• охоронні зони, включаючи об'єкти природно-заповідного фонду, в межах яких обмежуєтьсязабудова та інше використання території;
 • інженерно-будівельні умови забудови та іншого використання території;
 • рівень інвестиційної привабливості території (обсяги інвестицій, рівень забезпечення інвес-тиційних потреб сільради, стан ринку нерухомості);

б) визначення найбільш стимулюючих та обмежуючих факторів, які переважно впливають на перспективні структуру, параметри розвитку економіки та напрями використання території.

2.1.1.4 Пропозиції та обгрунтування щодо перспективного розвитку та використання території сільради мають містити:

а)характеристику намірів і потреб використання території різного функціонального призна-чення, які визначені в схемі планування території району, програмах соціально-економічного роз-витку, інвестиційних проектах.

б)визначення територій:

 1. з особливими умовами використання: природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, істо-рико-культурного призначення (існуючі та перспективні), в охоронних, санітарно-захисних,водоохоронних (разом з прибережними захисними смугами) зонах, у зонах санітарної охо-рони, радіаційного та іншого техногенного забруднення, навколо об'єктів природної та тех-ногенної небезпеки, в т.ч. навколо військових об'єктів, для захисту населення, господарськихпідприємств і довкілля від впливу аварійних ситуацій, пожеж, що можуть виникнути на цихоб'єктах; зі складними інженерно-будівельними умовами використання; площі заляганнякорисних копалин;
 2. пріоритетного розвитку (інвестиційно привабливих) та бажаних напрямів їх господарськоговикористання (у т.ч. облаштованих інженерно-транспортною інфраструктурою незадіянихтериторій виробничих підприємств);

ДБН Б. 1.1-7:2007 0.5

в)обгрунтування (за результатами зазначеного вище аналізу та на основі деталізації прийнятиху схемі планування території відповідного району вирішень) розподілу території за видами та ре-жимами переважного використання (функціональне зонування території);

г)визначення економічно, соціально та екологічно доцільних видів і параметрів господарськоїдіяльності (виробництво, ринкова інфраструктура АПК, оздоровчо-рекреаційне господарство тощо);

д)визначення перспективної чисельності населення;

є) обгрунтування напрямів і параметрів розвитку первинної системи розселення та соціально-культурного обслуговування населення, центру сільради, інших населених пунктів різного функціонального типу: центри та підцентри сільськогосподарських підприємств, підсобних господарств промислових підприємств, господарств науково-дослідних установ і навчальних закладів, фермерські поселення, несільськогосподарські сільські поселення (поселення при промислових підприємствах, лікувально-оздоровчих закладах тощо), місця сезонного проживання громадян;

ж)визначення обсягів і структури житлового будівництва, розвитку спільних для населенихпунктів сільради об'єктів соціально-культурного обслуговування населення, мереж і споруд до-рожньо-транспортного та інженерного забезпечення і комунального обслуговування;

з)визначення за матеріалами схеми планування території відповідного району збіжних абоконфліктних інтересів суміжних із цією сільрадою територіальних громад (включаючи міста об-ласного (республіканського в АРК) значення) щодо забудови та іншого використання територій,соціально-культурного обслуговування населення, водо- і енергозабезпечення, водовідведення, са-нітарного очищення, транспортного обслуговування, охорони довкілля, розвитку рекреаційних зон,забезпечення природно-техногенної безпеки та передбачених у схемі планування території районушляхів їх вирішення;

и) визначення та рекомендації щодо задоволення додаткових потреб у територіях різного функціонального призначення (включаючи режим використання територій, визначених для містобудівних потреб, до початку їх освоєння за вирішеннями СПТС);

к) обгрунтування вдосконалення та розвитку планувальної структури території сільради;

л) пропозиції щодо зміни меж населених пунктів;

м) обгрунтування комплексу містобудівних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, культурної спадщини;

н) визначення необхідності розроблення генеральних планів окремих населених пунктів;

о) обгрунтування комплексу заходів щодо реалізації вирішень СПТС (зокрема, підвищення ефективності використання конкурентних переваг та подолання (мінімізації впливу) обмежень розвитку, освоєння території з особливими умовами використання);

п) основні техніко-економічні показники проекту.

