Державний нормативний акт про охорону працi

Затверджено наказом Державного комiтету Украiни по нагляду за охороною праці від 22.04.97 №  102

Д Н АО П  1.8.10. - 1.20-97

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ТЮТЮНОВОГО ТА ТЮТЮНОВО-ФЕРМЕНТАЦіЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

ПЕРЕДМОВА

Правила безпеки для тютюнового та тютюново-ферментаційного виробництва, 1997

Розроблені Українським науково-дослідним інститутом пивобезалкогольної, кондитерської та харчокон-центратної промисловості (УкрНДІхарчопром), ТОВ «НТЦхарчопром»

Внесені на розгляд і затвердження Державним комітетом України по харчовій промисловості

Редакційна комісія: А.П. Сазонов (голова комісії), В.І. Левченко, Г.А. Прочаковський, М.А. Саган, А.О. Ку-чашвілі, Л.О. Вінниченко

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України:

- Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у тютюновій промисловості, затверджені Мінхарчопро-мом СРСР від 10.02.75 р.;

- ОСТ 18-424-84 Процеси підготовки тютюну на тютюнових фабриках. Вимоги безпеки, затверджений Мінхарчопромом СРСР 05.03.84.;

- ОСТ 18-423-84 Устаткування для тютюнової промисловості. Вимоги безпеки, затверджений Мінхарчопромом 05.03.84.

Дата введення 01.10.97

ЧАСТИНА 1

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагоджування, ремонту, технічного діагностування та експлуатації підприємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науково-виробничих об'єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спеціальних конструкторських бюро та лабораторій тютюнового та тютюново-ферментаційного виробництв, незалежно від форм власності і видів господарської діяльності (надалі підприємств).

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах використані такі законодавчі та нормативні акти:

2.1. Закон України Про охорону праці, введений в дію постановою Верховної Ради України 14.10.92 №2695-ХІІ.

2.2. Закон України Про пожежну безпеку, введений в дію постановою Верховної Ради України 17.12.93 №3747-ХІІ.

2.3. ДНАОП 0.00-4.14-94. Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 16.03.94 №19 та зареєстроване Міністерством України 12.05.94 №94/303.

2.4. ДНАОП 0.00-4.13-94. Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 01.03.94 №16.

2.5. ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України 16.12.93 №128.

2.6. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України 18.10.94 №104.

2.7. ДНАОП 0.00-1.08-88. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, затверджені Дер-жгіртехнаглядом СРСР 18.10.88.  

2.8. ДНАОП 0.00-1.11-90. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 09.01.90.

2.9. ДНАОП 0.00-1.20-90. Правила безпеки у газовому господарстві, затверджені постановою Держпроматомнагля-ду СРСР 26.12.90 №3.

2.10. ДНАОП 0.00-1.21-84. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 21.12.84.

2.11. ДНАОП 0.00-1.22-72. Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж, затверджені Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 15.06.72.

2.12. ДНАОП 0.00-4.21-93. Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохорон-праці України 03.08.93 №73 та зареєстроване Міністерством юстиції України 30.09.93 №140.

2.13. ДНАОП 0.00-8.01-93. Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці, затверджений наказом Держнаглядо-хоронпраці України 11.10.93 №94 та зареєстрований Міністерством юстиції України 20.10.94 №154.

2.14. ДНАОП 0.00-8.02-93. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України 30.11.93 №123 та зареєстрований Міністерством юстиції України 23.12.93 №196.

2.15. ДНАОП 0.03-8.06-94. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом Мінохорони здоров'я України 23.09.94 №263/121 та зареєстрований Міністерством юстиції України 25.01.95 №18/554.

2.16. ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом Мінохорони здоров'я України 31.03.94 №45 та зареєстроване Міністерством юстиції України 21.06.94 №136/345.

2.17. ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України 21.12.93 №132 та зареєстрований Міністерством юстиції України 07.02.94 №20/229.

