Міністерство палива та енергетики України

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

Вимоги до проектування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами

ГКД 34.20.175-2002

2002

Вимоги до проектування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами

ГКД 34.20.175-2002

Чинні від 20 грудня 2002 року

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО

Об'єднанням енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики"

2 РОЗРОБЛЕНО

Українським науково-дослідним, проектно-вишукувальним та конструкторсько-технологічним інститутом "Укрсільенергопроект"

3 ВИКОНАВЦІ

Власюк С.І., Карпець І.Я., Керніцький М.В., Лях В.В.

4 УЗГОДЖЕНО

Департаментом з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики, лист №32-0 1/7- 1681 від 28.10.2002 р.

5 ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністерством палива та енергетики України, наказ № 713 від 06.12.02 p., Лушкін В.А.

6 НАДАНО ЧИННОСТІ

з 20.12.02р.

7 ЗАМІСТЬ

Введено вперше

8 СТРОК ПЕРШОЇ ПЕРЕВІРКИ

2007 рік

ЗМІСТ

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ВИЗНАЧЕННЯ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 ВИМОГИ ДО ПАРАМЕТРІВ ПЛІ

6 ВИМОГИ ДО ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ

ДОДАТОКА

Таблиця А. 1 Конструктивні параметри самоутримних ізольованих проводів

Таблиця А.2 Електричний опір жил СІП постійному струмові при 20 °С

Таблиця А.З Тривалий допустимий струм навантаження СІП

Таблиця А.4 Допустимий струм короткого замикання СІП

Таблиця А.5 Максимальна температура повітря та інтенсивність літньої сонячної радіації на території України

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей документ встановлює вимоги до проектування ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами.

1.2 Вимоги цього документу обов'язкові для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють проектування ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому документі є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.2.4-4-99 Основні вимоги до проектної та робочої документації;

ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, узгодження і затвердження проектної документації для будівництва;

ПУЭ-86 Правила устройства электроустановок. Шестое изд., испр. и доп., М. 1986;

ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів енергозбереження;

ДСТУ 3466-96 Якість електричної енергії. Терміни та визначення;

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

Р-50-072-98 Енергозбереження. Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в мережах електропостачання напругою від 0,38 до 110кВ включно.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому документі застосовуються такі терміни і визначення:

3.1 Повітряна лінія електропередавання напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами (ПЛІ) - пристрій, призначений для передавання та розподілу електричної енергії по самоутримних ізольованих

проводах, розташованих на відкритому повітрі і закріплених за допомогою спеціальної лінійної арматури до опор, стін будівель і споруд.

3.2 Самоутримний ізольований провід (СІП) - система скручених в джгут проводів (фазні нульовий і додаткові) ізольованих "зшитим сухим " світло-стабілізованим поліетиленом.

За характером розподілу механічного навантаження СІП поділяються на дві системи:

- систему, в якій механічне навантаження рівномірно розподіляється на скручені в пучок фазні і нульову жили. Додаткові жили ("докрутки") у розподілі механічного навантаження участі не приймають. При цьому нульовий провід таких СІП ізольований.

- систему, в якій механічне навантаження несе нульовий провід, а фазні та додаткові жили ("докрутки") скручені навколо нього і механічного навантаження не несуть. При цьому нульовий провід може бути як ізольованим так і неізольованим.

3.3 Відгалуження від ПЛІ-лінія електропередавання, приєднана одним кінцем до магістральної (основної) лінії живлення.

3.4 Відгалуження від ПЛІ до вводу в будівлю (споруду) - ділянка проводів від опори ПЛІ, на якій виконано відгалуження, до конструкції вводу на будівлі (споруді).

3.5 Для визначення обов'язковості виконання вимог в цьому документі застосовуються слова "повинен", "необхідно" та похідні від них. Слова "як правило" означають, що ця вимога є переважною, а відступ від неї повинен бути обґрунтованим. Слово "допускається" означає, що таке рішення застосовується як виключення (внаслідок стиснених умов, обмежених ресурсів необхідного устаткування, матеріалів і т. п.). Слово "рекомендується" означає, що це рішення є кращим, але не обов'язковим.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 За складом, порядком розробки, узгодження і затвердження проектна документація на будівництво ПЛІ повинна відповідати вимогам ДСТУ Б А.2.4-4 та ДБНА.2.2-3, а за технічними вимогами щодо улаштування - "Вимогам до улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами" 2002 року.

