МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

23.04.2008 N 184


Про колегію Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
02.10.2003 року N 1569 ( 1569-2003-п ) "Про затвердження
Загального положення про колегію центрального органу виконавчої
влади і місцевої державної адміністрації", Положення про
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007
року N 750 ( 750-2007-п ), для погодженого вирішення питань, що
належать до компетенції Міністерства, та обговорення найважливіших
напрямів його діяльності Н А К А З У Ю:

1. Утворити колегію Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України.

2. Затвердити Положення про колегію Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України (додаток 1).

3. Затвердити склад колегії Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України (додаток 2).

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінрегіонбуду
від 11.05.2007 року N 14 ( v0014661-07 ) "Про колегію Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України" та від
13.02.2008 року N 70 ( v0070661-08 ) "Про внесення змін до складу
колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Iщенка О.М.

Міністр В.Куйбіда


Додаток 1
до наказу Мінрегіонбуду
23.04.2008 N 184


ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України


1. Це Положення визначає загальні засади утворення і
діяльності колегії у Міністерстві регіонального розвитку та
будівництва України (далі - Мінрегіонбуд).

2. Колегія Мінрегіонбуду (далі - колегія) є постійним
консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого
вирішення питань, що належать до його компетенції, та для
колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів
діяльності Мінрегіонбуду.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство
регіонального розвитку та будівництва України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 року N 750
( 750-2007-п ), а також наказами Мінрегіонбуду і цим Положенням.

4. Рішення про утворення колегії приймається Міністром
регіонального розвитку та будівництва України.

Функції колегії

5. Колегія Мінрегіонбуду:
1) обговорює і приймає рішення щодо забезпечення в межах
повноважень Мінрегіонбуду реалізації державної регіональної
політики і політики у сфері будівництва, архітектури та
містобудування, розроблення та внесення в установленому порядку
пропозицій щодо підвищення її ефективності;
2) розглядає пропозиції щодо:
практики застосування та удосконалення законодавства у сфері
державної регіональної політики і політики у сфері будівництва,
архітектури та містобудування;
сприяння узгодженню діяльності центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у
вищезазначених сферах, залучення громадськості до участі у
підготовці та обговоренні проектів відповідних рішень органів
державної влади;
деконцентрації та децентралізації повноважень центральних та
місцевих органів виконавчої влади, оптимізації структури місцевих
органів виконавчої влади, удосконалення регулювання відносин між
центром та регіонами, адміністративно-територіального устрою
України, правових, економічних та інших засад розвитку державного
управління та місцевого самоврядування в Україні, поліпшення
надання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування адміністративних послуг населенню;
3) обговорює формування та впровадження правових, економічних
та організаційних механізмів вирівнювання та стимулювання сталого
розвитку регіонів, їх співробітництва, здійснення заходів щодо
подолання депресивності окремих територій, виконання відповідно до
законодавства заходів із забезпечення функціонування територій
пріоритетного розвитку;
4) розглядає питання щодо технічного регулювання у сфері
будівництва, містобудування, промисловості будівельних матеріалів,
збереження історичних ареалів, традиційного характеру середовища
населених пунктів, пам'яток архітектури і містобудування;
5) розглядає питання про стан дотримання фінансової,
бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна,
здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених
недоліків;
6) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності
Мінрегіонбуду, урядового органу державного управління - Державної
архітектурно-будівельної інспекції, підприємств, установ та
організацій, віднесених до сфери управління Мінрегіонбуду;
7) аналізує стан роботи Мінрегіонбуду з питань забезпечення
прав і свобод людини і громадянина;
8) розглядає результати роботи Мінрегіонбуду, урядового
органу державного управління - Державної архітектурно-будівельної
інспекції, підприємств, установ та організацій, віднесених до
сфери управління Мінрегіонбуду, а також інших підприємств, установ
та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в
межах компетенції);
9) схвалює подання до нагородження державними нагородами та
відзнаками;
10) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань,
покладених на Мінрегіонбуд.

Склад колегії

6. До складу колегії Мінрегіонбуду входять:
Міністр (голова колегії), перший заступник та заступники
Міністра (за посадою), керівник урядового органу державного
управління - Державної архітектурно-будівельної інспекції,
керівники структурних підрозділів Мінрегіонбуду (за рішенням
Міністра);
у разі потреби - керівники інших центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, віднесених
до сфери управління Мінрегіонбуду, народні депутати України,
представники інших органів державної влади, представники
громадських організацій, творчих спілок, наукових установ, інших
організацій (за згодою).

7. Кількісний та персональний склад колегії Мінрегіонбуду
визначається Міністром.

Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання.
Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її
головою плану засідань на квартал, в якому зазначаються питання,
що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи,
відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання
колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

10. Затверджений план засідань колегії розсилається членам
колегії, керівникам структурних підрозділів Мінрегіонбуду,
урядовому органу державного управління - Державній
архітектурно-будівельній інспекції, підприємствам, установам та
організаціям, віднесеним до сфери управління Мінрегіонбуду, не
пізніше ніж за тиждень до початку кварталу.

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії
можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за
рішенням її голови не пізніше ніж за три дні до чергового
засідання.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання
колегії визначаються головою колегії.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії
згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених
пропозицій здійснюється Організаційним відділом Адміністративного
департаменту, який не пізніше ніж за десять днів до засідання
подає його голові колегії для погодження.

14. На розгляд колегії подаються:
1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням
доповідача з кожного питання;
2) довідки з питань порядку денного засідання колегії з
викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;
3) проекти рішень колегії;
4) список членів колегії;
5) списки запрошених осіб та осіб, які виявили бажання взяти
участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із
зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та
займаних посад;
6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали,
звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються
порядку денного.
Доповідна записка (довідка) повинна містити стислий
(3-4 друкованих сторінки) аргументований виклад суті питання та
конструктивні пропозиції щодо його вирішення. Така записка
(довідка) підписується керівником структурного підрозділу
центрального апарату Мінрегіонбуду, відповідального за підготовку
питання, та візується заступником Міністра (згідно з розподілом
обов'язків).
У проектах рішень колегії констатується стан справ із
порушеного питання з урахуванням загальнодержавних інтересів та
регіональних особливостей, дається його оцінка, формулюються
доручення відповідним структурним підрозділам Мінрегіонбуду,
спрямовані на поліпшення стану справ чи остаточне вирішення
питання, та рекомендації місцевим органам виконавчої влади та
місцевого самоврядування. Обсяг проекту рішення колегії повинен
бути не більшим за 2-3 сторінки.
Проекти рішень колегії погоджуються (візуються) керівниками
структурних підрозділів Мінрегіонбуду та заступниками Міністра
відповідно до компетенції, а також керівниками інших органів
державної влади, якщо порушені у проекті рішення питання
стосуються їхньої діяльності, в межах визначеної компетенції.

15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три
дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не
пізніше ніж за один день до засідання.

16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів
на засідання колегії, надають їх Організаційному відділу
Адміністративного департаменту не пізніше ніж за сім днів до
чергового засідання. Організаційний відділ Адміністративного
департаменту контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє
правильність їх оформлення. У разі необхідності - повертає їх на
доопрацювання.
Водночас подається список запрошених на засідання колегії, у
т.ч. керівників структурних підрозділів та окремих спеціалістів
Мінрегіонбуду, підписаний керівником структурного підрозділу,
відповідального за підготовку питання, та погоджений з відповідним
заступником Міністра.

17. Керівники структурних підрозділів Мінрегіонбуду,
урядового органу державного управління - Державної
архітектурно-будівельної інспекції, відповідальні за підготовку
питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу
інших структурних підрозділів, залучених до розроблення необхідних
матеріалів.

18. Відповідальність за вчасну та якісну підготовку
матеріалів до засідань колегії покладається особисто на заступника
Міністра та керівника структурного підрозділу Мінрегіонбуду,
зазначених у плані проведення засідань колегії.

Порядок проведення засідання колегії

20. Засідання колегії проводить голова, а у разі його
відсутності - особа, на яку в установленому порядку покладено
виконання обов'язків керівника Мінрегіонбуду.

21. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть
участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів
колегії.

22. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії
особисто.
Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він
має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у
письмовій формі.

23. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються
членами колегії шляхом голосування.

24. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні,
реєструються.
Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих
питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише
з дозволу головуючого на колегії.

25. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді
окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять
пропозиції, дають необхідні пояснення.

26. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про
закритий розгляд питань порядку денного.
Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення
окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що
приймаються, здійснюється в установленому порядку відповідно до
законодавства.

27. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку
денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на
засіданні членів колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура
таємного голосування.
Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного
засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні
колегії і враховується під час голосування.

28. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше
органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під
час засідання колегії представників засобів масової інформації та
проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

29. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий
працівник), відповідальний за підготовку питання, доопрацьовує
протягом трьох днів (якщо головою колегії не встановлено інший
строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і
пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку
денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних
підрозділів та членами колегії Мінрегіонбуду, іншими особами і
подає на розгляд голови колегії.

