ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ


Управлiння, органiзацiя

i технологiя


ВИРОБНИЦТВО БЕТОННИХ

ТА ЗАЛIЗОБЕТОННИХ

ВИРОБIВ


ДБН А.3.1-7-96


Видання офiцiйне


Держкоммiстобудування України


Київ 1997


РОЗРОБЛЕНI

Науково-дослiдним iнститутом

будiвельного виробництва

Держкоммiстобудування України

(Шаврiн В.I., Полонська С.О.,

Завойський А.К. - кандидати техн. наук;

Клименко В.Г., Цесiс Р.А. - iнженери)

Київським державним технiчним

унiверситетом будiвництва i архiтектури

(Антоненко Г.Я., Волянський О.А.,

Русанова Н.Г.,Голубничий А.В.,

Кокшарьов В.М. - кандидати техн. наук)

ВНЕСЕНI ТА ПIДГОТОВЛЕНI

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Вiддiлом державних нормативiв i

стандартiв Держкоммiстобудування

України

ЗАТВЕРДЖЕНI

Наказом Держкоммiстобудування

України вiд 24 грудня 1996 р. 222

та введенi в дiю з 01.07.97 р.

З введенням в дiю ДБН А.3.1-7-96 на територiї

України втрачає чиннiсть СНiП 3.09.01-85

"Производство сборных железобетонных

конструкций и изделий"

Укрархбудiнформ

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНИ НОРМИ УКРАЇНИ

Управлiння, органiзацiя i технологiя

Виробництво бетонних та залiзобетонних виробiв

Данi норми поширюються на технологiчнi процеси виробництва

збiрних бетонних та залiзобетонних виробiв (далi - виробiв) з важкого

та легкого бетонiв для усiх видiв будiвництва.

При виробництвi виробiв, до яких ставляться вимоги стосовно тех-

нологiї виготовлення i умов експлуатацiї, окрiм вимог даних норм, не-

обхiдно дотримуватися додаткових вимог, що встановленi вiдповiдними

державними, вiдомчими або регiональними нормативними документами.

Норми призначенi для використання у вiдомствах, организацiях,

установах, пiдприємствах, виробничих об'єднаннях та фiрмах усiх форм

власностi, якi здiйснюють виробництво бетонних та залiзобетонних

виробiв.

Вимоги данних норм, що надрукованi жирним шрифтом, є обов'язкови-

ми. Їх необхiдно дотримуватись при проектуваннi i технiчному переоз-

броєннi пiдприємств, у процесi виробництва виробiв на дiючих пiдприєм-

ствах, а також ураховувати при проектуваннi виробiв.

Окрiм вимог даних норм, рекомендується враховувати матерiали,

технологiчнi процеси i їх параметри, що поданi в розробленому в

розвиток цього нормативного документа Посiбнику.

Данi норми не пошируються на виготовлення виробiв з нiздрюватого

та силiкатного бетонiв.

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Виробництво виробiв повинно здiйснюватися вiдповiдно до

вимог даних норм i технологiчних документiв (стандартiв пiдприемств,

технологiчних карт чи регламентiв), розроблених з урахуванням

конкретних умов виробництва та затверджених в установленому порядку.

В процесi виготовлення виробiв необхiдно дотримуватися вимог

державних, вiдомчих або регiональних нормативних документiв на

матерiали, обладнання, технологiчне оснащення, iнструменти, систему

якостi виробництва, а також iз охорони працi та навколишнього

середовища.

1.2. Технологiя виробництва повинна забезпечувати вiдповiднiсть

виготовлених виробiв вимогам чинних державних стандартiв, технiчних

умов та проектної документацiї, що затвердженi в установленому поряд-

ку.

1.3. Матерiали, напiвфабрикати i комплектувальнi елементи, що

використовуються для виготовлення виробiв, повиннi вiдповiдати вимогам

вiдповiдних стандартiв, технiчних умов та проектної документацiї.

1.4. Виробництво виробiв, що регламентоване даними нормами, вклю-

чає такi технологiчнi процеси:

- приймання, складування, зберiгання i транспортування матерiа-

лiв, напiвфабрикатiв та комплектувальних елементiв;

С.2 ДБНА.3.1-7-96

-----------------

- приготування та транспортування бетонних та розчинних сумiшей;

- виготовлення, складування i транспортування арматурних виробiв

та закладних елементiв;

- приготування мастила i пiдготування форм;

- армування,

- формування i опорядження;

- теплову обробку (тверднення в природних умовах);

- розпалублення, доведення, приймання, складування, зберiгання та

транспортування готових виробiв

1.5. Допускається застосовувати не передбаченi даними нормами

технологiчнi процеси i операцiї, що забезпечують набуття якостi виро-

бами, регламентованої вiдповiдними стандартами, технiчними умовами та

проектною документацiєю. Застосування таких технологiчних процесiв та

операцiй повинно бути установлено вiдомчими або регiональними норма-

тивними документами i технологiчними документами (стандартами пiдпри-

ємства, технологiчними картами або регламентами), затвердженими в ус-

тановленому порядку.

1.6. Вибiр та застосування технологiчних процесiв, операцiй,

обладнання та лiнiй для виробництва виробiв здiйснюють, виходячи з

вимог забезпечення установленого рiвня якостi i надiйностi виробiв,

економiї матерiальних та паливноенергетичних ресурсiв, комплексної

механiзацiї, автоматизацiї, скорочення ручної працi, створення

комфортабельних та безпечних умов працi, виключення вiдходiв або їх

утилiзацiї.

1.7. Прилади, вимiрювальне обладнання, пристрої та iнструменти,

що застосовуються пiд час контролю i випробувань матерiалiв, напiвфаб-

рикатiв та готових виробiв, а також пiд час виконання та контролю

технологiчних процесiв i операцiй, повиннi задовольняти вимоги вiдпо-

вiдних стандартiв або технiчних умов та вивiрятися в установленому по-

рядку державними та вiдомчими метрологiчними службами.

2. ПРИЙМАННЯ, СКЛАДУВАННЯ, ЗБЕРIГАННЯ I ТРАНСПОРТУВАННЯ

МАТЕРIАЛIВ, НАПIВФАБРИКАТIВ ТА КОМПЛЕКТУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТIВ

2.1. Для виробництва виробiв, залежно вiд їх призначення,

використовують рiзнi види в'яжучих, заповнювачiв i хiмдобавок для бе-

тонiв, арматурних сталей та металопрокату, личкувальних, опоряджуваль-

них, теплоiзоляцiйних, гiдроiзоляцiйних метерiалiв та комплектувальних

елементiв.

Складування, зберiгання та транспортування матерiалiв, напiвфаб-

рикатiв та комплектувальних елементiв провадять вiдповiдно до вимог

стандартiв i ТУ на цi матерiали та елементи (у штабелях, контейнерах,

ємкостях, стелажах) окремо за видами, марками, типорозмiрами iз забез-

печенням умов механiзацiї вантажно-розвантажувальних робiт та норм

протипожежної безпеки.

У процесi зберiгання матерiалiв та елементiв (у закритих, вiдкри-

тих складах або пiд навiсом) повиннi бути виключенi їх корозiя,

зволоження, забруднення, змiна властивостей.

Матерiали, якi вмiщують шкiдливi або вибухонебезпечнi речовини,

повиннi зберiгатися у герметично закритiй тарi, а пилоподiбнi матерiа-

ли - у закритих ємкостях.

2.2. Складування i зберiгання в'яжучих та золи-винесення необхiд-

но провадити у спецiалiзованих силосних складах. Вивантаження i транс-

-------------------

портування цементу та золи-винесення необхiдно здiйснювати пневмо-

транспортом.

Не допускається зберiгання в'яжучих у тимчасових складах пiд

навiсами та брезентовими покриттями, а також бiля агресивних хiмiчних

та органiчних речовин i матерiалiв. Не допускається одночасне

зберiгання в одному силосi в'яжучих рiзних марок i видiв. При тривало-

му зберiганнi для запобiгання злежуванню в'яжучого слiд перiодично

раз у 2-3 мiсяцi перекачувати його з одного силосу до iншого.

2.3. Пiд час завантаження та вивантаження в'яжучого з силосiв

повиннi працювати пилоосаджувачi i фiльтри, а також автоматичнi покаж-

чики рiвнiв та склепiнньообвалюючi пристрої.

2.4. Складувати та зберiгати крупнi та дрiбнi заповнювачi необхi-

дно окремо за фракцiями в умовах, що виключають змiшування заповнюва-

чiв рiзних видiв i фракцiй та їх забруднення i змерзання.

2.5. Рiдкi хiмiчнi добавки постачають в герметичнiй тарi.

Зберiгають їх в умовах, що виключають змерзання або втрату потрiбних

властивостей, у спецiальних складах i ємкостях, обладнаних пристроями

для пiдiгрiвання, барботування, промивання трубопроводiв та видалення

нерозчинних осадiв. Температура зберiгання хiмiчних добавок - 278-308К

(5-35 гр.С).

2.6 Твердi хiмiчнi добавки зберiгають у закритих складах, що за-

безпечують збереження їх властивостей та вiльне подавання у вiддiлення

приготування хiмдобавок бетонозмiшувального цеху.

2.7 Арматурну сталь необхiдно зберiгати у складах за профiлями,

класами, дiаметрами та партiями на стелажах, у касетах i штабелях з

вiльними проходами в умовах, що виключають її зволоження, корозiю i

забруднення. Дрiт i канати необхiдно зберiгати тiльки в закритих скла-

дах.

Не допускається зберiгання арматурної сталi на землянiй пiдлозi, а

також поблизу агресивних хiмiчних речовин. Не рекомендується багатора-

зове перемiщення арматурної сталi з холодного в тепле примiщення, що

може призвести до її корозiї.

2.8 Тепло- i гiдроiзоляцiйнi, личкувальнi, опоряджувальнi, герме-

тизуючi матерiали, сантехнiчнi, електротехнiчнi, гумотехшчнi та iншi

комплектувальнi елементи зберiгають з урахуванням вимог протипожежної

безпеки у контейнерах або на стелажах у закритих складах, призначених

для зберiгання матерiалiв, що руйнуються пiд впливом атмосферних опа-

дiв.

2.9 Столярнi вироби i комплектувальнi елементи з деревини, скла,

металу, покрiвельнi матерiали зберiгають на стелажах, в контейнерах чи

штабелях у напiвзакритих складах, призначених для зберiгання матерiа-

лiв, що руйнуються в результатi безпосередньої дiї атмосферних опадiв,

але якi не змiнюють своїх властивостей пiд впливом температури i воло-

гостi повiтря.

2.10 Забороняється зберiгати в одному примiщеннi не сумiснi для

З. ПРИГОТУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ БЕТОННИХ ТА РОЗЧИННИХ

СУМIШЕЙ

3.1 Загальнi положення

3.1.1. Склади бетонних та розчинних сумiшей повиннi пiдбиратися

пiдприємством-виготовлювачем таким чином, щоб забезпечити одержання

сумiшей i бетонiв iз заданими властивостями. Пiдбирання, призначення i

коригування складiв сумiшей слiд робити перед початком виробництва ви-

робiв, при змiнi проектних характеристик бетону або розчину, виду чи

постачальника вихiдних матерiалiв та параметрiв технологiчного проце-

су, а також за даними операцiйного контролю виробництва.

Легкоукладальнiсть бетонної сумiшi та максимальна величина запов-

нювача призначається залежно вiд розмiрiв виробу, густоти його арму-

вання, способу укладання i ущiльнення сумiшi.

3.1.2. Працiвники лабораторiї пiдприємства-виготовлювача повиннi

здiйснювати перевiрку перших замiсiв кожної партiї бетонних i розчин-

них сумiшей рiзних складiв пiд час першого їх приготування, коригувати

склад (за необхiдностi) i давати дозвiл на використання кожної партiї

сумiшi. За партiю приймають кiлькiсть бетонної або розчинної сумiшi

одного складу, що приготована протягом однiєї змiни з вихiдних

матерiалiв однакової якостi, тим самим обладнанням.

3.1.3. Бетоннi i розчиннi сумiшi готують в автоматизованих

бетонозмiшувальних установках (секцiях, цехах, вiддiленнях) .

Фактурнi (опоряджувальнi, декоративнi) бетоннi та розчиннi сумiшi

готують у спецiалiзованих iзольованих вiддiленнях або змiшувачах i

доставляють до формувальних лiнiй у спецiалiзованих транспортних засо-

бах, не допускаючи їх змiшування iз звичайними сумiшами.

3.1.4. 3 метою полiпшення технологiчних властивостей бетонних та

розчинних сумiшей, прискорення тверднення бетону чи розчину,

оптимiзацiї щiльностi, пiдвищення морозостiйкостi, водонепроникностi

та iнших технiчних властивостей до їх складу вводять хiмiчнi добавки

(пластифiкуючi, повiтровтягуючi, прискорюючi та уповiльнюючi тужавлен-

ня i тверднення, протиморознi та iн.) i комплекси на їх основi.

3.1.5. Основними операцiями технологiї приготування та транспор-

тування бетонних i розчинних сумiшей є:

- пiдготування матерiалiв ( в'яжучих, заповнювачiв, води та доба-

вок);

- дозування матерiалiв;

- перемiшування матерiалiв (приготування сумiшей);

- видавання i транспортування готових сумiшей.

3.2. Пiдготування матерiалiв

3.2.1. Зi складiв в'яжуче i заповнювачi слiд подавати до видат-

кових бункерiв бетонозмiшувального цеху транспортним технологiчним

обладнанням, що забезпечує збереження їх якостi.

3.2.2. У вiддiленнi приготування хiмдобавок рiдкi та твердi

хiмдобавки розчиняють i доводять до потрiбної концентрацiї та подають

у баки бетонозмiшувального цеху.

З.2.3 Залежно вiд температури навколишнього середовища,

особливостей технологiї приготування i укладання сумiшей можливе

пiдiгрiвання вихiдних матерiалiв. Допустима температура вихiдних мате-

рiалiв пiд час завантаження у змiшувачi повинна бути:

- заповнювачiв щiльних - у межах 278-313 К (5-40 гр. С);

- заповнювачiв пористих, води i розчинiв добавок - у межах 278-

343 К (5-70 гр. С);

- цементу - у межах 278-333 К (5-60 гр. С).

3.3. Дозування матерiалiв

3.3.1. Пiдготовленi вихiднi матерiали бетонної чи розчинної

сумiшi дозуються з коригуванням при змiненнi їх властивостей (вологос-

тi, температури, щiльностi i т.iн.).

Для забезпечення точностi дозування необхiдно перед початком

роботи кожної змiни перевiряти справнiсть дозаторiв, повноту

випорожнення дозаторiв та наявнiсть на них пломб Держвивiру.

Похибка пiд час дозування вихiдних матерiалiв сумiшi не повинна

перевищувати припустимих меж, наведених в додатку А.

3.3.2. Дозатори, що застосовуються для дозування в'яжучих, за-

повнювачiв (пофракцiйно), добавок та води, повиннi вiдповiдати вимогам

ГОСТ 10223 та проходити Держвивiр не рiдше, нiж 1 раз на квартал.

3.3.3. Для одержання сумiшей потрiбної якостi рекомендується

дотримуватись такої послiдовностi завантаження змiшувачiв вiддозовани-

ми вихiдними матерiалами.

Складовi важких сумiшей (за винятком спецiальних методiв приготу-

вання сумiшей) завантажують у працюючий змiшувач у такiй послiдовнос-

тi: крупний заповнювач; дрiбний заповнювач; в'яжуче; тонкомеленi до-

бавки; розчини хiмiчних добавок i вода. Хiмiчнi добавки використовують

у виглядi розведених водних розчинiв.

Складовi бетонних сумiшей на легких заповнювачах завантажують у