Змішати, користуючись однією з процедур, описаних у 8.2.1, та записати час між початком та кінцем операції. Після того, як операція вважатиметься закінченою, відібрати 15 мікропроб, кожна від 12 г до 20 г, з точок, рівномірно розподілених у масі, гомогенність якої необхідно перевірити.

Визначення вибраних характеристик виконують тричі для кожної з цих проб.

Гомогенізація вважається досягнутою, якщо дисперсійний аналіз свідчить про відсутність суттєвої різниці між 15 мікропробами.


Якщо результат незадовільний, треба вжити необхідних заходів для досягнення гомогенізації, наприклад, збільшити час змішування.

Процедуру перевіряння ефективності гомогенізації проводять один раз під час вибору процедури, причому записи про її задовільне виконання


NOTE To obtain the initial information, the colour of these microsamples can be compared if care has previously been taken to select two cements of distinctly different colours.


Mix these using one of the procedures described in 8.2.1 and note the time between starting and finishing the operation. Once the operation is judged to be complete, take 15 microsamples, each between 12 g to 20 g, from points equally distributed within the mass of which the homogeneity is to be verified.


Determine the chosen characteristic three times on each of these microsamples.

Homogenization shall be considered to be achieved if the analysis of variance shows there to be no significant differences between the 15 micro-samples.

In the case of an unsatisfactory result, appropriate steps shall be taken to achieve homogenization, e.g. mixing time may be extended.

For a given procedure, the verification of homogenization shall be carried out only once at the time of choosing the procedure and records of satisfactory

необхідно зберігати.

8.3 Розділення гомогенізованої проби

Зразу ж після гомогенізації проби (див. 8.2) її слід розділити на потрібну кількість лабораторних або арбітражних проб, використовуючи одну з двох наступних процедур:

a) у разі застосування змішувача необхідну кількість контейнерів можна заповнити безпосередньо пробою, що гомогенізовано;

b) за відсутності змішувача необхідну кількість лабораторних або арбітражних проб слід приготувати, користуючись або пробовідбірником, або розділивши масу проби на чотири частини, відбираючи вручну совком по 0,5 кг з кожної чверті і послідовно завантажуючи їх в контейнери, призначені для розміщення лабораторних (або арбітражних) проб. Цю операцію слід продовжувати до отримання в кожному контейнері потрібної маси (як вказано в примітці до першого абзацу 8.1).

Послідовність розподілу відібраних вручну совком порцій, з яких поступово складається кожна лабораторна проба, може бути наступною.

performance shall be retained.

8.3 Division of the homogenized sample

Immediately after homogenization (see 8.2) of the sample, it shall be divided into the required number of laboratory or retained samples by one of the two following procedures:

 1. in the case where a mixing machine has been used, the required number of containers may be filled directly from the homogenized sample;

 2. in the case where a mixing machine was not available, then the required number of laboratory or retained samples shall be prepared either by using a sample divider or, after quartering the quantity to be distributed, by extracting with a hand scoop increments of approximately 0,5 kg from each of the quarters and transferring these successively into containers prepared for receiving the laboratory (or retained) samples. This operation shall be continued until the desired mass (indicated in the Note to the first paragraph of 8.1) is obtained in each container.

The sequence of distributing the contents of the hand scoop from which each laboratory sample is gradually made up shall be as follows.

Розмістити послідовно в кожний з лабораторних контейнерів X, Y, Z і т.д.:

першу порцію з А,

потім порцію з В,

потім порцію з С,

потім порцію з D.

Тут представлено одну послідовність розподілу; цю послідовність слід повторювати стільки разів, скільки потрібно для досягнення необхідної кількості, як вказано в примітці до першого абзацу 8.1 (див. рисунок 1, наприклад, для отримання проби 50 кг).

Кожну лабораторну (або арбітражну) пробу слід упакувати, як вказано в розділі 9, та відправити за можливості без затримки. Подальше зберігання, підготовку та обробку проби нзаолдечжинйим чином повинна виконувати лабораторія одержувача.

Примітка. У цьому пункті передбачено, що зазвичай робота лабораторії визначена вимогами Євро-пейських стандартів щодо випробувань цементу.

8.4 Сторонні матеріали в пробі

Під час вищенаведених операцій будь-які сторонні матеріали, що могли б бути виявлені, необхідно в усіх випадках відзначити в акті відбору проб (розділ 10).

Distribute successively to each of the laboratory containers X, Y, Z, etc.

first a scoopful from A,

then a scoopful from B,

then a scoopful from C,

then a scoopful from D.

This represents one distribution sequence; repeat the same sequence as many times as necessary to reach the quantity indicated in Note in the first paragraph of 8.1 (see Figure 1, e.g. for a 50 kg sample).


Each laboratory (or retained) sample shall be packaged as stated in clause 9 and dispatched with minimum delay. It is then a matter for the receiving laboratory, to store, prepare and treat the sample in a manner appropriate to its subsequent use.

