ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ХІМІЧНИХ ДОБАВОК У БЕТОНАХ І БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНАХ

ДБН В.2.7-64-97


До тексту внесена поправка

(лист Держбуду України від 20 лютого 2002 року № 4/2-70).


Держбуд України

Київ 1999


РОЗРОБЛЕНІ Дніпропетровським дочірнім орендним підприємст­вом науково-дослідного інституту будівельного ви­робництва Держбуду України (О.П.Нікіфоров, докт.техн. наук; Л.Д.Левенець, канд.техн.наук; A.I.Бес­палов, Т.О.Рубльова, інженери)

ВНЕСЕНІ Відділом будівельної індустрії, механізації і промисло­вої кооперації в будівництві

ЗАТВЕРДЖЕНІ наказом Держбуду України № 66 від 30 грудня 1997 року та введені в дію з 1 квітня 1998 року

НА ЗАМІНУ РСН 345-87 "Застосування хімічних добавок у важких бетонах і будівельних розчинах"

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Будівельні матеріали


Правила застосування хімічних добавок

у бетонах і будівельних розчинах


ДБН В.2.7-64-97

на зміну РСН 345-87


1 ВСТУПНА ЧАСТИНА

1.1 Ці "Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах" поши-рюються на застосування хімічних добавок (далі - добавок) у важких, дрібнозернистих і лег-ких бетонах на цементних в'яжучих (далі - бетонах), призначених для монолітних і збірних бетонних та залізобетонних виробів і конструкцій, а також у будівельних цементних розчи-нах (далі - розчинах), що використовуються в житлово-цивільному, промисловому, енерге-тичному. транспортному, сільському, водногосподарському та інших видах будівництва.

Використання добавок дозволяє забезпечити протягом цілого року проведення робіт та цент­ралізовану поставку бетонних та розчинних сумішей, готових до застосування.

1.2 Добавки для ніздрюватих бетонів повинні призначатися та застосовуватися у відповідності зі СН 277-80 "Інструкція щодо виготовлення виробів із ніздрюватого бетону".

1.3 ДБН не поширюються на мінеральні добавки, не розчинні у воді.

2 ВИБІР ДОБАВОК

2.1 Ці "Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах" визна­чають вибір добавок і встановлюють їх кількісні співвідношення при призначенні складу бетону або будівельного розчину в залежності від мети застосування і тверднення.

2.2 Добавки вводяться в бетони і будівельні розчини з метою:

а) зменшення витрати цементу;

б) поліпшення технологічних властивостей бетонної суміші (легкоукладальність, одно-рідність, нерозшаровуваність та ін.);

в) регулювання втрати рухливості бетонної суміші в часі, швидкості процесів тужавлен-ня, тверднення та тепловиділення;

г) зниження температури та тривалості теплової обробки бетонних та залізобетонних виробів, прискорення строків розпалублення і завантаження конструкцій при вистоюванні бетону в при­родних умовах;

д) надання бетону здатності тверднути у зимовий час без обігрівання або прогрівання при охолодженні його до мінусових температур;

е) підвищення міцності і морозостійкості, пониження водо - і газопроникності бетону;

ж) підвищення стійкості бетону і залізобетону в агресивних середовищах;

з) посилення захисної дії бетону по відношенню до сталевої арматури.

2.3 В якості добавок до бетонів і будівельних розчинів рекомендується застосовувати одноком­понентні хімічні продукти або їх сполучення. Добавки класифіковані за основним ефектом дії, відповідно до чого вибирають вид добавки за її призначенням. Номенклатура добавок наведена в таблицях 1 і 2.

Таблиця 1

Однокомпонентні добавки до бетонів і будівельних розчинів

Вид добавок за призначенням

Найменування добавки

Умовне скорочене позначення

Нормативний документ

1 Пластифікатори:


1.1 Пластифікатори I групи (суперпластифікатори)


Розріджувач С-3

С-3

ТУ 6-14-625


Суперпластифікатор "Дофен"

