МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

_______________________________________________________________________

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

П Р А В И Л А

безпеки під час проведення навчально-виховного

процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії

загальноосвітніх навчальних закладів

Київ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО

ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держнаглядохоронпраці

від 16.11.98р. №222

Д Н А О П 9.2.30 - 1.06 -98

П Р А В И Л А

безпеки під час проведення навчально-виховного

процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії

загальноосвітніх навчальних закладів

Київ

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Інститутом змісту і методів навчання (ІЗМН)

Міністерства освіти України

ВНЕСЕНО: Управлінням організації державного нагляду

ВВЕДЕНО: з введенням в дію цих Правил вважати такими,

що не застосовуються на території України, НАОП

9.2.30-1.06-79 “Правила по технике безопасности

для кабинетов (лабораторий) химии обще-

образовательных школ системы Министерства

образования СССР”, затверджені Міністерством

освіти СРСР у1979 р.

Надруковано з урахуванням змін і доповнень в

частині термінології, затверджених наказом

Держнаглядохоронпраці України від 20 травня

1999 року № 93

Міносвіти України Д Н А О П 9.2.30 - 1.06- 98

П р а в и л а

безпеки під час проведення навчально-виховного

процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії

загальноосвітніх навчальних закладів

______________________________________________________________________

Вводяться з 1 грудня 1998 року

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Правила) поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти України (далі - навчальні заклади), незалежно від форм власності.

Нормативний акт встановлює вимоги безпеки, які є обов’язковими для виконання керівниками навчальних закладів, завідувачами кабінетів (лабораторій) хімії, вчителями хімії, які несуть особисту відповідальність за порушення цих Правил.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України “Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ системы Министерства образования СССР”, затверджені Міністерством освіти СРСР у 1979 р.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

п/п

Позначення нормативного

акта

Назва

Ким, коли затверджено, ре-єстрація в Мін’юсті

1

2

3

4

1

2

3

4

Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про освіту”

Закон України “Про охорону праці”

Закон України “Про пожежну безпеку”

Закон України “Про забезпечення сані-тарного та епідемі-чного благополуччя населення”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ДНАОП

0.00-4.12-94

ДНАОП

0.00-4.26-96

ДНАОП

0.01-1.01-95

ДНАОП

0.00-1.21-98

ДБН

В.2.2-3-97

ГОСТ

11015-93

ГОСТ

11016-93

ГОСТ

18607-93

ГОСТ

18666-86

ГОСТ

12.4.026-81

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

Зміни:

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального за-хисту

Правила пожежної безпеки в Україні

Правила безпечної експлуатації елект-роустановок споживачів

Будинки і споруди навчальних закладів

Столи учнівські. Типи і функціональні розміри

Стільці учнівські.

Типи і функціональні розміри

Столи демонстраційні. Функціональні розміри

Шафи для учбових посібників. Функціональні розміри

ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 4.04.94, № 30, зареєстровано в Мін’юсті 12.05.94 за № 95/304

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 23.04.97, №109

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96, №170,

зареєстровано в Мін’юсті 18.11.96 за № 667/1692

Затверджені Управлінням пожежної охорони МВС України 14.06.95. Зареє-стровані в Мін’юсті України 14.07.95 за № 219/755

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98, № 4, зареєстровано в Мін’юсті України 10.02.98 за № 93/2533

Затверджено наказом Держкоммістобудування від 27.06.96, №117

1

2

3

4

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1_

25

ГОСТ

22360-86

ГОСТ

12.1.030-81

ГОСТ

6825-91

ГОСТ 3885-73

СНиП ІІ-4-79

СНиП

2.04.05-91

СП 11-86-а-74

______2_______

Шафи демонстраційні і витяжні. Типи і функціональні розміри.

ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення

Лампи люмінесцентні трубчаті для загального використання

Реактиви і особливо чисті речовини. Правила приймання, відбір проб, фасування, упаковка, маркіровка

Природне і штучне освітлення

Опалення, вентиляція і кондиціювання

Зміни:

Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх шкіл

Правила влаштуван-ня електроустано-вок

Зміни:

Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

_________3___________

Типові переліки навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, ІІ, ІІІ ступені)

Затверджено Держбудом СРСР у 1979 р.

Затверджено Держбудом у 1991 р.

Затверджені наказом Держкоммістобудування України від 29.12.96, №106

Затверджено Мінздравом СРСР 29.04.74

Затверджені Міненерго СРСР у 1985 р.

Затверджені наказом Міненергетики і електрифікації України від 20.02.97, №18

Затверджено наказом Міністерства освіти України від 30.11.93, № 429.

Зареєстровано в Мін’юсті України 3.12.93 за №178.

