ДСТУ Б В.2.8-21:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструментГЛАДИЛКИ СТАЛЕВІ БУДІВЕЛЬНІ

Технічні умовиДСТУ Б В.2.8-21:2009

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)
Київ

Мінрегіонбуд України

2010

ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-технічний комітет "Будстандарт"

РОЗРОБНИКИ: О. Бобунов; О. Бобунова; Г. Желудков (науковий керівник); В. Захарчук


2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19.11.2009 р. № 511


3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10403-80)

ЗМІСТ

с.

Вступ IV

1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 1

3 Основні параметри 6

4 Технічні вимоги 6

5 Вимоги безпеки та охорони довкілля 8

6 Маркування та пакування 10

7 Транспортування та зберігання 11

8 Методи контролювання 11

9 Правила приймання 11

10 Гарантії виробника 13

Додаток А

Основні розміри гладилок 14

Додаток Б

Конструкції та розміри деталей гладилок 19


ВСТУП


У стандарті використані основні положення ГОСТ 10403-80.

Стандарт доповнено розділами "Сфера застосування", "Нормативні посилання" та "Вимоги безпеки та охорони довкілля".

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

ГЛАДИЛКИ СТАЛЕВІ БУДІВЕЛЬНІ

Технічні умови


Строительная техника, оснастка, инвентарь й инструмент

ГЛАДИЛКИ СТАЛЬНЬІЕ СТРОИТЕЛЬНЬІЕ

Технические условия


Building technics, equipment, inventory and instruments

CONSTRUCTION STEEL TROWELS

Specifications

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


1.1 Даний стандарт поширюється на сталеві гладилки, які застосовуються при виконанні опоряджувальних робіт у будівництві.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН 6.2.5-28:2006 Природне і штучне освітлення

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги

ДСТУ 3812-98 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Контроль оперативний стічних вод очисних споруд міст і промислових підприємств. Загальні положення

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 (ГОСТ 12.1.012-2003, IDТ) ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 (ГОСТ 12.2.061-81, IDТ) ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць

ДСТУ ГОСТ 427-2009 Линейки измерительньїе металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги та позначення)

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования (ЄСЗКС. Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля (ЄСЗКС. Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Методи контролю)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического злектричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитньїе (ССБП. Обладнання виробниче. Огорожі захисні)

ГОСТ 12.3.002-91 ССБТ. Процессы производственньїе. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочньїе. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования (ССБП. Вібрація. Засоби вимірювання і контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов. (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установлення допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия (Пиломатеріали листяних порід. Технічні умови)

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (Шорсткість поверхні. Параметри і характеристики)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия (Кутоміри з ноніусом. Технічні умови)

ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу (Метали. Метод вимірювання твердості за Роквеллом)

ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия (Плити повірочні та розміточні. Технічні умови)

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия (Динамометри загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие Технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия зксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування у частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 15612-85 Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения пара-метров шероховатости поверхности (Вироби з деревини та деревинних матеріалів. Методи визначення параметрів шорсткості поверхні)

ГОСТ 16483.7-71 Древесина. Методы определения влажности (Деревина. Методи визначення вологості)

ГОСТ 18088-83 Инструмент металлорежущий, алмазный, дереворежущий, слесарно-монтажный и вспомогательный. Упаковка, маркировка, транспортирование й хранение (Інструмент металорізальний, алмазний, дереворізальний, слюсарно-монтажний та допоміжний. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціювання)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Промислові будівлі)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі)

СанПиН 4630-88 Правила охраны поверхностных вод от загрязнения (Правила охорони поверхневих вод від забруднення)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого устаткування)


3 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

3.1 Гладилки повинні виготовлятися наступних типів:

ГСК - стрічкова з конусним кінцем;

ГСЗ - стрічкова з закругленим кінцем;

ГТК - трапецієподібна з конусним кінцем;

ГТЗ - трапецієподібна з закругленим кінцем;

ГП - прямокутна.