NOTE At this point the work of the laboratory has usually been specified by reference to European Standards for testing cement.


8.4 Foreign materials in the sample

During the above operations any foreign materials which may appear shall, in all cases, be noted in the sampling report (clause 10).

Рисунок 1 - Складання лабораторних проб


Видалення сторонніх матеріалів може бути проведено лише за погодженням обох зацікавлених сторін.

9 ПАКУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Суть методу

Пакування проб та спосіб їх зберігання повинні бути завжди такими, щоб забезпечувалось збереження властивостей відібраного цементу.

9.2 Контейнери

Проби необхідно упаковувати, відправляти та зберігати в мішках,

Figure 1 - Make up of laboratory samples


Removal of foreign materials shall only be carried out with the agreement of all parties involved.

9 PACKAGING AND STORAGE

9.1 Principle

The packaging of the samples and the method of storage shall always be such as to preserve the properties of the sampled cement.

9.2 Containers

The samples shall be packed, dispatched and stored in bags, drums, or

цистернах або жорстких контейнерах. Останні мають бути вироблені з матеріалу, інертного до дії цементу та стійкого до корозії. Вони повинні бути сухими, непроникними (для повітря та вологи) і чистими. Тобто вони не повинні бути раніше використаними для пакування продуктів, які ймовірно можуть пошкодити проби.

Щоб мінімізувати аерацію, контейнери повинні бути, за можливості, повністю заповненими, а їх клапан закритим (інтегральний клапан або інші придатні засоби).

Примітка. Слід мати на увазі, що паковання, навіть повітронепроникне, не може впродовж довгого терміну запобігати повній аерації, ступінь якої може бути різною в залежності від властивостей продукції.

Контейнери та мішки, виготовлені з пластмаси, слід використовувати лише за наступних умов:

 1. товщина листа, з якого вони виготовлені, повинна бути не менше 100 мкм;

b) пластмасовий матеріал за жодних обставин не повинен надавати цементу повітровтягуючих властивостей у результаті втрат із цього матеріалу, чи внаслідок його поверхневої

rigid containers. These shall be made of material that is inert to cement and noncorrodible. They shall be dry, impervious (to air and moisture) and clean. In this respect they shall not have been used for packaging products which are likely to affect the samples.To minimize aeration the containers shall, as far as possible, be completely filled and their closure sealed (integral seal or other suitable means).


NOTE It should be noted that packaging, however airtight, cannot in the long term prevent a certain amount of aeration, the extent of which may vary depending on the properties of the product.

When made of plastics, containers or bags shall only be used under following conditions:

 1. sheet from which they are made shall be at least 100 μm thick;


b) plastics material shall under no circumstances cause the cement to become 'air entraining' whether by loss from this material or as a result of surface treatment. On this point, checks for the absence of risk shall be carried out обробки. Враховуючи це, слід за необхідності провести перевірку на відсутність можливого ризику з проведенням відповідних випробувань;

c) за необхідності треба також вжити заходів для герметизації контейнерів і мішків.

9.3 Умови зберігання

Перед випробуванням проби слід зберігати переважно за температури не вище за 30 °С.

9.4 Ідентифікація проб

Для однозначної ідентифікації проб контейнери (мішки або цистерни) повинні мати чітке та незмивне маркування принаймні в одному місці. За наявності лише однієї позначки маркування її слід розмістити на корпусі контейнера, а не на кришці.

9.5 Засвідчення проб

За необхідності, якщо це вимагається договором продажу або іншими положеннями, на контейнер слід нанести певну пломбу, яка засвідчує пробу. Ця пломба прикріплюється так, щоб запобігти несанкціонованому відкриванню контейнера.

using appropriate test where needed.
c) provisions shall also be made to seal them where necessary.


9.3 Storage condition

The samples shall be stored at less than 30 °С prior to testing.


9.4 Identification of samples

To identify the samples unambiguously, the containers (bags or drums) shall be clearly and indelibly marked in at least one place. When there is only one mark, this shall be on the body of the container and not on the lid.

9.5 Authentication of samples

If necessary, when this is required by the contract of sale or other provisions, the container shall bear an agreed seal authenticating the sample. This seal shall be fixed so as to prevent the unauthorized opening of the container.

10 АКТ ВІДБОРУ ПРОБИ

10.1 Загальні зауваження

Акт відбору проби складає для кожної проби особа, відповідальна за цю операцію. Копії прикріплюють до лабораторних (або арбітражних) проб, або, за необхідності, вкладають усередину контейнера в захисному конверті.

