Про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

Наказ від 9 листопада 2009 р. № 479

З метою розгляду рекомендацій і пропозицій щодо визначення основних напрямків діяльності у сфері містобудування та архітектури та у зв’язку із кадровими змінами, відповідно до пункту 16 Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництво України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 750, наказую:

1. Затвердити Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України в редакції згідно з додатком 1.

2. Затвердити склад архітектурно-містобудівної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України в редакції згідно з додатком 2.

3. Затвердити склад президії та секцій архітектурно-містобудівної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України в редакції згідно з додатком 3.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

4.1. Наказ Мінрегіонбуду від 28.10.2008 № 485 "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду України 15.05.2008 № 205 "Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та її складу";

4.2. Наказ Мінрегіонбуду від 16.12.2008 № 609 "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду України від 28.10.2008 № 485";

4.3. Наказ Мінрегіонбуду від 28.10.2008 № 485 "Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та її складу".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.А. Негоду.

Міністр

Василь КУЙБІДА

Додаток 1

до наказу Мінрегіонбуду

від 09.11.2009 № 479

ПОЛОЖЕННЯ

про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

1. Загальні положення

Архітектурно-містобудівна рада Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (далі – рада) є дорадчим органом і постійно діє на громадських засадах для колегіального та професійного розгляду архітектурних, містобудівних та інженерних рішень у проектах особливо важливих об’єктів архітектури та містобудування, які мають важливе загальнодержавне значення.

Рада утворюється наказом Міністра регіонального розвитку та будівництва України.

У своїй діяльності рада керується Конституцією України, законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та цим Положенням.

2. Основні завдання ради

Основними завданнями ради є активізація містобудівної діяльності на державному та регіональному рівні відповідно до чинного законодавства, підвищення відповідальності місцевих органів влади та їх спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури за проведення державної політики з планування і забудови територій, виконання указів Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінрегіонбуду. Рада надає органам місцевого самоврядування, структурним підрозділам місцевих органів влади з питань містобудування та архітектури рекомендації щодо реалізації державної політики з питань планування і забудови територій.

Рада розглядає таку документацію:

проекти містобудівної документації (схем планування територій Автономної Республіки Крим, областей, генеральних планів міст Києва, Севастополя, Сімферополя, обласних центрів, курортів державного значення, історичних міст), а також зміни до цієї документації та до Генеральної схеми планування території України;

містобудівні обґрунтування розташування об’єктів будівництва у м. Києві;

архітектурні рішення проектів об’єктів архітектури, розташованих в історичній частині, в історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення міст Києва та Севастополя;

проектну документацію на будівництво особливо важливих та визначних об’єктів архітектури загальнодержавного значення;

проектну документацію на будівництво об’єктів експериментального будівництва (будинків і споруд житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, об’єктів садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва);

передпроектних досліджень, пов’язаних із упровадженням експериментальних інвестиційних проектів нового будівництва, реконструкції існуючих об’єктів і комплексів та реставрації пам’яток містобудування та архітектури;

проекти регіональних правил забудови, проекти правил забудови міст Києва, Севастополя, Сімферополя, обласних центрів, курортів державного значення, історичних міст;

ескізних проектів пам’ятників (монументів) державного значення після попереднього розгляду на засіданнях містобудівної ради при відповідному органі містобудування та архітектури Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Радою можуть розглядатися окремі архітектурні проекти або їх частини і надаватися відповідні висновки за зверненням територіальних громад, відповідних громадських об'єднань, авторів проектів, замовників (забудовників), а також у разі конфліктів щодо виявлених відхилень від затвердженої містобудівної документації або умов архітектурно-планувального завдання.

Під час розгляду містобудівної та проектної документації радою надаються рекомендації відповідно до вимог законодавства.

3. Склад і структура ради

Склад ради формується з голови ради, двох заступників голови ради, висококваліфікованих фахівців у сфері містобудування та архітектури, які становлять не менше половини загальної кількості членів ради, а також інженерів, будівельників, науковців, фахівців зі збереження архітектурно-містобудівної спадщини, представників центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представників місцевих органів державного нагляду, творчих спілок та інших громадських професійних організацій. Персональний склад ради затверджується наказом Мінрегіонбуду.

Головою ради є заступник Міністра, який призначається Міністром із персонального складу ради. Заступниками голови ради є начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд та начальник Управління містобудування та архітектури.

У складі ради постійно діють: президія ради, секція з розгляду містобудівних обґрунтувань розміщення об’єктів містобудування у м. Києві та секція з розгляду містобудівної документації.

Склад президії та секції ради затверджуються наказом Міністра із її членів.

Головою президії ради є голова ради. До складу президії ради входять: голова, заступники голови, секретар президії, члени ради (керівники структурних підрозділів Міністерства, представники підпорядкованих Мінрегіонбуду інститутів, що належать до сфери містобудування та архітектури, провідні фахівці та висококваліфіковані спеціалісти містобудівної галузі, Національної спілки архітекторів України, Національної академії наук України).

Секції очолюють начальник (заступник начальника) Управління містобудування та архітектури або начальники відділів цього Управління. До складу секцій входять працівники Мінрегіонбуду, керівники і висококваліфіковані фахівці підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, провідні науковці у сфері містобудування, архітектури, планування та забудови територій, представники громадських організацій та об’єднань.

