ДСТУ Б В.2.7-134:2007. Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ПІНОПОЛІУРЕТАНИ МОНТАЖНІ(МОНТАЖНІ ПІНИ)

Методи випробування

ДСТУ Б В.2.7-134:2007

КиївМіністерство регіонального розвитку та будівництва України2007

ПЕРЕДМОВА 

1 РОЗРОБЛЕНО: 

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ) Мінрегіонбуду України 

РОЗРОБНИКИ: В. Балицький, д-р техн. наук; Г. Власюк; В. Іваненко, канд. техн. наук; Л. Кучма (керівник розробки) 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: 

наказ Мінрегіонбуду України від 30.07.2007 р. № 117 

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

ЗМІСТ 

 С. 

1     Сфера застосування      1 

2     Нормативні посилання      2 

3     Терміни та визначення понять     4 

4     Методи випробування     4 

4.1 Загальні положення     4 

4.2 Визначення зовнішнього вигляду     4 

4.3 Визначення життєздатності     5 

4.4.Визначення часу гелеутворення     5 

4.5 Визначення липкості     5 

4.6 Визначення часу інтенсивного підйому     6 

4.7 Визначення готовності до механічного оброблення     6 

4.8 Визначення коефіцієнта підйому     6 

4.9 Визначення густини      7 

4.10 Визначення водопоглинання      7 

4.11 Визначення адсорбційного зволоження     8 

4.12. Визначення границі міцності за зсуву      8 

4.13 Визначення міцності на стиск за 10 % лінійної деформації     9 

4.14 Визначення міцності на стиск за 80 % лінійної деформації     10 

4.15 Визначення міцності за прогинання     10 

4.16 Визначення границі міцності за розтягнення і відносного  подовження        за розриву    11 

4.17 Визначення теплопровідності за температури (25+5) оС     12 

4.18 Визначення адгезійної міцності    13 

4.19 Визначення опору текучості    14 

4.20 Визначення структури матеріалу в перерізі     14 

4.21 Визначення максимальної деформації    15 

4.22 Визначення теплостійкості     15 

4.23 Визначення морозостійкості    16 

4.24 Визначення якості нагнітання монтажної піни в порожнину    16 

4.25 Визначення об’ємного виходу монтажної піни  17 

5     Вимоги безпеки, охорони довкілля та утилізація під час випробування    монтажних пін    17 

Додаток А     Залежність підйому монтажних пін у часі     19 

Додаток Б     Схеми підготовки зразків для проведення випробування.   20 

ВСТУП 

Пінополіуретани монтажні (монтажні піни) – окремий клас ізоляційних полімерних матеріалів, які поєднують властивості герметизуючих, тепло- звукоізолюючих матеріалів. 

Ці матеріали можна віднести до заливних пінопластів, які виготовляють і застосовують в умовах будівельного майданчика. 

Монтажні піни після проходження хімічної реакції отвердіння являють собою газонаповнені полімери, основою яких є поліуретани. 

Вони характеризуються наявністю в полімерній матриці диспергованих газоповітряних включень і відносяться до жорстких пінопластів закрито-коміркової структури. 

Продукцію постачають у невеликих зручних за масою ємностях-балонах. Нанесення вихідного складу – піномаси – здійснюють у вигляді струменя, який спрямовують за допомогою прилаштованої трубчастої насадки в порожнину будівельної конструкції. 

Вихідні склади монтажних пін – багатоскладові речовини, основним компонентом яких є диізоціанати, зокрема, 4,4-дифенілметандиізоціанат, а також суміш поліефірів, каталізаторів, емульгаторів, стабілізаторів та інших добавок. 

Отвердіваючим агентом процесу полімеризації слугує волога оточуючого повітря, спінюючим агентом – двооксид вуглецю, який виділяється в результаті реакції взаємодії ди- або поліізоціанатів з вологою оточуючого повітря. 

Під час виходу із ємності-балону – це легко рухома, спінена в’язка маса, яка швидко збільшується в об’ємі, однорідна за консистенцією з різними відтінками жовтого або іншого забарвлення. 