ДФ

ТУ 14-6-55


Суперпластифікатор 10-03

10-03

ТУ 44-3-874


Меламінформаль-дегідна аніоноактивна смола МФ-АР

МФ-АР

МКФ-АР

ТУ 6-05-1926


Суперпластифікатор НКНС 40-03

40-03

ТУ 38-4-0258


Розріджувач СМФ

СМФ

ТУ 6-14-929

1.2 Пластифікатори II, III, IV груп


Лігносульфонати технічні

ЛСТ

ТУ 13-0281036-05


Лігносульфонати технічні модифіковані ЛТМ

ЛТМ

ТУ 480-2-4


Лігносульфонати технічні модифіковані ЛСТМ-2

ЛСТМ-2

ТУ 13- 0281036-16


Пластифікатор МТС-1

МТС-1

ТУ 67-542


Лігносульфонати технічні модифіковані ХДСК

ХДСК-1 (НЛК-1) ХДСК-2 (НЛК-2)

ТУ 65-336


Лігносульфонати технічні модифіковані НИЛ-20

НИЛ-20

ТУ 66-14-64


Хромлігносульфонат кальцію "Окзил"

Окзил

ТУ 65-33-26


Пластифікатор форміатно-спиртовий

ПФС

ТУ 84-1067


Мелясова упарена післядріжджова барда

УПБ

ОСТ 18-126


Плав дикарбонових кислот (плав дикарбо-нових кислот омилений)

ПДК (ПДКО)*

ТУ 113-03-5761673-70


Пластифікатор коксо-хімічного виробництва

ПЛКП

ТУ 14-6-7


Релаксол

Р

ТУ У В.2.7-19266746.001


Водорозчинний препарат

ВРП-1

ТУ 59-109


Водорозчинний препарат ВРП-Э50

ВРП-Э50

ТУ 59-109


Пластифікатор "Моноліт-1"

М-1

ТУ 69 БРСР 350


Продовження таблиці 1

Вид добавок за призначенням

Найменування добавки

Умовне скорочене позначення

Нормативний документ


Поліспряжений полімерний фенол

ПФп

ТУ УзРСР 33 ПБ-02


Вуглелужний реагент

УЩР

ТУ 39-01-247


Лужний стік виробниц­тва капролактаму

ЩСПК (ПАЩ-1) ЩСПКм

ТУ 113-03-488

ТУ 113-03-616


Нейтралізований чорний контакт

НЧК

ТУ 38-602-22-18


Чорний нейтралізований рафінований контакт

КЧНР

ТУ 38-602-22-17


Етилсиліконат натрію

ГКЖ-10

ТУ 6-02-696


Метилсиліконат натрію

ГКЖ-11

ТУ 6-02-696


Знижувач в'язкості фенольний лісохімічний

ПФЛХ

ТУ 81-05-71


Підмильний луг

ПМЩ

ТУ 18 РСФСР 780


Поверхнево-активна добавка ЛХД

ЛХД

ТУ 13-4000177-128


Смола омилена водорозчинна ВЛХК

ВЛХК

ТУ 81-05-94


Милонафт

Мн (М1)

ГОСТ 13302

2 Стабілізуючі, водоутримуючі та такі, що поліпшують перекачуваність

Поліетиленоксид

поз

ТУ 6-05-231-340


Метилцелюлоза

МЦ-100

ТУ 6-05-1857

3 Такі, що сповільнюють тужавлення

Лігносульфонати технічні

ЛСТ

ТУ 13-0281036-05


Нітрилотриметиленфосфонова кислота:

НТФрозчин


ТУ 6-02-1171


кристалічний порошок


ТУ 6-09-52


Кормова цукрова патока (меляса)

КП

ТУ 18 РСФСР 409


Фенілетоксісилоксан 113-63

ФЭС (ФЭС-50)

ТУ 6-02-995

4 Такі, що прискорюють тужавлення

Поташ (калій вуглекислий, карбонат калію)

П

ГОСТ 10690


Хлорид кальцію

ХК

ГОСТ 450


Нітрат кальцію

НК

ГОСТ 4142


Нітрит-нітрат кальцію

ННК

ТУ 6-18-194


Нітрит-нітрат-хлорид кальцію

ННХК

ТУ 6-18-194


Хлорид натрію

ХН

ГОСТ 13830

ТУ 6-13-5 ТУ 6-13-14


Продовження таблиці 1

Вид добавок за призначенням

Найменування добавки

Умовне скорочене позначення

Нормативний документ


Сульфат натрію (натрій сірчанокислий)