Для ведення протоколу засідання президії визначається секретар з числа працівників Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд або Управління містобудування та архітектури.

Для рецензування проектів, які вносяться на розгляд ради, голова ради може залучати відповідних фахівців Національної спілки архітекторів України, Української академії архітектури, проектних, науково-дослідних і громадських організацій, установ і підприємств.

На засіданні ради, у разі потреби, крім замовника та розробників проекту, можуть бути присутніми також запрошені представники державних і недержавних установ, проектних, науково-дослідних і громадських та експертних організацій, преси тощо.

4. Права та обов’язки членів ради, її президії та секцій

4.1. Члени ради, її президії та секцій беруть участь у її роботі на громадських засадах. Не допускається стягнення коштів із замовників (забудовників) та розробників проектів за підготовку до розгляду та розгляд цих проектів на засіданні ради.

4.2. Члени ради, її президії та секцій мають право:

бути інформованими про план роботи ради, порядок денний засідань та про питання, запропоновані до розгляду на засіданні ради, її президії та секціях;

брати участь у розгляді та обговоренні питань, зазначених у пункті 2 цього Положення;

висловлювати свої зауваження та пропозиції замовникам (забудовникам) і авторам-розробникам містобудівної, проектної документації та передпроектних досліджень;

члени ради, її президії та секцій, які за поважних обставин не мають можливості бути присутніми на засіданні, інформують про це голову ради.

4.3. Обов’язком членів ради, її президії та секцій є активна участь у роботі ради, якісна і вчасна підготовка питань для обговорення на засіданнях.

4.4. Члени ради, її президії та секцій можуть здійснювати творчу діяльність, пов'язану з проектуванням об'єктів містобудування та архітектури, що передбачені для будівництва на території їх адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі право на розроблення яких здобуте в результаті містобудівного або архітектурного конкурсу, брати участь в обговоренні цих питань права без права участі в голосуванні.

5. Організація роботи ради, її президії та секцій

5.1. Формою роботи ради, її президії та секцій є засідання, що проводяться згідно з планом та порядком денним, які складаються за пропозицією Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд, Управління містобудування та архітектури й членів ради.

Позачергові засідання ради, її президії та секцій скликаються за рішенням голови ради, її президії та секцій або на пропозицію більшості.

Засідання ради, її президії та секцій є відкритими для представників засобів масової інформації, громадських організацій та інших заінтересованих осіб.

Включення питання до порядку денного засідань здійснюється за рішенням голови ради, голови відповідної секції за поданням замовника (забудовника) або (за їх дорученням) автора-розробника проекту та на пропозицію органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, громадських організацій.

5.2. На засіданнях секцій розглядаються питання, що належать до їх компетенції.

Прийняті на засіданні секції рішення оформляються протоколами, оригінали яких зберігаються та реєструються у відповідному Управлінні (Управлінні архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд або Управлінні містобудування та архітектури), а копії – протягом 3 днів подаються голові президії ради.

5.3. Плани роботи обговорюються на засіданнях ради, її президії та секцій та затверджуються її головою.

5.4. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи ради, її президії та секцій покладається на відповідний структурний підрозділ Міністерства залежно від питань, що розглядаються на засіданні, а саме: під час розгляду архітектурно-конструктивних рішень – на Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд; під час розгляду питань, пов’язаних з розглядом містобудування та архітектури, – на Управління містобудування та архітектури.

5.5. Проектні та інші матеріали на розгляд ради, її президії та секцій подаються замовником (забудовником) або за його дорученням автором-розробником у термін до двадцяти днів до засідання, який враховує час, необхідний для попереднього ознайомлення з матеріалами членів ради, її президії та секцій, рецензентів та громадськості.

5.6. Склад матеріалів, що подаються на розгляд ради, її президії та секції, повинен відповідати вимогам законодавства.

5.7. Автор проекту доповідає на засіданні ради, її президії та секції, рецензент надає (або доповідає) свої висновки або зведені висновки групи рецензентів. Рецензія подається у письмовому вигляді та на електронних носіях.

Розгляд на засіданні ради, її президії та секціях проектів реконструкції об’єктів містобудування, щодо яких діють майнові права автора, проводиться за участю автора або колективу авторів відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права”.

5.8. Результати розгляду питань мають рекомендаційний характер та оформляються протокольним рішенням ради, президії, секції.

До протокольного рішення включаються такі дані: поіменний перелік присутніх членів ради, президії, секції та запрошених осіб; питання, які розглядаються на засіданні; відомості про замовника, дані щодо автора-розробника передпроектної та проектної документації, доповідача, рецензента та тих, хто виступає; основні характеристики об’єкта, перелік вихідних даних (основних), рішення про відведення земельної ділянки, особливі умови, основні висновки щодо відповідності вихідним даним, стислий зміст обговорень з відображенням позицій, висловлювань щодо питання та остаточними рекомендаціями ради.

5.9. Протокольні рішення ради та матеріали розгляду розміщуються на сайті Міністерства.

6. Порядок підготовки до розгляду матеріалів на засіданні ради, її президії та секцій

6.1. Забезпечення матеріалами запрошених на засідання президії ради здійснюється підрозділом, що готує питання на розгляд.