НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

ПІНОПОЛІУРЕТАНИ МОНТАЖНІ

(МОНТАЖНІ ПІНИ)

Терміни та визначення понять

ДСТУ Б А.1.1-76:2007

Київ

Мінрегіонбуд України

2007

ПЕРЕДМОВА

1РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ) Мінрегіонбуду України

РОЗРОБНИКИ : В. Балицький, д-р техн. наук; Г. Власюк; В. Іваненко, канд. техн. наук; Л. Кучма (керівник розробки)

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 30.07.2007 р. № 116
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Основні положення та загальні пояснення 1
 4. Терміни та визначення понять3

 1. Загальні поняття3
 2. Сировинні матеріали для виготовлення пінополіуретанів 10
 3. Технології виготовлення пінополіуретанів11
 4. Застосування в будівництві, дефекти пінополіуретанів монтажних12
 5. Показники якості технічного рівня пінополіуретанів монтажних 14

Додаток А

Абетковий покажчик українських термінів22

Додаток Б

Абетковий покажчик німецьких термінів24

Додаток В

Абетковий покажчик англійських термінів26

Додаток Г

Абетковий покажчик французьких термінів 28

Додаток Д

Абетковий покажчик російських термінів30

Додаток Е

Бібліографія32

ВСТУП

Пінополіуретани монтажні (монтажні піни) відносяться до сучасних ізоляційних матеріалів, які широко застосовують у будівництві. Ці матеріали на сьогодні не мають конкурентів серед будівельних матеріалів під час виконання ізоляції місць прилягання до стін будинків конструкцій віконних та дверних блоків, балконів, лоджій.

Поширеність технологій ізоляції із застосуванням монтажних пін зумовлена її доступністю і високою продуктивністю.

Монтажні піни наносять із споживчої тари, зручної за формою і масою, у вигляді піномаси, яка легко заповнює порожнини і отвори будь-якої конфігурації, що відрізняє цей клас ізоляційних матеріалів від інших.

Під час застосування монтажні піни під дією вологи оточуючого повітря швидко збільшуються в об'ємі, одночасно проходять складні хімічні, фізико-хімічні, фізико-механічні та фізичні процеси, які зумовлюють утворення ізоляційного шару з відповідними показниками якості на всіх стадіях технологічного процесу.

Матеріал втрачає свої в'язко-текучі властивості, утворюється жорсткий пінопласт замкнутої пористої структури.

Пінопласт досить щільно прилягає до поверхні будівельних конструкцій і утримується за рахунок адгезійних сил.

Після отвердіння пінопласт піддається механічній обробці - його можна різати, свердлити, шліфувати.

Монтажні піни - окремий клас ізоляційних комплексних матеріалів, які поєднують властивості тепло-звукоізоляційних, герметизуючих і ущільнювальних матеріалів. Мають свої характерні особливості щодо механізму утворення ізоляційного шару в порівнянні з добре вивченими мастиковими та профільно-погонажними герметизуючими матеріалами, які полягають у наступному:

 • у монтажних пін дуже виразно за короткий проміжок часу проходить процес утворення ізоляційного шару - із в'язкої рідинної маси до жорсткого пінопласту;
 • вплив параметрів оточуючого повітря на структуроутворення пінопласту;
 • вплив матеріалу, на поверхню якого наносять монтажні піни, на якість структури пінопласту;
 • проходження за певних умов специфічних явищ ("ефект вторинної полімеризації"), які негативно впливають на якість ізоляції;
 • процес утворення ізоляційного шару проходить умовно за три стадії, кожна з якої безпосередньо впливає на якість кінцевого продукту і його подальшу експлуатаційну надійність.

Вітчизняних стандартів на цю групу будівельної продукції немає, розробка цього стандарту є актуальною і своєчасною.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві

ПІНОПОЛІУРЕТАНИ МОНТАЖНІ (МОНТАЖНІ ПІНИ)

Терміни та визначення понять

Система стандартизации и нормирования в строительстве

ПЕНОПОЛИУРЕТАНЫ МОНТАЖНЫЕ (МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ)

Термины и определения понятий

System of standardization and normalization in building

FIITING FOAM POLYURETHANES (FIITING FOAMS)

Terms and definitions of notions

________________________________________________________________________________

Чинний від 2008-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює українські терміни і визначення понять стосовно загальних понять, виробництва, застосування в будівництві та показників якості технічного рівня пінополіуретанів монтажних - монтажних пін (далі - пінополіуретани монтажні).

