ГОСТ 12730.1-78 : Бетоны. Методы определения плотности

----------------------------------------------------------------

ГОСТ 12730.2-78 : Бетоны. Методы определения влажности

----------------------------------------------------------------

ГОСТ 12852.5-77 : Бетон ячеистый. Метод определения

: коэффициента паропроницаемости

----------------------------------------------------------------

ГОСТ 12852.6-77 : Бетон ячеистый. Метод определения

: сорбционной влажности

----------------------------------------------------------------

ГОСТ 13078-81* : Стекло жидкое натриевое. Технические условия

----------------------------------------------------------------

ГОСТ 13302-77* : Мылонафт

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 17177-87 : Материалы и изделия строительные

: теплоизоляционные. Методы контроля

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 18105-86* : Бетоны. Правила контроля прочности

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 19113-84 : Канифоль сосновая. Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 19570-74 : Панели из автоклавных ячеистых бетонов для

: внутренних несущих стен перегородок

: и перекрытий жилых и общественных зданий.

: Технические требования

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 21458-75* : Сульфат натрия кристаллизационный.

: Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 21520-89 : Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие.

: Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 21616-91 : Тензорезисторы. Общие технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 21718-84 : Материалы строительные.

: Диэлькометрический метод измерения влажности

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 22685-89 : Формы для изготовления контрольных

: образцов бетона. Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 23732-79 : Вода для бетонов и растворов.

: Технические условия

-----------------------------------------------------------------

- 4 -

ДСТУ Б В.2.7-45-96

ГОСТ 24104-88 Е : Весы лабораторные общего назначения и

: образцовые. Общие технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 24178-80 : Приборы двухкоординатные следящего

: уравновешивания регистрирующие.

: Общие технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 24452-80 : Бетоны. Метод определения призменной

: прочности

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 24816-81 : Материалы строительные. Методы определения

: сорбционной влажности

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 25192-82* : Бетоны. Классификация и общие

: технические требования

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 25336-82 Е : Посуда и оборудование лабораторные стеклян-

: ные. Типы, основные параметры и размеры

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 25818-91 : Зола-уноса тепловых злектростанций для

: бетонов. Технические условия

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 25898-83 : Материалы и изделия строительные. Методы

: определения сопротивления паропроницанию

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 27005-86 : Бетоны легкие и ячеистые.

: Правила контроля средней плотности

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 27006-86 : Бетоны. Правила подбора состава

-----------------------------------------------------------------

ГОСТ 28836-90 : Датчики силоизмерительные тензорезисторные

-----------------------------------------------------------------

ОСТ 6-05-386-80 : Натрий-карбоксиметилцеллюлоза техническая

: и очищенная. Технические условия

-----------------------------------------------------------------

СНиП Ш-4-80* : Техника безопасности в строительстве

изд. 1989 :

-----------------------------------------------------------------

СН 277-80 : Инструкция по изготовлению изделий из

: ячеистого бетона

-----------------------------------------------------------------

ТУ 6-01-1001-77 : Сульфанол

-----------------------------------------------------------------

ТУ 6-09-2448-78 : Триэтаноламин

-----------------------------------------------------------------

ТУ 6-14-625-80** : Разжижитель С-3

-----------------------------------------------------------------

ТУ 13-0281036-05-89: Лигносульфонаты технические

-----------------------------------------------------------------

ТУ 13-05-02-83 : Смола древесная омыленная

-----------------------------------------------------------------

ТУ 38-10755-75 : Паста алкилсульфатная

-----------------------------------------------------------------

РСН 345-87 : Применение химических добавок в тяже-

: лых бетонах и строительных растворах

-----------------------------------------------------------------

РБН 356-91 : Положення про радіаційний контроль на

: об'єктах будівництва та підприємствах

: будіндустрії і будматеріалів України

- 5 -

ДСТУ Б В.2.7-45-96

3 Класифікація

3.1 Бетони в залежності від основного призначення

поділяються на:

- теплоізоляційні;

- конструкційно-теплоізоляцйні;

- конструкційні.

3.2 За умовами тверднення бетони можуть бути:

- автоклавні, що тверднуть в середовищі насиченої пари при

тиску понад атмосферний;

- неавтоклавні, що тверднуть в природних умовах, при

електропрогріванні або в середовищі водяної пари при атмосферному

тиску.

3.3 За способом пороутворення бетони підрозділяються на:

- газобетони;

- пінобетони;

- газопінобетони.

3.4 За видом в'яжучих, які застосовуються, бетони можуть бу-

ти на основі:

- цементних в'яжучих, у яких вміст портландцементу складає

50% і більше за масою;

- вапнякових в'яжучих, які складаються із вапна-кипілки (у

кількості понад 50 % за масою) з добавленням шлаку, гіпсу

або цементу до 15% за масою;

- шлакових в'яжучих, які складаються зі шлаку (у кількості

понад 50 % за масою) з добавленням вапна, гіпсу або лугу;

- змішаних в'яжучих, які складаються із портландцементу (у

кількості від 15 до 50 % за масою), вапна чи шлаку, або

вапняно-шлакової суміші.

3.5 За видом кремнеземистого компоненту бетони можуть бути

на:

- природних пісках (кварцевому та інших пісках);

- кремнеземистих вторинних продуктах промисловості (золі-ви-

носу ТЕС, золі гідровидалення, вторинних продуктах

збагачення різних руд та інш.).

3.6 Назви бетонів повинні відповідати ГОСТ 25192, включаючи

при цьому специфічні ознаки: призначення і умови тверднення;

спосіб пороутворення; вид в'яжучого та кремнеземистого

компонентів.

4 Технічні вимоги

4.1 Характеристики (властивості) бетонів

4.1.1 Бетони за показниками якості повинні відповідати

вимогам цього стандарту і забезпечувати виготовлення виробів і

конструкцій, що задовільняють вимогам державних стандартів,

технічних умов, проектної і технологічної документації на ці ви-

роби.

4.1.2 Міцність автоклавного і неавтоклавного бетонів харак-

теризують класами (марками) за міцністю зразків при стиску, які

визначаються за ГОСТ 10180.

- 6 -

ДСТУ Б В.2.7-45-96

4.1.3 У залежності від гарантованих значень міцності бетонів

на стиску встановлюються такі класи (марки):

В 0,35(М5); В 0,5(М7,5); В 0,75(М10); В 1(М15); В 1,5(М25);

В 2(М25); В 2,5(М35); В 3,5(М50); В 5(М75); В 7,5(М100);

В 10(М150); В 12,5(М150); В 15(М200).

4.1.4 За показниками середньої густини у сухому стані приз-

начають такі марки бетонів:

ДЗОО, Д350, Д400, Д500, Д600, Д700, Д800, Д900, Д1000,

Д1100, Д1200.

4.1.5 Для бетонів конструкцій, які піддаються

поперемінному заморожуванню і відтаванню, встановлюються такі ма-

рки за морозостійкістю:

F15, F25, F35, F50, F75, F100.

4.1.6 Показники основних фізико-механічних властивостей

(середньої густини, міцності, морозостійкості, усадки при

висиханні, теплопровідності, паропроникності і сорбційної

вологості) для автоклавних і неавтоклавних бетонів наведені в та-

блицях 1 та 2.

Таблиця 1. Показники фізико-механічних властивостей бетонів

:-------------------------------------------------------------:

: : : Бетон : Бетон :

: :Марка :автоклавний : неавтоклавний :