Відмінністю цих ізоляційних матеріалів є те, що після їх нагнітання в порожнину будівельних конструкцій одночасно проходять за досить короткий проміжок часу складні хімічні перетворення, фізико-хімічні і фізико-механічні процеси, які полягають у наступному: 

– зміна реологічних властивостей монтажних пін (збільшення їх в’язкості, перехід від пастоподібних до високов’язких матеріалів, утворення тягнучої нитки); 

– структуроутворення і через деякий проміжок часу втрата рухомості, спостерігається різке збільшення в об’ємі, утворюється пінопласт закрито-коміркової структури; 

– отвердіння монтажних пін, перехід від в’язкого текучого стану до твердого, утворюється жорсткий пінопласт; 

– процес з’єднання (склеювання) монтажних пін з матеріалом поверхні, на яку їх наносять. 

Після отвердіння монтажні піни набувають в тій чи іншій мірі властивостей герметизуючих, теплоізолюючих і звукоізолюючих матеріалів. 

Основне призначення пінополіуретанів монтажних у сучасному будівництві – ізоляція місць прилягання до стін будинків віконних і дверних блоків, балконів, лоджій. 

Технологія застосування монтажних пін відрізняється високою продуктивністю, що надає їй економічних переваг у порівнянні з іншими технологіями, які уже відійшли. 

В основному – це продукція зарубіжного виробника (Латвія, Естонія, Бельгія, Німеччина, Франція, США, Польща, Голландія тощо). Відомі також окремі спільні підприємства на території України. 

Вітчизняних національних стандартів на цю групу будівельної продукції немає, розробка цього стандарту є актуальною і своєчасною. 

Новий стандарт на методи випробування пінополіуретанів монтажних розроблено з урахуванням вимог таких міжнародних стандартів: 

ІSО 145:1988 Пінопласти та пористі гуми. Визначення позірної щільності; 

ІSО 1209:1990 Пінопласти жорсткі. Випробування на згин; 

ІSО 1922:1981 Пінопласти. Визначення міцності жорстких матеріалів на зсув; 

ІSО 1926:1979 Пінопласти. Визначення механічних властивостей жорстких матеріалів під час розтягування; 

ІSО 2796:1986 Пінопласти жорсткі. Дослідження стабільності розмірів; 

ІSО 2896:1981 Пінопласти жорсткі. Визначення поглинутої води; 

ІSО 7616:1986 Пінопласти жорсткі. Визначення повзучості під час стиску в заданих умовах навантаження та температури. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ПІНОПОЛІУРЕТАНИ МОНТАЖНІ (МОНТАЖНІ ПІНИ)Методи випробування

Строительные материалы

ПЕНОПОЛИУРЕТАНЫ МОНТАЖНЫЕ (МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ)Методы испытания

Building materials

FIITING FOAM POLYURETHANES (FIITING FOAMS)The methods of test

Чинний від 2008-02- 01 

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт поширюється на пінополіуретани монтажні (монтажні піни) будівельного призначення, які застосовують для ущільнення, тепло-та звукоізоляції і герметизації конструкцій (далі – монтажні піни) і встановлює методи випробування за наступними показниками: 

– зовнішній вигляд; 

– життєздатність; 

– час гелеутворення; 

– липкість; 

– час інтенсивного підйому; 

– готовність до механічного оброблення; 

– коефіцієнт підйому; 

– густина; 

– водопоглинання; 

– адсорбційне зволоження; 

– границя міцності за зсуву; 

– міцність на стиск за 10 % лінійної деформації; 

– міцність на стиск за 80 % лінійної деформації; 

– міцність за прогинання; 

– границя міцності за розтягнення; 

– відносне подовження за розриву; 

– теплопровідність за температури (25±5) оС; 

– адгезійна міцність; 

– опір текучості; 

– структура матеріалу в перерізі; 

– максимальна деформація; 

– теплостійкість; 

– морозостійкість; 

– якість нагнітання монтажної піни в порожнину; 

– об’ємний вихід монтажної піни. 

1.2 Застосування тих або інших методів випробування, періодичність проведення випробування встановлюють у нормативній документації на конкретний вид монтажної піни. 

1.3 Методи визначення показників пожежної безпеки монтажних пін – згідно з ГОСТ 12.1.044. 

1.4 Санітарно-гігієнічні показники монтажних пін контролюють за методиками, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України, які встановлюють у нормативній документації на конкретний вид монтажної піни. 

1.5 Методи радіаційного контролю монтажних пін – відповідно до вимог НРБУ, ДБН В.1.4-1.01, ДБН В.1.4-2.01. 