СН

ГОСТ 6318 ТУ 38-10742


Карбамід (сечовина)

М

ГОСТ 2081


Тринатрійфосфат

ТНФ

ГОСТ 201 ТУ 6-08-250


Нітрат натрію

НН1

ГОСТ 828

5 Кольматуючі пори і (ущільнюючі)

Поліамідна смола № 89

С-89

ТУ 6-05-1224


Діетиленгликолева смола

ДЭГ-1

ТУ 6-05-1823


Триетиленгликолева смола

ТЭГ-1

ТУ 6-05-1823


Сульфат алюмінію

СА

ГОСТ 11159


Сульфат заліза

СЖ

ГОСТ 4148,

ГОСТ 9185


Хлорид заліза

ХЖ

ГОСТ 4147,

ГОСТ 11159

6 Газоутворюючі

Полігідросилоксани

136-41

(кол. ГКЖ-94)

136-157М

(кол. ГКЖ-94М)

ГОСТ 10834


ТУ 6-02-694


Пудра алюмінієва

ПАК, ПАП-1

ГОСТ 5494

7 Повітроутягувальні

Клей таловий пековий

КТП

ОСТ 13-145


Омилений пек таловий

ОТП

ОСТ 13-145


Смола деревна омилена

СДО

ТУ 81-05-02


Смола нейтралізована повітроутягувальна

СНВ

ТУ 81-05-75


Допоміжний препарат

ОП

ГОСТ 8433


Лужний стік виробництва капролактаму

ЩСПК (ПАЩ-1)

ТУ 113-03-488


Модифікований лужний стік виробництва капролактаму

ЩСПК-М

ТУ 113-03-616


Нейтралізований чорний контакт

НЧК

ТУ 38-602-22-18


Контакт чорний нейтралізований рафінований

КЧНР

ТУ 38-602-22-17


Етилсиліконат натрію

ГКЖ-10

ТУ 6-02-696


Метилсиліконат натрію

ГКЖ-11

ТУ 6-02-696


Понижувач в'язкості лісохімічний

ПФЛХ

ТУ 81-05-71


Підмилений луг

ПМЩ

ТУ 18 РСФСР 780


Поверхнево-активна добавка ЛХД

ЛХД

ТУ 13-4000177-128


Закінчення таблиці 1

Вид добавок за призначенням

Найменування добавки

Умовне скорочене позначення

Нормативний документ

8 Піноутворюючі

Сульфонол

С

ТУ 6-01-1001

9 Проти морозні


Аміачна вода

АВ

ГОСТ 3760,

ГОСТ 9


Хлорид кальцію

ХК

ГОСТ 450


Нітрит натрію

НН

ГОСТ 19906

ТУ 38-10274


Нітрит-нітрат-хлорид кальцію

ННХК

ТУ 6-18-194


Нітрат кальцію з сечовиною

НКМ

ТУ 6-03-349


Поташ

П

ГОСТ 10690


Нітрит-нітрат кальцію

ННК

ТУ 6-18-194


Нітрат кальцію

НК

ГОСТ 4142


Хлорид натрію

ХН

ГОСТ 13830

ТУ 6-13-14


Сечовина (карбамід)

М

ГОСТ 2081

10 Інгібітори корозії сталі


Нітрит натрію

НН

ГОСТ 19906

ТУ 38-10274


Тетраборат натрію (бура)

ТБН

ГОСТ 8429


Біхромат натрію

БХН

ГОСТ 2651


Біхромат калію

БХК

ГОСТ 2652


Катапін-інгібітор

КИ-1

ТУ 6-01-4089387-34

11 Гідрофобізуючі


Фенілетоксисилоксан

ФЭС (ФЭС-50)

ТУ 6-02-995


Алюмометилсиліконат натрію

АМСР-3

ТУ 6-02-700


Полігідросилоксани

136-41

(кол. ГКЖ-94)

136-157М

(кол. ГКЖ-94М)

ГОСТ 10834


ТУ 6-02-694


Етилсиліконат натрію

ГКЖ-10

ТУ 6-02-696


Метилсиліконат натрію

ГКЖ-11

ТУ 6-02-696


Сірчанокислі солі пеназолінів

ССП

ТУ 38-40783

12 Бактерицидні

Катапін-бактерицид

КБ

ТУ 6-01-1026