10.2 Інформація, яку необхідно зазначити

10.2.1 Обов'язкова інформація

Акт має включати наступну обов'язкову інформацію:

 1. найменування та адресу органу, відповідального за відбір проби;

 2. найменування та адресу замовника (у випадку прийняття доставки);

 3. повне стандартне позначення цементу за відповідним стандартом;

 4. позначення підприємства-виробника;

 5. місце, дату та час відбору проби;

 6. тип проби (точкова або об'єднана, що містить "n" точкових проб);

g) ідентифікаційне маркування на контейнері з пробою;

10 SAMPLING REPORT

10.1 General

A sampling report corresponding to each sample shall be drawn up by the person responsible for the operation. Copies shall either be attached to the laboratory (or retained) samples or be placed inside the container in a protective envelope where necessary.

10.2 Information to be included


10.2.1 Obligatory information

The report shall include the following obligatory information.

 1. Name and address of the body responsible for the sampling.

 2. Name and address of the customer (in the case of taking delivery).

 3. Complete standard designation of the cement as specified in the relevant European Standard.

 4. Identity of the producing works.


 1. Place, date and time of sampling.


 1. Type of sample (spot or composite comprising "if spot samples).

g) Identification mark on the sample container,

h) будь-які примітки, зокрема:

 • наявність сторонніх матеріалів;

 • обставини, за яких проводили доставку, якщо вони можуть впливати на якість відібраного цементу, наприклад, умови транспортування;

 • інформація, яка дозволяє точніше ідентифікувати відібраний цемент, наприклад, номер силосу.


10.2.2 Додаткова інформація

Акт, якщо сторонами не узгоджено інше, може містити наступну інформацію:

a) визначення партії, приблизної маси цементу та типу сховища, з якого була відібрана проба.

Приклад: 3000 т в мішках у складі;

b) тип контейнера, використаного для лабораторних проб.

10.3 Затвердження акта

Акт та його копії повинні бути підписані представниками сторін, присутніми під час відбирання проб, та/або іншими відповідальними особами, уповноваженими сторонами.

10.4 Відправлення акта

Копії акта без затримки повинні бути надані кожній із зацікавлених сторін. У доповнення див. 10.1.

h) Any comments, particularly:

 • presence of foreign materials;

 • circumstances in which the operations took place which are likely to have an effect on the quality of the cement sampled, for example, transport conditions;

 • all information allowing a more precise identification of the cement sampled to be made, for example, the silo number.

10.2.2 Optional information

The report should, unless otherwise agreed by the parties, include the following information.

 1. Definition of the lot, the approximate mass of the cement and the type of stock from which the sample has been taken.

Example: 3 000 t in bags in a warehouse.

 1. Type of container used for the laboratory samples.

10.3 Authorization of the report

The report and copies shall be signed by the representatives of the parties present at the sampling and/or any other responsible witness approved by the parties.

10.4 Dispatch of the report

Copies of the report shall be sent without delay to each of the parties concerned. In addition, see 10.1.

ДОДАТОК А

(довідковий)

ТИПОВІ ПРИКЛАДИ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВІДБОРУ ПРОБИ, ЩО ЗАЗВИЧАЙ ВИКОРИСТОВУЮТЬ

ANNEX A

(informative)

TYPICAL EXAMPLES OF SAMPLING EQUIPMENT NORMALLY USED
ДОДАТОК НА

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЦИМ СТАНДАРТОМ ТА ЧИННИХ В УКРАЇНІ

 1. ДСТУ Б В.2.7-44-96 Будівельні матеріали. Цементи. Відбір і підготовка проб

 1. ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

 2. ДСТУ Б B.2.7-185:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму

 1. ДСТУ Б B.2.7-186:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Метод визначення водовідділення

 2. ДСТУ Б В.2.7-187:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Метод визначення міцності на згин і стиск

 3. ДСТУ Б B.2.7-188:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення тонкості помелу

7 ДСТУ EN 196-1:2007 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності (EN 196-1:2005, IDТ)

 1. ДСТУ Б EN 196-2:2008 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу (EN 196-2:2005, IDТ)

 2. ДСТУ EN 196-3:2007 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму (EN 196-3:2005, IDT)

 1. ДСТУ Б CEN/TR 196-4:2009 Методи випробування цементу. Частина 4. Кількісне визначання складників (CEN/TR 196-4:2007, IDТ)

 2. ДСТУ EN 196-6:2007 Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу (EN 196-6:2007, IDT)

 3. ДСТУ Б EN 196-10:2008 Методи випробування цементу. Частина 10. Визначення вмісту водорозчинного хрому (VI) в цементі (EN 196-10:2006, IDT)

 4. ДСТУ Б EN 197 -1 :2008 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197- 1:2000, IDТ)

 5. ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDТ)

 6. ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ISO/IEC 17000:2004, IDТ)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. ISO 5725-6 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання - Частина 6. Використання значень точності на практиці

 2. EN 196-6 Методи випробування цементу - Частина 6: Визначення тонкості помелу

 3. EN 197-2 - Цемент Частина 2: Оцінка відповідності