1.2 Терміни, встановлені цим стандартом, є обов'язковими для використання в усіх видах нормативних документів стосовно пінополіуретанів монтажних, а також для робіт зі стандартизації або під час використання результатів цих робіт в інших текстах незалежно від виду носіїв інформації.

Терміни, встановлені цим стандартом, використовують у довідковій та навчально-методичній літературі.

1.3 Вимоги цього стандарту є чинними для використання в роботі установ, закладів, підприємств та організацій, які діють на території України, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2406-94

Пластмаси, полімери і синтетичні смоли. Хімічні назви. Терміни та визначення

ДСТУ Б В.2.7-105-2000

(ГОСТ 7076-99)

Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один, а в деяких випадках - два або більше стандартизованих термінів. Проте, використовуючи стандартизовані терміни в межах одного документа, слід вживати лише один із термінів-синонімів.

3.2 Пояснення, які уточнюють термін, подані світлим шрифтом у круглих дужках після стандартизованого терміна. Вони не є частиною терміна.

3.3 Визначення терміна подано під його назвою і набрано прямим світлим шрифтом.

3.4 Недозволені (не рекомендовані) для використання терміни-синоніми подано після стандартизованого терміна світлим курсивом у фігурних дужках з позначкою після цього терміна (Нд).

3.5 У випадках, коли термін містить усі необхідні й достатні ознаки поняття, замість визначення проставлено риску.

3.6 У стандарті як довідкові подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr), російські (ги) терміни-відповідники стандартизованих цим документом українських термінів, узяті з міжнародних та національних стандартів, словників та науково-технічної літератури. Бібліографію термінологічних джерел подано в додатку Е.

3.7 Іншомовні терміни-відповідники й визначення термінів російською мовою (надруковано світлим шрифтом курсивом) - це довідкова допоміжна інформація, яка не належить до об'єкта стандартизації національних стандартів України.

3.8 Після кожного терміна-відповідника у квадратних дужках подано посилання на джерело інформації - чергове число в списку бібліографії.

3.9 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів, які установлені цим стандартом, українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

3.10 Стандартизовані терміни та абревіатури, встановлені цим стандартом, набрано напівжирним шрифтом. Терміни-синоніми, розташовані один під одним, теж набрані жирним шрифтом.

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4.1 Загальні поняття

4.1.1 полімери

високомолекулярні сполуки

Високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються з великої кількості складових ла-нок, з'єднаних хімічними зв'язками (ДСТУ 2406)

dePolymer [1, 2, 20]

enpolymers [3]

frpolymére [4, 5, 19]

ruполимеры [8, 9, 10]

Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большого числа составных звеньев, соединенных химическими связями

4.1.2 пластмаси

пластичні маси

{пластик Нд}

Вид полімерних матеріалів, до складу яких, крім полімерного зв'язуючого, входять наповнювачі, пластифікатори, стабілізатори, отверджувачі, мастильні речовини, барвники, пороутворювачі та інші домішки

dePlast, Kunststoff, plastische Masse [1, 2, 20]

enplastics [3]

fr matiére plastique [4, 5, 19]

ruпластмассы [8, 10]

Вид полимерных материалов, в состав которых, кроме полимерного связующего, входят наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, отвердители, смазывающие вещества, красители, порообразователи и другие добавки

4.1.3 газонаповнені полімери

спінені полімери

пінопластмаси

коміркові пластмаси

{піноматеріали Нд}

Полімерні матеріали, які мають у структурі полімеру дисперговані газові включення (вкраплення)

degasgefült Polymer [1, 20]

engas-filled polymeric [3]

frpolymére remplir du gas [4, 5, 19]

ruгазонаполненные полимеры [8,10,17]

Полимерные материалы, имеющие в структуре полимера диспергированные газовые включения

4.1.4 пінопласти

Газонаповнені полімери, які мають замкнуто-коміркову структуру

deSchaumstoff [1, 20]

enfoamed plastic [3]

frplastique mousse [4, 5, 19]

ruпенопласты [8, 10]

