ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації

СКЛАД І ЗМІСТ СХЕМ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ТА ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

ДБН Б.1.1-11:2011

Київ

Мінрегіонбуд України

2011

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО:

Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто"

РОЗРОБНИКИ: д-р арх., проф. Ю. Білоконь (науковий керівник); д-р арх., проф. І. Фомін; д-р геогр. наук Ю. Палеха, канд. техн. наук Е. Шаповалов; д-р геогр. наук Г. Підгрушний; архітектори А. Економов, В. Токар, А.Куделін, В. Ісаков, Г. Айлікова

ВНЕСЕНО: Держдепартамент містобудування та архітектури Мінрегіонбуду України

2ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіонбуду України від 06.01.2011 р. № 1, чинні з 01.10.2011 р.

3УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

із втратою чинності в Україні розділів 1.4, 1.13, 1.14, 2.1-2.11 та 9.1, додатків 1, 2, 3, 4 (у частині, що стосується "схем районной планировки") ВСН 38-82 "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов районной планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов".

ЗМІСТ

с.

1 Сфера застосування1

2 Нормативні посилання1

3 Терміни та визначення понять1

4 Загальні положення2

5 Склад і зміст схеми планування території3

Додаток А

Форма основних техніко-економічних показників схеми планування території області (АРК)8

Додаток Б

Завдання на розроблення схеми планування території області (АРК)10

Додаток В

Склад і зміст вихідних даних для розроблення схеми планування території області (АРК)12

Додаток Г

Форми вихідної інформації для виконання проекту схеми планування території області (АРК)14

Додаток Д

Методика аналізу стану використання та прогнозування розвитку території20

Додаток Е

Бібліографія24

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації

СКЛАД І ЗМІСТ СХЕМ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

Система градостроительной документации

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ СХЕМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ

System arhitectural town planning documentation

STRUCTURE AND CONTENT SHEME PLANNING TERRITORY

AUTONOMOUS REPUBLIC THE CRIMEA AND REGIONES

Чинні від 2011-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Ці Норми встановлюють вимоги до складу та змісту схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України (далі - регіон).
 2. Ці Норми призначені для застосування органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДБН Б.1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих Нормах вживаються терміни, встановлені Законом України "Про планування і забудову територій": Генеральна схема планування території України; схема планування території; територія.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Основним завданням планування території на регіональному рівні є:

 • врахування та конкретизація рішень Генеральної схеми планування території України у сфері вдосконалення системи розселення; визначення територій, розвиток яких потребує державної підтримки; розвиток національної екологічної мережі, інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури та історико-культурної спадщини;
 • врахування загальнодержавних та регіональних інтересів при плануванні розвитку окремих галузей економіки, розробленні цільових програм розвитку регіонів, формуванні транскордонних регіонів, транспортно-комунікаційних коридорів, зон із спеціальним режимом використання;
 • розроблення раціональної планувальної організації території регіону в частині: забезпечення оптимальних умов проживання населення, раціонального використання природних ресурсів, розвитку галузей господарського комплексу, охорони навколишнього природного середовища, забезпечення цивільного захисту населення і територій, пожежної та техногенної безпеки, збереження цінних об'єктів матеріальної культури, захисту населених пунктів і територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, створення транспортної та інженерної інфраструктури.

4.2 Схема планування території є містобудівною документацією і розробляється на розрахунковий період, що складає 20 років зі строку затвердження проекту.

Схема планування території розробляється, як правило, в одну стадію (проект). У залежності від складності об'єкта проектування та умов фінансування схема планування території може виконуватись у дві стадії. Перша стадія (концепція господарського та містобудівного розвитку області (АРК)) визначає основні напрямки господарського і територіального розвитку регіону безвідносно до строку реалізації. Другою стадією є проект "Схема планування території області (АРК)".

 1. Схема планування території розробляється на територію Автономної Республіки Крим, області.
 2. Схема планування території повинна містити принципові рішення з функціонального зонування території за видами переважного використання, з планувальної організації території, взаємопов'язаного комплексного розміщення основних об'єктів промисловості, транспорту та інженерної інфраструктури, захисту населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони нерухомих об'єктів культурної спадщини, формування національної екологічної мережі.
 3. Схему планування території розробляють відповідно до завдання на розроблення (додаток Б), затвердженого в установленому порядку (головою обласної державної адміністрації або головою Кабінету Міністрів Автономної Республіки Крим). Склад і зміст вихідних даних для розроблення схеми планування території області (АРК), які надає замовник, визначають згідно з додатком В.

5 СКЛАД І ЗМІСТ СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

5.1 У складі схеми планування території розробляють наступні графічні матеріали:

а) проектний план (основне креслення) у масштабі 1:100000, на якому зазначається:

 • перспективне функціональне зонування території за видами переважного використання;
 • міста/селища та села з виділенням центрів районних та міжрайонних систем розселення;
 • перспективне планувальне районування на основі груп адміністративних районів з виділенням міських агломерацій;
 • приміські зони міст із чисельністю населення понад 100 тис. осіб, встановлені згідно з затвердженими генеральними планами;
 • території значних промислових підприємств, які розташовані або пропонуються до розміщення за межами населених пунктів;
 • потенційно небезпечні об'єкти із прогнозованими зонами ураження від найбільш імовірних проектних аварій;
 • існуючі та перспективні курорти, значні зони масового відпочинку;
 • елементи Національної екологічної мережі;
 • охоронні зони;
 • зони особливого режиму;
 • землі Держлісфонду з виділенням лісів природоохоронного призначення;
 • території та об'єкти природно-заповідного фонду й інші природоохоронні території;
 • зони меліорації і зрошення;
 • принципові напрямки трас транспортних коридорів і інженерних комунікацій;
 • існуючі та запропоновані проектом пункти пропуску через державний кордон;
 • канали і водойми;
 • території аеродромів та інших значних транспортних і інженерних споруд;
 • межі адміністративних одиниць;