Додаткові технічні вимоги щодо улаштування повітряних ліній напругою до 1 кВ, встановлені главами 6.1 і 6.3 ПУЭ-86, також поширюються на ПЛІ.

Технічні вимоги до улаштування кабельних вставок в ПЛІ та кабельних відгалужень від ПЛІ повинні відповідати вимогам глави 2.3 чинних ПУЭ-86.

4.2 Проектно-кошторисна документація на будівництво ПЛІ розробляється на підставі завдання на проектування.

Завдання на проектування розробляється спільними зусиллями Виконавця і Замовника за формою стандарту підприємства (СТП), затверджується Замовником і узгоджується Виконавцем.

5 ВИМОГИ ДО ПАРАМЕТРІВ ПЛІ

5.1 ПЛІ необхідно прокладати, як правило, з двох боків вулиць з урахуванням виключення перешкод рухові транспорту, сільськогосподарських машин, пішоходів, а також зручності виконання відгалужень від магістралі ПЛІ до вводів в будівлі та зменшення кількості перетинів ПЛІ з інженерними спорудами.

5.2 Довжина прогону від магістралі ПЛІ до вводів в будівлі визначається розрахунком в залежності від міцності опори, на якій виконується відгалуження, габаритів підвішування проводів на опорі і на вводі, кількості і перерізу жил СІП відгалуження, а також кліматичних умов (ожеледево-вітрового навантаження) району спорудження ПЛІ, але не більше 25 метрів.

5.3 При проектуванні ділянок з сумісним підвішуванням на опорах ПЛІ проводів або підвісних кабелів ЛТМ, ПМ, підвісних кабелів КТ необхідно керуватись "Вимогами до улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами" 2002 року.

5.4 На ділянках паралельного слідування ПЛІ з ПЛ 10 кВ, як правило, використовуються опори для сумісного підвішування на них проводів цих ліній. Доцільність паралельного слідування обґрунтовується проектом і узгоджується з власником мереж.

5.5 На ПЛІ застосовуються тільки СІП та стояки опор, що виготовляються за затвердженими технічними умовами (ТУ) та мають сертифікат якості. Мінімальний переріз утримних (утримної) жил повинен відповідати "Вимогам до улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами" 2002 року

5.6 Магістраль ПЛІ, як правило, виконується СІП одного перерізу. Переріз жил СІП на магістралі визначається електричним розрахунком, але, як правило, повинен бути не менше 50 мм2.

5.7 Параметри ПЛІ повинні відповідати наступним вимогам:

5.7.1 Пропускна здатність електричної мережі повинна задовольняти перспективний відносний приріст споживання електроенергії.

5.7.2 Схема електричної мережі повинна виключати можливість розвитку аварій і забезпечувати необхідні рівні живучості, надійності роботи мережі та постачання якісної електричної енергії споживачам.

5.7.3 Вибір технічних рішень проводиться на основі порівняння альтернативних варіантів методом окупності капітальних вкладень.

Варіанти, що порівнюються, повинні задовольняти технічним обмеженням з струмів к.з., напруги, пропускної здатності, механічної міцності елементів мереж.

5.7.4 Струм однофазного короткого замикання на початку лінії електропередавання в мережі 0,38 кВ повинен бути не менше струму роботи апаратів (пристроїв) релейного захисту в межах всієї лінії.

Якщо вимоги цього пункту не виконуються, то для забезпечення роботи релейного захисту рекомендується розукрупнення ліній електропередавання, або приймається рішення збільшення струму короткого замикання шляхом збільшення перерізу проводів, чи встановленням трансформатора з схемою з'єднання обмоток «зірка-зигзаг».

5.7.5Економічна ефективність заходів енергозбереження визначається згідно з ДСТУ2155. Розрахунок технологічних втрат електроенергії в мережах електропостачання виконується згідно з Р-50-072.

5.7.6 Граничні відхилення напруги (ДСТУ 3466) на виводах приймачів електричної енергії згідно з ГОСТ 13109 повинні бути в нормальному режимі не більше ±5%, в інших режимах — ±10 %.

При цьому втрати напруги в лінії 0,38 кВ в максимальному режимі навантаження до місця приєднання найближчого споживача повинні бути не менше 0,5%, а найдальшого не більше 6%.