30. Рішення колегії проводяться у життя наказом
Мінрегіонбуду.
У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами
колегії під час прийняття рішення Міністр проводить у життя своє
рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли,
керівництву Кабінету Міністрів України. Члени колегії також можуть
повідомити свою думку керівництву Кабінету Міністрів України.
Iнформування здійснюється відповідно до розподілу функціональних
повноважень між Прем'єр-міністром України, Першим
віце-прем'єр-міністром та віце-прем'єр-міністрами України.
Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних
питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

31. Рішення колегії оформляються протоколами, які
підписуються головуючим на засіданні та працівником
Організаційного відділу Адміністративного департаменту.
Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколом,
який підписується головами відповідних колегій органів виконавчої
влади та працівником Організаційного відділу Адміністративного
департаменту.

32. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії,
керівників структурних підрозділів Мінрегіонбуду, урядового органу
державного управління - Державної архітектурно-будівельної
інспекції, підприємств, установ та організацій, віднесених до
сфери управління Мінрегіонбуду, а також керівників інших органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно
від форми власності в частині, що їх стосується.

33. Протокольний запис засідань колегії Мінрегіонбуду веде
Організаційний відділ Адміністративного департаменту.

34. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому
порядку в Організаційному відділі Адміністративного департаменту.

35. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії
здійснюється Адміністративним департаментом.

Контроль за виконанням рішень колегії

36 Контроль за виконанням рішень колегії здійснює
Організаційний відділ Адміністративного департаменту.

37. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання
прийнятих нею рішень.

Директор Адміністративного
департаменту I.Парасюк


Додаток 2
до наказу Мінрегіонбуду
23.04.2008 N 184


СКЛАД
колегії Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України


1. КУЙБIДА Василь Степанович - Міністр регіонального розвитку
та будівництва України - голова колегії

2. IЩЕНКО Олексій Максимович - перший заступник Міністра
регіонального розвитку та будівництва України

3. БЕРКУТА Анатолій Всеволодович - заступник Міністра
регіонального розвитку та будівництва України

4. IСАЄНКО Дмитро Валерійович - заступник Міністра
регіонального розвитку та будівництва України

5. НЕГОДА В'ячеслав Андронович - заступник Міністра
регіонального розвитку та будівництва України

6. ТКАЧУК Анатолій Федорович - заступник Міністра
регіонального розвитку та будівництва України

7. ЩЕПАНОВСЬКИЙ Зіновій Васильович - заступник Міністра
регіонального розвитку та будівництва України

8. БIЛОКОНЬ Юрій Миколайович - директор Українського
державного науково-дослідного інституту проектування міст
"Діпромісто" (за згодою)

9. БОНДАРЕНКО Олександр Миколайович - начальник Державної
архітектурно-будівельної інспекції

10. ГАНУЩАК Юрій Iванович - директор Департаменту місцевого
самоврядування та адміністративно-територіального реформування

11. ГОЛУБЧЕНКО Анатолій Костянтинович - перший заступник
голови Київської міської державної адміністрації (за згодою)

12. ГУБЕНЬ Петро Iванович - начальник Управління
ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві

13. ДОМБРОВСЬКИЙ Олександр Георгійович - голова Вінницької
обласної державної адміністрації (за згодою)

14. КУЛIЧЕНКО Iван Iванович - Дніпропетровський міський
голова, президент Асоціації міст України та громад (за згодою)

15. МОТРЕНКО Тимофій Валентинович - начальник Головного
управління державної служби України (за згодою)

16. НАНIВСЬКА Віра Теодорівна - президент Національної
академії державного управління при Президентові України (за
згодою)

17. ОМЕЛЬЧЕНКО Олександр Олександрович - голова Комітету
Верховної Ради України з питань державного будівництва та
місцевого самоврядування (за згодою)

18. ПАРАСЮК Iгор Львович - директор Адміністративного
департаменту

19. ПЕЛИХ Юрій Костянтинович - президент Української
державної будівельної корпорації "Укрбуд" (за згодою)

20. ПОЛЯЧЕНКО Володимир Аврумович - перший заступник голови
Комітету Верховної Ради України з питань будівництва,
містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної
політики (за згодою)

21. ПОРАЙКО Микола Васильович - директор Департаменту
управління майном, відомчого контролю і аудиту

22. ПУХТИНСЬКИЙ Микола Олександрович - голова Фонду сприяння
місцевому самоврядуванню України (за згодою)

23. РИБАК Володимир Васильович - голова Комітету Верховної
Ради України з питань будівництва, містобудування і
житлово-комунального господарства та регіональної політики (за
згодою)

24. ФИШКО Євген Олександрович - директор Департаменту
регіональної політики

25. ШИЛЮК Петро Степанович - президент АТ ХК "Київміськбуд"
(за згодою)

26. ЯНЬШИН Василь Михайлович - голова ЦК профспілки
працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів (за
згодою)

Директор Адміністративного
департаменту I.Парасюк