1.6 Методи контролю за станом навколишнього природного середовища, які включають охорону атмосферного повітря, контроль за скидом стічних вод, охорони ґрунту – відповідно до вимог ДСП-201, ГОСТ 17.2.3.02, СанПиН 4630, ДСанПіН 2.2.7.029. 

1.7 Вимоги щодо безпечності монтажних пін викладено в розділі 5 "Вимоги безпеки, охорони довкілля та утилізація під час випробування монтажних пін" цього стандарту. 

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДБН В.1.4-1.01-97 

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні 

ДБН В.1.4-2.01-97 

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва 

ДБН В.2.5-28-2006 

Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення 

ДСТУ Б А.1.1-76:2007 

Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять 

ДСТУ Б В.2.7-61-97 

Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови 

ДСТУ Б В 2.7-122-2003(ГОСТ 111-2001) 

Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови 

ДСТУ 4179-2003 

Рулетки вимірювальні металеві. Технічні вимоги 

ГОСТ 12.1.004-91 

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги) 

ГОСТ 12.1.005-88 

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони) 

ГОСТ 12.1.010-76 

ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги) 

ГОСТ 12.1.018-93 

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги) 

ГОСТ 12.1.044-89(ИСО 4589-84) 

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення) 

ГОСТ 12.2.003-91 

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки) 

ГОСТ 12.3.002-75 

ССБТ. Процессы производственные. Общие требовании безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки) 

ГОСТ 12.4.011-89 

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація) 

ГОСТ 12.4.021-75 

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги) 

ГОСТ 12.4.103-83 

ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація) 

ГОСТ 12.4.124-83 

ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги) 

ГОСТ 17.2.3.02-78 

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами) 

ГОСТ 166-89(ИСО 3599-76) 

Штангенциркули. Технические условия. (Штангенциркулі. Технічні умови) 

ГОСТ 427-75 

Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови) 

ГОСТ 450-77 

Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцій хлористий технічний. Технічні умови) 

ГОСТ 9433-80 

Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия (Мастило ЦІАТІМ-221. Технічні умови) 

ГОСТ 9784-75 

Стекло органическое светотехническое листовое (Скло органічне світлотехнічне листове) 

ГОСТ 10354-82 

Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови) 

ГОСТ 10733-98 

Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия (Годинники наручні і кишенькові механічні. Загальні технічні умови) 

ГОСТ 10778-83 

Шпатели. Технические условия (Шпателі. Технічні умови) 

ГОСТ 11047-90 

Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия (Деталі і вироби дерев’яні для малоповерхових житлових і громадських будинків. Технічні умови) 

ГОСТ 15975-70 

Вазелин кремнийорганический марки КВ-3/10Э. Технические условия (Вазелін кремнійорганічний марки КВ-3/10Е. Технічні умови) 

ГОСТ 16523-97 

Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия (Прокат тонколистовий із вуглецевої сталі якісної і звичайної якості загального призначення. Технічні умови) 

ГОСТ 19111-77 

Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия (Вироби погонажні профільні полівінілхлоридні. Технічні умови) 

ГОСТ 21631-76 

Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия (Листи із алюмінію і алюмінієвих сплавів. Технічні умови) 

ГОСТ 25336-82 

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри) 

ГОСТ 25706-83 

Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні вимоги) 

СНиП 2.04.05-91** 

Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціювання) 

СанПиН 4630-88 

Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення) 

СанПиН 6027 А-91 

Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве (Санітарні правила і норми із застосування полімерних матеріалів у будівництві) 

НРБУ-97 

Норми радіаційної безпеки України 

ДСН 3.3.6.037-99 

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку 

ДСН 3.3.6.039-99 

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації 

ДСН 3.3.6.042-99 

Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень 

ДСП-201-97 

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами 

НАПБ Б.07.005-86(ОНТП 24-86

Визначення категорій приміщень і будинків за вибухопожежною і пожежною безпекою 

НАПБ А.01.001-2004 

Правила пожежної безпеки в Україні 

НАПБ Б.02.005-2003 

Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України 

НАПБ Б.06.001-2003 

Перелік посад, при визначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядку їх організації 

ДНАОП 0.00-1.32-01 

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок