МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

____________________________________________________________________

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

П Р А В И Л А

безпеки під час проведення навчально-виховного

процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики

загальноосвітніх навчальних закладів

КИЇВ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО

ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держнаглядохоронпраці

України 16.11.98

№ 220

Д Н А О П 9.2.30 - 1.04 - 98

П Р А В И Л А

безпеки під час проведення навчально-виховного

процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики

загальноосвітніх навчальних закладів

КИЇВ

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Інститутом змісту і методів навчання (ІЗМН)

Міністерства освіти України

ВНЕСЕНО: Управлінням організації державного нагляду

ВВЕДЕНО: з введенням в дію цих Правил вважати таким,

що не застосовується на території України НАОП 9.2.30-1.04.-82“Правила по технике бе-

зопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ системы

Министерства просвещения СССР ”,

затверджені Міністерством освіти СРСР у

1982 р.

ЗМІСТ

1. Галузь застосування _____________________________________1

2. Нормативні посилання ___________________________________1

3. Загальні вимоги _________________________________________ 4

4. Вимоги до приміщення кабінету

(лабораторії) фізики ______________________________________5

4.1.Вимоги до розміщення кабінету (лабораторії)

фізики та його обладнання_______________________________5

4.2.Освітлення_______________________________________________6 4.3.Опалення і венгтиляція __________________________________7 4.4.Електрична мережа______________________________________7

4.5.Пожежна безпека ________________________________________9

5. Вимоги безпеки під час проведення занять

у кабінеті фізики ________________________________________10

5.1.Вимоги безпеки під час роботи з проекційною

апаратурою _____________________________________________10

5.2.Вимоги безпеки під час підготовки і

проведення демонстраційних дослідів __________________10

5.3.Вимоги безпеки під час постановки і

проведення лабораторних і практичних

робіт_____________________________________________________13

6. Права, обов’язки та відповідальність

посадових осіб____________________________________________13

Додаток:

Перелік перев’язувальних засобів і медикаментів

для аптечки шкільного кабінету (лабораторії) фізики ______15

ДНАОП 9.2.30-1.04-98

П Р А В И Л А

безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики

загальноосвітніх навчальних закладів

Вводяться з 1 грудня

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів (надалі - Правила) поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу, які працюють або навчаються в кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти України (надалі - навчальні заклади), незалежно від форм власності.

Нормативний акт встановлює вимоги, що є обов’язковими для виконання керівниками навчальних закладів, завідувачами кабінетів (лабораторій), вчителями фізики, які несуть особисту відповідальність за порушення норм гігієни і цих Правил незалежно від того, призвели чи не призвели ці порушення до нещасного випадку.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України “Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ системы Министерства просвещения СССР”, затверджені Міністерством освіти СРСР у 1982 р.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

п/п

Позначення нормативного

акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

1

2

3

_1_

4

5

6

7

8

9

10

1

______2_______

ДНАОП

0.00-4.12-94

ДНАОП

0.00-1.21-98

ДНАОП

0.00-4.15-98

ДНАОП

0.03-3.09-81

ДНАОП

0.01-1.01-95

НАОП

9.1.50-5.01-88

2

Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про освіту”

Закон України “Про охорону праці”

Закон України “Про пожежну безпеку”

_________3___________

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

Зміни

Правила безпечної експлуатації електроустановок спожи-

вачів

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Санитарные нормы и правила устрой-

ства и эксплуатации лазеров

Правила пожежної

безпеки в Україні

Типовая инструкция по охране труда при проведении работ с лазерными аппаратами

3

____________4_____________

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 04.04.94, №30, зареєстровано в Мін’юсті 12.05.94 за №95/304

23.04.97,№109

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98,№4,зареєст-

ровано в Мін’юсті України 10.02.98 за №93/2533

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98, №9, зареєстровано в Мін’юсті України 07.04.98 за №226/2666

Затверджені Головним державним санітарним лікарем СРСР №5804-91

Затверджені Управлінням пожежної охорони МВС України14.06.95р.Зареєстровані в Мін’юсті України 14.07.95 за №219/75Затверджена Мінохорони здоров’я СРСР у 1988р 4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1НАОП 9.2.30-1.07-79ДБНВ.2.2-3-97ГОСТ11015-93ГОСТ11016-93ГОСТ18607-93ГОСТ18666-86ГОСТ 22360-86ГОСТ12.1.030-81ГОСТ12.2.007.0-75.ГОСТ16809-88Е. 2Правила по технике электробезопаснос-ти при проведении занятий в учебных классах (кабинетах) общеобразователь-ных школ и практики учащихся на про- мышленных объектах Будинки та споруди навчальних закладівСтолы ученические. Типы и функциональные размерыСтулья ученические.Типы и функциональ ные размерыСтолы демонстрационные. Функциональные размерыШкафы для учебных пособий.Функцио-нальные размерыШкафы демонстрационные и вытяжные.Типы и функциональные размерыССБТ. Електробезо пасность.Защитное заземление, занулениеССБТ.Изделия электротехнические. Общие требования безопасностиАппараты пускорегулирующие для разрядних ламп 3Затверджені Міністерством освіти СРСР у 1979 р.Затверджено Держкоммістобудування України 27.06.96, №117 4 21 22 23 24 25 26 27ГОСТ12.1.003-83СНиП ІІ-4-79СНиП 2.04.05-91СП 11-86-а-74ССБТ.Шум.Общие требования безопасности

Естественное и искусственное освещение

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Зміни

Санитарные правила по устройству и содержанию общеобразовательных школ

Правила устройства электроустановок

Зміни:

Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах

Типові переліки навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, ІІ, ІІІ ступені)

Затверджено Держбудом СРСР в 1979 р.