5.7.7 Пропускна здатність мережі 0,38 кВ, до якої приєднані однофазні споживачі, повинна бути достатня для забезпечення, згідно з ГОСТ 13109 граничних значень коефіцієнта оберненої послідовності напруги та коефіцієнта нульової послідовності напруги. При цьому однофазні споживачі повинні рівномірно за потужністю розподілятися між всіма фазами мережі з коефіцієнтом нерівномірності навантаження не більше 0,1. Для споживачів з максимальним навантаженням більшим ніж 4-5 кВт рекомендується трифазний увід.

При проектуванні мережі застосовуються підстанції з трансформаторами потужністю до 100 кВ-А включно зі схемою з'єднання обмоток "зірка-зигзаг", а для трансформаторів потужністю 160, 250кВ-А -"трикутник-зірка".

Примітка. Згідно з ГОСТ 13109 коефіцієнти оберненої та нульової послідовності напруги в нормальному режимі повинні бути не більше 2%, а в максимальному режимі - не більше 4%.

5.7.8 Для забезпечення динамічної стійкості навантаження в мережах напругою 0,38 опір трифазного короткого замикання в точках приєднання споживачів з асинхронними двигунами повинен бути не більшим допустимого опору запуску двигуна та збереження роботи працюючих двигунів при запускові наступного. Якщо в споживача є декілька двигунів, то перевіряється запуск двигуна з найбільшим пусковим струмом.

5.8 В процесі проектування ПЛІ виконуються такі розрахунки:

5.8.1 Електротехнічні розрахунки:

- визначення існуючих і перспективних електричних навантажень, вибір оптимальної конфігурації електричної мережі 0,38 кВ і схеми електропостачання споживачів, що забезпечує нормовану надійність;

- вибір перерізу жил СІП, що забезпечують необхідну пропускну здатність мережі та вимоги якості електроенергії, визначення необхідності в додаткових жилах (докрутках) СІП;

- розрахунки втрати напруги, перевірка на допустимі відхилення напруги від номінальної у споживачів (для вуличного освітлення - у найбільш віддалених ліхтарів);

- визначення тривалих електричних перевантажень за умовами нагріву в нормальному і після аварійному режимах;

- перевірка мережі за умовами спрацьовування захисту (запобіжників або автоматичних вимикачів) при однофазних і міжфазних коротких замиканнях;

- перевірка мережі за умовами пуску і стійкості роботи асинхронних двигунів з короткозамкнутим ротором;

- вибір оптимальної схеми електричних з'єднань ТП 6-10/0,4 кВ;

- вибір засобів релейного захисту;

- вибір засобів грозозахисту;

- розрахунки заземлювальних пристроїв.

5.8.2 Конструкторсько-механічні розрахунки:

- визначення стріл провисання СІП, величини монтажного тяжіння;

- розрахунок габаритів до СІП на перетинах ПЛІ з інженерними

спорудами і природними перешкодами;

- розрахунок опор;

- розрахунок закріплення опор ПЛІ в ґрунті.

5.9 Кабельні вставки в ПЛІ виконуються з дотриманням вимог глави 2.3 ПУЭ-86. Для захисту кабельних вставок від грозової перенапруги на кінцях, що межують з ПЛІ, необхідно передбачати встановлення обмежувачів перенапруги або вентильних розрядників. Заземлення обмежувачів перенапруги та розрядників виконується приєднанням їх до заземлювального пристрою.

5.10 На ПЛІ можуть застосовуватись залізобетонні або дерев'яні опори. На опорах допускається підвішувати декілька кіл. Кількість кіл розраховується виходячи з міцності стояків опор.

5.11 При неможливості забезпечення нормованих відстаней від СІП відгалужень від магістралі ПЛІ до вводів в одноповерхові житлові будинки до проїжджої частини вулиць, тротуарів, пішохідних доріжок і поверхні землі, а також від проводів вводу до поверхні землі необхідно передбачати додаткові опори або спеціальні конструкції на будівлі, наприклад трубостояки.

6 ВИМОГИ ДО ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ

6.1 Вуличне освітлення може передбачатись як окремими лініям "вуличного освітлення" так і як прокладка окремого "ліхтарного" проводу у складі СІП на опорах ПЛІ. Варіант виконання вуличного освітлення вказується Замовником в завданні на проектування.