3.2 Основні розміри гладилок та їх умовні познаки наведені у додатку А.

3.3 Конструкції та розміри деталей гладилок наведені у додатку Б.


4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Гладилки повинні виготовлятися відповідно до вимог даного стандарту за робочими кресленнями та зразками-еталонами, які затверджені у встановленому порядку.

4.2 Матеріали для виробництва деталей гладилок повинні відповідати наведеним у робочих кресленнях.

Як правило, полотна гладилок, коліна і планки кронштейна, ковпачки виготовляють зі спеціальних сталей, ручки - з деревини твердих листяних порід або з удароміцних пластмас.

4.3 Полотна гладилок, які виготовлені з листової сталі, повинні бути термічно обробленні та мати твердість НРС 39...48.

4.4 Шорсткість робочої поверхні гладилок не повинна перевищувати Ра 6,3 мкм згідно з ГОСТ 2789.

4.5 Шорсткість поверхні пластмасових ручок не повинна бути більше Ра 0,8 мкм згідно з ГОСТ 2789.

4.6 На робочій поверхні гладилок не допускаються вм'ятини, раковини, сліди корозії, окалина, задирки, тріщини та інші механічні пошкодження.

4.7 Неплощинність полотен гладилок не повинна перевищувати 1,5 мм для гладилок із полотном завдовжки до 400 мм включно та 2 мм - для гладилок з полотном завдовжки більше 400 мм.

4.8 Непрямолінійність крайок полотен, за винятком закруглених ділянок, не повинна бути більше 0,5 мм для гладилок завдовжки до 400 мм включно та 0,8 мм - для гладилок завдовжки більше 400 мм.

4.9 Несиметричність ручки та кронштейна відносно загальної осі симетрії гладилок не повинна бути більше 2 мм.

4.10 Деревина для ручок гладилок повинна бути здоровою, без тріщин, гнилі, прорості. Інші вади деревини не повинні перевищувати нормативів, які встановлені для пиломатеріалів 1-го сорту згідно з ГОСТ 2695.

4.11 Вологість деревини для ручок не повинна бути більше 12 %.

4.12 Зазор між планкою кронштейна і полотном не повинен бути більше 0,5 мм.

4.13 Ручки, вироблені з пластмаси, повинні мати на поверхні рельєфну насічку.

4.14 Ковпачки повинні бути міцно насадженими на дерев'яні ручки. Перевищення поверхні ковпачка над ручкою не допускається.

Примітка. Ковпачки не встановлюються на ручки, які виробляються з пластмаси.

4.15 Ручки повинні бути міцно насадженими на хвостовик коліна кронштейна, витримувати стягувальне зусилля не менше 735 Н (75 кгс) і опір обертальному моменту 9,8 Н · м (1 кгс · м).

4.16 З'єднання кронштейна з полотном повинно витримувати навантаження 980 Н (100 кгс).

4.17 Полотна, за винятком їх робочої поверхні, і кронштейни повинні бути пофарбованими емалями яскравих тонів.

Покриття гладилок повинні відповідати класу НІ згідно з ГОСТ 9.032.

Допускається застосування будь-яких захисних покриттів, які забезпечують антикорозійний захист деталей гладилок.

Примітка. Полотна з термообробленої полірованої сталевої стрічки допускається не фарбувати.

4.18 Ковпачки гладилок повинні мати покриття, зазначене в робочих кресленнях.

Покриття ковпачків повинне відповідати вимогам ГОСТ 9.301.

Допускається нанесення будь-яких покриттів, які забезпечують антикорозійний захист ковпачків.

4.19 Дерев'яні ручки гладилок повинні бути пофарбованими емалями яскравих тонів або покриті лаком.

Лакофарбові покриття ручок повинні відповідати класу III згідно з ГОСТ 9.032.


5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

5.1 Гладилки безпечні для здоров'я людей і не забруднюють навколишнього природного середовища при їх виготовленні, транспортуванні, зберіганні і застосуванні за умови виконання вимог даного стандарту до безпеки виробництва, охорони праці і навколишнього природного середовища.