МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

15.04.2008 N 170


Про видання друкованого засобу масової інформації
"Iнформаційний бюлетень Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України"


З метою висвітлення роботи Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України щодо забезпечення реалізації
державної регіональної політики, політики у сфері будівництва,
архітектури та містобудування, на виконання вимог Закону України
"Про порядок висвітлення діяльності державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ), Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо
забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади"
( 683/2002 ) та у відповідності з Положенням про Міністерство
регіонального розвитку та будівництва України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.07 N 750
( 750-2007-п ) Н А К А З У Ю:

1. Визначити, що офіційним друкованим засобом масової
інформації Мінрегіонбуду є "Iнформаційний бюлетень Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України" (далі -
"Iнформаційний бюлетень"), що видається Державним підприємством
"Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.) - офіційним видавцем
інформаційного документа Міністерства.

2. Затвердити Положення про "Iнформаційний бюлетень
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" в
редакції згідно з додатком 1.

3. Затвердити склад редакційної колегії "Iнформаційного
бюлетеня" згідно з додатком 2.

4. Керівникам структурних підрозділів - членам редакційної
колегії забезпечити щомісячно до 1 числа наступного місяця надання
секретарю редакційної колегії матеріалів до чергового
"Iнформаційного бюлетеня".

5. Визначити Організаційний відділ Адміністративного
департаменту відповідальним за організацію розповсюдження
"Iнформаційного бюлетеня" у структурних підрозділах Міністерства в
кількості 25 примірників, що безкоштовно передаються
ДП "Укрархбудінформ".

6. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і
організацій сфери управління Мінрегіонбуду здійснити передплату
оптимально необхідної кількості "Iнформаційного бюлетеня" в
ДП "Укрархбудінформ".

7. Визнати такими, що втратили чинність накази Держбуду
України від 14.03.01 N 56 "Питання Iнформаційного бюлетеня
Держбуду України" та Мінбуду від 20.04.06 N 134 "Про видання
Iнформаційних бюлетенів Мінбуду України".

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних
обов'язків.

Міністр В.Куйбіда


Додаток 1
до наказу Мінрегіонбуду
15.04.2008 N 170


ПОЛОЖЕННЯ
про "Iнформаційний бюлетень
Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України"


I. Загальні положення

1.1. Це положення визначає організаційно-фінансові засади
підготовки, видання та розповсюдження "Iнформаційного бюлетеня
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
(далі - "Iнформаційний бюлетень").

1.2. "Iнформаційний бюлетень" - офіційне видання Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України, через яке
Міністерство відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ) інформує підприємства, організації і установи,
місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування,
громадські організації та окремих громадян про свою діяльність.

1.3. В "Iнформаційному бюлетені" у повному обсязі друкуються
тексти наказів Мінрегіонбуду України (крім тих, що мають
внутрішній характер), рішення колегії, науково-технічної та
науково-методичної рад, громадської ради, інших дорадчих органів,
Державної архітектурно-будівельної інспекції, листи нормативного
та організаційно-технічного змісту, інша довідкова та аналітична
інформація з питань діяльності Мінрегіонбуду.

1.4. Публікація в "Iнформаційному бюлетені" є офіційним
оприлюдненням рішень Мінрегіонбуду, які відповідно до Положення
про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
( 750-2007-п ), є обов'язковими для виконання центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями
незалежно від форм власності та громадянами.

1.5. Періодичність видання "Iнформаційного бюлетеня" -
щомісяця.
З метою більш повного висвітлення окремих напрямів діяльності
Мінрегіонбуду можуть друкуватися додаткові тематичні (спеціальні)
випуски "Iнформаційного бюлетеня".

II. Організаційні засади підготовки, видання
та розповсюдження "Iнформаційного бюлетеня"

2.1. Підготовка матеріалів до "Iнформаційного бюлетеня"
здійснюється редакційною колегією, яка утворюється наказом
Мінрегіонбуду.

2.2. Редакційну колегію очолює голова редакційної колегії -
головний редактор "Iнформаційного бюлетеня".

2.3. Головний редактор:
- вносить пропозиції щодо складу редакційної колегії;
- визначає структуру "Iнформаційного бюлетеня" та перелік
матеріалів для публікації;
- розподіляє обов'язки та функції між членами редколегії;
- відповідає за зміст, повноту і достовірність матеріалів,
які публікуються в бюлетені;
- організовує підготовку, видання та розповсюдження
спеціальних випусків бюлетеня;
- відповідає за дотримання термінів підготовки необхідних
матеріалів;
- організовує формування комп'ютерного макету "Iнформаційного
бюлетеня".