 1. Основні положення мають містити стислий виклад основних вирішень СПТС. Зміст Ос-новних положень має дозволяти видавати їх у відкритих друкованих виданнях.
 2. До складу додатків входять завдання на розроблення СПТС, вихідна інформація, мате-ріали про обговорення та погодження проекту.

2.2 До складу графічних матеріалів СПТС мають входити:

 • ситуаційна схема;
 • план сучасного використання території сільради (опорний план);
 • схема планувальних обмежень (схема комплексної оцінки території), за можливості суміщеназ опорним планом;
 • проектний план (основне креслення).

Графічні матеріали СПТС виконуються на схемі сільради в масштабі 1:10000, складеної на базі топографічної карти відповідного масштабу.

Топографічна основа не повинна містити спеціальної інформації, передбаченої у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ) згідно з чинним законодавством і нормативними вимогами щодо картографічних і топогеодезичних матеріалів.

У завданні на розроблення СПТС залежно від специфіки сільради може передбачатись складання й інших графічних матеріалів і визначатись їх масштаб.

C.6 ДВНБ.1.1-7:2007

Розробник СПТС може розробляти додаткові графічні матеріали, які обґрунтовують, ілюструють або деталізують прийняті проектні рішення, в довільному масштабі.

 1. Ситуаційна схема розташовується на окремому кресленні або на полі опорного плану увигляді урізки і відображає місце сільради в планувальній структурі району. На схему наносятьсямежі сільради, інших адміністративно-територіальних утворень, їх центри, межі та центри місцевихсистем розселення, мережі загальнодержавних і регіональних комунікацій і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та міжселенного соціального обслуговування населення, напрями ста-лих виробничих, трудових та інших зв'язків сільради з оточуючими адміністративно-територіаль-ними одиницями.
 2. На плані сучасного використання території сільради (опорному плані), суміщеному зісхемою планувальних обмежень (схемою комплексної оцінки території), відображаються:

 • межі сільради, розташованих на її території населених пунктів, основних землекористувачівта власників землі;
 • сільськогосподарські угіддя;
 • території існуючої забудови різного функціонального призначення (житлової та громадськоїзабудови, виробничі, комунальні, складські території та об'єкти, громадські центри);
 • ландшафтно-рекреаційні території (території та об'єкти природно-заповідного фонду, водного фонду, рекреаційного та оздоровчого використання, ліси, лісопарки, землі садівничихтовариств, дачної забудови, інші природні території, важливі для збереження біологічного таландшафтного різноманіття);

. - території та об'єкти історико-культурного призначення;

 • об'єкти соціально-культурного обслуговування населення;
 • об'єкти комунального господарства (кладовища, сміттєзвалища, ділянки інших підприємствз санітарного очищення та утилізації відходів, скотомогильники);
 • комунікації і споруди загальнодержавної, регіональної та місцевої інженерно-транспортноїінфраструктури (зовнішнього транспорту, зв'язку, водо- та енергозабезпечення, водовідве-дення);
 • споруди інженерного захисту території;
 • охоронні, санітарно-захисні зони, округи (зони) санітарної охорони навколо відповіднихтериторій та об'єктів; прибережні захисні смуги (у т.ч. навколо об'єктів, розташованих натериторіях суміжних адміністративно-територіальних утворень);
 • зони радіаційного та іншого техногенного забруднення довкілля, можливих надзвичайнихситуацій від потенційно небезпечних природних і техногенних об'єктів (у т.ч. навколо об'єк-тів, розташованих на територіях суміжних адміністративно-територіальних утворень);
 • зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів Збройних силУкраїни та інших військових формувань для захисту населення, господарських підприємств ідовкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути нацих об'єктах (у т.ч. навколо об'єктів, розташованих на територіях суміжних адміністративно-територіальних утворень);

 • території зі складними інженерно-будівельними умовами забудови (зі складним рельєфом,затоплені, підтоплені, сейсмо-, зсуво-, карсто-, селенебезпечні, порушені території тощо);
 • площі залягання корисних копалин.

