МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

______________________________________________________________

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДН А О П 9.2.30-1.05 -98

П Р А В И Л А

безпеки під час роботи з біології

у загальноосвітніх навчальних закладах

КИЇВ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО

ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держнаглядохоронпраці

від 16 листопада 1998р. №221

ДН А О П 9.2.30-1.05 -98

П Р А В И Л А

безпеки під час роботи з біології

у загальноосвітніх навчальних закладах

КИЇВ

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Інститутом змісту і методів навчання (ІЗМН)

Міністерства освіти України

ВНЕСЕНО: Управлінням організації державного нагляду

ВВЕДЕНО: з введенням в дію цих Правил вважати такими,

що не застосовуються на території України НАОП

9.2.30-1.05-84 “Правила по технике безопасности

при работе по биологии в общеобразовательных

школах системы Министерства просвещения

СССР”, затверджені Міністерством освіти СРСР в

1984р.

ЗМІСТ

1. Галузь застосування______________________________________1

2. Нормативні посилання____________________________________1

3. Загальні положення_______________________________________3

4. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології та

лаборантської_____________________________________________ 4

4.1. Загальні вимоги__________________________________________4

4.2. Освітлення _______________________________________________ 5

4.3. Пожежна безпека__________________________________________6

5. Вимоги безпеки під час проведення занять з біології ____________________________________________________7

5.1. Вимоги безпеки під час проведення лабораторних занять,

практичних робіт, демонстраційних дослідів у приміщенні

кабінету (лабораторії) біології_________________________________7

5.2. Вимоги безпеки під час роботи в куточку

живої природи ________________________________________________7

5.3. Правила безпеки під час роботи на навчально-

дослідній ділянці_______________________________________________8

5.4. Правила безпеки під час проведення екскурсій з

біології _______________ ________________________________________9

5.5. Правила безпеки під час проведення практичних занять

з біології в теплицях (оранжереях)____________________________10

6. Вимоги до зберігання матеріалів та інструментів,

небезпечних для здоров’я учнів ______________________________12

7. Відповідальність, обов’язки та права посадових осіб ______12

Додатки:

1 Перелік медикаментів, перев’язувальних засобів і приладдя для

аптечки кабінету (лабораторії) біології_________________________14

2 Оптимальні розміри основного інвентаря для учнів різних

вікових груп____________________________________________________15

3 Перелік медикаментів, перев’язувальних засобів

і приладдя для похідної аптечки________________________________16

4 Типовий перелік культур, які рекомендовані для вирощування у

теплиці (оранжереї)_____________________________________________17

5 Витяг із переліку хімічних і біологічних засобів боротьби з

шкідниками, хворобами рослин і бур’янами________________18

ДНАОП 9.2.30-1.05 -98

П Р А В И Л А

безпеки під час роботи з біології

у загальноосвітніх навчальних закладах

Дата введення 1 грудня 1998р.

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах (далі - Правила) поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) біології загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти України (далі - навчальні заклади), незалежно від форм власності.

Нормативний акт встановлює вимоги безпеки, які є обов’язковими для виконання керівниками навчальних закладів, завідувачами кабінетами (лабораторіями) біології, учителями біології, керівниками біологічних гуртків, керівниками робіт на навчально-дослідній ділянці, у оранжереї (теплиці), що несуть особисту відповідальність за порушення цих Правил.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України “Правила по технике безопасности при работе по биологии в общеобразовательных школах системы Министерства просвещения СССР”, затверджені Міністерством освіти СРСР у 1984р.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

п/п

Позначення нормативного

акта

Назва

Ким, коли затверджено, ре-єстрація в Мін’юсті

1

2

3

4

1

2

3

4

Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про освіту”

Закон України “Про охорону праці”

Закон України “Про пожежну безпеку”

Закон України “Про забезпечення сані-тарного та епідемі-чного благополуччя населення”

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ДНАОП

0.00-4.12-94

ДНАОП

0.01-1.01-95

ДНАОП

0.00-1.21-98

ДНАОП

0.03-3.29-96

ДБН

В.2.2-3-97

ГОСТ

18314-93

ГОСТ

12.1.008-76

СП 11-86-а-74

СНиП ІІ-4-79

Типове положення про навчання, інст-руктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці

Зміни:

Правила пожежної безпеки в Україні

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Будинки та споруди навчальних закладів

Столи учнівські лабораторні

Біологічна безпека

Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загаль-ноосвітніх шкіл

Природне і штучне освітлення

Правила влаштування електроустановок

Зміни:

Затверджено наказом

Держнаглядохоронпраці від 4.04.94р., №30, зареєстровано в Мін’юсті 12.05.94 за №35/104

23.04.97, №109

Затверджені Управлінням пожежної охорони МВС України 14.06.95, зареє-стровані в Мін’юсті України 14.07.95 за № 219/755.

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98, №4, зареєстровані в Мін’юсті України 10.02.98 за №93/2533

Затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.96, №59, зареєстровані в Мін’юсті України 16.04.96 за №183/1208

Затведжені наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96, №117

Затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 29.04.74

Затверджені Держбудом СРСР у 1979р.

Затверджено Міненерго СРСР у 1985р.

Затверджені наказом Міністерства енергетики і електрифікації України від 20.02.97, №18

15

16

17

Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах

Санітарно-гігієнічні вимоги до організації трудового навчання учнів 1-7 класів

Типові переліки навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, ІІ, ІІІ ступені)

Затверджене наказом Міністерства осіти України від 30.11.93, №429, зареєстроване в Мін’юсті України 3.12.93 за №178

Затверджені наказом Мінздрава СРСР від 22.02.85, №3216-85.