2.18. ДНАОП. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені виконуючим обов'язки головного державного інспектора України 14.07.95 №400 та зареєстроване Міністерством юстиції України 21.06.94 №290/755.

2.19. ДНАОП 0.00-5.11-95. Типова інструкція з-організації безпечного ведення газонебезпечних робіт, затверджена Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85.

2.20. ДНАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71.

2.21. ДНАОП 0.00-1.02-92. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92.

2.22. ДНАОП. Інструкція з технічної експлуатації і ремонту виробничих будівель і споруд на підприємствах харчової промисловості, затверджена Управлінням будівництва Мін-харчопрому СРСР 12.11.85.

2.23. ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України 04 04 94 №30, зареєстроване Міністерством юстиції України 12.05.94 №95/304.

2.24. ДНАОП 0.00-4.03-93. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затверджене постановою кабінету Міністрів України 10.08.93 №623.

2.25. ДНАОП 0.03-8.07-94. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Мінохорони здоров'я України 31.03.94 №46, та зареєстрований Мінюстом України 28.07.94 №176/385.

2.26. ДНАОП 0.03-8.08-93. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом Мінохорони здоров'я України 29.12.93 №256 та зареєстрований Мінюстом України 30.03.94 №51/260.

2.27. ДНАОП 0.03-3.28-93. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені Мінохорони здоров'я України 10.12.93 №241, та зареєстровані Мінюстом України 22.12.93. №194.

2.28. Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України 30.12.94 №133.

2.29. НАОП 5.1.11-1.22-90. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771, затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР 15.02.90.

2.30. НАОП 0.00-1.28.97. Правила охорони праці на автомобільному транспорті, затверджені Держнаглядохоронпраці України 13. 01. 97 № 5.

2.31. ДНАОП 0.05-3.03-81. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв, затверджені Держкомпраці СРСР 12.02.81.

2.32. ДНАОП 0.03-3.14-85. Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях, затверджені наказом Мінохорони здоров'я СРСР №3223-85. 2.79. ГОСТ 12.4.121-83. ССБТ. Противогазы промышлен-ные фильтрующие. Технические условия.

2.80. ГОСТ 12.4.122-83. ССБТ. Коробки фильтрующепог-лощающие для промышленных противогазов. Технические условия.

2.81. ГОСТ 12.4.166-85. ССБТ. Лицевая часть ШМП для промышленных противогазов. Технические условия.

2.82. ГОСТ 10807-78. ССБТ. Знаки дорожные. Общие Технические условия.

2.83. ГОСТ 17770-86. ССБТ. Машины  ручные. Требова-ния к вибрационньм характеристикам.

2.84. ГОСТ 2874-82. ССБТ. Вода питьевая. Гигиеничес-кие требования и контроль за качеством.

2.85. ГОСТ 8.001-80. Организация и порядок проведения государственних испытаний средств измерений.

2.86. ГОСТ 8.002-86. Государственный надзор и ведом-ственный контроль за средствами измерений. Основные положения.

2.87. ГОСТ 3241-91. Канаты стальные. Технические условия.

2.88. ГОСТ 4666-75. Арматура трубопроводная. Марки-ровка и отличительная окраска.

2.89. ГОСТ 21130-75. Изделия злектротехнические. За-жимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и раз-меры.

2.90. ГОСТ 21786-76. Система "человек-машина". Сигна-лизаторы звуковые неречевых сообщений. Общие эргономи-ческие требования.

2.91. ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.

2.92. ГОСТ 13188-67. Тележки грузовые. Типы, основные параметры и размеры.

2.93.ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных пред-приятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

2.94. ГОСТ 16215-80Е. Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия.

2.95. ГОСТ 18962-86. Машины напольного безрельсово-го электрифицированного транспорта. Общие технические условия.

2.96. СНиП ІІ-4-79. Нормы проектирования. Естественное и искусственное освещение. Затверджений Держбудом СРСР 27.06.79.

