iн.) та теплоносiя (водяна пара, пароповiтряна сумiш, гаряче повiтря,

продукти згоряння природного газу (ПЗПГ), високотемпературнi масла,

гаряча вода, сонячна енергiя i т.iн.) належить визначати залежно вiд

типу технологiчної лiнiї (конвеєрна, агрегатно-потокова, касетна,

стендова), до складу якої входить агрегат, конструкцiї та матерiалу

виробiв, що прогрiваються, клiматичних умов i ряду iнших вимог за

критерiями технiко-економiчної ефективностi та екологiчної безпеки

вiдповiдно до дiючої нормативної документацiї.

7.2.2. Пiдвищення ефективностi теплового агрегату забезпечують за

рахунок iнтенсифiкацiї теплообмiну мiж виробами та грiючим середови-

щем, максимального зниження невиробничих витрат i нагрiвання конструк-

цiй самого агрегату, за рахунок збiльшення коефiцiєнта заповнення аг-

регату, утилiзацiї усiх видiв "теплових вiдходiв" (конденсату, гарячо-

го повiтря, газiв) процесу ТО.

7.2.3. ТО виробiв з важкого бетону допускається провадити у будь-

яких теплових агрегатах, прогрiвання конструкцiйно- теплоiзоляцiйного

легкого бетону звичайно провадять в камерах сухого прогрiвання або

термоформах.

7.2.4. Тепловi агрегати повиннi бути обладнанi надiйною запiрно-

регулюючою арматурою, а також приладами автоматичного облiку витрат

теплової енергiї i автоматизованими системами керування ТО.

7.3. Режими теплової обробки

7.3.1. Режим ТО може бути реалiзований шляхом автоматичного

керування процесом за жорсткими або адаптивними програмами чи шляхом

ручного регулювання.

7.3.2. Вибiр режиму ТО провадять з урахуванням властивостей

цементу пiд час ТО; характеристик теплоносiя та процесу теплообмiну в

агрегатi (коефiцiєнта теплообмiну); виду бетону; конструкцiї агрегату;

теплофiзичних i геометричних характеристик виробiв ( шаруватостi,

теплоємностi, коефiцiєнтiв теплопровiдностi та температуропровiдностi

бетонної сумiшi, модуля поверхнi); теплових втрат агрегату за перiоди

нагрiвання, iзотермiчного прогрiвання, остигання, завантаження i ви-

вантаження виробiв; швидкостi остигання виробiв в агрегатах; темпера-

тури навколишнього середовища; часу наступної о витримування виробiв

на складi та низки iнших факторiв.

7.3.3. Попереднє витримування виробiв у взаємозв'язку з швидкiстю

пiдiймання температури для рiзних видiв бетону та способiв ТО належить

призначати, керуючись даними додатка В.

7.3.4. При призначеннi тривалостi iзотермiчного прогрiвання виро-

бiв необхiдно враховувати зростання мiцностi бетону пiд час їх витри-

мування в теплових агрегатах без додаткового пiдведення тепла (або з

теплопiдведенням для компенсацiї тепловтрат), за перiод мiжзмiнних пе-

рерв, пiд час виконання доводочних робiт i зберiгання на утеплених

складах.

Максимальна температура iзотермiчного прогрiвання не повинна

перевищувати:

- 353-358 К (80-85 гр. С) для виробiв з важкого, дрiбнозернистого

та легкого конструкцiйного бетонiв на портландцементi та швидкотверд-

нучому цементi;

- 363-368 К (90-95 гр. С) для виробiв з важкого, дрiбнозернистого

i легкого конструкцiйного бетонiв на шлакопортландцементi, для виробiв

з легкого конструкцiйно-теплоiзоляцiйного бетону при паропрогрiваннi

та прогрiваннi в середовищi ПЗПГ, а також при ТО в касетах i пакетах;

- 393-413 К (120-140 гр. С) для виробiв з легкого конструкцiйно-

теплоiзоляцiйного бегону пiд час сухого прогрiвання;

- 358 К ( 85 гр. С) для виробiв з напружуваного бетону на цементi

НЦ-10;

- 343-353 К ( 70-80 гр. С) для виробiв з напружуваного бетону на

цементах НЦ-20 i НЦ-40;

- 353 К ( 80 гр. С) для тришарових виробiв з пiнополiстирольним

утеплювачем.

Iзотермiчне або термосне витримування в агрегатах ТО виробiв, до

яких ставляться пiдвищенi вимоги з морозостiйкостi та (або) водонепро-

никностi, повинно провадитись при температурi 333 К (60 гр. С).

7.3.5. Вiдносну вологiсть середовища в теплових установках в

перiод iзотермiчного прогрiвання виробiв з важкого, дрiбнозернистого,

конструкцiйного легкого та напружуваного бетонiв необхiдно забезпечити

не нижче 90 %. При вiдноснiй вологостi середовища менше 80 % належить

передбачати заходи для захисту бетону виробiв вiд випаровування вологи

(зволоження середовища, застосування плiвкоутворюючих абодепресорiв,

що вводяться в бетонну сумiш). Вироби з конструкцiйно-теплоiзоляцiй-

ного бетону належить прогрiвати при вiдноснiй вологостi середовища в

тепловiй установцi на рiвнi 20-60 %.

7.3.6. Швидкiсть зниження температури середовища в теплових

установках (ямнi, щiлиннi, тунельнi камери) пiсля iзотермiчною прог-

рiвання в перiод остигання виробiв з важкого i легкого кон-

струкцiйного бетонiв повинна бути не бiльше ЗО К (гр. С)/год. При

остиганнi виробiв з легкою конструкцiйно-теплоiзоляцiйного, дрiбнозер-

нистого, напружуваного бетонiв, багатошарових виробiв, виробiв з

опоряджувальним шаром i до яких ставляться пiдвищенi вимоги з морозо-

стiйкостi та (або) водонепроникностi, швидкiсть зниження температури

середовища не повинна перевищувати 20 К (гр. С)/год. Пiд час виван-

таження виробiв iз теплових установок температурний перепад мiж повер-

хнею виробiв i навколишнiм середовищем не повинен перевищувати 40 К

(гр. С).

7.3.7. Пiд час ТО попердньо напружених виробiв з важких бетонiв,

що виготовляються на стендах, перепад мiж температурою середовища в

агрегатi та упорiв не повинен перевищувати 65 К (гр. С). Для поперед-

ньо напружених виробiв вiдпускання зусилля натягу арматури з упорiв

належить провадити на бетон, що не остиг (тривалiсть остигання не по-

винна перевищувати 0,5 год).

7.3.8. Двостадiйну ТО виробiв ( з набуттям на першiй стадiї

попередньої розпалубної мiцностi 40-50 % проектної, на другiй стадiї

- вiдпускної або передаточної мiцностi) в залежносiї вiд прийнятої

технологiї провадять в агрегатах будь-яких типiв за режимами, що вста-

новленi дослiдним шляхом.

7.3.9. За наявностi резерву часу i виробничих площ у районах, що

розташованi пiвденнiше 50 гр. пiвн. ш. з великою кiлькiстю сонячних

днiв на рiк, застосовують гелioтермообробку виробiв суцiльного перерi-

зу завтовшки до 400 мм з важкого бетону в спецiальних гелioформах iз

сонцесприймаючими i теплоакумулюючими покриттями (ССIТАП) або в гелiо-

установках. Гелioтермообробку виробiв провадять при теплiй сонячнiй

погодi та температурi повiтря о 13 год не менше 293 К (20гр. С).

7.3.10. У теплий перiод року за наявностi вiдповiдних виробничих

умов та економiчної доцiльностi рекомендується застосовувати природне

тверднення бетону виробiв.

8. РОЗПАЛУБЛЕННЯ, ДОВЕДЕННЯ, ПРИЙМАННЯ, СКЛАДУВАННЯ, ЗБЕРIГАННЯ

ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ГОТОВИХ ВИРОБIВ

8.1. Розпалублення виробiв

8.1.1. Розпалублення виробiв слiд провадити пiсля досягнення

бетоном розпалубної мiцностi яка становить не менше 50% вiд проектного

класу (марки) з мiцностi на стиск.

8.1.2. Передавання зусилля натягу арматури : упорiв форми

(стенда) на гарячий бетон попередньо напруженого частково розпалубле-

ного виробу слiд здiйснювати пiсля досягнення бетоном передаточної

мiцностi, що установлюється проектною документацiєю та становить не

менше 70 % вiд проектного класу (марки) бетону з мiцностi на стиск. Не

допускається провадити миттєве передавання зусилля натягу з упорiв на

бетон виробу при дiаметрi напружених стержнiв бiльше 18 мм.

Передавання зусилля натягу арматури з упорiв форми (стенда) на

бетон попередньо напружених виробiв слiд проводити тiльки пiсля

отримання дозволу ВТК (лабораторiї) пiдприємства-виготовлювача.

8.2. Доведення виробiв

8.2.1. Розпалубленi вироби при необхiдностi доводять на

спецiалiзованих конвеєрних лiнiях чи постах.

8.2.2. Остаточне доведення повинно провадитися вiдповiдно до

вимог, установлених технологiчною документацiєю, та забезпечувати

вiдповiднiсть виробiв стандартам, ТУ, проектнiй документацiї.

8.3. Приймання

8.3.1. Приймання готових виробiв повинно здiйснюватись вiдповiдно

до вимог системи якостi на основi даних вхiдного та операцiйного

контролю, а також перiодичних та приймально-здавальних (вибiркових та

суцiльних) випробувань, що визначають вiдповiднiсть виробiв вимогам

стандартiв, технiчних умов та проектної документацiї.

8.3.2. При незадовiльних результатах приймальних випробувань

виготовлення виробiв повинно бути припинено та повиннi бути вжитi

заходи, що забезпечують дотримання вимог, установлених вiдповiдними

нормативними документами.

8.3.3. На готовi вироби, замаркованi, прийнятi вiддiлом технiч-

ного контролю (ВТК) пiдприємства-виготовлювача, що постачаються спожи-

вачевi, повинен бути виданий документ (сертифiкат чи паспорт) про їх

якiсть вiдповiдно до вимог ДСТУ Б В.2.6-2-95.

8.4. Складування, зберiгання та транспортування виробiв

8.4.1. Прийнятi ВТК готовi вироби, що розсортованi за видами,

марками та партiями, повиннi зберiгатися горизонтально у штабелях або

вертикально на стелажах у спецiально обладнаних складах готової про-

дукцiї.

8.4.2. При температурi зовнiшнього повiтря менше 273 К (0 гр. С)

розпалубленi та прийнятi ВТК вироби до вивезення на склад готової

продукцiї необхiдно зберiгати у примiщеннi цеху не менше 6 год при

температурi не менше 283 К (10 гр. С).

8.4.3. Готовi вироби слiд складувати, зберiгати та транспортувати

за розробленими i затвердженими схемами вiдповiдно до вимог стандартiв

або ТУ на вироби конкретних видiв. Запас виробiв, ширина проходiв та

проїздiв на складi готової продукцiї повиннi вiдповiдати ДБН А.3.1-8-

96. Висота штабелювання виробiв для зберiгання у горизонтальному

положеннi не повинна перевищувати 2,5 м.

8.4.4. Стропування виробiв за затвердженими схемами слiд робити в

мiсцях, зазначених у робочих кресленнях. Забороняється стропування

виробiв у довiльних мiсцях, а також за випуски арматури.

9. КОНТРОЛЬ ЯКОСТI

9.1. Контроль якостi виробництва бетонних та залiзобетонних виро-

бiв повинен здiйснюватися лабораторiєю та ВТК пiдприємства-виготовлю-

вача вiдповiдно до системи якостi шляхом проведення вхiдного контролю

матерiалiв та комплектувальних елементiв, що постачаються, операцiйно-

го контролю виконання всiх технологiчних процесiв i приймального конт-

ролю якостi виготовленої товарної продукцiї. До товарної продукцiї,

окрiм бетонних та залiзобетонних виробiв, вiдносяться також бетоннi та

розчиннi сумiшi, арматурнi вироби i закладнi елементи.