Затверджені наказом Міністерства освіти України від 15.05.95, №131

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Враховуючи особливості курсу біології, в першу чергу - його багатопрофільність і практичну спрямованість, на заняттях використовують технічні засоби навчання, які приведені в Типових переліках навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання для загальноосвітніх шкіл (І, ІІ, ІІІ ступені) (надалі - Типові переліки).

3.2. Згідно Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах дозвіл на введення в експлуатацію кабінету (лабораторії) біології під час приймання навчального закладу перед початком нового навчального року дає державна комісія, створена за наказом органу місцевої виконавчої влади (держадміністрації), до якої входять представники районного (міського) відділу освіти, профспілки галузі, керівник навчального закладу, а при введенні в експлуатацію новоутвореного або переобладнаного кабінету (лабораторії) - також і представники відповідних органів державного нагляду.

3.3. Iнструкцiї з безпеки для працюючих у кабінеті біології пiд час лабораторних занять, практичних робiт на навчально-дослiднiй дiлянцi, в теплиці (оранжереї) та екскурсiй у природу, що розробленi згідно чинного положення про організацію охорони праці завiдувачем кабiнетом (лабораторiєю) i завiдувачем навчально-дослiдною дiлянкою з урахуванням мiсцевих умов, погодженi з комiтетом профспiлки i затвердженi керівником навчального закладу, повиннi бути розміщені в кабiнетi (лабораторiї) бiологiї на видному мiсцi.

3.4. В кабінеті (лабораторії) біології слід проводити заняття тільки з цього предмету. Використовувати приміщення для іншої мети (проведення уроків з інших предметів, гуртків іншого напрямку тощо) не дозволяється.

3.5. До роботи з кіноапаратурою допускаються лише особи, що мають посвідчення кінодемонстратора і посвідчення про проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму.

4. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії)

біології та лаборантської

4.1. Загальні вимоги

4.1.1. Примiщення кабiнету (лабораторiї) бiологiї повиннi відповідати вимогам ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів” та СП 11-86-а-74 “Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх шкіл”.

Примiтки. 1.При реконструкцiї навчальних закладів необхідно виконувати вимоги чинних норм проектування.

2.Якщо в навчальному закладі є куточок живої природи, площа його приміщення визначається ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів” та СП 11-86-а-74 “Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх шкіл”.

4.1.2. Кабiнет (лабораторiю) бiологiї доцiльно розмiщувати на першому поверсi.

4.1.3. Вiкна кабiнету (лабораторiї) бiологiї повиннi бути орiєнтованi на пiвдень, пiвденний схiд, схiд.

4.1.4. Площа примiщення кабiнету (лабораторiї) повинна становити не менше як , а лаборантської - не менше як . Висота примiщення . Лаборантську треба розмiщувати сумiжно з кабiнетом (лабораторiєю) бiологiї з боку класної дошки i з'єднувати з кабiнетом (лабораторiєю) дверима. З лаборантської потрібно передбачити другий вихід у коридор або рекреаційні приміщення.

4.1.5. У примiщеннi кабiнету бiологiї та в лаборантськiй встановлюють водопровіднi крани i раковини з гiдравлiчним затвором згідно СП 11-86-а-74 “Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх шкіл”.

4.1.6. Розмiщення лабораторних меблiв i обладнання в кабiнетi (лабораторiї) бiологiї має забезпечувати зручнiсть i безпеку роботи. Розмiри лабораторних столiв повиннi вiдповiдати ГОСТ 18314-93 “Столи учнівські лабораторні” (висота 0,66, 0,72, , розмiри робочої площини 1,2х0,6 м). Вiдстань мiж переднiм рядом лабораторних столiв i демонстрацiйним столом повинна становити не менше як , при цьому забезпечується кут розглядання у 30-35 град., вiдстань останнього мiсця учнiв вiд класної дошки - не більше як .

4.1.7. Утримання кiмнатних рослин на вiкнах кабiнету (лабораторiї) бiологiї та лаборантської не дозволяється, що визначається нормами освiтленостi навчальних приміщень (див. п.4.2.1 даних Правил). Рослини розміщують на спеціальних підставках. У кабінеті (лабораторії ) біології не повинно бути рослин, що містять отруйні речовини (олеандр, молочаїв).

4.1.8. Куточок живої природи доцільно розмiстити в спецiальному примiщеннi, бажано неподалiк вiд кабiнету (лабораторiї) бiологiї.

4.1.9. У куточку живої природи, розмiщеному в примiщеннi навчального закладу, слід утримувати акварiумних риб, а також iнших мешканцiв акварiума; молюскiв, вужiв, ящiрок - у терарiумах; птахiв - у клiтках. Ссавцiв - кроликiв, хом'якiв, морських свинок тощо - рекомендується утримувати в особливому примiщеннi, розмiщеному поза будiвлею навчального закладу, бо вони мають неприємний запах. Утримувати диких хижакiв, хижих птахiв i отруйних тварин у куточку живої природи не дозволяється.

4.1.10. Відповідно до СП 11-86-а-74 ”Санітарні правила по влаштуванню і утриманню загальноосвітніх шкіл” температура повiтря в примiщеннi кабiнету (лабораторiї) бiологiї та в лаборантськiй повинна пiдтримуватися 17 -210С, вологiсть повiтря - вiд 30 до 60 %.