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.97, № 45

__________4_________________

Затверджені наказом Міні-стерства освіти України від 15.05.95, № 131

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Враховуючи особливості курсу хімії, в першу чергу його практичну спрямованість, на заняттях використовують технічні засоби навчання, які наведені в Типових переліках навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, ІІ, ІІІ ступені) (далі - Типові переліки).

3.2. Відповідно до Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах дозвіл на введення в експлуатацію кабінету (лабораторії) хімії під час приймання навчального закладу до нового навчального року дає державна комісія, створена за наказом місцевого органу виконавчої влади (держадміністрації), до якої входять представники районного (міського) відділу освіти, профспілки галузі, керівник навчального закладу, а під час введення в експлуатацію новоутвореного або переобладнаного кабінету (лабораторії) хімії - також і представники відповідних органів державного нагляду.

3.3. У кабінеті (лабораторії) хімії слід проводити заняття лише з цього предмета. Використовувати приміщення з іншою метою (проведення уроків з інших предметів, гуртків іншого напрямку, зборів тощо) не дозволяється.

3.4. У кабінеті хімії проводяться експерименти, що передбачені навчальною програмою, та експерименти з хімії у хімічних гуртках та факультативах.

3.5. Практичні заняття в кабінеті хімії повинні проводитися тільки в присутності вчителя хімії та лаборанта, під їх керівництвом і постійним наглядом за виконанням робіт учнями відповідно до даних Правил.

3.6. До роботи з кіноапаратурою допускаються лише особи, які мають посвідчення кінодемонстратора і посвідчення про проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму.

3.7. До практичних робіт у кабінеті хімії допускаються учні, які пройшли медичний огляд та інструктаж з правил безпеки. Медичний огляд учнів проводиться один раз на рік на початку навчального року і фіксується у медпрацівника навчального закладу.

4. ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ КАБІНЕТУ ХІМІЇ ТА

ЛАБОРАНТСЬКОЇ (ПРЕПАРАТОРСЬКОЇ)

4.1. Вимоги до розміщення кабінету (лабораторії) хімії та його обладнання.

4.1.1. Приміщення кабінету (лабораторії) хімії та лаборантської повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”, СП 11-86-а-74 “Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх шкіл”.

4.1.2. Рекомендується розміщувати кабінети (лабораторії) на верхніх поверхах будівлі.

4.1.3. Площа приміщення кабінету хімії має бути не менш як 72 м2, лаборантської - не менш як 16 м2, висота приміщення - не менш як 3.3 м.

4.1.4. Розміщувати лаборантську слід поряд з кабінетом (лабораторією) хімії з боку класної дошки і з’єднувати дверима.

4.1.5. Необхідно передбачити другий вихід з лаборантської у коридор, на сходи, в рекреаційне та інше суміжне приміщення.

4.1.6. Згідно з СП 11-86-а-74 “Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх шкіл” підлогу в кабінеті (лабораторії) хімії і лаборантській покривають негорючими матеріалами типу пластику. Дерев’яну дощату підлогу шпаклюють, щоб не було щілин, і покривають фарбою. Підлога в кабінеті хімії має бути стійкою проти стирання, не повинна деформуватися від миття і дезінфекції. Не дозволяється покривати підлогу в кабінеті хімії паркетом, бо випадково пролиті хімічні реактиви потрапляють у щілини і стають джерелом бруду.

4.1.7. Розміщення лабораторних меблів і обладнання у кабінеті (лабораторії) хімії повинно забезпечувати зручність, безпеку роботи і відповідати нормам ГОСТ 11015-93 “Столи учнівські. Типи і функціональні розміри”, ГОСТ 11016-93 “Стільці учнівські. Типи и функціональні розміри”, ГОСТ 18607-93 “Столи демонстраційні. Функціональні розміри”, ГОСТ 18666-86 “Шафи для учбових посібників. Функціональні розміри”, ГОСТ 22360-86 “Шафи демонстраційні и витяжні. Типи и функціональні розміри”.

4.1.8. Відстань між першим рядом лабораторних столів і демонстраційним столом встановлюється не менш як 0.8 м. Де-монстраційний стіл установлюється на подіумі заввишки 0,15 м.

4.1.9. Відстань від останнього ряду лабораторних столів до дошки не повинна перевищувати 10 м.

4.1.10. Відповідно до ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів” кабінет (лабораторію) хімії та лаборантську забезпечують вентиляцією, освітленням, опаленням, водопроводом і каналізацією. В кабінеті хімії мають бути встановлені раковини з підведенням холодної та гарячої води. Труби холодної та гарячої води, які підводяться на робочі місця учнів, фарбують в блакитний або синій колір.

Один з водопровідних кранів в кабінеті чи лаборантській обладнується знімним шлангом з насадкою для змивання зі шкіри лугів (у випадку необережного поводження), на іншому крані має бути постійно закріплена гумова трубка з насадкою для промивання очей.