9.2. Вхiдний контроль матерiалiв i комплектувальних елементiв, що

надходять на пiдприємство, проводиться шляхом порiвняння даних, наве-

дених в паспортах або сертифiкатах на цi матерiали i елементи, та ре-

зультатiв їх зовнiшнього огляду, а також контрольних випробувань

пробних вибiрок, вид, перiодичнiсть i обсяг яких установлюються

стандартами i технiчними умовами на цi матерiали. Здiйснюється також

перiодичний контроль за дотриманням правил i термiнiв зберiгання

матерiалiв та комплектувальних елементiв.

9.3. Пiд час виконання кожного технологiчного процесу повиннi

проводитися такi контрольнi операцiї:

- вхiдний контроль матерiалiв i комплектувальних елементiв, що

використовуються;

- контроль стану обладнання, форм, пристроїв, iнструментiв,

приладiв;

- операцiйний контроль якостi виконання технологiчних операцiй.

Крiм того, готовi бетоннi та розчиннi сумiшi, арматурнi вироби i

закладнi елементи повиннi пройти приймальний контроль якостi вiдповiд-

но до вимог, викладених у додатках Г i Д.

9.4. Органiзацiю, перiодичнiсть та методи проведення вхiдного i

операцiйного контролю установлюють в технологiчнiй документацiї ви-

робництва залежно вiд виду виготовлюваних виробiв та прийнятої техно-

логї вiдповiдно до рекомендацiй Посiбника до даних норм.

9.5. Приймальний контроль якостi готових бетонних та залiзобетон-

них виробiв належить проводитти вiдповiдно до вимог, викладених у

додатку Е.

10. ОХОРОНА ПРАЦI ТА НАВКОЛИШНОГО СЕРЕДОВИЩА

10.1. Усi роботи, технологiчнi процеси i операцiї повиннi викону-

ватися вiдповiдно до вимог щодо охорони працi та навколишнього

середовища, пожежо- та вибухобезпеки, регламентованих вiдповiдними

чинними нормативними документами, перелiк яких наведений у додатку Ж.

11. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

В данних ДБН використанi посилання на такi нормативнi документи:

ДСТУ Б В.2.6-2-95 | Конструкцiї будинкiв i споруд. Вироби бетоннi i

| залiзобетоннi.Загальнi технiчнi умови

----------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2.6-4-95 | Конструкцiї будинкiв i споруд. Конструкцiї залi-

(ГОСТ 22904-93) | зобетоннi. Магнiтний метод визначення товщини

| захисного шару бетону i розташування арматури

----------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2.6-7-95 | Конструкцiї будинкiв i споруд. Конструкцiї та ви-

(ГОСТ 8829-94) | роби бетоннi i залiзобетоннi. Методи випробувань

| навантаженням i оцiнки мiцностi,та трiщiностiй-

| костi

----------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2.7-18-95| Будiвельнi матерiали. Бетони легкi. Загальнi

| технiчнi умови

----------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2.7-23-95| Будiвельнi матерiали. Розчини будiвельнi.

| Загальнi технiчнi умови

----------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2.7-42-97| Будiвельнi матерiали. Методи визначення водопог-

| линання, густини i морозостiйкостi будiвельних

| матерiалiв i виробiв

С.20 ДБН А.3.1-7-96

------------------

----------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2.7-47-96| Будiвельнi матерiали. Бетони. Методи визначення

(ГОСТ 10060.0-95)| морозостiйкостi. Загальнi вимоги

----------------------------------------------------------------------

ДСТУ Б В.2.7-48-96| Будiвельнi матерiали. Бетони. Базовий метод

(ГОСТ 10060.1-95)| визначення морозостiйкостi.

----------------------------------------------------------------------

ДБН А.3.1-8-96 | Управлiння, органiзацiя i технологiя. Проектування

| пiдприємств звиробництва залiзобетонних виробiв

----------------------------------------------------------------------

РБН 356-91 | Положення про радiацiйний контроль на об'єктах

| будiвництва i пiдприємствах будiндустрiї i

| будматерiалiв України

----------------------------------------------------------------------

ГОСТ 9.909-86 | ЕСЗКС. Металлы, сплавы, покрытия металлические и