ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації

СКЛАД, ЗМІСТ,

ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ,

ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ

СХЕМ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬРАДИ

ДБН Б. 1.1-7:2007

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

Київ

Мінрегіонбуд України 2007

РОЗРОБЛЕНО:

РОЗРОБНИКИ:

ВНЕСЕНО

ТА ПІДГОТОВЛЕНО

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва "УкрНДІПроцивіль-сільбуд"

Т.Криштоп, к.т.н. (керівник розробки), В.Максименко

Управління планування та забудови територій Мінрегіонбуду України

наказ Мінрегіонбуду України від 31 жовтня № 291

(зі скасуванням на території України дії розділів 1,3 (в частині, що стосується схем генерального плану території сільської/ селищної ради), а також п.п. 2.2-2.5 ДБН Б.2.4-2-94 "Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень".

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений,

тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

© Мінрегіонбуд України, 2007

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва

і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіонбуду України

ДП "Укрархбудінформ"

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та

затвердження схем планування території сільради

ДБН Б.1.1-7:2007 Вводяться вперше

Чинні від 2008-04-01

Ці Норми встановлюють вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження схем планування території на місцевому рівні - окремої частини району, а саме сільської (селищної) ради (далі — сільради).

Ці Норми призначені для застосування органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами незалежно від форм власності.

Терміни та визначення понять, які використовуються в цих Нормах, наведені в додатку А.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. 1Згідно з Законом України "Про планування і забудову територій" схема планування територіїна місцевому рівні — це містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування,забудови та іншого використання території окремої частини району - сільради. Місце схеми пла-нування території сільради (СПТС) у структурі містобудівної документації наведено в додатку Б.Вирішення СПТС мають відповідати вимогам Конституції України, відповідних законів України,інших нормативно-правових актів з питань використання території.

 1. У схемах планування території сільради на основі вирішень схеми планування територіївідповідної області (Автономної Республіки Крим) та району визначаються в інтересах терито-ріальної громади заходи щодо реалізації державної містобудівної політики з урахуванням загаль-нодержавних і регіональних інтересів, історичних, економічних, екологічних, санітарно-гігієнічних,географічних (у тому числі рекреаційних, природно-ландшафтних ресурсів та оздоровчих факторів) ідемографічних особливостей території сільради, етнічних та культурних традицій.
 2. Основними завданнями схеми планування території сільради є:

 • обгрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови таіншого використання територій;
 • обгрунтування розподілу земель за цільовим призначенням і визначення територій для міс-тобудівних потреб;
 • визначення напрямків сталого розвитку населених пунктів у місцевій системі розселення;
 • визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, вироб-ничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших тери-торій та об'єктів із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природо-охоронного, протипожежного та іншого законодавства;
 • обгрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель і забудови тери-торій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, есте-тичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень наїх планування, забудову та інше використання, розроблення містобудівних заходів щодо їхохорони та раціонального використання;
 • розроблення заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ре-сурсів;
 • розроблення заходів щодо цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
 • регулювання забудови населених пунктів та інших територій.

C.2 ДБН 5.1.1-7:2007

 1. В ув'язці з законодавчо встановленими термінами реалізації Генеральної схеми плануваннятериторії України проектні вирішення СПТС розробляються на два періоди: 20 років (довгостроковийперіод) і до 10 років (перша черга). Крім того, попередньо обґрунтовуються пропозиції на більшдалеку перспективу.
 2. Вирішення СПТС повинні використовуватись сільською (селищною) радою, її виконкомом,районною державною адміністрацією при здійсненні їх відповідних повноважень, визначених Кон-ституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві дер-жавні адміністрації", "Про планування і забудову територій", Земельним кодексом України, Бюд-жетним кодексом України, іншими нормативними актами, зокрема, під час підготування:

 • рішень щодо розроблення генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної доку-ментації, місцевих містобудівних програм;
 • проектів і програм соціально-економічного та культурного розвитку сільради на наступніперіоди (річні, дворічні, п'ятирічні), місцевих програм охорони довкілля;
 • рішень із забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населених пунктів, оздо-ровлення навколишнього середовища, охорони зон рекреації, джерел водопостачання та во-докористування;
 • пропозицій, що відображають інтереси сільради, для включення в прогнози, стратегії і прог-рами економічного та соціального розвитку відповідного району;
 • рішень щодо визначення у встановленому законодавством порядку території, вибору, вилу-чення (викупу) та надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною доку-ментацією;
 • рішень щодо встановлення на відповідній території режиму використання та забудови земель,на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
 • рішень щодо координації на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодокомплексної забудови населених пунктів;
 • висновків щодо доцільності розміщення на території сільради нових підприємств та іншихоб'єктів незалежно від форм власності, рішень щодо розміщення усіх видів будівництва,попереднього погодження місця їх розташування, дозволу на будівництво (забудову) та іншівиди використання земельних ділянок;

 • надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження об'єктів містобудування неза-лежно від форм власності;
 • рішень щодо зміни використання і забудови земельних ділянок фізичними та юридичнимиособами;
 • рішень щодо умов використання та забудови земельних ділянок;
 • рішень щодо економічної оцінки територій та грошової оцінки земель, визначення ставокземельного податку, стартової ціни земельних ділянок у разі їх продажу на конкурсних засадах;
 • завдань на проектування соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури;
 • пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідногофонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
 • пропозицій про оголошення відповідними державними органами природних, оздоровчих,рекреаційних та інших об'єктів, що мають екологічну, оздоровчу, рекреаційну, історичну,культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняютьсязаконом;
 • місцевих програм раціонального використання та охорони земель;
 • рішень щодо об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету таінших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансуваннякомунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуютьсяспільних інтересів територіальних громад у сфері соціально-культурного обслуговуваннянаселення, водо- та енергозабезпечення, дорожно-транспортного будівництва, охорони дов-кілля тощо;
 • пропозицій та проектів угод про транскордонне співробітництво між територіальними гро-мадами в галузі ефективного використання і планувальної організації суміжних територій;

ДБН Б. 1.1-7:2007 C.3

 • пропозицій районній раді щодо встановлення та зміни меж сільради та розташованих на їїтериторії населених пунктів для подання Верховній Раді АРК, обласним радам;
 • висновків щодо погодження трас і проектів будівництва магістральних інженерно-транспорт-них комунікацій, будівель і споруд;
 • рішень щодо встановлення режиму використання територій, призначених для перспективнихмістобудівних потреб місцевого значення.

1.6 Матеріали СПТС використовуються як вихідні дані при розробленні іншої містобудівної документації та проектів забудови, інвестиційних програм і проектів, схем визначення земель населених пунктів для приватизації, планів земельно-господарського устрою населених пунктів, схем інженерного захисту і підготовлення території, розвитку систем інженерного обладнання.

2 СКЛАД І ЗМІСТ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬРАДИ

СПТС розробляється у складі текстових і графічних матеріалів.

2.1 Текстові матеріали СПТС включають: пояснювальну записку; основні положення; додатки.

2.1.1 Пояснювальна записка має містити:

 • вступ;
 • ретроспективний аналіз та оцінку сучасного стану використання території сільради;
 • комплексну містобудівну оцінку території сільради;
 • пропозиції та обгрунтування щодо перспективного розвитку та використання території сіль-ради, взаємоузгодженого вирішення спільних проблем розвитку розташованих в її межах і наоточуючих територіях населених пунктів, інженерно-транспортної та екологічної інфраструк-тури, охорони та розвитку рекреаційних та оздоровчих ресурсів.

 1. У вступі характеризуються підстави, головна мета, законодавчі та нормативно-методичніоснови розроблення СПТС, наводиться перелік та джерела вихідної інформації.
 2. Ретроспективний аналіз та оцінка сучасного стану використання території сільради маємістити:

а)характеристику географічного розташування сільради, її оточення (перелік межуючих з неюадміністративно-територіальних одиниць, включаючи міста обласного (республіканського в АРК)значення), дані про площу території та чисельність населення, розташовані в її межах населеніпункти, місце сільради в районній системі розселення відповідно до рішень схеми планування тери-торії району;

б)коротку історичну довідку з характеристикою послідовних змін формування сільради, адмі-ністративного статусу населених пунктів, що входять до її складу;

в)оцінку ступеня та проблем реалізації раніше розробленої СПТС, генеральних планів населенихпунктів, що входять до складу сільради, іншої містобудівної документації;

г)аналіз тенденцій (за період після 1990р.) та сучасного стану функціонального використанняземель, розвитку населених пунктів у місцевій системі розселення, інженерно-транспортної інфра-структури: характеристику структури та оцінку ефективності використання земель сільради, щіль-ність і характер забудови, розвиток планувальної структури, наявність територіальних ресурсів,можливостей містобудівного освоєння територій, прилеглих до населених пунктів (придатність дляжитлово-цивільного та іншого будівництва, потенційна сельбищна місткість), відомості про станзабудови та громадського обслуговування, про структуру, обсяги житлового фонду та житловузабезпеченість, про зайнятість населення, про розвиток господарського комплексу тощо;

д)визначення проблем та диспропорцій, можливих наслідків продовження тенденцій, що скла-лися, у зазаначеній в п.2.1.1.2, г) сфері.

2.1.1.3 Комплексна містобудівна оцінка території сільради має містити:

а) системну оцінку конкурентних переваг та обмежень соціально-економічного розвитку сільради, що визначають вимоги та можливості ефективного використання її території на базі аналізу:

C.4 ДБН5.1.1-7:2007

 1. зовнішніх чинників: переваги географічного розташування, місце в районному АПК і врайонній системі розселення, в мережі загальнодержавних і регіональних інженерно-тран-спортних магістралей, в системі об'єктів ринкової інфраструктури АПК, сталі виробничі,трудові, культурно-побутові, рекреаційні взаємозв'язки з суміжними адміністративно-тери-торіальними утвореннями (включаючи міста обласного (республіканського в АРК) значення);
 2. внутрішніх чинників (динаміка, сучасний стан та наявні прогнози розвитку):

 • соціально-демографічний потенціал (кількість, структура, природний рух, сальдо міграції,зайнятість населення, рівень освіти та професійної кваліфікації економічно активного насе-лення);
 • структура та потужність виробничого комплексу;
 • природно-ресурсний потенціал, рівень та умови його використання (земельні, водні, міне-рально-сировинні ресурси, природно-кліматичні умови проживання та господарської діяль-ності);
 • оздоровчо-рекреаційний та туристичний потенціал (наявність історико-культурної спадщини,своєрідність природних ландшафтів, лісів та інших відповідних ресурсів, рівень та умови їхвикористання);
 • рівень розвитку місцевої соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (житловийфонд, заклади соціально-культурного обслуговування населення (у т.ч. міжселенного зна-чення), шляхове господарство, водо- та енергозабезпечення, водовідведення, санітарне очи-щення території тощо;
 • санітарно-епідемічний та екологічний стан території з визначенням об'єктів, які негативновпливають на стан забруднення навколишнього середовища;
 • рівень цивільного захисту, природної, пожежної та техногенної безпеки території (структура тарозміщення потенційно небезпечних об'єктів та інших джерел виникнення надзвичайнихситуацій, їх розподіл за групами ризику, площа території та кількість населення в зонахможливого ураження, включаючи вплив аналогічних об'єктів, розташованих на територіїсуміжних адміністративно-територіальних утворень);