Затверджено Держбудом СРСР в 1991 р.

Затверджені наказом Держкоммістобудування України від 29.12.96, №106

Затверджено Мінздравом СРСР 29.04.74, №1186-74

Затверджені Міненерго СРСР у 1985р.

Затверджені наказом Міне

нергетики і електрифікації України від 20.02.97,№18

Затверджене наказом Міністерства освіти України від 30.11.93, №429, зареєстроване в Мін’юсті України 03.12.93 за №178

Затверджені наказом Міністерства освіти Украіни від 15.05.95, №131

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ.

3.1. Враховуючи особливості курсу фізики, в першу чергу - його практичну спрямованість, на заняттях використовують технічні засоби навчання, які приведені в Типових переліках навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, ІІ, ІІІ ступені) (надалі - Типові переліки).

3.2. Відповідно до Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах дозвіл на введення в експлуатацію кабінету (лабораторії) фізики під час приймання навчального закладу до нового навчального року дає державна комісія, створена за наказом місцевого органу виконавчої влади (держадміністрації), до якої входять представники районного (міського) відділу освіти, профспілки галузі, керівник навчального закладу, а під час введення в експлуатацію новоутвореного або переобладнаного кабінету (лабораторії) - також і представники відповідних органів державного нагляду.

3.3. Не дозволяється застосовувати прилади і пристрої, що не відповідають вимогам безпеки праці; використовувати електричне обладнання (вироби), що не відповідають вимогам

ГОСТ 12.2.007.0-75 “ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности”.

3.4. До роботи з кіноапаратурою допускаються лише особи, що мають посвідчення кінодемонстратора і посвідчення про проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму.

3.5. Під час роботи з хімічними реактивавми слід керуватися чинними Правилами безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів.

4 ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕНЬ КАБІНЕТУ (ЛАБОРАТОРІЇ)

ФІЗИКИ

4.1. Вимоги до розміщення кабінету (лабораторії) фізики та його обладнання.

4.1.1. Площі приміщень кабінету (лабораторії) фізики, лаборантської повинні відповідати вимогам ДБН В 2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”.

Площа приміщення кабінету (лабораторії) фізики навчального закладу має бути не менша як 72м2 , лаборантськоі - не менша як 16м2, висота приміщення - не менша як 3,3 м.

4.1.2. В кабінеті фізики передбачається створення астрономічного куточка. Розміщення лабораторних меблів і обладнання в кабінеті (лабораторії) фізики має забезпечувати зручність і безпеку роботи.

4.1.3.Кабінет (лабораторія) обладнується лабораторними столами (ГОСТ 11015-93 “Столы ученические. Типы и функциональные размеры” ) та стільцями (ГОСТ 11016-93 “Стулья ученические. Типы и функциональные размеры” ), демонстраційним столом (ГОСТ 18607-93 “Столы демонстрационные. Функциональные размеры” ), шафами для зберігання навчального обладнання для лабораторних і практичних робіт (ГОСТ 18666-86 “Шкафы для учебных пособий. Функциональные размеры”, ГОСТ 22360-86 “Шкафы демонстрационные и вытяжные. Типы и функциональные размеры”)

4.1.4. Відстань між переднім рядом лабораторних столів і демонстраційним столом повинна становити не менше як `0,8 м, демонстраційний стіл установлюється на подіумі заввишки 0,15 м на відстані не менше як 1 м від класної дошки, а віддаль до останнього місця учнів від класної дошки має бути не більше як 10 м. Розміщення столів у приміщеннях різної конфігурації повинно забезпечувати кут розглядання для учнів, які сидять за першими столами в крайніх рядах, не менше ніж 300.

4.1.5. У лаборантській установлюють шафи (стелажі) для зберігання демонстраційного обладнання, універсальний стіл-верстак (препараторський стіл), на якому вчитель (лаборант) у процесі підготовки до занять виконує роботи з ремонту обладнання, підготовляє досліди.

4.1.6. Лаборантські приміщення мають внутрішнє сполучення з кабінетом (лабораторією). Необхідно передбачити другий вихід з лаборантської у коридор, на сходи, в рекреаційне або інше суміжне приміщення.

4.1.7. Розcтановка меблів, величина проходів, відстаней від класної дошки до першого та останнього ряду столів у кабінеті (лабораторії) має відповідати СП ІІ-86-а-74 “Санитарные правила по устройству и содержанию общеобразовательных заведений”.

4.1.8. Кабінет (лабораторія) фізики оснащується медичною аптечкою з набором перев’язувальних засобів і медикаментів (відповідно до додатку), комплексом засобів індивідуального захисту та інструкцією з безпеки для учнів.

4.1.9. Перебувати учням у приміщенні кабінету (лабораторії) фізики і в лаборантській дозволяється тільки в присутності вчителя фізики або лаборанта.

4.1.10. Не дозволяється використовувати кабінети фізики як класні кімнати для проведення занять з інших предметів, зборів.

4.2. Освітлення.

4.2.1. Згідно з СНиП ІІ-4-79 “Естественное и искусственное освещение” світловий потік повинен падати зліва від учнів; найменша загальна штучна освітленість горизонтальних поверхонь на рівні 0,8 м від підлоги повинна бути для навчальних кабінетів не нижча за 150 лК в разі використання ламп розжарювання і 300 лК в разі використання люмінесцентних ламп з світложовтим спектром випромінювання.