2.4. Не пізніше 7 числа кожного місяця комп'ютерний макет
"Iнформаційного бюлетеня" разом з підписаним головним редактором
до друку текстом на паперовому носії та в електронному вигляді
передається до Державного підприємства "Укрархбудінформ".

2.5. Періодичні та спеціальні видання "Iнформаційного
бюлетеня" здійснює Державне підприємство "Укрархбудінформ".

2.6. Розповсюдження "Iнформаційного бюлетеня" здійснюється
Державним підприємством "Укрархбудінформ" безпосередньо, а також
через мережу ДП "Преса" на інших розповсюджувачів.

2.7. Працівники Мінрегіонбуду - члени редколегії - здійснюють
роботу з підготовки матеріалів до "Iнформаційного бюлетеня" у
позаробочий час.

III. Фінансові засади підготовки, видання
та розповсюдження "Iнформаційного бюлетеня"

3.1. Фінансування робіт з підготовки, видання та
розповсюдження "Iнформаційного бюлетеня" здійснюється за рахунок
коштів, отриманих від передплати на "Iнформаційний бюлетень", а
також коштів підприємств, установ і організацій за розміщення
наданої ними інформації в бюлетені, інші не заборонені законом
витоки.

3.2. Передплата на "Iнформаційний бюлетень" здійснюється
безпосередньо Державним підприємством "Укрархбудінформ", іншими
розповсюджувачами періодичних видань.

3.3. Віртість передплати визначається з урахуванням
прогнозних показників тиражу та витрат на підготовку, видання та
розповсюдження "Iнформаційного бюлетеня".


Додаток 2
до наказу Мінрегіонбуду
15.04.2008 N 170


СКЛАД
редакційної колегії "Iнформаційного бюлетеня
Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України"


1. БЕРКУТА Анатолій Всеволодович - заступник Міністра
регіонального розвитку та будівництва України, головний редактор,
голова редакційної колегії

2. ТКАЧУК Анатолій Федорович - заступник Міністра
регіонального розвитку та будівництва України, заступник головного
редактора, заступник голови редакційної колегії

3. АВДIЄНКО Олександр Петрович - начальник Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем, заступник
головного редактора

4. СМОРОДИНА Любов Володимирівна - головний спеціаліст
Організаційного відділу Адміністративного департаменту, секретар
редакційної колегії

5. ЛЮТА Валентина Михайлівна - головний спеціаліст Відділу
організаційно-аналітичного забезпечення Державної
архітектурно-будівельної інспекції, випускаючий редактор

Члени редакційної колегії:

6. БАРЗИЛОВИЧ Дмитро Владиславович - начальник Управління
технічного регулювання у будівництві

7. ГАНУЩАК Юрій Iванович - директор Департаменту місцевого
самоврядування та адміністративно-територіального реформування

8. ГУБЕНЬ Петро Iванович - начальник Управління
ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві

9. КОВАЛЕНКО Олег Миколайович - в.о. начальника Сектора з
підготовки фінальної частини чемпіонату Європи "Євро-2012"

10. КОТОВА Людмила Миколаївна - начальник Відділу наукового
розвитку

11. ЛЯШЕНКО Ольга Iванівна - в.о. начальника Управління
правової та законопроектної роботи

12. МАЙСТЕРЧУК Тетяна Петрівна - начальник Управління
реконструкції забудови, реставрації та збереження історичної
спадщини

13. НЕПОМНЯЩИЙ Олександр Михайлович - начальник Управління
розробки та реалізації державних житлових програм

14. ОСЯЄВА Ніна Василівна - начальник Відділу кадрів

15. ПАРАСЮК Iгор Львович - директор Адміністративного
департаменту

16. ПIДДУБНА Iрина Григорівна - заступник начальника
Управління планування забудови територій

17. ПОРАЙКО Микола Васильович - директор Департаменту
управління майном, відомчого контролю та аудиту

19. СОКОЛОВА Тетяна Анатоліївна - директор
Фінансово-економічного департаменту

20. СТРОНСЬКИЙ Василь Тарасович - директор Департаменту
міжрегіональної взаємодії, зв'язків з органами влади та
громадськістю

21. ТОЛКОВАНОВ В'ячеслав Вікторович - директор Департаменту
міжнародного співробітництва, інвестиційного розвитку та з питань
європейської інтеграції

22. ФИШКО Євген Олександрович - директор Департаменту
регіональної політики

23. ЧЕСНОК Валентин Миколайович - Директор Державного
підприємства "Укрархбудінформ"

24. ШАРАПОВА Тамара Олексіївна - начальник Управління
економіки та розвитку будівельної діяльності