2.97. СНиП ІІІ-4-80*.Техника безопасности в строитель-стве. Затверджений Держбудом СРСР 09.06.80.

2.98. СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы. Затверджений Держбудом СРСР 17.12.85.

2.99. СНиП 2.09.03-85. Сооружения промьішленньїх пред-приятий. Затверджений Держбудом СРСР 29.12.85.

2.100. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кон-диционирование. Затверджений Держбудом СРСР 28.11.91.  

2 101. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. Затверджений Держбудом СРСР 30.12.87.

2.102. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. Затверджений Держбудом СРСР 04.10.85.

2.103. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Затверджений Держбудом СРСР 27.07.84.

2.104. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Затверджений Держбудом СРСР 21.05.85.

2.105. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. Затверджений Держбудом СРСР 17.12.85.

2.106. СНиП 2.05.07-91. Промышленный транспорт. Затверджений Держбудом СРСР 01.07.89.

2.107. СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания. Затверджений Держбудом СРСР 10.12.85.

2.108. СНиП И-39-79. Железные дороги колеи 1520 мм. Затверджений Держбудом СРСР 14.07.76 №107.

2.109. ВБН 8.2.2-58.1-94. Проектування складів нафти і нафтопродуків з тиском насичених парів не више 93.3 кПа. Затверджений Міністерством Украіни в справах будівництва і архитектури 1994.

2.110. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. Затверджений Держбудом СРСР 07.05.84 №72.

2.111. ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Затвер-джені МВС СРСР 27.02.86.

2.112. СН 181-70. Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий. Затверджені Держбудом СРСР 21.01.70.

2.113. СН 441-72*. Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений. Затверджен! Держбудом СРСР 26.05.72.

2.114. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству мол-ниезащиты зданий и сооружений. Затверджена МЫенерго СРСР, 1987.

2.115. ОСТ 18-3.402-82. Система технологической документации в пищевой промышленности. Технологические регламенты. Требования к содержанию и оформлению. Затверджена М!харчопромом СРСР, 1982.

2.116. Норми технологічного проектування тютюнових фабрик. Затверджені Мінхарчопромом СРСР 04.12.85.

2.117. НАОП 1.8.10-3.10-73. Норми санітарного одягу та санітарного взуття для робітников тютюновоі промисловості. Затверджені Мінхарчопромом СРСР 12.03.73.

2.118. НАОП 1.8.10-5.51-78. Типові іструкціі з технки безпеки для робітників, які обслуговують імпортне сигаретне устаткування. Затверджені  Мінхарчопромом СРСР 28.06.78.

2.119. НАОП 1.8.10-5.53-72. Типові інструкціі з техніки безпеки та промисловоі санітаріі для робітників тютюновоі промисловості .Затверджені  Мінхарчопромом СРСР 11.12.72. 

2.120. ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывообезопасность статического злектричества, Общие требования.

2.121. ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического злектричества. Общие технические требования.

2.122. Перелік будівель і приміщень підприємств агропромислового комплексу, підлягаючих обладнанню автоматичною пожежною сигналізацією* і автоматичними установками пожежогасіння. Затверджений Державною комісією Ради Міністрів СССР по продовольству та закупівлям 07.06.90.

2.123. Положення про порядок видачі органами державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи. Затверджено наказом МВС України 26.10.96 №580.

2.124. Типове положення про спеціальне навчання, інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України. Затверджено наказом МВС України 17.11.94 №628.

2.125. Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації. Затверджений наказом МВС України 17.11.94 №628 на підставі постанови Кабміна України 26.07.94 №508.

2.126. ДБН А.3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення. Затверджені наказом Держкоммістобудування України 05.10.94 №48.

2.127. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0.07 МПа (0.7 кгс/кв.см), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 оС. Затверджені наказом Держнаглддо-хоронпраці 25.06.96 №125.