Газонаполненные полимеры, имеющие замкнуто-ячеистую структуру

4.1.5 поропласти

{сотопласти Нд}

Газонаповнені полімери, які мають відкрито-коміркову структуру

deSchaumstoff, Poroplast [1]

encellular plastic [3]

frmousse poreuse [4, 5, 19]

ruпоропласты [8, 10]

Газонаполненные полимеры, имеющие открыто-ячеистую структуру

4.1.6 дисперговані газові включення (вкраплення)

Часточки повітря або іншого газу, відокремлені одна від одної стінкою полімеру

dedispergierte Gaseinsprengungen [1, 20]

endispersed gas inclusions [3]

frinclusion gazeuse dispersée [4, 5, 1, 19]

ruдиспергированные газовые включения

Частицы воздуха или другого газа, отделенные друг от друга стенкой полимера

4.1.7 газова фаза

Сукупність газових включень по відношенню до полімеру в газонаповненому полімері

deGasphase [1, 2, 20]

engas phase [3]

frphase du gaz [4, 5, 19]

ruгазовая фаза [10]

Совокупность газовых включений по отношению к полимеру в газонаполненном полимере

4.1.8 макроструктура

Структура пінопласту в площині перерізу, яка характеризується такими параметрами: відносною кількістю комірок, їхньою формою і розміром

deMákrostruktur [1, 2, 20]

enmacrostructure [3]

frmacrostructure [4, 5, 19]

ruмакроструктура [17]

Структура пенопласта в плоскости сечения, которая характеризуется следующими параметрами: относительным количеством ячеек, их формой и размером

4.1.9 мікроструктура

Форма й розмір елементарної одиниці макроструктури пінопласту - комірки (пори)

deMikrostruktur [1, 2, 20]

enmicrostructure [3]

frmicrostructure [4, 5, 19]

ruмикроструктура [17]

Форма и размер элементарной единицы макроструктуры пенопласта - ячейки (поры)

4.1.10 замкнуто-коміркова структура

Структура газонаповненого полімеру, в якій газові включення (вкраплення) ізольовані стінками полімеру від газової фази сусідніх комірок

deGeschlosssenezellestruktur [1, 2, 20]

enclosed - cellular structure [3]

frstructure aux pores fermés [4, 5, 9]

ruзакрыто-ячеистая структура [8,10, 17]

Структура газонаполненного полимера, в которой газовые включения изолированы стенками полимера от газовой фазы соседних ячеек

4.1.11відкрито-коміркова структура

Структура газонаповненого полімеру, в якій комірки взаємопов'язані, а газові включення (вкраплення) не дискретні

deOffenezellestruktur [1, 2, 20]

enopen-cellular structure [3]

frstructure aux pores ouverts [4, 5, 19]

ruоткрыто-ячеистая структура [8, 10, 17]

Структура газонаполненного полимера, в котором ячейки взаимосвязаны, а газовые включения не дискретны

4.1.12отвердіння [21-25]

{ тверднення Нд}

{тужавлення Нд}

Незворотній процес хімічного перетворення, внаслідок якого із первинних лінійних полімерів або рідких реакційно-здатних олігомерів утворюються полімери тривимірної структури

deVerhärtung [1, 20]

encure [3]

frdurcissement [4, 5, 19]

ruотверждение [8,9,10]

Необратимый процесс химического преобразования, в результате которого из первичных линейных полимеров или жидких реакционно-способных олигомеров образуются полимеры трехмерной структуры

4.1.13 отверджувачі

агенти отвердіння

Хімічні речовини, які беруть участь у реакції отвердіння з метою структуроутворення полімеру

deHärter [1,20]

encuring agents [3]

frdurcisseur, agent de durcissement [4, 5, 19]

ruотвердители [8, 9, 10]

Химические вещества, принимающие участие в реакции отверждения для структурообразования полимера

4.1.14поліуретани

Гетероланцюгові полімери, що містять у основному ланцюгу макромолекули уретанові групи (-NH-COO-), які регулярно повторюються

dePolyurethan [1, 20]

enpolyurethanes [3]

frpolyuréthannes [4, 5, 19]

ruполиуретаны [8, 9, 10, 11]

Гетероцепные полимеры, содержащие в основной цепи макромолекулы регулярно повторяющиеся уретановые группы

(-NH-COO-)