б) схема комплексної оцінки території в масштабі 1:100000, на якій зазначаються:

 • межі ареалів залягання корисних копалин;
 • зони затоплення;
 • ділянки прояву небезпечних геологічних, гідрогеологічних та геоморфологічних процесів (сейсміка, зсуви, карсти, підтоплення, ерозія тощо);
 • чинники, що впливають на обмеження містобудівного і господарського розвитку території;
 • чинники, що характеризують природно-кліматичні, геологічні, інженерно-будівельні і планувальні умови території;
 • дається комплексна оцінка територій (сприятливі, обмежено сприятливі і несприятливі), виявлена в результаті проведення пофакторного аналізу;

в)план сучасного використання території в масштабі 1:100 000, на якому показуються існуючі та проектовані на момент складання схеми основні об'єкти, які відповідають переліку, обсягу і деталізації об'єктів і чинників, що наносяться на проектний план;

г)схема захисту територій і населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів у масштабі 1:200 000;

д) схема розташування об'єктів культурної спадщини у масштабі 1:200000;

е)схема розміщення проектованої території в Генеральній схемі планування території України в масштабі 1:1 000000;

ж)схеми, що обґрунтовують, ілюструють чи деталізують прийняті проектні рішення: господарського розвитку, транспортних зв'язків, водопостачання, каналізування, санітарної очистки території, зрошення й обводнювання, енергопостачання, розселення, розміщення курортних та рекреаційних зон, розвитку туризму. Масштаб схем не може бути крупнішим за 1:200 000.

Обсяг і масштаб схем, зазначених у переліку ж), встановлюються у завданні на проектування з урахуванням особливостей об'єкта проектування.

5.2У випадку розроблення схеми планування території в дві стадії у складі першої стадії (концепція господарського та містобудівного розвитку області (АРК)) розробляють наступні графічні матеріали:

а)план сучасного використання території в масштабі 1:100 000, який за складом і змістом відповідає плану сучасного використання території, який розробляється у складі схеми;

б)схему основних напрямків розвитку рзеогдічоинйу у масштабі 1:200 000, на якій показується пропоноване функціональне зонування території за видами переважного використання, міста, селища та села з виділенням центрів районних та міжрайонних систем розселення, території із сприятливими ресурсами для розвитку курортно-рекреаційного та туристичного комплексів, існуючі та запроектовані потенційно небезпечні об'єкти із прогнозованими зонами ураження від найбільш імовірних проектних аварій, транскордонні регіони, вільні економічні та спеціальні економічні зони, інші території із спеціальним режимом використання Національної екологічної мережі, існуючі та проектні території та об'єкти природно-заповідного фонду й інші природоохоронні території, міжнародні транспортні коридори та пункти пропуску (існуючі та запропоновані у проекті), головні інженерні комунікації, межі адміністративних районів;

в) схему передумов та обмежень розвитку регіону у масштабі 1:200 000, на якій показуються основні економічні, ресурсні та містобудівні передумови розвитку області, екологічні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, геоморфологічні, планувальні, інфраструктурі та інші обмеження розвитку, інвестиційно-сприятливі території для господарського та містобудівного розвитку; У складі другої стадії розробляють матеріали, наведені у 5.1.

 1. Для розроблення графічних креслень застосовуються геоінформаційні технології, цифрові карти з формуванням електронних карт та друку комп'ютерних зображень на засобах виводу твердих копій.
 2. Пояснювальна записка з техніко-економічними показниками до схеми планування території (включаючи перший етап її виконання - концепцію) містить:

а) результати аналізу сучасного стану розвитку господарського комплексу, системи розселення, використання ресурсного потенціалу, використання території, розвитку транспортної та інженерної інфраструктури, стану навколишнього природного середовища та інших чинників у розрізі адміністративних районів області (Автономної Республіки Крим) у порівнянні із середньо-державними та середньообласними (республіканськими) показниками;

б)пропозиції щодо:

 • функціонального зонування території;
 • планувального районування території та формування планувального каркаса;
 • розвитку інвестиційно-привабливих територій, реструктуризації господарського комплексу, розміщення нових виробничих та обслуговуючих підприємств, використання можливостей ресурсного потенціалу області на основі принципових рішень Генеральної схеми планування території України та Державної стратегії регіонального розвитку України;
 • розвитку транскордонних регіонів, вільних економічних та інших зон із спеціальним режимом використання;
 • розвитку курортно-рекреаційних зон і туризму;
 • охорони нерухомих об'єктів культурної спадщини;
 • розвитку транспортної та інженерної інфраструктури з урахуванням формування міжнародних транспортних коридорів;
 • охорони навколишнього природного середовища з урахуванням формування Національної екологічної мережі;

в)реалізації рішень схеми планування території;

г) основні техніко-економічні показники за формою згідно з додатком А.

5.5 До складу пояснювальної записки включають кольорові копії графічних матеріалів схеми планування території.

До примірників пояснювальної записки, що надаються замовнику, додають:

 • ксерокопії завдання на розроблення документації;
 • рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних обласних рад щодо озроблення схеми планування;
 • протоколи попередніх погоджень та розгляду окремих складових проекту;
 • висновки відповідних погоджувальних органів;
 • розрахунки, статистичні дані, матеріали субпідрядних організацій тощо, що обґрунтовують прийняті рішення (додатки Г.1, Г.2, Г.3, Г.4, Г.5, Г.6, Г.7).

До архівного примірника пояснювальної записки додають оригінали зазначених документів.