2.2.3 На проектному плані відображаються вирішення СПТС щодо:

а)пропонованих змін меж населених пунктів і територій забудови за цими межами;

б)розподілу території за видами та режимами переважного використання та черговості їхосвоєння (у т.ч. територій з особливими умовами використання та пріоритетного розвитку) на першучергу, довгостроковий період та подальшу перспективу для:

1) розвитку існуючих та розміщення нових об'єктів природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення (включаючи зелені насадження загального та спеціального користування, водойми та водотоки, лісо-, луго- та аквапарки тощо);

ДБН Б. 1.1-7:2007 С.7

 1. розміщення житлової (садибної та інших типів) і громадської забудови, розвитку громадсь-кого центру та підцентрів;
 2. розвитку існуючих і розміщення нових виробничих об'єктів, об'єктів ринкової інфраструктури

АПК, комунально-складського господарства;

4)розміщення дачної забудови, садових товариств;

в)розподілу населених пунктів за їх функціональним типом згідно з п. 2.1.1.4, е);

г)розміщення об'єктів міжселенного соціально-культурного обслуговування населення;

д)розвитку існуючих і розміщення нових кладовищ, сміттєзвалищ, скотомогильників;

е) розвитку існуючих і розміщення нових ліній та споруд інженерно-транспортної інфраструктури загальнодержавного, регіонального (за наявності) та місцевого значення (автодороги, залізниці, автостанції, залізничні вокзали, зупинки всіх видів транспорту, джерела водо- та енергозабезпечення, водоводи, газо-, тепло-, трубопроводи, каналізаційні споруди тощо), у т.ч. спільного використання з сусідніми територіальними громадами;

ж)інженерного підготовлення та захисту території;

з)визначення територій для перспективних містобудівних потреб (у т.ч. спільних потреб де-кількох територіальних громад): територіального розвитку населених пунктів (у т.ч. межуючих містобласного (республіканського в АРК) значення), розташованих за їх межами виробничих об'єктів,громадських центрів, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, мереж і споруд загальнодержавної, регіональної та міс-цевої інженерно-транспортної інфраструктури, об'єктів комунального господарства, у т.ч. спільноговикористання декількома територіальними громадами.

З ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬРАДИ

 1. Рішення про розроблення СПТС відповідно до законодавства приймає сільрада. Функціїзамовника проекту в цьому рішенні покладаються на виконавчий орган сільради або (якщо він зарішенням відповідної територіальної громади або сільської ради не створювався) на сільськогоголову.
 2. Організація розроблення, погодження та затвердження СПТС здійснюється замовником.
 3. Після прийняття сільрадою рішення про розроблення СПТС замовник - виконавчий органсільради:

 1. Протягом двох тижнів через органи масової інформації повідомляє про це, а також проформи, місце і строк подання фізичними та юридичними особами пропозицій щодо СПТС;
 2. Протягом двох місяців:

 • визначає розробника СПТС -проектну організацію, яка має ліцензію на виконання таких робіт;
 • укладає з розробником СПТС договір на розроблення проекту з визначенням вартості тастроків виконання;
 • звертається до відповідної районної державної адміністрації стосовно одержання переліку тахарактеристики: спільних з суміжними територіальними громадами проблем соціально-еко-номічного розвитку і використання території, об'єктів загальнодержавного і регіональногозначення, розміщення яких має бути враховане при розробленні СПТС, та передбачувану узв'язку з цим участь держави та регіону у фінансуванні відповідних програм соціально-еко-номічного розвитку сільради;
 • складає разом з розробником СПТС з урахуванням відповідних пропозицій фізичних та юридичних осіб проект завдання на розроблення СПТС (рекомендований зміст завдання наведенов додатку В);
 • проводить разом з розробником СПТС, у разі необхідності, консультації з виконавчимиорганами рад суміжних адміністративно-територіальних одиниць щодо уточнення спільнихпроблем соціально-економічного розвитку та використання території;
 • у випадках, коли загальнодержавні та регіональні інтереси й запропоновані умови їх реалізаціїне збігаються з інтересами сільради і не були внесені в завдання на проектування, проводить

C.8 ДБН 5.1.1-7:2007

його погодження з управлінням містобудування та архітектури відповідної облдержадміністрації (спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури АРК);

 • розглядає відкоригований розробником СПТС проект завдання і подає його на затвердженнясільському (селищному) голові;
 • забезпечує одержання розробником СПТС вихідних даних для проектування, перелік якихміститься в завданні на розроблення проекту.